fredag den 11. november 2011

Svar til Ankestyrelsen om principsagen - de forholder sig til at kommunen skal kunne

Ankestyrelsen Postboks 9080 1022 København K     
Vedrørende:  sag om børnefaglig undersøgelse.

 I brevet dateret den 7. januar 2010 har Favrskov kommune afgjort at §50 undersøgelsen skulle afdække det behov jeg har for at få særlig støtte til min børn.
 1. Forefindes der lovgrundlag hvorved kommunen kan pålægge den private aktør rammer, hvor den private aktør ikke har fuld aktindsigt og adgang til fuld information, samt forhindrer den private aktør i at modtage relevante oplysninger fra den involverede borger?
2. Er en privat aktør valgt af kommunen fritaget for Forvaltningslovens regler? Hvorledes sikres det i henhold til forvaltningsloven at oplysninger videregivet af kommunen til den private aktør er informeret til borgeren? Hvorledes sikres det i henhold til forvaltningsloven at oplysninger indhentet af den privat aktør er informeret til borgeren?
3. Hvilke kvalitative og faglige krav defineres til den private aktør, og hvorledes sikres det at den private aktør og kommunen har de fornødne kvalifikationer til at udrede en borger? Her tænkes specifikt på tvivlstilfælde hvor en borger som involveret part i sagen mener at der skal involveres psykolog eller læge med ekspertise på specialområder.
4. Da kommunerne kan vælge en privat aktør er der et spørgsmål om hvorvidt og med hvilken begrundelse en borger kan anmode om at kommunen bruger en privat aktør med relevante kvalifikationer ift. borgerens sag. Hvilke kriterier opstilles for at sikre og afgøre hvilke informationer der er relevante?
Det støtte vi har fået i sagen siden 2010 indtil nu har været at Odense Kommune betaler skolepenge til Mentiqa Odense, samt at efter en klage, hvor vi reelt boede i Odense, blev der betalt indskud og til en flyttebil af Favrskov Kommune. Vores nuværende udlejer tillod os at bo her uden at betale indskud, fremfor at vi skulle blive boedende i en bolig uegnet for menneske beboelse pga. en bygningsfejl og fugtskader.
 Vi har været under aktiv §50 udredning indtil juni 2011 hvor vores børnesag blev afsluttet - dvs. 1½ år med trusler  om tvangsfjernesle (optaget på bånd i januar 2011) og uvidenhed om min børn skulle på børnehjem for udredning på trods af at jeg 100% stået til rådighed og kommunen havde adgang til alle sagens akter, samt Mentiqa Skolens personale.
Hertil også flere år uden afgørelser i Aalborg Kommune. Siden 2005 hvor vi har skullet kæmpe om for at blive hørt. Alle kommunenes "vurderinger" fra 2008 har jeg i dag fået afkræftet igennem min børns skoleforløb på Mentiqa. Men på trods af dette har drengen i dag, endnu ikke fået det hjælp ift. hans skolegang f. eks. til ordblindhed og som hans  psykolog udredninger beskriver andet endt jeg selv fremskaffer via min netværk. 
Udredninger som kommunen tilbyder på et døgninstitution vil skade Drengen mere end det forløb vi gennemgik! At pigen skal indrages og gennemgå sagen må jeg bede ankestyrelsen om at se nærmere på udefra hendes skolepapir. Det er lærer, nu tidligere lærer, fra Mentiqa som støtter os i det omfang de kan som privat personer. Situationen er meget belastende. Jeg er dybt taknemlig for deres støtte og det vi fik af andre private og min vennekreds, og håber at Ankestyrelsen vil kunne får vores behov for at bruge en relevant for os som familie privat aktør med relevans i drengens og pigens behov beskrevet i sagen.
 På tirsdag skal jeg undersøges akut og til samtale den 14. december på Odense Sygehus, og som det ser ud nu, planlægge at jeg igen opereres i januar 2012, alt afhængig af hvad der bliver lavet af en handleplan. Der er tale om en lægefejl hvor der er formendeligt glemt noget kirurigsk udstyr ved fejl. Dette belaster situationen yderliger og kræver at jeg bruger alt det ressourcer jeg har.
Dette blev opdaget tilfældigt efter en længere sygdomsperiode uden et kendt årsag dvs. siden oktober  2009 hvor jeg blev opereret 3 gange. (april, august og oktober primært grundet en lægefejl i april). Pga. manglende journalnotaer er omfanget af min sygdom ikke beskrevet i børnenes journaler.  Jeg har ikke givet jobcentret besked om dette endnu, grundet at jeg ikke har helt konkrete svar og skal først igen til møde med dem i januar 2012.
Jeg tror ikke at dette har betydning for vores sag om en "børnefaglig undersøgelse", men  hvis Ankestyrelsen ønsker information om min sociale situation, indtægter og arbejde vil jer gerne bistå dette i det omfang jeg kan. Jeg vedligger en kopi af min CV som udgangspunkt.
Børnesagen siden 2005 er årsagen til at jeg skulle endelig afbryde min uddannelse flere gange inden og endeligt i 2008, for at medvirke i familiebehandling, eller passe drengen i hjemmet grundet diverse uregelmæssigheder som ikke er beskrevet i hans journaler, eller støtte drengens' skolegang osv. Meget af dette dokumentation er ikke anvendt af VITAE eller gjort synlig af Favrskov Kommune.


Kommunerne  ønskede kun at vi som famlie udredes for omsorgsvigt.

Det er min opfattelse at sagens kompleksitet blev forværrede af at kommunen modarbejde mig som person. På trods af dette at jeg har fået min børn udredt privat ved Psykolog Ole Kyed i 2007  og igen 2008 medvirkede Ole Kyed i drengens børnehave i en samtale om vores familie som helhed hvor både børnehavden og kommunen afvist hans anbefalinger, via PPR flere gange i 2007, 2008, 2009 og læseudredt i 2010 hvor han vist til at være ordblind.

Herudover var drengen testede at være et barn med særlige forudsætninger, ligesom hans storsøster. Det skoleløsninger jeg fandt for min børn har også fungerede! Alt dette kom ikke med i det undersøgelse VITAE skulle udføre. Da vi flyttede til Favrskov kommune var det for at drengen kun start på Mentiqa Hadsten skole i 2009, hvor drengen og pigen havde en sucess oplevelse indtil skolen lukkede med en aftens varsel pga. skolens konkurs.

Favrskov kommune skrev andet i vores journaler. Jeg betalt selv for dette da Aalborg Kommune ikke vil samarbejde omkring denne løsning.   Vi fraflyttede Farvskov Kommune midt i børnesagen efter en "horriblet folkeskoleforløb"   til Odense Kommune var dette i samarbejde med Odense Kommune for at drengen og pigen igen kun kom på en Mentiqa skole og få det fornøden hjælp idet der ikke endnu findes folkeskoleforløb for børn med særlig forudsætninger andet ved svær autisme diagnoser eller såkaldte udsatte børn som skal på heldagsskoler.

Farskov Kommune besvarede ikke Odense Kommunes henvendelse på min vegne allerede i 2009 dvs. 8 måneder inden vi flyttede. Dette var vores ønske siden Mentiqa Hadsten lukkede i april 2009, hvor jeg blev tvunget til at acceptere det løsning forslået af Favrskov Kommune og dertil en meget trist og kompleks forløb.

Dette forløb er  "undladt" i sagen der blev afleeveret til VITAE men jeg har dokumentation f.eks. en avis artikel fra juni 2009, flere emails og referater som blev "omskrevet" fra møder med kommunen, inden vi blev sendt til VITAE i januar 2010 for en udredning. VITAE fik instrukser til at ikke måtte tage imod dokumentation fra mig af med mindre akterne var godkendt af Mie Nørgaard.

Følgevirkning af dette var at fysisk og psykisk vold mod drengen er den dag i dag udokumentret i børnesagen andet via emails mellem mig og kommunen, herunder borgmesteren. Jeg har forsøgt at søge tabt arbejdsfortjeneste men dette blev også afvist, grundet at drengen ingen diagnose har. Hans tydelige funktionsnedsættelser blev ikke "anerkendt".

Hertil er vores klage til det social nævn ikke behandlet korrekt. Jeg sendt tre klager og kun den ene blev sendt tilbage til nævnet. Nu er der pludseligt en kopi af alle tre klager i ankestyrelsen. Kommunens svar på det andre klager findes i det dokumenter jeg fik tilsendt 5. september og disse behandler ikke det to resterende klager af 25 februar 2010. Jeg har forsøgt at gøre det social nævn opmærksom på dette, uden sucess da det 3 klager blev til en. Jeg er glad for at jeg igen ahr en kopi af disse klager og ønsker vejledning om hvordan det gribes an så lang tid efter.

Grundet vores komplekse sagsforløb hvor jeg ofte, uden varsel, skulle stå fuldt til rådighed er eller hvor kommunen ikke kunne planlægge møder, tvungen eneundervsingen til drengen udenfor min uddannelsestidspunkter  er jeg på kontanthjælp på trods af at være fuld dagpengeberettigehed. Alt dette er ikke dokumenteret i vores journaler. Jeg håber at jeg kan finde nok dokumentation som kan belyse vores oplevelser, skulle det være relevant for Ankestyreslen.

Det er svært, grundet min sygdomsforløb og det tid ejg skal bruge på min børn især på drengen der har en flersidig behov. Sagen er over 2000 sider stor. Der ligger flere uafsluttede §38 eller §50 undersøgelser, handleplaner jeg ikke har set eller underskrevet som bruges til dokumenter påstande osv.  Jeg har kommenteret sagens akter jeg fik tilsendt den 5. september bortset jvf. det vedlagte dokument oversigt, da min kommentar er delvis forsvundet eller ikke sat i vores journaler tidligere.

Pga. min sygdomsforløb håber jeg at der tages hensyn til hvor meget jeg kan "dokumentere" og "kommentere" hertil er vi som familie TYDELIGT mærket af det meget komleks forløb med mange tillidsbrud. Sagen er derfor meget fejlbehæftet, fejl gentages på trods af rettelser så jeg prøver at gøre min bedste for at få kommenteret sagsakterne der kommer til Ankestyreslen som et minimum. Især, fordi der ikke er enighed over sagsforløbet mellem Favrskov Kommune og mig.

Her har jeg indhentede journalakter fra f.eks. statsamtet, Århus Kommune, sundhedsplejersker og udtalelser fra andre til at dokumentere dette bedst jeg kan. Herudover har jeg siden 2008 brugt Solveig Gaarsmand fra forældrerådgivningen som bisidder til det fleste møder, som også har referater og må gerne kontaktes.

Igennem årene har vi prøvet at få kommunen til at samarbejde med en Psykolog Ole Kyed som privat aktør men pga. jeg ikke havde selv kunne betale forløbet og kommune afviste det til fordel for deres egne private aktører er jeg at den overbevising at sagen har fået en ekstrem opslidende forløb. Ole Kyed i over 30 år sideløbende med hans job som souschef ved Lyngby-Taarbæk PPR fungeret som privat praktiserende psykolog med rådgivning og terapi for voksne, par, familier, samt børn og unge. Ole Kyeds særlig erfaring med børn med særlige forudsætninger kun havde fået en meget mere skånsomt forløb for vores familie som alle er tydligvis slidt pga. det lang, ofte uhensigtsmæssig for os, forløb.

Jeg håber at ved at belyse vores komplekse sagsforløb ankestyrelsen kan give både forældre og kommunerne muligheden for at bruge eksterne aktører. Jeg håber at børnene ikke kommer i klemme i en interesse konflikt hvor disse eksterne aktører også skal bistå familierne i anbringelses sitationer fremfor at børn får hjælp i hjemmet.

En meget kendt ekstern aktør er VISO, men min sag blev aldrig sendt til VISO idet VISO kun tog imod hendvendelser direkte fra kommunen dvs. jeg som borger kunne ikke få hjælp fra VISO uden at vores socialrådgiver ønskede dette.

Siden 2006 har jeg ønskede at vi blev set af VISO i håb om den vej igennem kunne få relevante konsulenter tilknyttet,  at der kom oprydning i sagens kaotiske akter, men det har endnu ikke lykkedes mig at få en afgørelse. Jeg håber at denne princip afgøresle vil åbne mulighed for at borger såvel kommunen kan få hjælp af VISO eller andre relevante eksterne aktør i komplekse sager. Med rammer der tilgodeser børnenes behov.

Alle børn har ret til en skolegang hvor undervisningens tilrettelæggelse svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Det er her jeg som forældre har behov for en privat aktør til at hjælpe min kommune til at forstå hvordan min børn ligger udenfor det gænske normer. Det er en basale rettighed alle børn med særlig behov har uagtet om børnene har en handicap, funktionsnedsættelse eller er socialt udsat.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.