torsdag den 12. januar 2012

Rådmandens svar ... som en lærer sagt: Kommunen har den sidste ord.

Kære Mor

Tak for din mail vedrørende en række forhold om din søn XXX.


Jeg forstår godt, at du som mor gerne vil det bedste for dine børn, så de trives.

Nedenstående svar knytter sig derfor til de punkter, du har opstillet i din mail.


(LYDER POSITIVT)

Ad 1) Anmeldelse af episoder på skolen er et anliggende mellem skole og forældre.

Såfremt der ikke kommer et tilfredsstillende resultat ud af en henvendelse til skolen, så bør man kontakte skolebestyrelsen.

PPR har forsøgt at skabe mulighed for dialog mellem skole, hjem og PPR gennem de møder, der har været inviteret til.

(DER ER ANVENDT FØRERGREB! Det er meldt PPR, socialrådgiver og skolebestyrelsen samt skolederen)


Ad 2) PPR genkender ikke at have afvist din søns ordblindhed.


På baggrund af dine aktuelle beskrivelser af din søns vanskeligheder og udtalelser fra skole, finder jeg det relevant at at lave en ny vurdering af hans aktuelle standpunkt.

Til dette stiller PPR sig gerne til rådighed.

(OKI, skal han ANBRINGES eller klare restan af hans dage uden hjælpemidler? Hvorfor har han ingen hjælpemidlerhvem har ansvaret? Har hun lige overset min version? Barnet har haft diagnosen siden april 2010 og jeg blev henvist til skolen UDEN hjælp ... dokumentation HAVES men rådkvinden er meget ligeglad og min tillid til hendes plan med en ny vurdering er på NULL! Klik her for beviser )


Ad 3) Som svar på din forespørgsel om støtte til klub har Skoleafdelingen den 1. august 2011  fremsendt en mail til dig. I mailen gives der afslag på muligheden for at tilknytte en person fra Mentiqaskolen, når din søn er i fritidsklub. Begrundelsen er, at denne service ligger ud over Odense Kommunes serviceniveau.

Der blev i mailen anbefalet at tage en snak med SFO´en om et samarbejde i forbindelse med overgangen til klub.

(MEN jeg fik jo ingen afgørelse, ergo ingen klage mulighed – selv justits? Jeg ansøgt om konsulent hjælp da han nu er i 4. klasse og skla over til et klub tilbud som alle andre børn i kommunen. Det ligger udover Mentiqaskolen, klubben advarede mig jeg spilder min tid. Han kun ikek fortsætte da jeg kender hans behov og kun se at uden "undervisning" bliver det en negativ oplevelse for mit barn. Han er ked af det, men ikke så ked af det han ville ahvde været hvis det gik helt gjalt. Jeg lovede ham efter Jul men anede ikek at kommunen vil kunne modabrjede så meget!)


Ad 4) Når en leder er involveret i en klagesag, vil dennes chef naturligt blive orienteret. Dog vil chefen ikke være involveret i detaljer om sagsakter.


(JA, jeg orienteret hende men hun gjor intet … journalen er ikke skrevet … se min blog for 13. oktober. SJovt at Odense Kommune har deres helt eget notat metode ... den stemmer ikke overens med det jeg harlært om notatpligt)

Ad 5) Det er godt at høre, at XXX på et tidspunkt trivedes på Mentiqaskolen.

Det er vigtigt for et barn, at det trives i sit læringsmiljø og modtager et relevant undervisningstilbud. Opgaven med at vurdere det specialpædagogiske behov ligger hos PPR.

Jeg er enig med dig i, at arbejdet skal koordineres mellem afdelingerne. Som tidligere nævnt stiller PPR sig gerne til rådighed for at lave en pædagogisk psykologisk vurdering af det specialpædagogiske behov.

(Et tidspunkt: MERE END ET ÅR LÆNGST TID I HELE HANS LIV siden han kom i mistrivsel som 3½ årige. Jeg følte som jeg blev slået da jeg læst dette - en rådkvinde der åbentlyst ikke kan forstå at børn der har det svært også har følelser. JA, PPR afvist mig fuldstændigt og sagen blev overgivet med følgende besked fra alle afdelinger, og smid os i socialsag helvede hvor ingen hører på vores behov da det jo kun er forældrene der ikek kan opdrage deres børn:

 
Kære mor


Jeg vil bede dig om at rette henvendelse til børn- og ungesocialrådgiver MAH, som varetager koordineringen af xxx og ppp sag mellem Børn- og Ungeforvaltningens afdelinger jvf. rådmandssvar af 12.januar 2012.Venlig hilsen

PPR og alle andre afdelinger ergo også Ungdoms vejlederen?)

Ad 6) Når det er relevant at spørge til, hvilken distriktsskole et barn er tilknyttet, skyldes det, at distriktsskolen har undervisningspligt for barnet.

Hvis forældre vælger at tage barnet ud af skolen, overtager forældrene undervisningspligten. Hvis et barn kræver særlig hensynstagen og støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, hvilket dog kræver en pædagogisk psykologisk vurdering.

(Ja, det er jo derfor Odense Kommune BETALER Mentiqa som specialpædagoisk tilbud. Jeg har ansvaret at fortælle kommunen hvis det ikek længere er tilstede … det gjor jeg gentagende gange sinde juni 2011 og selv da mit barn håndteres med ikke tilladt ingreb vælger kommunen at ignorer mig!)

Ad 7) Skoleafdelingen er tilsynsførende på skolen og har ført tilsynet på Mentiqa. Odense Kommune kan ikke forholde sig til, hvad der er sket i andre kommuner.

(Ja, hvor blev de af da jeg underretter kommunen om forholdene? Hvad har tilsynet gjor med min underretning om førergreb, barnet i fosterstilling, special pædgosik viden mangel? Lærerskift? Børneflygt?)


Jeg er orienteret om, at PPR har indkaldt dig til tre dialogmøder med Metiqaskolens ledelse, Skoleafdelingen samt sagsbehandler for at drøfte, hvorledes der skabes de bedste betingelser for samarbejde og varetagelse af problemstillinger, du har italesat omkring Marius, samt finde løsninger for dine børns skolegang.

 
(WHAT?? Er vores sag ikke journalført … godt jeg optog alt der blev sagt! Beklager søde rådkvinde men jeg tager ikke en dialog med mennesker som bryder loven ... jeg har optaget alle samtaler og herefter bedt Odense Kommune om at stille op med alt på skrift - men de har UANMELDT hjemmebesøg for at fuldføre deres dokumentation der ikke kan bevises)

Jeg kan forstå, at du har aflyst disse møder, seneste med begrundelsen, at du har været bekymret for mødets dagsorden.

Dialogmøderne har haft til hensigt at skabe nogle gode samarbejdsmuligheder.

Desværre har det ikke været muligt at afholde dialogmøderne med dig, hvor man i fællesskab kunne drøfte sagen, og derfor har Børn og Ungeforvaltningen på nuværende tidspunkt ikke set sig i stand til at finde gode løsninger vedrørende dine børns skolegang.

(Ja, jeg sender ikke mit barn i situationer hvor han kan kom til skade. DET er min forældre ansvar! HVAD skal vi i fællesskab DRØFTE når der er skrevet falske notater???? Kommunens frifundelse eller min børns tarv - om ikke at nævne de andre børns tarv der skulle se på dette her. Samarbejde eller TVANG og TAVSHED? Tja, 10 måneder senere tog Kommunen barnet ved tvang uden varsel og derfra er barnet fjernet, sat ind ved halv voksen kriminelle og har den dag i dag ingen ordblinde hjælp fået ... Kommunen kan lige som det passer dem!)


Jeg vil bede dig om i fremtiden at rette henvendelse til børn- og ungesocialrådgiver MAH, som varetager koordineringen af din søns sag mellem Børn- og Ungeforvaltningens afdelinger.


Jeg håber, at du dermed kan få et konstruktivt samarbejde med forvaltningen fremover.

 
(Jeg har svært ved at se hvordan sådan et forløb kan blive konstruktiv. Ærigtalt er jeg decideret chokeret over det magt Odense Kommune har … hvad med vores retssikkerhed? Nu er det juni og hun kan ikke give afgørelser og svare dem med at hun ikek kan svare pt imens hun skimper for en anbringelsessag - FLOT - Odense Kommune anbringer ... det sparer de jo på ved at nægte hjælpemidler, samarbejde og konsulent hjælp ... men bedst af alt glemmer de at der er et tre mennesker involveret! Mennesker der får deres liv destryeret pga en sagsbehandling der slet ikke lever op efter lovens forstand men hvor fokus er der hvor kommunen vil have det - IKKE på Børnene)Venlig hilsenRådmand

Odense Kommune

Børn- og Ungeforvaltningen


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.