søndag den 1. januar 2012

Tvangsbehandling: Tvang og Kommunen - der er ingen regler når kommunen er ind over


Støtte- og klagemuligheder beskrevet af Landsforeningen Auitsme




Den findes her som pdf du skal gem filen
Den læses med f. eks Acrobat pdf reader som er gratis!


DUKH - www.dukh.dk

DUKH yder gratis rådgivning om handicapkompenserende ydelser i sager mellem en borger og typisk en kommune. Vi er uvildige og tager derfor hverken parti for borgeren eller myndigheden, ligesom vi ikke kan fungere som bisidder eller partsrepræsentant.

Du kan bruge DUKH, hvis du forgæves har forsøgt at få rådgivning i din kommune, og fortsat:
 • mangler overblik og har brug for hjælp til at komme videre
 • har svært ved at komme i dialog med sagsbehandleren
 • undrer dig over kommunens behandling af din sag
 • oplever at være kastebold mellem forskellige offentlige afdelinger
 • er i tvivl om lovgivningen
 • er i tvivl om du får de ydelser, som du har ret til ifølge loven
 • er utilfreds med en afgørelse i din sag, og er i tvivl om mulighederne for at klage

DUKH kan ikke
 • udmåle støtte/tildele en ydelse
 • være bisidder, partsrepræsentant eller advokat for dig
 • rådgive om et specifikt handicap – vi rådgiver kun om sagsbehandlingen og lovgivningen
 • træffe eller ændre en afgørelse i din sag

DUKH beskrevet ved Erik Jappe


Igennem de sidste mange år har diskussionen bølget frem og tilbage - blev der taget for store hensyn til forældrenes rettigheder på bekostning af, hvad der er bedst for barnet? Samtidig har der været sat fokus på den konkrete indsats og de milliarder af kroner, der bruges inden for området. Får samfundet noget igen for de brugte kroner - lykkes indsatsen. Tvivlen nager, og rapport på rapport har stillet spørgsmål til, om der gøres et ordentligt stykke arbejde inden for børn og unge-området. Siden 1980'erne har den ene reform afløst den anden. http://erikjappe.blogspot.dk/2010_09_01_archive.html



Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien
Hvis det mod patientens vilje er nødvendigt at give psykiatrisk behandling, skal de samme betingelser, som gælder for tvangsindlæggelse eller tvangstilbageholdelse, være opfyldt. På samme baggrund kan man tvangsbehandle for en legemlig sygdom, hvis patientens liv eller helbred er i væsentlig fare. Afgørelse om tvangsbehandling træffes af overlægen.

Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ en sag om problemer ved tvang på psykiatriske afdelinger. Et væsentligt spørgsmål angik mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven.

Sundhedsministeriet udtalte, at psykiatrisk behandling af patienter under 15 år og umodne 15-17-årige patienter, der iværksættes med samtykke fra forældremyndighedens indehaver, ikke betragtes som tvang i psykiatrilovens forstand. Iværksættes behandlingen uden informeret samtykke fra forældremyndighedens indehaver, skal det derimod altid ske inden for rammerne af psykiatriloven. Ministeriet var ved at udarbejde et udkast til lovforslag om ændring af psykiatriloven og forventede, at udkastet ville indeholde forslag til tydeligere regler om mindreårige patienters retsstilling. Ombudsmanden tog dette til efterretning. http://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2015-51/

Tvang og kommunallæger

Affødt af den i medierne omtalte sag om tvangsundersøgelse af et barn, som kommunens sociale myndigheder havde mistanke om var blevet omskåret, anmodede FAS - efter aftale med formanden for FAKL - Lægeforeningens juridiske afdeling om at udarbejde et juridisk responsum om de forpligtelser, en kommunalt ansat læge måtte have i henhold til forvaltningslov og andre love i at medvirke ved tvangsforanstaltninger, som besluttes af den kommunale arbejdsgiver.

DADL havde herefter udarbejdet et notat af 3. marts 2003. I UFL nr. 11 udtaler FAKL’s formand sig om sagen på grundlag af notatet. FAKL’s formand giver udtryk for, at sagen er dybt alvorlig og at såfremt den skaber præcedens, vil det nærmest være umuligt at fungere som børne- og ungelæge, fordi sagen strider mod Lægeloven, Lægeforeningens etiske regler, og at man tilmed risikere strafferetslige problemstillinger som kommunallæge.

Han giver endvidere udtryk for, at sagen illustrerer, hvor vigtigt det er, at der foreligger en præcis funktionsbeskrivelse for kommunallægen samt endvidere et godt kendskab til loven.

Lægeforeningen vil i en kommende leder, der blev omdelt på mødet som et udkast, give udtryk for, at der principielt altid skal foreligge et informeret samtykke, når læger skal deltage i undersøgelse og behandling af enkeltpersoner.

Endvidere bør læger afstå fra at deltage i nogen form for tvangsmæssig undersøgelse, der ikke hviler på et meget klart retsgrundlag og Lægeforeningens etiske udvalg har hæftet sig ved, at der i sagen fra Aalborg, som den er beskrevet i medierne, ikke har foreligget et sådant klart retsgrundlag for at pålægge kommunal lægen at undersøge barnet.

Lægeforeningen udtrykker endvidere bekymring over en meget rigoristisk tolkning af lægers indberetningspligt, der indebærer en betydelig risiko for, at man i de miljøer, hvor omskæring er en mulighed, undlader at søge behandling i andre sammenhæng på grund af risikoen for, at fortrolighedsforholdet mellem læge og patient ikke forbliver intakt.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.