onsdag den 10. marts 2010

Svar på akut hjælp ønskes

Din henvendelse om undervisningstilbud til din højt begavede søn


Undervisningsministeriet har modtaget din henvendelse af 19.03.2010 om din højt begavede søn, som du har taget ud af skolen for at hjemmeundervise ham, da du ikke mener, at skoletilbudet i Folkeskolen, hvortil kommunen har henvist ham, imødekommer hans behov for særlige udfordringer som et højt begavet barn.


Ansvaret for folkeskolen ligger hos kommunerne, og Undervisningsministeriet kan derfor ikke tage stilling til konkrete sager på området, herunder din egen sag, men kan alene udtale sig vejledende om fortolkningen af folkeskoleloven.


Folkeskoleloven og differentieret undervisning

Efter folkeskolelovens § 20, stk. 1, skal kommunen oprette klasser og sørge for undervisningen af alle børn, hvis forældre ønsker dem optaget i folkeskolen.


Efter folkeskolelovens § 18, stk. 1 og 2, skal undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse i alle fag leve op til folkeskolens formål, mål for fag og emner og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Folkeskolen skal derfor kunne tilbyde en differentieret undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov, og bør derfor kunne tilbyde særlig undervisning for begavede børn, der imødekommer disse børns – herunder din søns - særlige behov.


Hvis du ikke mener, at distriktsskolen, som kommunen har henvist jer til, lever op til dine forventninger til et passende skoletilbud til din søn, har du mulighed for at fravælge denne ved at benytte dig af reglerne om det frie skolevalg, som Folketinget vedtog i 2005, jf. også vedlagte notat om det frie skolevalg for børn med behov for specialundervisning.


Efter folkeskolelovens § 32 er ethvert barn, der bor her i landet undervisningspligtig. Efter lovens § 33 medfører undervisningspligten, at barnet skal deltage i undervisningen i folkeskolen eller modtage undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.


Hjemmeundervisning

Såfremt forældrene selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal de meddele det skriftligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder, jf. § 34, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler. Efter samme lovs § 34, stk. 2, skal meddelelsen indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene.


Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning, børnene får i hjemmet, jf. § 35, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler, og kan efter § 35, stk. 2, forlange at barnet går til en prøve for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Hvis kommunen skønner, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter kommunalbestyrelsen forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes, jf. § 35, stk. 3, i lov om friskoler og private grundskoler.


Klage

Undervisningsministeriet gør opmærksom på, at det inden for folkeskoleområdet er muligt at indbringe visse sager om specialundervisning for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Det fremgår bl.a. af folkeskolelovens § 51, stk. 3-5, at afgørelser om henvisning til specialundervisning inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse til forældrene kan indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Du kan læse mere om klagenævnet på nævnets hjemmeside på adressen: www.klagenaevnet.dk.


Bortset fra afgørelser vedr. specialundervisning i specialskoler, specialklasser eller støtte i den overvejende del af undervisningen kan kommunens afgørelser vedr. undervisning i folkeskolen ikke indbringes for en højere myndighed. Spørgsmål om kommunens overholdelse af lovgivningen generelt, herunder på folkeskoleområdet, kan indbringes for de kommunale tilsynsmyndigheder, som i dit tilfælde vil være Statsforvaltningen Syddanmark i Aabenraa.


Det tilføjes, at ministeriet ikke har kompetence til at tage stilling til spørgsmålet om omsorgssvigt og tvangsfjernelse, men henviser i stedet til de sociale myndigheder.

Med venlig hilsen

Fuldmægtig UVM

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.