tirsdag den 13. april 2010

Frit skolevalg på specialskole området:

Det frie skolevalg

Det frie skolevalg gælder også for børn med behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Med lov nr. 335 af 18. maj 2005 fik forældre fra den 1. august 2005 ret til at få deres barn optaget i
en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune. Det er en forudsætning,
at der er plads på den valgte skole. Forældrenes ret til at få deres barn optaget i en folkeskole efter
eget valg gælder tilsvarende ved ønske om skoleskift under skoleforløbet.

Med lovændringen kan forældrenes valg af skole ikke længere afvises ud fra en pædagogisk vurdering,
foretaget af skolelederen på den pågældende skole. Der kan alene gives afslag på optagelse,
hvis kommunalbestyrelsens rammer for skolens kapacitet umuliggør optagelse.

Vælger forældrene en anden skole end distriktsskolen i bopælskommunen eller en skole i en anden
kommune, er hverken bopælskommunen eller skolekommunen forpligtet til at yde fri befordring af
barnet til og fra skole i henhold til reglerne herom. Det samme gælder, hvis forældrene i forbindelse
med flytning anvender retten for barnet til at forblive på den hidtidige skole.

Ved bekendtgørelse nr. 672 af 29. juni 2005 om betaling ved skolegang i en anden kommune end
bopælskommunen er der fastsat nærmere regler om bopælskommunens betaling til skolekommunen,
hvis forældrene anvender det frie valg m.v.

Den mellemkommunale afregning er alene et kommunalt anliggende, der er uden betydning for
forældres mulighed for at anvende det frie skolevalg. Det er derfor ikke nødvendigt for forældre,
der ønsker at anvende det frie skolevalg, at indhente et betalingstilsagn fra bopælskommunen.
Særlige regler om børn med behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
Med lov nr. 335 af 18. maj 2005 blev der indsat følgende bestemmelse i folkeskoleloven som § 21,
stk. 2: ”Er barnet optaget i en skole i en anden kommune end bopælskommunen i medfør af § 36, stk. 3, skal der foreligge tilslutning fra bopælskommunen, før der kan ske henvisning i henhold til stk. 1.”
Denne bestemmelse skal ses som en modifikation af § 21, stk. 1, i folkeskoleloven, hvorefter kommunalbestyrelse kan foretage henvisning af børn til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand ved regionsrådets foranstaltning, når kommunalbestyrelsen finder, at de pågældendes udvikling stiller krav om en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, der bedst kan imødekommes ved en regional foranstaltning.

Ud over folkeskolelovens § 21, stk. 2, er der ikke fastsat særlige regler for børn, der modtager specialundervisning i specialklasser eller i specialskoler m.v.

Det frie valg begrænses dog af, at der er et relevant specialundervisningstilbud på den valgte skole,
jf. folkeskolelovens § 36, stk. 3, 1. pkt., hvorefter frit valg sker ”under forudsætning af, at det kan
ske inden for de rammer, kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat i henhold til § 40, stk.
2.” Herudover er det frie valg også begrænset af, at der skal være plads på den valgte skole. Dette
fremgår i øvrigt også af forarbejderne til loven (lovforslag nr. L 104, Folketinget 2004-05 (2. samling), bemærkningerne til nr. 5 og 6).

Forældre til børn med behov for specialundervisning, herunder børn der er henvist af kommunalbestyrelsen til en specialklasse eller en specialskole i eller uden for kommunen, har således mulighed for at anvende det frie skolevalg, hvis der er plads på den valgte skole, og der på denne skole er et relevant undervisningstilbud. Det er kommunalbestyrelsen i skolekommunen, som tager stilling til, om optagelse på den valgte skole er et relevant undervisningstilbud til det pågældende barn.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.