torsdag den 26. august 2010

Kommunen opstarter/fortsætter §50

Kommunen opstarter/fortsætter §50


Du beder om en klar beskrivelse af sagens videre forløb og hvad der er planlagt.

Sagens forløb er således:Forvaltningen har anmodet om oplysninger fra Mentiqa-Odense Skolen, PPR og din socialrådgiver i social- og arbejdsmarkedsforvaltningen.


Ut. skal have børnesamtaler. Jeg kontakter dig senere vedr. dato, tid og sted.


Du har været til møde d. 19.08.2010 hvor mødets formål var at få dine beskrivelser af dine børn. 
Jf. mail af samme dato, synes du at der var meget at huske og fortælle, hvorfor du selv ønskede at udfylde dine beskrivelser af drengen i hans undersøgelse. 


Ut. har derfor d. 24.08.2010 sendt § 50-skabelonen til dig med posten, med nogle konkrete spørgsmål som omhandlerdin beskrivelse af ham. Du er anmodet om at sende dette retur, så Ut. har det i hænde senest d. 6. september 2010.


Forvaltningen vil herefter sammenskrive ovenstående oplysninger og ud fra dette udarbejde en socialfaglig vurdering.


Du vil herefter blive indkaldt til partshøring på forvaltningen, hvor undersøgelsen vil blive gennemgået med dig. 


Du har efter partshøringen selv mulighed for at indskrive dine kommentarer til undersøgelsen under afsnittet "Forældre kommentarer". Det vil sige, at forvaltningen ikke retter i den færdige undersøgelse, men at dine kommentarer vil fremgår af sagens akter.


Forvaltningen forbeholder sig ret til at ændre på ovenstående rækkefølge og foretage andre sagsskridt, hvis dette vurderes mest hensigtsmæssigt for sagsforløbet. 

Såfremt du har nogle klagepunkter i forhold til sagsbehandlingen i din tidligere Kommune bedes du rette henvendelse til dem vedr. dette. Det samme gør sig ligeledes gældende, hvis du finder, at der er oplysninger i deres sagsakter som du ikke mener er konkrete eller korrekte. Det vil sige, at alt vedr. sagsbehandling fra dem skal rettes til dem kommune.


 (Utroligt, da Odense slugt alt råt de fik tilsendt og ikke engang gad notere sig fejl, mangler eller sætte udredninger i vores sag som jeg havde kopiere af, derfra kopierede de i flæng og ukritisk)

Hvis har du andre kommentarer, spørgsmål eller andet, som vedr. sagsbehandlingen i Odense Kommune drøftes det, når du møder til det ovenstående planlagte møde (partshøringen) på forvaltningen. Du vil senere modtage en mødeindkaldelse pr. brev, når forvaltningen har afsluttet undersøgelsen jf. ovenstående.

(TIP drøft aldrig noget mundligt SKRIV, klag og være tålmodigt! Og ved de ignorer alt du siger)

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.