torsdag den 12. januar 2012

Personlige og fortrolige oplysninger lækkes skam også internt
Man kan
frygte, at nogle borgere vil blive tilbageholdende med at komme med oplysninger til jobcenteret. Det kan betyde, at indsatsen bliver mindre målrettet og relevant forborgeren. Jeg hæfter mig dog ved, at alle parter i denne sag er enige om, at det er åbenbart, at jobcentrene skal overholde gældende regler om tavshedspligt og omgang med fortrolige oplysninger.

Man kan OGSÅ frygte at oplysninger misbruges af andre afdelinger jvf. anbringelsessager! I sager hvor kommunen kan spare penge og psykisk mishandle en borger frem for at det rette støtte iværksættes. Eller som jeg oplevede at kommunen ULOVLIGT bruger en anden afdeling at skaffe sig oplysninger om en borger.

Se den 21. juni lukkede Kommunal Styrelsen min børnesag, men mærkeligt nok ville Børn og Unge Afdeling have oplysninger om mig dvs. lægelige privat oplysninger. Jvf. mailen kan det ses at Børn og Unge Afdeling venter på en "udredning" og at Jobcentret mener bestemt ikke at jeg samarbejde. Problemet er BARE at jeg INTET aner og at Jobcentret selv bedt mig om at ikke videregive min læge aftaler mm. da det er for komplex! Indtil denne samtale havde jeg meget grundigt oplyst om alt hver gang, også ønske om tabt arbejdsfortjeneste og diagnoser jvf. min egen læge, sygehusets læger osv. Kopier af kommunens interne mails ligger jeg her (link kommer) 


Folketingsmedlem Mai Henriksen (KF) har den 21. december 2011 stillet følgende
spørgsmål nr. S 1399, som hermed besvares.
 
16. januar 2012J.nr. 2011-00180077

Spørgsmål nr. S 1399:

”Hvordan forholder ministeren sig til rådmand for Arbejdsmarkedsudvalget iOdense Kommune, Peter Rahbek Juuls, forklaringer i Fyens Stiftstidende den 20.december 2011, i sagen om, at Odense Kommunes Beskæftigelsescenter nu gentagne gange har lækket personlige og fortrolige oplysninger om borgere til helt til-fældige mennesker?”

Endeligt svar:

Helt overordnet kan jeg oplyse, at det er kommunerne, der har ansvaret for, at dealmindelige forvaltningsretlige principper overholdes. Den konkrete sag kender jegkun fra medierne.Reglerne på området er klare. Når en borger har kontakt til kommunen, så er det etgrundlæggende princip, at kommunen behandler alle oplysninger fortroligt, og at kommunen overholder sin tavshedspligt. 
 
Dette gælder selvfølgelig også de enkeltejobcentre.Det er således i strid med de gældende regler, hvis et jobcenter sender fortroligeoplysninger til en forkert borger, og det bør ikke ske.For mig er det afgørende, at borgerne kan have tillid til, at jobcenteret behandler al-le oplysninger med fortrolighed. Hvis denne tillid forsvinder, så er det min vurde-ring, at det kan få betydning for dialogen mellem borger og jobcenter. 
 
Man kan frygte, at nogle borgere vil blive tilbageholdende med at komme med oplysninger til jobcenteret. Det kan betyde, at indsatsen bliver mindre målrettet og relevant forborgeren.Jeg hæfter mig dog ved, at alle parter i denne sag er enige om, at det er åbenbart, at jobcentrene skal overholde gældende regler om tavshedspligt og omgang med for-trolige oplysninger. Så der er tydeligvis ikke tale om ukendskab til reglerne, men om en yderst beklagelig procedurefejl, der hurtigst muligt bør rettes op på.Jeg kan tilføje, at jeg som led i denne sag har fået oplyst, at Datatilsynet har hen-vendt sig til Odense Kommune og anmodet kommunen om en redegørelse. Datatilsynet har blandt andet anmodet om at få oplyst, hvad Odense Kommune gør for at sikre, at personoplysninger, som behandles i kommunens systemer, fremover ikke kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med forkerte fremsendelser.
Venlig hilsen
Mette Frederiksen

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.