fredag den 16. september 2011

Udvikler PC-læsning konventionelle læsefærdigheder?

En række undersøgelse peger på, at læsning igennem almindelig anvendte oplæsningsprogrammer, har en positiv effekt på ordlæsning, nonordslæsning og fonologisk opmærksomhed. PC-læseren udvikler altså ortografiske og fonologiske repræsentationer ...

Svage læsere får med støtte af læseteknologi  mulighed for at læse det samme tekstmængder som andre! De får straks adgang til det samme mængde stof og kan tilegne viden om tekster, uden at kunne læse.

Som sidegevindst udvikler de deres læselyst. Læseteknologi kompensere således for utilstrækkelige læsefærdigheder, sikre ligeværdig tilgang til læring, kommunikation og oplevelser samtidig med at den stimulere udviklingen af konventionelle læsefærdigheder. Når teksten præsenteres både auditivt og visuelt forbedres læserens læseforståelse idet flere læringsstile bruges samtidig.

Interventionsmuligheder i dag har flere anvendelses muligheder. Vi kan vælge mellem eller prioritere mellem at sætte gang i teknologiens kompensatoriske effekt eller bruge læseundervsiningen. Når det har vist sig at læseundervisningen har en begrænset effekt så er det vigtigt at man tager stilling til "hvornår" er længe nok, fordi specialundervisning har sin pris.

Man kan læse for at lære at læse, og man kan læse for at lære.

Hvis barnet bruger mange resurser på at lære at læse, må de nødvendigvis tages fra at lære om verdenen i øvrigt. Børn med læsevanskeligheder bruger flere kræfter på at lære at læse. Det må være let at kunne indse at disse børn ofter bruger ressourcer som tages fra at lære, at uddanne sig, at agere i det samfund, de er en del af.

Herudover medfører læsevanskeligheder andre problemer forbundet med vanskeligheder i læsningsområder, samt skrive problemer, sprog problemer, talblindhed, planlægnings og koordinerings problemer, organisations problemer, sekvens problemer, problemer med tid orientering, opmærksomheds problemer, hø-ve orienering, spatiel orientering, forarbejdnings hastighed både i det visuelle og auditiv områder, kontrol af øjenbevægelser og ikke mindst hukommelses problemer.

En ensidig indsats er derfor ikke løsningen når målet er at give dyslektikere konventionelle læsefærdigheder, som matcher de læsekrav, de møder i deres hverdag! Selv om PC-læsningen giver en let adgang i forhold til at læse hverdagstekster, uden specialundervisningen så vil børn stadig have behov for undervisningen i andre skriftsproglige færdigheder f.eks. læseforståelsesstrategier, brug af sprogets lyd, hvordan ord genkendes osv.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.