tirsdag den 21. juni 2011

Min 40 års fødselsdagsgave


Endeligt lidt af en sjov en at forældre på skolen fik andet at vide og konfrontere mig i byen med at jeg spinder løgn historier ... hvor fik de deres viden? Tavshedspligt har vist ingen grænser ...

Nå men anyway sagen blev lukket for første gang siden 2006 jvf. positiv trivsel på Skolen. Vi bedt kommunen om at finde en anden løsning i sommerferien da jeg blev klar over der ikke er pædagogisk personale som kunne varetage min børns behov. Faktisk allerede inden sommerferien havde den daværende midletærdig leder prøvet at XXX skulle flyt over til en læseklasse. Men kommunen var ikke til at tale med.

For at få XXX til at opleve lidt efter skoletiden  søgt jeg i september om "hjælp" så han kun kom i en Fritidsordningsom alle bærn der er i 4. klasse. Idet han var sårbar ville jeg have hjælp sådan at fritteren skulle forstå ham bedre. Vi fik afslag men uden en afgøresle ERGO vi kunne ikke klage ... det blev så til at vi opgav hans ønske om at kunne kom lidt mere ud og lege efter skoletiden. Jeg kun se at fritteren havde behov for at lære om ham hvis ikke det hele skulle ende i en kaotisk konflikt. Jeg er veltrænet i hvad mit barn ahr af behov men har ikke bemyndigelse at fortælle ansatte hvad der er bedst for mit barn ... derfor ville jeg have en special konsulent til dette opgave.

I oktober forlader vi skolen mid vores vilje og jeg nægter dialog med en person der ingen baggrund har i højt begavede børn, og en socialrådgiver/sekretaer der viste hun havde en side der var præget af mange mærkelige udbrud.

Loven siger:

I forbindelse med Barnets Reform sker der en lang række ændringer af Serviceloven.
Blandt ændringerne er:

Servicelovens formålsparagraf

En præcisering af formålsparagraffen § 46 med fem konkrete mål skal sikre, at indsatsen gives tidligt og helhedsorienteret med et klart formål, ligesom de hensyn og principper, der er beskrevet, skal afspejle den konkrete undersøgelse og indsats. De fem mål er ligestillede og skal tilsammen danne en fælles ramme for indsatsen. Støtten skal:
 • sikre et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer og øvrige netværk
 • sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at kunne indgå i sociale relationer og netværk
 • sikre barnets eller den unges skolegang og integration i uddannelsessystemet
 • fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel
 • forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv

Desuden sker der en række konkrete ændringer og præciseringer:
 • Udveksling af oplysninger om rent private forhold (§ 49a):Der gives nu mulighed for at udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende et barn eller en ung mellem socialforvaltning, skole, sundhedspleje og dagtilbud. Formålet er at understøtte en tidlig tværfaglig indsats over for konkrete børn og unge med behov for særlig støtte.
  Læs mere om lovændringerne vedrørende udveksling af oplysninger om rent private forhold.
 • Underretning (§ 153):Den skærpede underretningspligt er præciseret, så det nu fremgår tydeligt, hvornår du som fagperson skal underrette socialforvaltningen. Det er understreget, at du skal underrette, hvis du som fagperson får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller ung kan have behov for særlig støtte, og hvis du har kendskab til eller grund til at antage at barnet eller den unge har været udsat for vold eller andre overgreb. Derudover får du som fagperson mulighed for at få en tilbagemelding om, hvorvidt din underretning har givet anledningen til handling i form af undersøgelser eller foranstaltninger efter serviceloven.
  Læs mere om lovændringerne vedrørende underretning.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.