lørdag den 17. september 2011

Latin hvis du er ordblind?

Oki, så er min første tanke vedr. hvordan mit barns sprogundervisning kan styrkes vha. Latin ikke så en dårlig tanke alligevel! Det er faktisk smart at lære Latin hvis barnet er ordblind har jeg fundet ud af! Hvordan dette hænger sammen vil jeg prøve at forklare. Og hvad der skal til for at dette er en succes håber jeg vi finder frem til  ... utroligt nok er der lavet en del forskning som viser min tankegang var ikke så tosset! Så jeg starter heldigvis med lidt inspiration.

Forskning helt tilbage fra 1982 tyder på at latin er et udmærket valg for elever med "indlæringsvanskeligheder"! I flere artikler omtales grupper af elever hvor deres dårlig auditiv eller fonologiske evner viste sig ved at de havde vanskeligheder i at skelne, gentage og huske sprogets lyde og dermed kæmper de med at parre en ny lyd til begreber. Pga. at elevernes vanskeligheder også omfattede generel hukommelses problemer var det svært for dem at "opdage og anvende" grammatiske regler.

Idet fonologisk opmærksomhed er nødvendigt for at lære at læse, er det meget vigtigt, men desværre ikke altid nok. Hertil skal læren også koble undervisning og øvelser i at lære sammenhængen mellem bogstaver og lyde og dermed udlede forståelse af teksten.

Der er ikke desvære ikke en enkeldt strategi som virker bedst når elever med sproglig indlæringsproblemer undervises, da læring for dem altid vil være udfordrende så længe at det kræves af dem at de skal kunne læse. Nøglen er at læren er villige til at gennemføre det som alment kaldes "best praktice".

Grunde til at Latin er et godt valg for LD studerende:

1. Den primære grund til at Latin er et godt valg er at man ikke "taler sproget", derfor i modsætning til andre sprog placeres vægten ved læsning, dermed får studerende med forholdsvis dårlig fonologisk kodning (auditiv) evne en bedre mulighed for at lære.

2. Latin studerende ser og høre latinske ord og sætninger, som de er læst op, så de kan korrelere
lyden af ​​sproget med deres skriftlige repræsentation.


3. Det latinske alfabet er allerede kendt til dem, der kender engelsk.

4. Latinske udtale er konsistent. Latinsprogets konsonanter dvs. medlyde og diftonger dvs. 'dobbeltlyde' producere kun en lyd, når der tales og latinske vokaler producerer kun to lyde. Dermed læres latinske udtale ganske effektivt.

5. Latin er flekteret dvs. ordenes forhold til hinanden udtrykkes ved bøjningselementer. Eleverne skal bryde ord ned i deres komponent morfemer og analysere dem for at fastlægge den rolle ordene spille i sætninger. Denne proces forbedrer studerendes forståelse af mekanikken i sproget, fordi de skal anvende reglerne for morfologi (betydningsbærende del af et ord) og syntaks (sætning dannelse). De kan ikke se udelukkende på enkelte ord, for at opnå tekstens betydning.

6. Latinsk ordforråd er lille og består af få talemåder derfor erhverves latin relativt let.

7. Over 50% af alle engelske ord, mest videnskabelige og tekniske terminologi, samt flest abstrakte begreber er afledt af latin.

8. Ofte er det sådan at elever som skal lære Latin ikke kender sproget og dermed starter alle studerende på samme sted i indlæringskurven. Det hører til sjældenheder at elever kender Latin og så findes der ikke et stort spring i elevernes formåen.


 

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.