fredag den 20. april 2018

Sådan søger du SPS ...
Sådan søger du
Du skal kontakte SPS-vejlederen på dit uddannelsessted, hvis du vil søge om specialpædagogisk støtte (SPS).
Du skal kontakte SPS-vejlederen på dit uddannelsessted, hvis du vil søge om SPS.
Hos SPS-vejlederen skal du udfylde en Bemyndigelseserklæring, om at du er elev på den pågældende uddannelse, og at du har et støttebehov.
Hvis du har dokumentation for en funktionsnedsættelse, skal du tage den med til samtalen. SPS-vejlederen vil spørge dig om, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der stilles til elever på den uddannelse, du tager. I skal beskrive nogle forslag til støtte, som kan afhjælpe vanskelighederne.
Inden du taler med SPS-vejlederen, kan du derfor tænke over:
hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen
hvorfor du tror, at du ikke kan det
hvilken støtte, der vil bringe dig i stand til at kunneUddannelsesstedet laver selve ansøgningen
Uddannelsesstedet opretter en ansøgning og søger om støtte hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Styrelsen træffer afgørelse i sagen.
Dit uddannelsessted giver dig besked, når der er truffet en afgørelse, og du vil også modtage et brev i din e-Boks. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre/værge også få en meddelelse om afgørelsen via dit uddannelsessted.
Hvis styrelsen bevilger støtte, sørger uddannelsesstedet for at bestille støtten.
Hvornår kan du søge?
Du kan søge om SPS, så snart du er optaget på en uddannelse.
Det er vigtigt, at du, allerede når du søger om optagelse på uddannelsen, gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen. http://www.spsu.dk/Ungdomsuddannelser/Saadan-soeger-du

Nu skal dem med behov for SPS søge ved deres ungdomsuddannelser ... ikke alle skoler er på forkandt. Vi er heldig vores er.  Der er godt nok meget der skal læses og området omdannes helt dvs. der kommer noget nyt og bestemt ikke bedre vilkår ... det er kedelig at sige SPS er forringede løbende. Hvordan politker har tænkt sig de børn med funktionsnedsættleser og handicappede skal undgår ydelser er en gåde når de ikke får lige adgang i skolen. Det håber jeg ændres snart. Men ikke med mindre forældre som ser hullerne underviser deres valgte politiker i behov, hvad og hvorfor. Husk: De kender ikke selv til handicap da deres skolegang var uden "børn med særlig behov"!mandag den 16. april 2018

Stavefejl ... hvorfor sagt ingen noget?

Ja, stof til eftertanke. Og hvordan skal ordblinde klarer det hvis de ikke følges af en som sikrer de udvikler sig. Godt google er så dygtig at den finder fejl, men ja. Ingen sagt noget, ingen undervist eller gav redskaber. Men det er også svært når de ikke vil ... og der hviskes i krogene de ikke er egnede. Væser vs Hvæser ... den ene findes i en ordbog den anden ... ikke.

lørdag den 24. marts 2018

Daniel blev vurderet ubegavetDa Daniel var barn, blev han kastet fra institution til specialskole til plejefamilie, og da han var lille, blev han vurderet ubegavet. Han troede aldrig på, at han ville blive til noget, for på institutionerne og hos plejefamilien hørte han kun, at han var dum.
Men det hele ændrede sig for Daniel, da han som 16-årig flyttede hjem til sin mor, efter at have boet hos en plejefamilie i fem år. Her fik han tilknyttet en støtteperson fra Odense Kommune, som ikke kunne forstå, at Daniel skulle være ubegavet. Støttepersonen fik ham derfor vurderet igen hos en privatpsykolog i Middelfart. https://www.fyens.dk/odense/Daniel-blev-vurderet-ubegavet-I-dag-er-han-uddannet-med-et-12-tal-og-en-udmaerkelse/artikel/3241819

Bemærk han havde en mor ved hånden som kæmpede ... mod odds der var. 

torsdag den 22. marts 2018

Magtanvendelse er oppe og vende igen.Hensynet til fællesskabet ønskes tydeligere frem På vidensseminaret blev det også fremhævet, at reglerne i dag har fokus på at sikre den enkeltes selvbestemmelsesret, men at de ikke tager tilstrækkeligt hensyn til fællesskabet og de andre beboere på botilbuddet eller plejecentret og personalet. Det er vigtigt med et styrket fokus på kollektive rettigheder, fordi én persons rettigheder kan betyde en indskrænkning i en anden persons rettigheder. Et centralt fokusområde er i den forbindelse fx ordensregler i en husorden.

Som en del af vidensindsamlingen er der derudover hentet inspiration fra arbejdet i forbindelse med udarbejdelse af lov om voksenansvar på børneområdet, da en række af de samme problemstillinger gør sig gældende på både voksen- og børneområdet. I den forbindelse vurderes det også hensigtsmæssigt, at der er en vis ensartethed i reglerne på tværs af voksen- og børneområdet i forhold til anvendelsen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Der har i den forbindelse været holdt oplæg for referencegruppen om processen for og principperne bag lov om voksenansvar. Formålet med lov om voksenansvar har først og fremmest været at skabe klarhed over reglerne om voksenansvaret over for anbragte børn og unge og at styrke retssikkerheden for de anbragte børn og unge samt for plejefamilier og personalet på anbringelsesstederne. Samtidig skal loven sikre, at plejefamilier og personalet på anbringelsesstederne for børn og unge har de nødvendige redskaber til at sikre de anbragte børns og unges trivsel og den nødvendige socialpædagogiske behandling. Med lov om voksenansvar for anbragte børn og unge blev reglerne på området tydeliggjort ved at fastsætte regler om indholdet af voksenansvaret og om adgangen til at foretage indgreb som led i den daglige omsorg over for barnet eller den unge. Det er i den forbindelse antaget, at der i personalets eller plejefamiliens ansvar over for et barn eller en ung er en vis adgang til at kunne foretage indgreb som led i den almindelige omsorgspligt og for at sikre barnets eller den unges ret til omsorg. Barnet eller den unge kan ikke i alle tilfælde overskue forskellige situationer eller handlinger, og det er derfor nødvendigt, at personalet griber ind, når det er nødvendigt. Magtanvendelse kræver klar lovhjemmel, men hvorvidt betingelserne for at anvende magt er opfyldt afhænger i alle tilfælde af en konkret vurdering. Der er således tale om et skøn i hver enkelt situation, og det er personalet på anbringelsesstedet, der skal foretage en afvejning af alle relevante hensyn. Hensynene kan fx være barnets eller den unges rettigheder i forhold til formålet med indgrebet, hensynet til de øvrige anbragte børn og unge samt personalet. I lov om voksenansvar er de oprindelige regler i serviceloven og magtanvendelsesbekendtgørelsen blevet videreført, men man har tydeliggjort og præciseret de enkelte bestemmelser. Derudover er der indført enkelte nye indgrebsmuligheder, lige som adgangen til at anvende rusmiddeltest og fastsætte en husorden er blevet lovfæstet (se bilag 3). Vidensindsamlingen, vidensseminaret med praktikere og interesseorganisationerne i referencegruppen har vist, at der er en række udfordringer med magtanvendelsesreglerne, som de ser ud i dag. Det drejer sig om følgende:  
Disse er uddybet i Pdf filen side 15 http://socialministeriet.dk/media/19107/afrapportering-af-serviceeftersynet-af-magtanvendelsesreglerne.pdf

 • Styrket fokus på forebyggelse og brug af socialpædagogiske metoder 
 • Tydeliggørelse af formålet med omsorgspligten og magtanvendelsesreglerne
 • Magtanvendelsesreglerne har fokus på retten til selvbestemmelse, men det er blevet påpeget, at det er ligeså vigtigt at have fokus på borgerens behov for omsorg og pleje.  
 • Tidsløse regler frem for udtømmende lister 
 • Velfærdsteknologi opleves mindre indgribende og vil i nogle tilfælde ikke være magtanvendelse  
 • Hensynet til fællesskabet ønskes tydeligere frem
 • Reglerne for flytning uden samtykke opleves som administrativt tunge og ufleksible 

Undersøgelsen forholder sig til alle reglerne om magtanvendelse i serviceloven og til hele målgruppen, som reglerne retter sig mod. I undersøgelsen er der bl.a. set på, hvilke former for tryghedsbaseret velfærdsteknologi relateret til alarm- og pejlesystemer, der anvendes. Der er også set på erfaringer knyttet til flytning af borgere fra eget hjem til plejebolig eller botilbud og fra en plejebolig eller botilbud til et andet uden samtykke. Der er tale om en rent kvalitativ undersøgelse bestående af 14 enkeltinterviews og 14 gruppeinterviews med udføreleddet, 7 gruppeinterviews med den kommunale forvaltning samt 16 enkeltinterviews med pårørende i syv kommuner, hvor den ene er en pilotkommune. Det vil sige i alt 51 interviews. Undersøgelsen har deskriptiv karakter, og der foretages ikke vurderinger af kvaliteten eller lovmedholdeligheden af de beskrevne erfaringer og praksisbeskrivelser, ligesom der heller ikke er taget stilling til lokale eller interne retningslinjer, organisering eller ledelse i kommunerne. I det følgende er de vigtigste konklusioner og udsagn fra kommunerne i Ankestyrelsens praksistjek sammenfattet. Der henvises i øvrigt til Ankestyrelsens praksistjek af magtanvendelsesreglerne i serviceloven (2017), som offentliggøres samtidig med denne afrapportering.  

Bilag 3 – Lov om voksenansvar
I 2013 blev der nedsat et magtanvendelsesudvalg med det formål at afklare reglerne for anvendelse af magt mod anbragte børn og unge. Baggrunden var, at grænserne for, hvornår magt er påkrævet, er uklare, og at reglerne derfor tolkes og anvendes forskelligt. Magtanvendelsesudvalget fik til opgave at afklare de etiske, juridiske og praktiske grænsedragninger for anvendelse af magt over for børn og unge i døgntilbud og i plejefamilier. Samtidig skulle udvalget beskrive udfordringerne i relation til anvendelse af magt og komme med forslag til, hvordan et nyt regelsæt kan udformes. 
Udvalget har i sin betænkning anbefalet, at reglerne for brug af magt over for anbragte børn og unge gøres klarere, og at det understreges i lovgivningen, at magtanvendelse er et indgreb i barnets eller den unges rettigheder. 
Udvalget anbefaler også, at der i enkelte tilfælde skal være øget adgang til at anvende magt, ligesom plejefamilier og personale på anbringelsessteder skal vide mere om, hvordan man undgår at havne i situationer, hvor det er nødvendigt at bruge magt over for et barn eller en ung. 
På baggrund af magtanvendelsesudvalgets anbefalinger vedtog Folketinget d. 31. maj 2016 L 162 om voksenansvar for anbragte børn og unge (vedtaget ved lov nr. 619 af 8. juni 2016). 
Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge udmønter sammen med forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen (Konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge m.v.) aftalen om ”Klare rammerne for voksenansvar for anbragte børn og unge”, som regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i november 2015. 
Loven skal medvirke til at skabe klarhed over reglerne om voksenansvar over for anbragte børn og unge og styrke retssikkerheden for de anbragte børn og unge samt for plejefamilier og personalet på anbringelsesstederne. 
Samtidig skal ændringerne bidrage til, at plejefamilier og personale på anbringelsesstederne har de nødvendige redskaber til at sikre de anbragte børns og unges trivsel og den nødvendige socialpædagogiske behandling. 
Med lov om voksenansvar for anbragte børn og unge tydeliggøres reglerne på området. Det sker ved at fastsætte regler om voksenansvar og adgangen til at foretage indgreb som led i den daglige omsorg. Desuden lovfæstes adgangen til at fastsætte en husorden. De eksisterende regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for anbragte børn og unge videreføres og præciseres. Herudover tydeliggøres adgangen til at anvende rusmiddeltest med samtykke. Med loven er der også sket visse udvidelser i adgangen til at anvende magt over for anbragte børn og unge.

Udvidelserne omfatter:
Dvs. pædagoger får lov til mere end poltitiet må uden uddannelse eller med en mangelfuld pædagogisk indsigt i børne behov for tryghed, selvbestemmelse og uden kamara så ingen kan sige hvad der reelt skete. 

 • At personalet på interne skoler på anbringelsessteder, der udfører pædagogisk arbejde eller undervisning, får adgang til at anvende de samme indgrebsmuligheder, som gælder på den øvrige del af anbringelsesstedet
 • At døgninstitutioner, opholdssteder og kommunale plejefamilier kortvarigt kan fastholde eller føre et barn eller en ung til et andet rum for at forhindre eller afværge, at barnet eller den unge gør skade på genstande.
 • At medarbejdere på anbringelsessteder kan tilbageføre et anbragt barn eller en ung, der stikker af fra anbringelsesstedet, når tilbageførelsen sker som led i omsorgspligten, og hvor barnet eller den unge udviser en adfærd, der medfører en risiko for skade på barnet eller den unge selv eller på andre.
 • At den eksisterende adgang til tilbageholdelse i op til 14 dage kan forlænges med yderligere 14 dage også undervejs i et anbringelsesforløb på opholdssteder og døgninstitutioner. 38
 • At den eksisterende adgang til undersøgelse af opholdsrum på sikrede døgninstitutioner udvides, så der også kan ske undersøgelse af barnets eller den unges person i forbindelse med ankomst, fravær og besøg, uden at der foreligger en konkret mistanke.

I forlængelse af loven blev der fastsat nærmere regler i en bekendtgørelse om voksenansvar, og der blev endvidere udarbejdet en uddybende vejledning, som samlet beskriver, hvad der er gældende ret på området. Endelig blev der afsat midler til aktiviteter, der skal medvirke til at understøtte implementeringen af det nye regelsæt. Materialet består af undervisningsmateriale målrettet anbringelsessteder, kommuner og socialtilsyn om, hvordan man iagttager børn og unges rettigheder, og hvordan magtanvendelse forebygges og håndteres. 
Derudover er der udarbejdet informationsmateriale målrettet anbragte børn og unge samt deres forældre om deres rettigheder i forbindelse med magtanvendelse. Socialstyrelsens hjemmeside ”Omsorg og magt” formidler viden om metoder til forebyggelse af magtanvendelse, bl.a. via filmklip, cases og andet materiale som kan understøtte anvendelsen af reglerne i praksis. 
Desuden er der på hjemmesiden en række links til undervisningsmaterialer, eksempler på husordener og indberetningsskemaer m.v. Lov om voksenansvar skal evalueres to år efter lovens ikrafttræden. 

Det er er jeg meget bekymrede for da jeg har jo set hvordan mennesker arbejder med børn og deres pårørende. Udspillet her ... kommer ikke magtanvendelser til livs men tillader for mere rå og ukritisk behandling af sårbare, skræmte og ofte syge børn. Selv raske mennesker blir syg af hvad nogle af dem i magtanvendelsesudvalget havde af ikke eksisterende grænser. Ingen af det blev undersøgt, eller havde et sted som pårørende eller barnet kun få hjælp fra ... det som skete ved det enkelte i det situation der var skete uden kamara, uden vidner og kedeligt som det var ... blev sager pleje personalets vurdering. Vurderinger af mennesker som brugt brutale metoder da de ikke var jf tilsynet uddannede til opgaven, men selvsamme tilsyn gav dispensationer så det blev ved og senere meget værre indtil der en heldig dag ... endt med hjemgivelse frem for 3. flytning til et sted der var værre. 

Som pårørende var der ingen som lyttede, samlede op eller tog ansvar - og jeg kan se det forgår og udvides. Jeg har ondt af børnene såvel voksne ... det hænder at ingen kan stoppe magt, og når magt er valgt er der oftest inden vej tilbage eller et meget længere process før tillid igen er der hvor barnet tør andre menneskers handlinger ... forældre lærer meget hurtigt de ikke har så meget at sige, deres plads er på opdragelses bænken ... og med mundkurv på. Ellers mister de deres børn eller det lidt samvær kommunen vurderer udefra magtanvenderens udsagn og at forældre forhindre behandlingen ...

onsdag den 21. marts 2018

Optaget på Gymnasium vha. Almen forberedelseseksamen da det kiksede i GrundskolenAlmen forberedelseseksamen
Almen forberedelseseksamen er en samlet eksamen, som omfatter beståede prøver i følgende 5 fag, dog kan der gives merit: 
- Dansk niveau D eller dansk som andetsprog niveau D
- Engelsk niveau D
- Matematik niveau D
- To fag efter kursistens valg på mindst niveau G. 
En almen forberedelseseksamen, hvor de i nr. 4, nævnte fag er naturvidenskab samt ét af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk, giver krav på optagelse til 2-årigt hf, jf. reglerne herom. 
De enkelte prøver i fagene skal være bestået, dvs. du skal have mindst karakteren 02 efter 7-trins-skalaen i hver af de prøver, der indgår i almen forberedelseseksamen. https://uvm.dk/almen-voksenuddannelse-avu/proever-og-eksamen/information-om-proever-og-eksamen 

Nu skal vi på STX så den begge G fag er ligesom valgt dvs.: Naturfag og Tysk eller Fransk. Det er sørgeligt t forældre og børnene ikke ved at de allerede fra 5. klasse af frasorteres hvis deres special undervisning skærer tysk/fransk væk for at gøre plads. Jeg vil hellere snuppe idræt eller lektiecafe timer (men ikke uden at sikre ungen også har sport i fritiden, cykler ... og lektiehjælp i hjemmet) en at tages ud af timer for at få understøttende undervisning i fag som matematik, dansk, engelsk eller tysk/fransk ...

STX har et lavere krav for at starte jf. matematik, dansk og engelsk hvor de gerne vil se eleverne med et "højt" FE niveau fra VUC, dog helst D med. Det er op til de enkelte Gymnasier at vurder hvad de mener en elev skal kunne, og de er frit for at kræve en særlige optagelses prøve eller essay hvis de ønsker at vurder en elev. Det vejleder UU ikke forældre i ... vi skal selv læse "optagelses" bekendtgørelser osv. Og her kommer der stor ændringer over det næste par år.

Vi har valgt at tage matematik, engelsk og dansk FED, fordi han har været hjemme/fjern undervist i nogle år efterhånden. På den måde er han fagligt med, og får lige lidt luft med den bedst mulig grobund for at kan bruge lidt tid på at falde til jf det sociale. Men også for at han kan skifte til HF hvis STX ikke er lykken allerede fra Februar som en slags plan B.

Det var et kamp at nå hertil. Flere VUCer afvist ham, og ment han kan kom igen når han er 17 år gammel og alle vil ikke igang med Dansk faget dvs. vi fik lov at starte med det han allerede kunne, og er lidt presset jf Dansk og Tysk, men det er godt han får lidt udfordringer på den måde i at takle sådan en situation. Vi vidste han skulle bruge mere tid til at udvikle det skriftlige ... og der vil altid være en slags deficit, og hvis vi ikke håndtere det vil han dumpe pga. det skriftlige. Sådan er den med 2e elever - deres problemer går under radaren med mindre deres vejleder spotter de har en intelligent elev som ikke præstere på lige fod mundlig såvel skriftlig.

Det valg at vi kommer på fjern undervisning var efter en lang sag og eftersom han ikke var "syg" som de andre elever med tunge diagnoser, eller kriminel/misbruger som oftest ses på interne skoler. Men også fordi han modsat mange havde en støtte i hjemmet dvs. en forældre som er til rådighed vor lærer overtager og vi samlet får ham "rehabiliteret" til en alm. skole. Jeg ser også syge børn kan læse med fjernundervisning da de så følger det de selv opnår. Jeg tænker faktisk fjern-undervisning kan også bruges i grundskoler for at differentiere elever der er langt foran jf matematik eller dansk eller engelsk eller hvor de kan det fremmedsprog som modersmål ... en holddannelse som Esport spillere hvor eleverne vælges til servere efter interesse. Når de læser i eget tempo kan nogle indhente nogle år og andre bruge længere tid alt efter deres egen behov.

Jeg skal lige forklar at på trods alles viden fyldes interne skoler nemt med ganske alm. unger og ikke emotionelle forstyrrede børn ... oftere end folk kan forstå! Det er bl. a via VUCs almen voksen unddannelser de plejer at blive samlet op dog oftest fra de er 18 år gammel. Vi fik en særlig dispensation for at starte da han var 15½ år gammel. Jeg havde helst set det startede noget før så kun han genoptage 9. klasse men om vi sluses ind der eller ved STX betyder ikke det stor. Bare han kommer tilbage og fortsætter hans lang vej igennem uddannelsesystemet.

Her håber jeg nu hvor UVM er igang med at ændre alt at nogen besinder sig og ikke reserver fjern til 25 årige, da det i min optik har en udmærket plads som mellemgang hvor en elev pga. flere års manglende undervisning kan samles op fra 6/7 klasses til lige inden C niveau. Og med det rette pædagogisk tiltag betyder alder ikke så meget (C er der hvor Gymnasium og HF fag starter op fra, mens STX har en lille overbygnings periode hvor de sikrer sig med stop prøver at alle er med).

Ingen af disse mange interne skoler, som vi har været på, siger nej til gode penge dvs. i gennemsnit ca. 30 000 kr direkte i lommen plus dyr taxa ordninger per elev. Skoler vi oplevede lever undervisning uden at kan få ansvaret for om ungens undervisning er i orden, og hvor børn flytter skole så tit, at ingen kan placere ansvaret for udfaldet. Bare læren beskriver eleverne udvikler sig ...  og oftest har disse ikke meget mere at byde et barn end forældre som levere en lavt niveau hjemmeundervisning.

Der er få gode steder, men det ved forældre og kommunen først nogle år efter børnene er videre ind i deres voksen tilværelse. Det tager tid at forstå hvad det reelt er som der forgik. Dog er fuskere gode til at sælge deres skoler ... lidt som kejserens nye klæder. Skole afdelinger har ofte bare en procedure jf visse tilfælde af sager. Og når der ikke er noget differentieret bud, eller tradition for PPR at elever følges tæt kan alt ske. Alle ved bare det ikke går i grundskolen, men ikke hvorfor. Og det er kompliceret at beskrive ... faktisk så kompleks at UVM ikke kan løse det engang for alle, og sådan har det altid været.

Men "hvis" disse steder nappes i fusk, så lukker de ind i mellem, alt efter om kommunens skole afdeling har plads til børnene et andet sted. Men desværre mangler kommuner alle et sted de kan placere børn folkeskoler opgiver, så det ene med det andet ... så udvikles der tilbud der aldrig bør havde været fra start af. Husk skoleledere vælger selv hvad de holder ud i deres skoler, hvor tvang ikke kan bruges på at gøre det umulige muligt.

Jeg forstår dog ikke alle de mange kommunernes prioriteringer! Folkeskolelovens formåls paragraf 3 siger ....

Og måden der bruges for at børn placeres på interne skoler eller små klasser hormoner ikke helt godt med formålet jf § 3, ikke hvis skoler er der for børnene. I min optik er det ikke OK at  alle andre dommer nogle børn ude, eller forældre skal sige stop. Børn som så samles som "skolens uvorn unger" krydrede med handicappede børn som ikke frivillig kan vælge skoler der ikke kan deres sager.

At alle kan tale om Barnets bedste hvor Grundskoler kun har "dem de kan håndtere" tilbage, eller hvor der nu tales om at opdragede forældrene indtil det lykkes, eller lærer ofte blankt indrømme de rummer uden at kan undervise alle elever giver ingen mening. Det har intet med inklusion at gøre men det er real life, og har altid været nogenlunde sådan. Det ramt mig at gennemskue at vi bare oplevede noget som altid har sket.

Lige nu inden "lockout" ligger han hånd på det sidste etape af FE niveau i dansk, engelsk og matematik. Lockout regnede vi ikke med så det blir alt lidt spændende. Hvad der så kommer til at ske, og vi klarer os heldigvis med det han når fået indtil nu.

Lærer har hellere ikke lagt deres D niveau planer ud så vi kan ikke bare fortsætte. Det vil hellere ikke harmoner med strejke / lockout tankegang hvis hans skole vælges ud for at vise hvem den stærkere parter er. At jeg føler det her er langt ude at samfundet lander der ... men minder lidt om da min drengs skolegang som helhed. Så jeg forstår begge parter, samt kan se dem som blir hårdt ramt. Når vi er der må vi acceptere det forhold der er og håbe for det bedste.

Trods alle problemer går det faktisk som forventede, dog er det hårdere end jeg treode det vil være. Det fedeste er at han har nogle super lærer han er glad for ... arbejdet er i nogle perioder ret hårdt da hans grundskolegang ikke fulgt UVMs klare og mange mål,  men havde stor huller. Huller AVU delen er sat på spil for hvor basis, G og senere FED rammer hvert elev hvor de er. Hans skrive vanskeligheder er ikke væk, men måden undervisningen leveres og med en dispensation at han må skrive hans eksamen på PC hjælper en del. Vi nået ikke at afprøve Marie Gades skriveskabeloner ... og han er igang med at samle egne erfaringer. Jeg tror det blir godt til slut ... som selvværd i skolen løftes.

Alt efter hvordan den Lockout rammer ... må vi så lige justere hans plan. Engelsk er faget han bedst kan lide så det er også der motivationen for at skrive ligger i top. Men det er også faget som kan skabe luft til at arbejde med det som er svært. Men vi kan også justere Dansk til at lige ramme E niveau til sommer og bibeholde det fag som giver høje karakter. Ellers kan vi fortsætte som planlagt. Matematik er som engelsk dvs. ikke svært men vi skal huske at de fag også skal trænes og vedligeholdes. Tysk er noget lignede det vi andre husker fra vores dage i grundskole ... 

Det valg træffer vi efter Påske.  Lige nu samler vi FE dansk, engelsk og matematik sammen. Han lærer vurderer om de mener han skal fravælge en D niveau ... eller om vi tager alle 3. Det afhænger nu af den lockout. Lockout er uventede. Især når han har gode relationer med hans lærer og jeg ikke følger skolefag som før, da jeg kun er på 50% arbejdsdygtighed. Jeg sikre han står op, får lidt at spise og aflevere opgaver efter aftale og ko ordinere ting, mens jeg tager kampe som er det mest latterlige ind i mellem at skal kæmpe med.

Nu er det også spændende om UVM giver VUC fjern undervisning tilladelse at optage elever i vores situation. Jeg håber inderligt ikke at grænsen er 25 år som der tales / skrives for så havde vi cyklede rundt i alverdens tilbud meget længere end vi allerede var udsat for. Vi er super glad for han startede med at klatre uddannelses stigen. Jeg er bare super glad for jeg søgt indtil jeg fandt en rektor og vejleder som sagt OK og ikke forvist os til han var blevet 17. Nogle gange må mand overleve det der er ... men jeg håber vores sag kan være med til at justere det her så ordblinde børn sikres fra 0. klasse af - ordblindhed rammer længe inden de starter i skole, så det er skørt de først ses i slutning af 8. klasse.

Sager er ikke ens, og det som virkede for os ... virker nok ikke for alle andre ligesom det som virker for andre gik ikke for os. Sådan er det med skolesager: Der er mange parameter der skal huskes og det tænker folk ikke over når de taler om dialogmøder, press og tvang. Tvang virker bestemt ikke ... det mønter kun ud i at nogen tjener en masse penge på noget som ikke løser elevens endelige problem. Og efterlader kommunen uden penge til at kan løse deres problemer.

Hans ordblindhed kun havde været håndteret bedre, det skriver jeg om når jeg har tænkt den del igennem. Dysgrafien er ikke sjovt at have ... og vi er igang med at tænke en plan til det næste etape så han kan lærer at lære af en talende person. Jeg kan se han profiterede meget af at alt var skrevet ned og samlet.

At "alt kom på skrift" gav os en unik mulighed at gennemskue hvad han kan når han arbejder og hvordan han udvikler sig. Jeg glæder mig til VUC lærers vurderinger ... de har jo haft mange opsamlings sager igennem tiderne. Nogle lykkes andre ikke. Ingen ved helt præcis "hvorfor" og det er ikke så nemt at sige præcis hvad det var som gjor at det fungerede denne gang.

Hos os er det mest det faktum at mit barn for første gang i alle disse år havde adgang til en "pensum", uden at han var afhængig af en klasse. Det ved alle, men jeg er den som beskriver hvad vi manglede ... en pensum og et differentieret program som passede til hans behov er ikke helt fair. Sagen var både for nemt og for svært for at han fik trænet "det der skal til" for at gå i skole. Men i dag er han tættere på at havde alt der skal til for at gå i skole .... og han glæder sig til at det her er slut. Han leverede jo selv indsatsen.


lørdag den 20. januar 2018

Lommeregneren ... tja, det var nu en veltaget argument med den unge!

Jeg kan jo bare bruge lommeregneren ... joo, men så ved du ikke om du kan regne svarede jeg. At taste på et lommeregner er fint nok men at forstå begreberne bag det du ser er vigtiger. Og begreber købler du ikke på hvis lommeregner hjælper for meget! Men han er ikke helt overbevist, som altid når jeg ikke kan forklar alt indtil der ikke kan undres længere. Så har nogle skrevet 48 sider for at skrive den lille sætning som han ikke vil høre:
"Det er, at aritmetik er grundlaget for algebra. Uden en fuldstændig flydende anvendelse og brug af regneregler er det umuligt at få adgang til den mest grundlæggende del af algebra som at løse en lineær ligning"
 "It is that arithmetic is the foundation of algebra. Without a totally fluent command of arithmetic operations, it is impossible to access the most basic part of algebra such as solving a linear equation" https://math.berkeley.edu/~wu/NMPfractions.pdf
Så hvordan gøre jeg det spændende uden at gøre matematik kedelig? Jeg ved han kan regne - det har han altid kunnet, men hvordan får jeg "begrebskort" ind i hans verden samtidig med at han lærer det "sprog" Matematik anvender uden at det blir uoverskueligt eller kedelig? Bare se ... hvor meget han har gået glip af som ordblind alt imens lære ikke undervist og værst ikke mente han var ordblind:Hertil er det måden skolerne tolkede hans adfærd. Specialpædagogikken lærer kun om følgende profiler, taget fra en præsentation af Lotte Østergaard som er special pædagogisk konsulent (http://slideplayer.dk/slide/1950366):


Og derefter er problemerne som regel defineret som at være UDEN at nogen bemærker at forskellige former for matematik vanskeligheder ser STORT SET ENS UD i det traditionelle tests, og ingen observer barnet. Dermed forsvinder "tegn" på at de har problemer f.eks med læsning eller alle de andre småtegn f.eks svært ved at kan klokken, højre venstre, spejlvending, orientering på siden, logiske slutninger "hvis ... så"! Ting som selv ordblinde kan lære HVIS der trænes så individuelle og helhedsvurderinger af lærer der følger dem over tid skal HUSKES inden de sættes i bås:


Og når et elev ses så kan jeg sige at en højt begavet "understimuleret" elev efterligner den typiske elev med indlæringsvanskeligheder i symptomer og det er kun værre hvis der er en element af ordblindhed, visio-motoriske eller visuel spatial process problemer så gøre det træningen vanskeligt for de kan ofte skjule deres problemer eller ikke forstår stoffet men huske fotografisk. Værre er at de ligner en ganske alm. elev med kognitive vanskeligheder ... og testes dårligt så psykoler finder dem også som elelver med lav IQ på trods af at alle der kender eleven ikke kan få det til at passe. Trist er når pædagoger og lærer tolker et barns adfærd og så "beskriver" eller "vejleder" psykologen til at tro det er et evnesvag elev som oveni ikke observeres i hjemmet, skolen og så præstere dårligt i testning, netop pga nederlag i skolen!! Og klager over hovedpine, mavesmerter tolker folk lystigt på de ser sjælden det underpræsterende eller ordblinde elev i tide. Faktisk kan de spottes tidligt, mens de kognitive svage elever udskiller sig på en anden måde end ordblinde dvs ordblinde børn kan ofte tælle og har evne langt over gennemsnittet men så kommer fagsprog ... eller de taber lysten fordi matematik er for langsomt mm. ALLE disse elever udvikler matematikangst hvis de ikke hjælpes i tide. 


Men se nu et anden kognitiv profil ... hvordan er det muligt at tolke disse elever helt ens? I matematik er det nemt for uden at eleven er undervist, eller følger med dvs øre bøffer udelukker dem i timerne, skærme og især at står udenfor døren fordi de larmer .... er et massiv problem. Hvordan vil en lærer ved hvad hendes elev er for en med mindre den lærer fulgt eleven fra 0. klasse og opdagede eleven keder sig, og så blir eleven "dumme", eller eleven slet ikke deltager ... og læren nået at lære eleven at kende så læren vidste nok om eleven at hun ikke "guidede" psykologen - psykolgoen ahr ingen chance for at se om det er en elev der tester dårligt eller fungere dårligt da psykogler ikke får "observationstid i skoler" men hærer om eleven. Og psykolgoer læser sjælden noget elevplaner og selv om disse skal laves siden 2006 er det sjælden andet end kopier og først når elever afviger observer pædagoger og skriver deres meninger udefra det de har lært. 


Nu hvor alt det er gjort ... hvad kan der gøres for eleven? Ja i vores tilfælde får han helt 100% individuel undervisning. Pensum er ikke differentieret men tidsfaktoren er dvs han kan bruge mere eller mindre tid alt efter hans egen behov og her kommer begrebskort ind ... men ikke før jeg har vist ham det stor sammenhæng nu hvor han har fået flere basale områder og ved hvad ting er. Heldigvis kan han forstå engelsk så f. eks bruger jeg denne film inden jeg bryder det hele ned til begrebskort.

The map of Mathematics: https://www.youtube.com/watch?v=OmJ-4B-mS-YOg så begrebskort og sproglige forståelse så han kan "fange de trigerord" når der skal laves tekstopgaver. Det har været en udfordring at lave alt dette uden jeg endelig vidste hvad det var jeg skulle, men som tiden gik opdagede jeg andre lever at området og lært en del selv.

Ord der giver spor
I problemløsning er det ofte de små ord, kan kan give os et spor til hvordan vi skal løse en given opgave.

Derfor må vi undervise vores elever i at opdage disse ord og afkode hvilket matematisk spor det giver. Med spor menes der ord, der  ofte kan lede os i retning af, hvilken regningsart vi skal benytte for at løse opgaven, eller om der er særlige detajler i forbindelse med resultatet, vi skal være opmærksom på - fx omregning af enhed. http://www.undervis.dk/prpositioner

Imperativ
Imperativ betyder bydeform. Brugen af ord i imperativ er flittigt brugt i matematik, men giver også ofte anledning til forståelsesproblemer. For hvilke forventninger gemmer der sig egentlig bag ordene?

Lad os give et simpelt eksempel. En matematikopgave lyder som følger:

En stige står lænet op af et hus. Huset er 5 m højt. Stigen står 3 m fra husets sokkel. Bestem stigens højde.

Når elever i deres hverdag møder ordet bestemme, ja, så betyder det ofte, at de må/ ikke må bestemme noget. Men når vi taler om at bestemme noget i matematik, så ligger der en helt anden forventning bag ordet bestem. Nemlig den, at vi ønsker en matematisk begrundet udregning og forklaring på stigens længde. http://www.undervis.dk/imperativ 
Kunsten er så at lave dem uden at bruge timevis på noget som hurtigt ikke er relevant. For nu hvor han læser og jeg sætter ord på vha youtube film går det stærk. Men tænk hvis nogen bare havde sat det op i et system som udfolder sig som eleven har lært det de skulle, og eleven kun se hvor faget er ift andre områder? Tænk hvis de mål var dynamiske og elever kun se deres udvikling og sammenhæng i en helhed?

At starte skolen i matematikvanskeligheder er en skidt start. At skolen er med til at eleven udvikler matematikvanskeligheder er værre. Matematik fylder meget i skolen, der er mange timer at have det skidt i! Men derudover kan elever udvikle et negativt selvbillede i forhold til matematik og både de elever som taber terræn pga ordblindhed, ørebøffer, afskærmning ser ens ud i testning.

De elever udvikler alle resursekrævende og langsomme strategier, som de fastholder der i sig selv gør det sværere at lære mere matematik. Derudover er der mange børn i matematikvanskeligheder der lærer at holde sin mund og prøve at gøre sig usynlig. Eller det kræves af de blir usynlig fordi de er foran de andre ... uanset hvad ... er det en svært mønstre at få vendt til noget "smarter" især når alle behandles ens, men nogle er heldig deres problemer ses og derfra får de hjælpe udefra om de er ordblind, kognitiv foran eller langsommer end de andre. Barnets individuelle kognitiv profil har stor betydning for Matematik ... nogle har en langsom forarbejdshastighed, andre han sprogproblemer og for dem med arbejdshukkommelses problemer er det yderst væsentligt at finde frem til om det opståede pga andre overbelastede områder og gøre noget ved det! Nogle gange er strategier for at fjerne belastningen på deres arbejdshukkommelse ikke sagen ... nogle gange skal de lære grundliggende strategier andre gange skal faget skæres ud udenom læsening eller presset op forarbejdshastighed skal lettes så de får mere tid, og mindre brødarbejde eller mere øvelse hvis de ikke automatiser deres løsninger. Og for disse børn er en lommeregner faktisk en skidt valg ... for så kan lærer ikke følge om de reelt forstår kvadratrod, procent eller lignede da deres lommeregner "hjælper" en tak for meget ... men andre gange kan de visuelle påmindelser være udmærket. Kunsten er at kende det enkeldte elev "godt nok" og se deres arbejdsmetoder! 

onsdag den 27. december 2017

Skriveprocessen og samling af det hele #dysgrafi
Nu hvor han er et sted mellem 6-9 klasse jf skriftlige opgaver har han mange gode ideer når han vil skrive men det er en udfodring at få det ned på papir.  Som Susan Judd skriver kræver det ikke bare at huske og sætte deres ideer i orden, men også forvalte håndskrift, stavning, tegnsætning, ordforråd og grammatik. Jeg har fundet hendes kapitel om emnet og justeret til til hvordan vi gøre og sært nok har vi meget det samme fremgangsmåde!


For at gøre skrivningen nemmere håndteres opgaverne en ad gangen, i det samme rækkefølge så de lærer at systematisere. 

Han bruger nu en computer da han har meget svært ved at skrive bogstaver. Vi bruger ikke dictus, primært fordi vi ved det ikke må bruges til eksamen og når han er træt kan en af os skrive hans ideer ned da det ikke lykkedes os endnu at overbevise ham at Mindmappe.

Så endeligt gøre vi ligesom Susan Judd beskriver at vi får alt ned på papir uden hensyn til "stavning, tegnsætning eller organisation" og derefter at 2gå over materialet igen" og udfylde "mangler", "redigere for at få klarhed og tilføje indledende og overgangssætninger" hvor det er nødvendigt. Og når alt er færdig at kontrollere "stavning og tegnsætning".

Han har problemer med at tænke og skrive på samme tid som skaber det situation at han skal organiser det han vil skrive inden han skriver og her er det vi er igang med at lære ham teknikker til at han kan brainstorme hans ideer, hvor vi tænker på det kan gøres ved at tegne eller på en båndoptager da dictus er for langsomt, og han taber tråden i det han vil "sige og skrive".

Det er dog svært at få ham til at gå over hans skrivearbejde og redigere! Han gider det ikke ... men lidt efter lidt er han gået igang. Og her har vi altid en "bestemt antal ord" en opgave skal fylde hvor vi deler stor opgaver op i mindre dele.

Når alt dette er færdig så lærer han at kontrollere stavning og tegnsætning. Her kan word eller google docs kun noget af det så her trænes læsning for at sikre at rettelser ikke ændre konteksten af det han skriver. Netop her ser jeg han er udfordret hvor vi træner med små afsnit som han retter, og ved hvor mange fejl han skal finde. Og som ved mig, ser jeg at han har det nemmere ved rettelser når det gøres over flere dage, men nogle gange er der bare ikke mulighed for dette. Igen hænger det meget godt sammen med det Susan Judd skriver i hendes bog "Learning Disabilities Sourcebook" i kapitel 33!

Jeg er lidt nervous for hvordan han vil håndtere alt dette som skolens krav jf skrivning bliver større. Især når han kommer på gymnasiet, hvor det forventes at ungers evner til at "læse og forstå" kan tilpadses varierede og svære tekster. Hvor de skal integrere information i længere komplekse tekster, men jeg ser han kan det mundligt så vi må arbejde på at det kommer til syne via skrivning. Det er tydligt at han skal have hans tekster oplæst, og han nægter fortsat syntetisk tale.

Han skriver som alle andre bedst, når han er involveret i emnet. Jeg overvejer at hans emner vælges og muligvis forhandles med klasselæreren, men indtil nu har hans lærer været meget opfindsomme og givet ham utrolig spændende for ham emner. Der findes en del teknologier til efterhånden næsten alle aspekter af skrivning, herunder udvikling af ideer og organisation samt stavning men det er et problem at han ikke må tage disse med til alle eksamener så det er altid en sats om vi vælger noget nyt, eller kæmpe med at han tegner eller redigerer.

Men uanset hvor gode teknologiske muligheder er er det et arbejde som skal være tæt sammen med læreren, så disse skrivefaser fasthodles og for at få feedback som hans opgaver udvikles. Heldigvis er hans lærer altid til rådighed, uheldigvis bruger han dem ikke altid - men det kommer lige så stille.

Alle eleverne bør opfordres til at udvikle deres skrivefærdigheder, dog hvor det er svært for nogle med indlæringsproblemer så kan mundtlige eller grafiske præsentationer være en alternativ men jeg vil bruge mundlige afleveringer som skabeloner til senere skriftlige afleveringer alt efter hvor langt han når i det følgende tids skriftlige opgaver så han lærer at udforske hans ideer.

"Hvis du har gode ideer", bemærker han, "skrivning er værd at kampen."
Keeping ahead in school by Dr. Mel Levine


Jeg har valgt at han kan arbejde fremmedrettede med få men konkrete ændringer i hans hverdag:

1. Vi giver ham kortere skriveopgaver, men hvor vi husker at han skal kunne skrive 2 sider til eksamen så hans opgaver struktureres omkring sådan en "eksamens opgave" hvor opgaven deles dvs. indledning, afslutning osv. Her overvejer jeg Marie Gades skabeloner men holder lidt igen da han kan stå som jeg gjor og ikke huske skabelonen når det pludseligt fjerne.
2. Vi accepter fejl jf stavning eller tegnsætning, og retter det sammen senere. For Engelsk har vi fundet og begyndt at bruge "Grammerly" som er nemt og præcis, men har ikke helt fundet noget til Dansk men han bruger Word hvor det giver mening. Her husker vi at udnytter hans fotografisk hukkommelse.
3. Vi vælger en tekstbehandlingsprogram som er tilladt til alle eksamener og holder os til den, da skift kort inden belaster bare yderliger of pga hans handicap er det bare en overbelastning.
4. Ekstra tid til opgaverne og leksier husker vi for at vurder om han har brug for mere tid til eksamen.
5. Vi er påpaseligt med gennemgang af hans opgaver og er opmærksomme om han blir flov over fejl.
6. Adgang til en computer til test øves inden eksamen, så vi ikke igen står til eksamen uden at det virker. Eller ved at vores program adgang kikser jf eksamens reglerne
7. Han skal ikke undervurderes pga hans output men opmuntres når det er svært.

Dette tekst har jeg tilpadset til hans behov fra en bog: "Learning Disabilities Sourcebook", kapitel 33: Specialized Teaching Techniques som bemærkelsesværdig beskrev alt dette jeg nået frem til. Og på en klokkeklart og præcis måde ... det er således svært at komme frem til en original tekst så rettede jeg den kapitel til hans behov, og fjernede det vi ikke vil brug og tilføjer det vi skal bruge.

tirsdag den 26. december 2017

PC til eksamen?
Hvor var det en sej halv år. Vi tog 9. klasse hvor vi fik vores stærkeste fag tilbudt med "maximum hjælp fra systemet" og hvor de med fuld overlæg valgt at ignorere anmodninger om hjælp der hvor fag ikke var så fine. Min plan var at tage de stærke fag og kom igennem med 7 taller og at systemet hjælper med professionel indsats og løfte de svag fag til 7.

Men til mødet havde de deres egne ideer. Den først idé var at kun G niveau er kommunens ansvar, hvor de vil afvise den ifølge dem den "valgfri" FED niveau jf VUCs AVU forløb. Men heldigvis var det præciseret jf bekendtgørelsen at vi skal have både G og FED for Matematik, Dansk og Engelsk. Og dertil to G fag dvs i vores tilfælde Tysk og Naturfag (ellers må tysk erstattes af histori, samfundsfag osv) Det er indtil den nye FGU så hvad der skal til for at en elev kan kom videre på HF.

Vi vil som forklarede videre på Gymnasium hvor kravene er FE med høj standpunkt og helst D niveau hvor karakter skal være over et snit på 5, eller 6 hvis der skal søges videre uden:

Søgeresultater

Vurderingen af uddannelsesparathed - Undervisningsministeriet


Heldigvis har vi denne vurdering via en brobygningforløb af 2017 som PPRs pædagogisk chef prøvede at stoppe ved at anbefal at UU "ignorer" vores sag! Ja, det skete og heldigvis opdagede jeg der var noget rivende gjalt da alle de andre børn allerede i 2015 kom på planlagte brobygning så jeg opdagede det da vi stået i det samme året efter. Tænk at frasorteres uden viden om "hvem, hvad og hvordan" det forgår?

Men hvordan gik det til eksamen? Vi tog G niveau på et halv år, undtagen Tysk da vi tager faget over et helt år, eller næsten et helt år.  

Det gik faktisk meget godt! Undtagen for PC frem for pen og papir ... 

Engelsk gav det 12 tal som forventede til den mundlig del, skriftlig svar venter vi på for at få et svar.  Han er ikke gamer uden at havde lært mere end at spille computer. Unger lærer lynhurtigt fremmedsprog hvis det giver mening for dem at lære det. Læren vurderede han ikke skulle skrive på en PC til eksamen så det blir spændende hvordan det gik da han ikke vil tage hans eksamen uden, og det så kiksede til eksamen ved at filen ikke kun åbnes da Intowords ikke var på deres system, dog havde vi en privat kopi. Intowords skal bruges til at gøre selve filens skrivedel anvendelig som UVM levere med koder på som låser filen osv. 

Matematik var en 10 tal for skriftlig og mundlig sammen. Her måtte han bruge alle hans hjælpemidler som skolen brugt i løbet af året så det var trygt og let anvendeligt.

Naturfag var en 7 som selv studerende. Det var også mundlig. Og jeg undervist ham her. 

Dansk kom ind på sidste plads med 4 til det mundlige ... hvor vi får en fornyet forsøg jf det skriftlig i januar. Her havde han en mindre erfaren ekstern lærer som først til slut opdagede hvordan han skjuler problemer, og nu er læren godt med. 
Dansk var også hans alleførste eksamen, efter mange år uden en rigtig eksamen dvs. faktisk ahvde han aldrig haft en rigtig eksamen!! Dagen inden skulle vi skifte fra google docs til word trods jeg spurgt allerede i oktober hvad der tillades til selve eksamen, samt han gik bare koldt halvvejs.

Endeligt er det fedt at se han skrev så meget bedre end 2016's prøve eksamen! Han skrev bare ikke "nok". Så det var ikke en dårlig præstation set udefra hvordan det hele er samlet. Han fik hellere ikke vejleder timer inden Dansk og det var mere eller mindre uden der var opbakning fra skolen der gav den eksamen.

Noget som han mærkede da de gav timer jf Naturfag, så han blev klar over noget ikke stemt. Vi blev henvist til at tage den eksamen som selv studerende da det gik helt galt ved tilmelding pga. UU vejleders og Kommunens daværende Pædagogisk Chef's gode ideer om hvad krav vi skal opfylde, som ikke var rigtigt!

Det skete til trods for jeg gav dem bekendtgørelsen osv. allerede i juni og igen i august og præciserede det i september. Men nu er det i hvert tilfælde dokumenteret at han har skrift problemer som vi igennem flere udredninger dvs 2008, 2010, 2012, 2015 og 2016 år efter år præciserede. Hjælp udeblev og hjælp er faktisk kun at vi ved hvilke programmer er tilladet, og han anvender disse i løbet af skoleåret så der ikke er overraskelser til eksamen. Værst er vores "problemer" bare enten blev lovet hjælp til eller talt væk trods de aldrig selv havde set mit barns skriftsprog, eller tog en uddannesle til at de selv kan vurder det psykologer (ja flertal) vurderede ... men at kommunens personale kan negliserede kompetente fagfolks vurderinger som rent praktisk tog sig tid til at observere mit barn og på ingen måde agerede fagligt forsvarligt i det 7 år vi ar været i kommunen fortæller hvor gjalt det er.

VUC var klar over jeg sagt vi skal bare igang allerede i august, med en gammel garvede lærer for han kan indhente meget af det forsømte. Nu tager vi det som det kommer, heldigvis kan vi klare faget med G eller D niveau bare han får en fornuftig standpunkt ved E niveauet. Endeligt var vi klar til at gå igang i januar 2017 men måtte ikke videre for ansatte ved PPR som smed sagen til BUF hvor BUF meldt pas da det ikke er deres bord, men ikke uden at skrive notater de kan misbruge i nødstilfælde jf pålæg trusler. Ingen handicappede bør trues ... når det er kommunens opgave at levere undervisning.

Vi venter nu på en omprøve eller om der sættes 60 timer mere på hans kurses. Så han går igang den 1 januar ... hvor de andre starter den 8. for at afslutte 60 timer Matematik inden den 8. således at han har timer til det ekstra Dansk. Vi er heldig at han er dygtig i Matematik og Engelsk så vi kan også indhente det som var forsømt.

Dog regnede jeg ikke med at det vil være så svært at få ham igang med at arbejde hjemmefra, men han havde sagt nej til mere hjemmeundervisning og var lovet det sker. Så, nu håber jeg det er det sidste modul vi afslutter hjemmefra da jeg hellere ikke orker mere ... så han får hans ønske opfyldt med rigtige lærer. Jeg har dog den pædagogiske opgave at holde ham igang, hvor systemets metode er mere af trusselagtig i natur ... men vi har intet SU de kan tage fra os ... og anbringelser fremmer ikke læring så det er meget klart bevist at Kommunen må se at finde andre metoder til elever!

Fagligt ligger han i dag på samme niveau med hans søster og mig! Vi har jo vores papir fra dengang vi var i skole, ikke? Og han var op til eksamen med censor osv. Det havde Kommunen ikke regnet med ... og jeg er tilfreds, men en smule ked af det ... da han nok havde nået at være en ganske alm. elev hvis ikke Kommunen ikke valgt mod vores ønske i 2011 hvor Friskolen styrtede mod en konkurs med faglærte jf. vores behov lærer! Det vidste alle da skolen skrev det til Kommunen inden men skolens nye ledelse kun omskrive vores liv på notime uden at kommunen undrede sig over deres pludselig adfærds ændring der skiftede frem og tilbage. En ting er sikkert: Pas på hvad skolen kan skrive da skoler lever videre uden dit barn med et handicap ...

At Kommunen derfra trods psykolog udtalelser vælger en Intern skole som decideret var en fupskole oprettede kun fordi der var elever i 2012 uden skoletilbud, elever ingen vil tage imod siger mere om hvad standard der var derude. At Tvind overtog uden at levere det de fik penge til af Kommunen er ikke noget nyt i sager som vores og hvor Folkeskolen forviser os til en Centerklasse som ikke kun opdrive det timer vi skulle bruge, men som udskriver os til en Folkeskole som ikke havde forstand på det de skulle igang med siger alt om det vi har været sat igennem.

Det var godt nok mange skoleskift ... kun fordi Folkeskolen ingen penge havde til inklusion og hellere ikke var indstillet til at kan inkludere når ledere ikke forstået "handicap" og dermed ikke kun oplære personalet til opgaven. Det var gjalt i 2009 og den daværende psykolog siger i dag hun bare sætter unger som ham i specialskoler for adfærdsvanskelige ... det ramt mig at hun intet lært af vores sag, og ingen lært det næste 7 år! Hun vil ikke høre at det ikke gik i en specialskole ... bare hun kom af med elever ... det er nok det status hun efterlod kommunen i da hun gik på pension. Men efter den psykolog var der 4 eller 6 andre og det gik ikke bedre for os dog sagt en konsulent fra men Kommunen fastholdt vi ikke skal få ret.

Så, lige nu klarer vi os med at lærer giver pensum, lærer som tager imod opgaverne og jeg kæmper for at dispensationer jf PC frem for pen og papir huskes, også til eksamen.

Nogle fag går bedre end andre fag og det er endeligt at vi får kun noget ud af ansøgninger hvor alle elever bruger en PC. Det er lidt trist når hele året er leveret på PC, men eksamen forventes der at pen og papir bruges! Ingen lærer kan omstille alt, uden der er øvet i ting igennem, og det gik gjalt men vi opgiver ikke bare her.

UVM levere fine filer til elever som min dreng, men til eksamen går det gjalt da hverken lærer, elever eller censor er rutineret når det kun bruges og det er oftest kun "en gang til en elev" om året. Andre ved nok ikke de filer eksister, som vi hellere ikke vidste.

Jeg har forslået UVM at ligge prøve filer frem som disse fås på USB så udstyret kan afprøves inden eksamen og elever og lærer kan øve sig uden der er press på, og tænker at lærer samt elever har også brug for youtube film. Måske laver vi en til dem så alle kan se hvordan det funger ... måske vil UVM så se det er smart hvis alle elever aflevere elektronisk for så kan alle får deres rettet elektronisk.

Det timer som er sparede kan så bruges på ungerne. da der er mange som skal have lidt ekstra for at opnå det samme som alle andre! Men sikke en ramaskrig hvis alle ikke er klar til at anvende IT, dog går det fint med Matematik ...

Lige nu bruger alle timer på at kæmpe for at få lov at skrive på en PC trods kurser er leveret for alle elever fås elektronisk. Der er ikke mange som bruger bøger mere ... det må give stof til eftertanke at en skift som gælder for alle vil løse det problem ordblinde og blinde har til eksamen!

Jeg antager filen er gjort udefra standarder blinde elever og andre handicappede skal bruge ... og det er lavet men bare ikke implementert!! Og jeg ser ikke deres muligheder kommer i brug før alle også normale elever skal anvende IT til deres eksamener f.eks sprogtests ...

For en elev som er dysgrafisk kan det "arbejde" med at skrive med pen og papir fylde ... og det drejer sig ikke kun om der er lidt de skal skrive, men for nogle også om måden de husker samt omstillingsprocessen og stress og mange af dem har en fyldt rygsæk med dårlige oplevelser med samt bruger andre måder at skrive på f.eks husker nogle fotografisk eller synthitestisk.

Ændringer med kort varsel dvs. få dage eller uden de er øvet i programmer gøre IT endeligt til et ubrugelig redskab. Og med eksamens angst og modstand kan det reelt betyde de ikke får så meget ud af hjælpemidler som de ellers vil havde kunnet  - måske derfor skoler opgiver, men tænk hvis alle måtte svar online? Muligheder er mange ... Intowords virker ved VUC hvis eleven har adgang og så kan skolen centralt indstille programmet til eksamens brug, husker jeg firmaet sagt engang.

søndag den 17. december 2017

Sådan kan det gå med misforståelser ... som bare blir ved #Odense

 


Jf. brev af 28. november, hvor vi skriver, at såfremt han består fagene på G niveau i dansk og engelsk, så vil vi tilbyde undervisning på D i de ønskede fag. Jeg mangler således en tilbagemelding fra eksamen i dansk.
Så snart den er på plads, vil vi tilbyde undervisning på D niveau. Jeg har også behov for at få vide, om det er VUC AB eller VUC AC, du ønsker som udbyder af undervisningen.

Meld tilbage, så får vi aftalerne i hus inden den 20.december.

…………………………………………………………………………
Brev fra 28. november

Kære Mor

Skoleafdelingen i Odense Kommune og UUO giver hermed tilsagn til den uddannelsesplan som VUC AB har udarbejdet for drengen, gældende fra 1. januar 2018 til 1. juli 2018.
Uddannelsesplanen sikrer at drengen modtager undervisning på 9. klasseniveau og dermed kan afslutte fagene dansk, naturfag og tysk svarende til folkeskolens afgangseksamen 2018. Fagene engelsk og matematik afsluttes på samme niveau i december 2017.

Vi er bekendt med at drengen er tilmeldt eksamen i dansk og engelsk niveau G i december 2017 på VUC AA. Ved dokumentation for beståede eksaminer i de 2 nævnte fag er Skoleafdelingen parat til at indgå i en drøftelse af undervisning på niveau D på VUC AB i foråret 2018.

Jf. mail fra rektor på Gymnasium må det påregnes, uanset niveauer på AVU, at drengen skal optages på en gymnasial ungdomsuddannelse på konkret vurdering.
Konkret vurdering betyder at eleven optages på grundlag af rektors vurdering af standpunktskarakterer og prøveresultater fra forudgående undervisning, udtalelser om elevens kvalifikationer, samt eventuelt en samtale eller en optagelsesprøve.
Formålet med optagelsesprøven er at give eleven lejlighed til at vise en sådan faglig viden og modenhed, at eleven må forventes at kunne følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre uddannelsen på normal tid.

Fremtidige aftale vedr. revidering af uddannelsesplan skal fremadrettet gå via UUO.

Nu er det sådan et vi tager Matematik G og Engelsk G på VUC AB som fjernkursister og ikke som står i brevet ved VUC AA!

Da Kommunen og VUC på mystisk vis glemt Dansk G er en 3. kapitel. Så jeg forstår ikke deres brev ... og deres konklusioner andet end det er typisk Odense Kommune hvor medarebjder fordrejer fakta til at sagen passer ind i det som er en vinder sag ved kommunen.

Så pga. mystiske hændelser endt vi at vi tager Dansk G som "selv studerende" og får en eksamen på VUC AA og er klar over pga. flere uheld på vejen at det enten blir bestået eller ikke bestået. Vi har fra start af sagt at enten skal han tage G for at kom ind på D, men uden en eksamen havde vi ingen rettigheder. Det lært sagen af efterår mig, udover at jeg lært VUC har flere metoder op i ærmet hvis de ikke vil optage en elev eller værre hvis de vil sikre sig elever på "nye hold" som f.eks en ordblind / to sproget hold vi ved han er "for god til" grundet psykolog udredninger. Udredninger UU ikke sat sig ind i.

Ydermere er det også sådan at den sidste betalingsfrist for at vi kan start 1. januer er den 20. december, men den dansk eksamen er den 22. december og på den måde slipper VUC AA for sagen da de bare afviser optagelsen med henvisning til fristen som VUC AB gjor. Dengang på trods af vi ansøgt siden juni ved VUC AC og var ved VUC AB medio august.

Alle ved at VUCer bare siger pyt du kan ikke optages da vi kun starter fag i december og august. Det lært jeg jo den 12. september da vores optagelse som planlagt Dansk G smuttede på ufin manér. Noget UU i deres virke som vejledere bør havde sagt en stopper for.

Der er jo mange metoder at få elever vider over til en klasse for to sprogede eller ordblinde ... eller måder at bare fastholde elever så deres muligheder foringes dvs. ved at de ender for gammel til det tilbud de har ved hånden. Men det er som om UU ikke har den tiltænkte funktion i vores sag dvs. at få mit barn videre.

Hvordan UU og skoleafdeling skriver i deres brev forstår jeg ikke. Vi har forsøgt at rede tråder ud med utallige breve, UVM var både et hjælp og var endeligt årsag i at VUC AB henvist os til VUC AA, men der kendt jeg ikke min rettigheder da UVMs ansat ikke oplyst os der var klagerettigheder. Dog er vi klar over alt nu, efter en fornyet klage. Men hvad hjælper det?

Kommunen behøver ikke overholde loven, VUC hellere ikke ... bekendtgørelsen var klokkeklar både den jf unger under 18 som skal på AVU på dispensation og optagelsesrelger jf optagelses bekentgørelsen. Nogen bryder loven men ingen vil se det.

Ligesom ingen forstår det jeg skrev fra start af og havde deres egne ideer at Kommunalstyrelsen kun behøver at betale G niveau, og vi kun glem alt om FED. Heldigvis havde jeg siden juni arbejdet op at få det relevante optagelseskrav forklaret - og trods min udførlig brev misforstået ledende medarbejder ved PPR og UU disse basale krav, men jeg redet sagen med fornyet klage på sidste faldereb.

Nu skriver de sådan en mystisk brev hvor de blander 2 VUCer sammen, kræver min svar - svar jeg HAR AFGIVET så det antyder at "nogen" fjerner mails i min sag men værst er at jeg klart kan fornemme de ansatte VIL IKKE forstå os.

Hvor om alt er det sådan vi tager Engelsk G og Mateamtik G ved VUC AB, den samme VUC som afvist at oprette Dansk G da de ikke fik nok kursister (på en kurses som VAR lavet ... ) som henvist os til VUC AC. VUC AC, fik mig til at kræve en klage sendes ind da jeg vitterlig belv desperate!

Klagen resulter så I at vi fik lov at forsøge at bestå Dansk G og Naturfag G ved alm. eksamen. Her fik vi vejledning jf Naturfag, mens Dansk læren ikke var tilstede i den lokale vi skulle møde hende. Ingen rettede op på det.

Nu er sagen at vi ansøger om at tage

Matematik FED og Engelsk FED samlet hvor lærer siger han har en stor faglig overskud.
Dansk vil vi enten tage G og FE eller FE og D alt efter den eksamens resultat da han gik koldt til den skriftlig del og afleveret efter 2 timer trods han havde 4 timer.
Tysk G er godkendt og accepteret med ikke oprettet.

VUC AB tilbyder Tysk, og skrev vi har et ønkse om Matematik FED. VUC AA tilbyder os Engelsk FED og Dansk FED, hvor det er tanken pga transport halløj at vi tager Mateamik FED ved dem også.

Men ingen vil have sagen så nu strander vi ved at den sidste eksamen er den 22. decemeber og så siger VUC AA de hørt ikke fra UU så opretter de ingen fag. Men de hørt fra mig og henviser til UU, faktisk henviser begge VUCer til UU. Og mit barn risiker trods hans massiv indsats og vores stor omstilling til VUCs AVU pensum at stå uden fagudbud ... sikke en spild af vores tid og ressourcer.

Endeligt er jeg klar over det ikke er en sag nogen vil have før vi har bevist vores værd efter agentsvigt. Ingen straffede kommunen eller de svigtende agenter men alle kun påpege kommunen anbragt uden de vidste hvad der var af svigt i sagen, som intet havde med min forældre ansvar at gøre men var skolesvigt der tog lang tid at kom til syne .... men det som sker her nu, uden at nogen vil se det fortæller os der er noget rivende gjalt.

Vi fik først for nyelig at vide at Gymnasium har fået UVMs udsagn at elever som kommer via AVU kan optages hvis de har en god karakter i FE og helst D nivau. Så det er også noget vi kan opfylde men kræver ligesom vi får:

Matematik FED
Engelsk FED
Dansk enten G og FE eller FE og D (som jeg sagt vi vurder efter eksamen og er klar over dårlig G = gentagelse af G med FE oveni)
Tysk G
Vi kan tage 2x FED fag og en G fag på et halv år. Og vi søger pga det stor faglig overskud jf matematik og engelsk at de to fag tæller som en FED fag for at der er plads til Dansk G eller D og Tysk G. Men UU kan og vil ikke forstå, samt de har blandet sagens VUCer fuldstændigt sammen.

Og det efter jeg sat det op i en udførlig skema og forklarede vi nok må se at oprette et samarbejde på tværs, hvor julens eksamener viste der var transport problemer jf det skriftlige eksamener med mindre det ligger ved en VUC der er knyttet til en storby. Endeligt viser sagen bare ... når Kommunen er ind over går der ged i vores sag. Det er så en joke at sige inden de talt med UU så var de endeligt glad for at tage imod mit abrn. Det er som vores ry og rygte forfulgt os ... vi fik ingen frisk start og mit barn havde aldrig gjort noget i skolen for at han skulle opleve det her andet end jeg ansøgt om at han får en kort ophold på i en ordblindklasse for at rette op på hans undervisning i 3-4. klasse.

Nu ser vi hvad han fik for Dansk G. Sagen er vi endt uden sprogtest, og han afleveret kun en halvfærdig stil da han opgav efter 2 timer ... men meget kan ske til den mundlig eksamen har jeg hørt andre sige. Dog er det for os ingen problem om det blir G eller D niveau i Dansk da det er "skriftdelen" der skal øves ... han er sjovt nok ret god til grammatik! Og hans PC løser en stor del af det skriftlige. Hvis han må bruge den til eksamen ...

Trist var hans PC endt med at ikke være brugt til hans skriftlig Engelsk. Jeg mangler fortsat en forklaring da jeg var tilstede og de kun bare havde taget den ud til mig så trykkede jeg på den rigtige knap. Det var endeligt trist at opleve ingen censor kun stop personalet da jeg inden den eksamen forklarede til alle hvad trin de skulle - netop fordi VUC ikke oprettede hans app writer og UVM gjor filen skrivbar via enten app writer eller cd ord. Han fik filen men kun ikke skrive i den med hans PC, den PC vi vidste han skulle skrive på pga dysgrafien. Det er endeligt det jeg forventede vi står med til sprogtesten i Dansk men vi kun ikke tage proven af andet årsager ... som var vores eget skyldt trods vi kæmpede for at måtte. Murphys Law!

Jeg er ked af den skolesag, men UU misforstår sagen med vilje. Det er som om de IKKE VIL FORSTÅ sagen og kan slet ikke engang finde ud af hvor vi tager hvilke fag. Eller værst de tog ingen notits af da vi forklarede hvad vi skal bruge og hvordan. Jeg er desperat men ingen stopper Kommunen og den her gang er det således de skubber os over i den nye reform ... og npr de udmærket ved at 20. december ligger før den sidste eksamen og de kan aftale alt inden er det deres sidste mulighed for at sikre vi hellere ikke denne gang får en skolegang fra Odense Kommune.

Magen til svigt skal ledes længe efter, og i et system som giver systemet ret ... er der vel intet vi kan gøre ved dette. At misbruge min tid og jeg gjor alt for at samarbejde med leder som direkte på mes modbydeligt vis modarbejder sagen - ledere som bare kan misforstå og bekalge imens min dreng ikke får undervisning fortæller UVM det UVM og de øvrige instancer missede: Kommunens ansatte og fusk ved agenter sikrer udsatte stagnere.

Når Jobcenter afstraffer mig med kontanthjælpsloft og ikke godkendt min anmodning om fleksjob er der ingen økonomi at betale VUC selv, men da det rent praktisk er UUs job har UVM sikret VUC kan henvise til UU som bare misforstå som det basker, i et samarbejde med PPR. Det har forgået sådan i 11 år hvor det seneste 7 år i Odense Kommune nok var værre end jeg havde forstillet mig det kun være.

Jeg skrev hvad der skulle til i august 2017, septemeber væltede sagen da VUC af mystiske årsager ikke oprettede Dansk G men vil vi skulle snak dansk som tosproget og deres elearn hold vi ikke ansøgt om. Så sat VUC AB bare sig tilbage og bildt mig ind de havde ingen Dansk G. Det var så sent i forløbet at vi ikke kun nå en anden VUC, men nu ser jeg den generelle trend:

Ingen vil have os, og UVMs afgørelse omgås på snedig vis ved at UU fejltolker, misforstår og ikke ved bedre ... hvor alle udmærket ved hvis UU ikke har aftalt noget den 20. dec får vi ingen fag til forår. Der er sidste oprettelsesfrister og dem holder VUC strengent fast i visse sager. Andre oplever ikke det samme "skrappe" regler .... eller det vi er udsat for igennem så mange år.

Så jeg gentager mig selv vi ønsker et samarbejde mellem VUC AB og AA.

VUC AB tilbyder Tysk G og det har vi accepteret.
Vi ønsker Matematik, Engelsk og Dansk således at de skriftlige eksamener tages ved VUC AA netop pga tog og busser ikke kan få os frem kl 9, med mindre vi tager taxa og stresser hvis DSB bare er 5 minutter forsinkede.
Da der er en faglig overskud søger vi dispensation for at matematik og engelsk tæller som en FED fag sammen, og Dansk kan være enten G og FE eller FE og D.
Jeg påpeger at VUCerne har sidste aftale / betalingsfrist den 20. dec og kan af gode grunde ikke producer en resultat for Dansk før den 22. derfor må UU indgå en aftale så vi ikke som her i efterår står uden fag netop fordi UU ikke kan følge med i sagen.  
Det er tragisk at vi stået uden dansk når vi havde mest brug for en profesionel tilgang, men det kun ingen drages til ansvar for på samme måde som hvis det var forældresvigt. Se, skoler og kommunen kan ikke gives noget form for pålæg - de er fritaget - og når jeg ser at sanktioner slet ikke virker på forældre eller børn er jeg på ingen måde tilhænger for at der uddeles pålæg, men når vores sag gentager samme fejl tænker jeg det er på tide Odense Kommune handler.

Jeg er bare bekymret for Kommunen kun handler med sanktioner mod mig som forældre der oplever modstand og en grum og råt adfærd, som er meget provokerende da vi stille og roligt ansøgt rettigdigt, som vi var vejledt og havde alle dispensations ansøgninger på plads. Hvis jeg var UU så fandt jeg en anden VUC ... men det er for sendt nu. Vi må håbe VUC indser de tog sorger på forskud, og give mit barn en chance. UU giver ham ingen muligheder - ikke som de misforstår, desværre er det som om VUC på den måde slipper for at optage en elev ... med besværlig mor. Besværlig fordi jeg gennemskude noget ikke var i orden??

Trist er at Kommunen bliver ved med at misforstå indtil betalingsfrister er overstået, så beklager de bare. Mens jeg sidder med sorteper kortet ... og hvis jeg belyser sagen kommer de ansatte med sanktionerne. Uden vi bliver hørt. Kommunen er jo fejlfrit. Men hvordan ender så mange børn, især handicappede og indvandre uden 9. klasse?

Skoleafdelingens brug af Kommunalstyrelsen som ansvarlige var det mest ufine jeg havde set, men at de derfra med fuld overlæg skriver ... så fejlbehæftede ... når jeg tydeligt skrev der skal et samarbejde til mellem VUC AB og AA?? Det giver ingen mening. det er klart at både VUC AA og AB henviser til UU, og at aftaler ikke kommer i hus så længe UU ikke forstår hvad de skal og venter tilbage meldning fra mig af med kriteri de opstiller som ikke er "gangbart".

Jeg påpeger UU skal sikre en aftale med begge VUCer inden den 20. december .... så vi får de fag som vi har brug for. Vi skal ikke have en ordblind eller to sproget hold men regulær pensum, hvor det kendt faglig overskud huskes denne gang da det var glemt i efteråret, trods lange forklaringer.

Endeligt tænker jeg at UU ikke kan misforstå mere men så har de den næste fejl klar. Det er endeligt trist at opleve. VUC gider ikke alle elever men UVM tvang dem, derfra får vi de fag vi skal bruge, da jeg sagtens kan tage matematik hjemmefra men det er bedst for os allesammen hvis han får faget som fjernundervisning som aftalt. Det ved UU, VUC og skoleafdelingen. Men ingen vil forstå det jeg skriver ... de vil ikke forstå os. Simpelt.

mandag den 30. oktober 2017

Afgørelse - eksamen som selvstuderende og optagelse 2018

https://www.ug.dk/uddannelser/grundskoleundervisning/almenvoksenuddannelse/almen-voksenuddannelse-avu
Afgørelse

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ved e-mail den 9. oktober 2017 fra VUC Annonym A (VUC AA) modtaget din klage over VUC’s afgørelse om ikke at tilbyde din søns optag som selvstuderende (hjemmeundervist) i december 2017 og som fjernkursist i 2018 på AVU.


Styrelsen har nu behandlet klagen.

Efter en gennemgang af sagen finder styrelsen ikke, at der er grundlag for at nægte drengens optag som henholdsvis selvstuderende og fjernkursist på VUC. Styrelsen omgør således VUC’s afgørelse, jf. nedenfor.

Sagens oplsyninger

Med e-mail af 9. oktober 2017 har skolen fremsendt følgende til styrelsen:

- Klagen over skolens afgørelse
- Bilag i form af mail korrespondance mellem skolen og klager
- Skolens kommentarer til klagen
- Uddannelsesplan for drengen
- Mail af 12. oktober fra VUC til styrelsen med bekræftelse af at
afgørelsen er leveret til klager telefonisk.

Retsgrundlag

Regelgrundlaget er lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avuloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 926 af 3. marts 2017 og bekendtgørelse
nr. 487 af 16. maj 2017 om almen voksenuddannelse (avubekendtgørelsen), samt bekendtgørelse nr. 343 af 8. april 2016 om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (eksamensbekendtgørelsen).

2 Styrelsen er klageinstans i forhold til skolens afgørelse for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. § 40, stk. 2 i AVU- bekendtgørelsen.

Om optagelse på AVU følger det af AVU-lovens § 2 at:

§ 2. Undervisningsministeren skal sikre, at alle, der er fyldt 18 år, inden for en rimelig geografisk afstand fra deres bopæl kan modtage undervisning i henhold til denne lov. Stk. 2. Unge under 18 år, der har opfyldt undervisningspligten, kan modtage undervisning i henhold til denne lov, hvis uddannelsesforløbet er et led i en uddannelsesplan, der er udarbejdet i samarbejde mellem den unge, forældremyndighedens indehaver og Ungdommens Uddan-nelsesvejledning.

Undervisningsministeren fastsætter regler herom.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen afgør ud fra en vurdering af ansøge-rens forudsætninger, om vedkommende kan optages på fag inden for almen voksenuddannelse og på hvilket niveau. Undervisningsministe-ren kan fastsætte regler herom.

Om selvstuderende følger det af § 8 i eksamensbekendtgørelsen at:

§ 8. Personer, der opfylder adgangskravet til uddannelsen men ikke er indskrevet til undervisningen, kan aflægge prøve som selvstuderende efter reglerne herom for den enkelte uddannelse, herunder reglerne om opfyldelse af eksaminationsgrundlaget, jf. § 7, stk. 1, og om betaling. Tilmelding skal ske ved en institution, der i forvejen afholder prøve i det pågældende fag og på det pågældende niveau. Institutionen kan henvise den selvstuderende til at aflægge prøve ved en anden institution.

Stk. 2. Institutionen kan fastsætte en frist for tilmelding, der ligger tidligst 8 uger før prøvens afholdelse, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Selvstuderende, der ønsker at aflægge prøve i forberedende voksenundervisning, skal tilmelde sig normalt senest 2 uger før prøvens afholdelse.

Begrundelse

Styrelsen har som nævnt per mail fået bekræftet, at afgørelsen er meddelt i telefonen, og styrelsen er derfor ikke besiddelse af selve afgørelsen.

Det følger af VUC’s kommentarer til klagen, at:

”Drengen er 15 år, og har dyslektiske vanskeligheder. Han ønsker optag som selvstuderende dec. 17 og som fjernkursist foråret 18. Vi mener ikke, at VUC er det rette tilbud til ham, da det er vores vurdering, at disse tilrettelæggelser ikke kan imødekomme drengens særlige behov for hensyntagen i undervisningen."

3 Det er VUCs’ opfattelse, at der skal findes en anden løsning, der kan gøre drengen klar til en gymnasial uddannelse, som er målet ifølge vedlagte uddannelsesplan.

Drengen har bopæl i Odense, og det vil derfor være hensigtsmæs-sigt, at UU sammen med drengen får lagt en anden realiserbar plan, der kan tage hensyn til hans særlige udfordringer.

Såfremt drengen og hans mor fastholder ønsket om en optagelse som selvstuderende på dansk G, kan vi henvise til VUC Annonym C (VUC AC), hvor der afholdes dansk g eksamen dec. 17, og hvor der kan ansøges om til-melding som selvstuderende inden den 15. oktober.”

VUC henviser således drengen til at søge optagelse på VUC AC.

Et VUC kan, jf. § 8, stk. 1 henvise en selvstuderende til at aflægge prøve ved et andet VUC. Af formuleringen ”kan”, fremgår det dog, at der her-til kræves saglige argumenter. Styrelsen finder ikke, at VUC i sine kom-mentarer til afgørelsen kommer med tilstrækkeligt saglige argumenter for at henvise drengen til VUC AC.

VUC vurderer ikke, at AVU er det rigtige forløb for drengen.

Det er, jf. § 2, stk. 3 i AVU-loven uddannelsesinstitutionen, der vurderer, hvorvidt en ansøger kan optages på AVU. En sådan vurdering må imid-lertid bygge på et sagligt grundlag.

Styrelsen finder ikke at VUC afgørelse om ikke at optage drengen på AVU, hviler på et tilstrækkeligt sagligt grundlag.

Styrelsen lægger i sin afgørelse vægt på, at UU i Odense har godkendt, at drengen gennemfører et AVU-forløb som led i sin uddannelsesplan. Drengen er endvidere startet på et AVU forløb ved VUC AA.

Drengen ønsker at gå til eksamen som selvstuderende, og der er derfor i den forbindelse ikke nogen undervisningsmæssige hensyn at tage.

Det faktum at VUC Annonym B (VUC AB) selv henviser drengen til at søge om optagelse som selvstuderende hos VUC AC, strider ligeledes mod vurderingen af, at AVU ikke er det rigtige tilbud for drengen.

På den baggrund finder styrelsen således ikke grundlag for at afvise drengens optagelse på AVU hos VUC AA.

Denne afgørelse er samtidigt sendt til VUC AA.

mandag den 23. oktober 2017

Nyt om ADHD, gad vide hvordan det ser ud jf ordblindhed, autisme eller bare højt begavede børn?

Local Moran’s I clustering of the incidence proportion of a diagnosis, b medication use, c medication use and no registered diagnosis, d overall ADHD by municipality (red hot spots, blue cold spots) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26297014 (publiceret august 20 15)

Relative increase in ADHD diagnosis and medication use above or below national average level https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26297014 (publiceret august 20 15)

Incidence proportion (%) in children aged 0–11 years old born from 1990 to 2000 of a diagnosis, b medication use, c medication use and no registered diagnosis, d overall ADHD by municipality. The incidence proportions are split into quartiles. Red points in map a and c respectively show the public and private diagnostic facilities in the municipalities. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26297014 (publiceret august 20 15)Flere videnskabelige artikler om ADHD:

These findings suggest that the social selection may influence the prevalence of diagnosed childhood psychiatric disorders in the DNBC.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/288 10815 (publiceret august 2017)

There is an ongoing public debate on the diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in which critics have claimed that the disorder is over-diagnosed, while the potential under-diagnosis of children with ADHD has received little attention. In this study we estimate the number of children with parent-reported ADHD behaviour at age 7 and absence of recorded ADHD diagnosis through adolescence, and investigate whether socio-demographic characteristics of this group differed from the children diagnosed with ADHD during follow-up. The results demonstrate a considerable number of children with ADHD symptoms who potentially go undetected and underline the influence of socio-demographic factors in the pathway to a diagnosis of ADHD.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28733915 (publiceret juli 2017)Horriblet er det at se der sker over og underdiagnosticering. At læse artikler af børn som blev givet ADHD diagnoser de slet ikke havde eller blev ikke givet den rette diagnose i tide. Meget alvorligt er disse utilsigtede hændelser som nok koster millioner ... både den ene eller den anden vej. Sporgsmålet er hvor stor andel er andbragt? Ogg hvad det så gøre jf diagnose og behandling hvis kommunerne strides eller en god kommune sender et barn til et dårlig kommune ... eller forældre shopper en diagnose og værst er når opholdstedet shopper diagnose børn.
Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.