lørdag den 30. juni 2012

SL §64 »Fuldbyrdelse af afgørelser og adgang til hjemmet«.

»Fuldbyrdelse af afgørelser og adgang til hjemmet«.

§ 64. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at afgørelser efter §§ 51, 57 b, 58 og 63, § 68, stk. 2, og § 68 a fuldbyrdes.

Stk. 2. Kommunen har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til forældremyndighedens indehavers bolig, rum eller gemmer for at eftersøge og medtage et barn eller en ung med henblik på at fuldbyrde de afgørelser, der er nævnt i stk. 1. Kommunen kan hente og bringe barnet eller den unge til stedet, hvor unge pålægget skal opfyldes, med henblik på at fuldbyrde afgørelser efter § 57 b.

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at kommunen mod behørig legitimation og uden retskendelse har adgang til forældremyndighedens indehavers bolig og rum, når

1) adgangen til hjemmet sker som led i den børnefaglige undersøgelse efter § 50 og må anses for nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, og

2) forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets eller den unges støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger.«

Stk. 4. Politiet yder bistand til kommunen ved udøvelsen af beføjelser efter stk. 2. Socialministeren fastsætter efter aftale med justitsministeren nærmere regler i en bekendtgørelse om politiets bistand til kommunen.

Stk. 5. Social- og integrationsministeren udarbejder årligt en opgørelse over kommunernes anvendelse af bestemmelsen i stk. 3.

Børnesamtaler

 Filmen om Olivia og børnesamtalen

Fokus kan være et åg
Vigtigt er det også, at det store fokus på barnet ikke bliver til et åg. Når barnets egne udtalelser og oplysninger gøres så centrale, kan barnet komme til at føle – og reelt kan det også være sådan – at det selv “skal bære sagen”. Det er en meget tung byrde at lægge på et i forvejen udsat barn. Vi har i sager om forældremyndighed og samvær set den meget uheldige tendens, at det er barnets stillingtagen, der reelt afgør sagen – og desværre ikke altid ud fra, hvad barnet selv gerne vil, eller hvad der er bedst for det.

Endelig er der behov for en mere grundlæggende overvejelse af, hvornår og hvordan det offentlige må og skal intervenere i familien og det enkelte individs liv. Som det er nu, har det store fokus på barnets rolle i praksis ført til, at barnet, der jo netop skal beskyttes særligt, fordi det ikke antages helt at kunne overskue sin egen situation, i praksis har en væsentlig dårligere retsstilling end forældrene, der jo ikke på samme måde bliver stillet over for et krav om at skulle udtale sig i sager, de ikke selv har bedt om.

En retlig analyse er nødvendig af hensyn til alle parter, men vi kunne jo meget passende starte med, at landets børnesagkyndige lidt grundigere debatterer, hvor meget ”det kompetente barn” selv skal kunne klare, så de børn, der svigtes af deres forældre, ikke også svigtes af det offentlige.Kilde: http://www.socialrdg.dk/Default.aspx?ID=5379


Børnesamtaler har vi nu prøvet siden sommerferien 2011. Inden da har der været en utal af samtaler hvor kommunen talte med min børn, med og uden min viden. Lige inden vi flyttede til Odense var begge min børn til en børnesamtale ved PPRs Leder i Odense Kommune. Denne arrangerede jeg selv.

Efter vi flyttet besøgt Odense Kommune os uanmeldt til vores adresse. Jeg ved ikke hvilke lovhjemmel de havde for dette og jeg har ikke flyttet uden at nogen vidste det. Faktisk bedt jeg min gammel kommune om at flytte os et år forinden, men opgav at tigge så flyttede vi selv ... min gammel kommune nægtede at samarbejde med vores ny kommune, men gjor livet meget surt for os jvf. en Underretning hvor de videregav hele vores journaler, fortrolige oplysninger samt massive fejl. Sagen er stadigvæk under behandling og på trods af at sagen var tilbagevist til Kommunen er det ikke rettet. Odense, vores nuværende handle Kommune nægter at rette, men bruger oplysninger - så det er ikke let.

Anyway, da de kom uanmeldt havde vores ny socialrådgiver havde dokumenter med til at jeg underskriver en §50 undersøgelse. Jeg samarbejdet 100% og undersøgelsen trak ud i en hel 13 måneder. Det kom frem i sagen at "nogen" havde været ind i CPR registret og forsøgt at vende enhver sten i vores liv. De var bekymrede udefra denne underretning: Som kan læses her. To år senere viser det sig at personen slet ikke selv havde skrevet denne men at "personens" identitet var stjålet. Den sag kan læses her Selv om de brugt god tid lavede de ingen handleplaner.

Den næste børnesamtale var planglagt på kommunens kontor. Børnene havde en bisidder med. Der findes INGEN referater af disse samtaler kun socialrådgiverens egne vurdering: Hun vurderede at børnene var instruerede ... men jeg ved ikke hvorfor. Jeg må ikke få noget at vide om samtalen jvf. Tavshedspligtens §152 som vores bisidder er underlagt. Jeg ved at samtalerne er optaget, og kopier findes skulle det vise sig at børnene er ueninge med hvad socialrådgiveren skrev. Man må gerne optage samtaler, så længe man selv deltager. Det er også sådan at hvis man spørger så siger Kommunen altid nej.

Den 3. børnesamtale fik jeg 10 minutters varsel om. Igen en underretning. Socialrådgiveren tog til min børns skole og havde begyndt at tale med det ene barn da en lærer "opdager" hende. Den lærer præcisere for hende at jvf. familiens rettigheder og skolens områder skal hun melde sig på kontoret og derfra tage kontakt til barnet. Den samtale ved jeg hellere ikke noget om hvad der var sagt, kun at naboens beskyldninger var ubegrundet. Igen findes der hverken referater eller journalnotater udover vores meget sær §50 undersøgelse som varede over et år. Jeg vil aldrig glem den dag - eller den måde vores socialrådgiver ringede til mig på. Hendes notat og min notat stemmer ikke overens og jeg er i dag dyb taknemlig at jeg havde nogen som jeg kun akut ring til. Jeg ved ellers ikke hvad jeg ellers ville havde gjort ...

4. børnesamtale var en jeg selv kaldt ind til
efter jeg opdagede at mit barn var udsat for "førergreb" den kan læses her. I kraft af det tidligere oplevelse var mit barn ikke meget for at tale med Psykologen men blav snydt med cocao og kage, jeg fik lov at deltage og optog samtalen. Beklagevis kan jeg meddele at båndet ikke stemmer overens med Pykologens udlægning.: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.com/2012/03/ndvendigt-at-passificere-ham-i-et.html

5. Børnesamtale aner jeg ikke helt hvad Kommunen ønsker at tale om. Det er som om temaet skifter alt efter hvad deres seneste indfald er. Det har ændrede sig nogle gange. Socialrådgiveren skrev noget om at det er i led af en handleplan ... tja, den ventede vi på siden §50 skulle være færdig og hvis loven var overholdt så skulle vi havde haft den i hånden september 2010 dvs. snart 2 år siden. Men sagen er jo langsomt så Kommunens §50 blev aflsuttet den 21. juni 2011, igen uden handleplaner. Og nu? Ja, hvad skal jeg sige ... hvem ved hvad Kommunen reelt vil med os? Men deres skriverier om en børnesamtale jvf. §48 og handleplaner jvf. §140 hænger ikke helt sammen og jeg kan kun gætte mig frem til at Kommunen kommer ... om vi vil det eller ej. De har Deres plan og gennemføre den vha. deres afgørelse, en hvor vi ikke blev forklaret vores rettigheder. Derimod er vores forpligtelser udpenslet.


At blive hørt
Børnesamtale
Børnesamtalen er et vigtigt redskab til at sikre barnets ret til at blive hørt. Servicelovens § 48 fastlægger, hvornår der skal finde en samtale sted med barnet, og hvornår en samtale kan undlades.

§ 48. Forinden myndigheden træffer afgørelse efter §§ 51, 52, 52a, 56, 57 a, 57 b, 58, 62 og 63, § 65, stk. 2 og 3, og §§ 68-71 og 75, skal der finde en samtale sted med barnet eller den unge herom.

Stk. 2. Samtalen kan undlades i det omfang barnets modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod samtalens gennemførelse. Kan samtalen ikke gennemføres, skal barnets holdning til den påtænkte afgørelse søges tilvejebragt.
Krav om samtale
Høring af barnet kan og bør ske på forskellige måder og i forskellige grader afhængig af sagens karakter og barnets modenhed.

Kravet om samtale gælder alle afgørelser i forbindelse med foranstaltninger over for børn og unge. Det gælder også afgørelser om ophør af forebyggende foranstaltninger,
valg af anbringelsessted og samvær under en anbringelse. Efter § 48 skal der således finde en samtale sted med barnet, inden der træffes afgørelse om:

Tvangsmæssig undersøgelse, jf. § 51.
Særlig støtte, det vil sige foranstaltninger med samtykke,
jf. § 52.
Økonomisk støtte, jf. § 52 a.
Visse foranstaltninger efter § 52, stk. 3, uden samtykke
fra forældremyndighedsindehaveren, jf. § 56.
 Forældrepålæg, jf. § 57 a.
 Ungepålæg, jf. § 57 b.
Anbringelse uden samtykke, jf. § 58.
Afgørelse om fortsat anbringelse i forbindelse med genbehandling, jf. § 62.
Lægelig undersøgelse og behandling uden forældremyndighedsindehaverens samtykke, § 63.
Ankestyrelsens afgørelser uden klage, jf. § 65, stk. 2 og 3.
Ophør af foranstaltninger og anbringelse, hjemgivelse
Videreført anbringelse, jf. § 68 a.
Valg af anbringelsessted, jf. § 68 b .
Ændret anbringelsessted, behandling, uddannelse, samvær med personer fra netværket mv. under anbringelse, jf. § 69.
Revision af handleplan, jf. § 70.

Samvær, jf. § 71.
Foreløbige afgørelser, jf. § 75.

Grundloven må brydes af socialrådgivere ... men med hvilke juridiske begrundelse?»Fuldbyrdelse af afgørelser og adgang til hjemmet«.
§ 64. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at afgørelser efter §§ 51, 57 b, 58 og 63, § 68, stk. 2, og § 68 a fuldbyrdes.


Stk. 2. Kommunen har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til forældremyndighedens indehavers bolig, rum eller gemmer for at eftersøge og medtage et barn eller en ung med henblik på at fuldbyrde de afgørelser, der er nævnt i stk. 1. Kommunen kan hente og bringe barnet eller den unge til stedet, hvor unge pålægget skal opfyldes, med henblik på at fuldbyrde afgørelser efter § 57 b.


»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at kommunen mod behørig legitimation og uden retskendelse har adgang til forældremyndighedens indehavers bolig og rum, når


1) adgangen til hjemmet sker som led i den børnefaglige undersøgelse efter § 50 og må anses for nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, og


2) forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets eller den unges støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger.«

Stk. 4. Politiet yder bistand til kommunen ved udøvelsen af beføjelser efter stk. 2. Socialministeren fastsætter efter aftale med justitsministeren nærmere regler i en bekendtgørelse om politiets bistand til kommunen.

Børn og unge-udvalget ('§18 - udvalget')
Børn og unge-udvalget ('§18 - udvalget') 

En servicedeklaration fra Odense Kommune
Udvalgets opgaver


- Det er et grundlæggende familiepolitisk mål at skabe de bedst mulige betingelser for forældres og børns tilværelse.
- Kommunen skal ifølge lov om social service føre tilsyn med de forhold, som børn og unge under 18 år i kommunen lever under.
- Kommunen er forpligtet til at rådgive og støtte familien og at søge at bevare familien samlet.
- Børn og unge-udvalget kan mod forældrenes ønske bestemme, at et barn skal anbringes udenfor hjemmet.
- Dette kan blandt andet ske, når der er åbenbar risiko for, at barnet eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af f.eks. utilstrækkelig omsorg.
- I hastesager kan formanden eller næstformanden for Børn og unge-udvalget træffe foreløbige afgørelser om, at et barn skal anbringes udenfor hjemmet.
Kilde: Odense Kommunes hjemmeside


I dag talte jeg med to Politiker i Børn og Unge-udvalget. Det blev præciseret at deres sagsbehadnler i Kommunen udføre et kompetent og stort arbejde. De har ikke deltaget behandlingen af nogen §64 afgørelser så dette afgørelse er noget som er afgjort af vores Socialrådgiver, eller retter sagt hendes leder. Hun skulle bare sende den og stedfaste den. Vores sag har ikke været oppe i Børn og Unge Udvalget siden 21. juni 2011 hvor den blev lukket. Nå, men her er det lov Odense Kommune så anvender i deres afgørelse som kan læses her

Det er DOG kommet frem at vores sag IKKE har været i Børn og Unge Udvalget. Men "hvordan i alverden" kom socialrådgiveren så frem til at bruge §64 (kan ses her) Og hvordan blev vores klager ikke behandlet? Anyway, kommunens sagsbehandler ved jo hvad de laver ... det fik jeg at vide fra to Byråds Politiker dd. Gad vide om det var meningen at loven skulle bruges til da Karen Hækkerup sagt der skal kunne sparkes dør ind til familierne? Tvangsskolegang hos lærer der pga. kompetencer bruger førergreb i tilspidsede situationer, situationer som IKKE undersøges ... tilsyn der svigter, superb!

Det som jeg synes er bemærkelsesværdig er at vores socialrådgiver skriver følgende, set udefra at jeg har klaget jvf. referater osv. og endda flere GANGE. Det fedeste er at Kommunen selv vælger hvordan de handler, selv skriver journalen og selv fremstiller sagerne i Børn og Unge udvalget helt udenom familien som vi oplevede den 21. juni 2011, hvor vi HELDIGVIS vandt sagen:

Jeg undrer mig over at der mellem januar og juni blev aflyst flere datoer til børnesamtaler ... og det ikke er i vores "journal" ... jeg må sige opbygning af sagen var dramatisk og veludregnet! Socialrådgiveren gik bevidst efter at vende sagen, og ikke efter at hjælpe barnet. Her er beviserne at de havde kendskab til vores behov i et år! Men gad ikke gøre noget indtil de selv havde nok til at anbringe med et flot skrevet sag ...

Den 15. juni 2012
Der er ikke truffet afgørelse om § 51- undersøgelse.

Jeg fastholder, at jeg gerne vil bede dig om dato, hvor jeg kan tale med børnene.

Den 24. januar 2012

Hej Mor

Din aflysning af møde er modtaget. (tænker om hendes aflsynigner også noteres lige så NØJE? Ike mindst at hun nægter at ko ordinere møder, men bestiller dem ... )

Der er ikke truffet afgørelse om § 51 undersøgelser angående børnene, hvorfor der ikke sendes begrundelse herfor.

Der blev på grund af afbud ikke afholdt møde mandag den 23.01.12, hverken med dig eller samarbejdspartnere, hvorfor der ikke foreligger akter, afgørelser eller lignende i sagerne fra i mandags.(Ja, jeg bedt jer om at ko ordinere så vores advokat og bisidder kunne deltage!)

Til din orientering er der ikke afholdt flere møder i sagerne. Der er indkaldt til dialogmøder via PPR i sensommeren og efteråret 2011, som blev aflyst grundet afbud. Herefter har jeg indkaldt til møde mandag den 23.01.12, men blev ej heller afholdt, grundet afbud.  (JUP, jeg nægtede Dialog med skolen og Kommunen nægtede at sagsbehandle førergreb sagen! Derfor bedt jeg om at jeg fik en skriftelig orientering om deres beslutninger da vi alligevel ikke er part, men modstander. Herudover blev der konsekvent lukket for vores tilgang til andre afdelinger som skrifteligt nægtede hjælp! Links følger ...)

Igen vil jeg præcisere, at du har modtaget aktindsigt af flere omgange, sidste gang i nuværende måned jan. 2012 af alle akter i sagerne + aktlister/journallister, uden undtagelser. Der foreligger ikke akter, som er undtaget fra aktindsigt.  (Ja, og jeg har klaget over ulæselige journalister mm. men min klage er ikke behandlet ... så skulle jeg af omveje finde frem til hvilke akter Kommunen havde og ikke havde. Hvad Kommunen agter at bruge informeres jeg ikke om. Link følger hvor jeg finder ud af vores psykolog rapporter ikke eksister i sagen. Ergo sagen omhandler jo ikke børnenes pædagogisk behov
Du efterspørger redegørelse for hvilken dialog der er med jobcentret.
I forbindelse med udarbejdelse af § 50 - undersøgelser i 2010, har tidligere socialrådgiver i sagen bedt om relevante sagsakter, hvor det fremgår at du har givet samtykke til det.  (Jup, uden at jeg vidste det men sjovt nok klager jeg, får medhold og SÅ sker det IGEN i oktober 2011 ergo jvf. loven er den samtykkeforældet! Anyway jeg troede min socialsag var lukket den 21. juni 2011 ... Så hvorfor skulle hun have "udredninger af mig som hun ønskede at bruge" Link findes her Og så aktindsigt og notatpligt. Kommunen har egne interne metoder og fører ALTID sagen så de står troværdig frem: Se denne  sjov metode jvf. §50 undersøgelser og notatligt her)
Det skal hermed oplyses, at det er ganske almindeligt at indhente oplysninger i forbindelse med samarbejde med familien. Dette med henblik på at belyse sagen så godt som muligt og afdække behov for støtte i familien som helhed. (Høv, hvad siger datatilsynet til dette? Og sjovt nok indhenter de sær informationer UDEN samtykke, men glemmer f. eks psykolog rapporter, lærer udtalelser osv. i deres undersøgelser? Hvad er Kommunens PLAN og hvad vil de belyse? Vores sag eller deres sag? Link findes her)
Hvis du har yderligere kommentarer/ noget uafklaret i forhold til dialog med jobcenter, bedes du rette henvendelse til socialrådgiver i jobcenter.  (ja, hun skrev der ikke må udleveres oplysninger - så hvordan fik Børn og Unge min læge journal? Og HVORFOR uden at jeg spørges? Link findes her)

Ift. til dine andre efterspørgsler, vil jeg oplyse, at hensigten med indkaldelser til samarbejde og afholdelse af møder er med henblik på, at koordinere, samarbejde og finde rigtig løsninger ift. det konkrete barn. Derfor er det relevant, at vi mødes med henblik på videre forløb, hvor der kan tages hånd om de ting du efterspørger.  (GLEM det, jeg vil have Odense Kommunes aftaler på skrift med afgørelser på skrift! Min begrundelse er sagsforløbet og møderne DU aflyser med ingen varsel når der endeligt er bisidder! Og efter sjove emails mellem chefer på afdelingen er sagen sendt til ankestyrelsen vedvidende at de stedfaster din beskrivelse frem for min)

Og inden da skrev de den 21. december at 

Den 21. dec. 2011 11.09 
Kære Mor.
Der må være sket en misforståelse.

B/U-socialrådgivningen Øst har ikke truffet afgørelse om § 51, men der er truffet afgørelse om § 50 - undersøgelse, børnefaglig undersøgelse, jf. tidligere modtaget mail fra mig.
Du er velkommen til at inddrage din advokat, under samtaler i forbindelse med undersøgelsen mm, men det vil være for din egen regning.
Håber at ovenstående er afklarende, hvorfor jeg igen vil referere til min tidligere mail med henblik på samtaler med børnene onsdag den 04-01-2012 kl. 13.00.
Afventer din tilbagemelding.fredag den 29. juni 2012

Det eneste som smiler er kommunen
Nu føler jeg ikke jeg kan være trygge i vores hjem. Hvornår dukker kommunen UANMELDT op med deres påstande og løgne? Jeg mener at grænserne er overskredet jvf. hvad der betegnes for psykisk vold mod en forældre indtil en forældre med magt anerkender det dialog Kommunen opstiller. Sjovt nok ved mange der er noget rivende gjalt - de ved desværre også at disse sager forsvinder ... hvordan forsvinder? Ja, godt spørgsmål ... nu er hjemmets rammer ikke hellig mere.

For jer som synes min tankegang er forrykt så kan jeg afsløre at Tilsynet har to gange afvist min anklager mod Kommunen, helt uden at behandle dem. Ankestyrelsen har haft min sag som principsag efter jeg vandt klagen fra februar 2010 ... det er ikke færdig endnu. Ankestyrelsen henviser til Tilsynet ... det krav til klagen er så kompleks og ugennemskuelig at jeg ikke orker det. Mundtlig klager ignorerer SAMTLIGE instanser, og så er der ventetid. Men der var da en som tog en notat. Jup, ventetid som Kommunen udmærket ved hvordan det skal anvendes.

På trods af at mit barn har været i god trivsel - både i 2009 og igen 2011 - sidst så god at vores børnesag blev lukket, dog med et vågn øje ift. §49a skulle jeg ikke samarbejde, så har alle fokus på at jeg virker utilfreds. Hvorfor mon det? Må borgere ikke sige kommunen svigter ... åbenbart IKKE ... Borger skal samarbejde.

Farlig tavshedskultur i den offentlige sektor

Den offentlige sektor befinder sig i en krisesituation, hvor flere ydelser for færre penge er blevet et permanent krav, og hvor der er behov for en ny åben kultur og styringsrationale. Kilde: http://www.information.dk/304390#comment-602274


Med et sag som fylder meget er det let at fjerne fokus fra det endelige problem. Hvis ens socialrådgiver ikke forstår sagen, eller er vildledt så taber familien. Kommunen har ALTID ret, så meget ret at de egetrådig beskriver barnets tilstand - også uden fagpersoners meninger. Og når en fagperson skal tilknyttes - så vælger Kommunen deres egne, interne. Har Kommunen noget der skal skjules, jamen så skjules det alt for let! De sikrer sig bare beviser mod Borgeren.

Jeg har ikke været anerkendt i denne sag. Afgørelser er bevidst ikke håndteret og Kommunens ønske om Dialog var bestemt i højsædet og ikke det ønske vi havde. Hvorfor skal vi tvinges imens Kommunen har den bemyndigelse at vælge hvor fokus i en sag skal være?

Hvornår er NOK, nu også NOK? Er Kommunen tilfreds i deres måde de har håndteret mine børn ... hvor mange andre børn kæmper forgæves? I skal vide Kommunen skriver, beslutter og vælge fokus. Hvis du er uenig så er klagevejen lang, besværlige og umuliggjort da det faktisk starter ved Kommunen. Tænk, jeg rykker for svar i snart et års tid. Hvordan kan det være ... nu kommer kommunen og tager sig ret, jeg kan klage til dem der kommer - hvad i alverden skulle det nytte?

8 uger er satme lang tid når noget er akut - især når der er en Kommune som bryder alle love for at få deres ret anerkendt. Der er en særlig form for Tavshedskultur - som omringer en - uden et ord der høres. Kritikken kommer dog dryssende ... bare for langsomt.

Vred rådmand magtesløs over for sort register


Socialrådmand Peter Rahbæk Juel (S) blev kamplysten, da han i efteråret hørte om www.detsorteregister.dk, hvor blandt andre ansatte i Odense Kommune bliver hængt ud med udokumenterede påstande om magtmisbrug, pligtforsømmelse og chikane.

Han satte kommunens jurister i gang med at undersøge, om registeret er lovligt, og svaret er indtil videre, at det ikke bryder nogen danske love. Kilde: http://www.fyens.dk/article/2065764:Odense--Vred-raadmand-magtesloes-over-for-sort-register

Stina Willumsen raser over Sort Register

26. mar. 2012 12.39 OdenseOffentligt ansatte hænges ud med navn og titel på hjemmesiden Det Sorte Register.
Hjemmesiden registrerer alle ansatte, der efter borgeres mening har overtrådt loven eller behandlet dem uretfærdigt. Men hjemmesiden kræver ikke nogen dokumentation for, HVAD den offentlig ansatte i givet fald skulle have gjort forkert. Lige nu er syv medarbejdere fra Odense Kommune hængt ud på hjemmesiden. Kilde: http://www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Odense/2012/03/26/122539.htm?rss=true

Jeg mangler lidt at han undersøger om disse  "påstande om magtmisbrug, pligtforsømmelse og chikane" har noget på sig fra Borgerens side. Det kan da spare voldsomme poser penge vis tiden anvendes for at afhjælpe problemerne frem for at skabe og skjule dem! Jeg ved at klager ikke behandles.

torsdag den 28. juni 2012

Social Ministeren: Hvad nu hvis Kommunen modarbejder?Grundloven hva' er det dog for noget?

§ 72 siger, at boligen er ukrænkelig. Det betyder, at politiet ikke bare må gå ind i ens hjem. Politiet skal først have en retskendelse. Det vil sige, at en dommer har sagt ja til det. Der er dog undtagelser. Hvis f.eks. politiet jager en forbryder, der skjuler sig i et hus, så må politiet gerne trænge ind i huset uden tilladelse. Politiet skal så straks derefter gå til en dommer og få godkendt handlingen. I paragraffen står der også, at myndighederne, f.eks. politiet, skal have en dommers tilladelse, før de må åbne borgernes breve og aflytte deres telefoner.  Kilde: http://www.ft.dk/Demokrati/Grundloven/Hvad%20siger%20grundloven/Kapitel%208_Borgernes%20rettigheder.aspx

Denne sag med førergreb har nu udviklet sig til at den ny lov per 1. juli 2012 anvendes. Familien er tilstrækkelig træt og opbrugt ... advokater er dyr, meget dyr ca. 6000kr per visit og det refunderes ikke via Kommunen eller andet forsikring. Der er INGEN gratis retshjælp i Socialsager ...

Se ved at klikke på ord ...

Hertil også ordblinddelen
Samt UU vejlederen
Min opsamling 12. april 2012 som kommunen endnu ikke har besvaret
Skoletilbud er ALT afgørende

Men vi er sikret en ventelisteplads, desværre regner vi ikke med at det kan bruges da sommerferien er på os.


Afgørelsen er truffet med hjemmel i servicelovens § 64 stk. 3, som træder i kraft d. 1. juli 2012

Uddrag af Serviceloven: § 64
»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at kommunen mod behørig legitimation og uden retskendelse har adgang til forældremyndighedens indehavers bolig og rum, når

1) adgangen til hjemmet sker som led i den børnefaglige undersøgelse efter § 50 og må anses for nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, og
OBS: ALLE der siger ja til en Børnefaglig undersøgelse når barnet har brugt for støtte, er handicappet eller social udsat siger fra 1. juli ja til at kommunen kan opsøge dem hvis der er en mistanke som er begrundet eller ubegrundet.
2) forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets eller den unges støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger.«
Hvad kriterier er for dette vides ikke. Men igen det er Kommunen som afgøre det Nu tænker jeg: Siger en familie nej til en §50 er det så der hvor pkt 2 træderi kraft?
Nu er det sådan at selv om en familie klager så kommer kommunen, så gennemføres foranstaltninger og det kan inkludere at børnene tvangsfjernes på stedet. Forældrene har ingen kontrol, magt eller muligheder og vil ikke ved hvor deres børn bliver bragt til eller hvornår de ser dem igen.
Retssikkerhed i det er at der er mange led en sag skal igennem og alle led regner med at de andre har gjort deres arbejde. Realiteten er der kun er en led: Det din Socialrådgiver skriver og beslutter. ALT andet er en fortvivlet tomgang spild af penge og tid imens barnet bliver ældre. Amysagen kan nu gennemføres helt uden varsel. Familierne må vælge deres kampe med omhu, kommunen ved hvordan de drives fra job, uddannelse og så slår de til! Nu også helt uanmeldt.

Vores sag har været grotesk. Men jeg var advaret: Kommunen har ALTID ret. Gad vide om Socialministren har tænkt at Kommuner må anvender den ny lov som Kommunen har gjørt i vores tilfælde? Jeg tænker især på en familie som ikke har en bisidder der kun være til rådighed!

Skal familierne nu gå under jorden bare for at kan have muligheden for at have en bisidder til stede? Jeg vil klart anbefale det, udefra den sagsbehandling vi har fået af Odense Kommune. Især efter jeg læst Kommunens interne emails som jeg fik ved fejl. Både elektronisk og dem jeg fik som kopier.

Jeg har siden juni forsøgt at få en løsning jvf. min børns skolegang. Jeg har haft mange møder og siden blev jeg tvunget til at deltage i møder med en skole jeg ikke ønskede - det nægtede jeg. Min børn er hjemmeundervist og alt forsøg på at få deres behov tilgodeset har været en kamp - en kamp hvor Kommunen kontrolleret ALLE instancer f. eks Skolen, PPR og Ungdomsvejledning. 

Siden august har kommunen internt drøftet vores sag flere gange. Vores deltagelse er en møde hvor vi drøfte Kommunens allerede truffet beslutning. Disse kaldes Dialogmøde - underforstået: Familien skal gøre som Kommunen og Skolen mener. Jeg ønsker ikke en dialog med en skole som bruger sær førergreb pædagogik og slet ikke hvis mit barn siger det ikke er rart. Jvf. indlægget den 13. oktober 2011 som endnu ikke er drøftet af Børn og Unge afdelingen, men forløbet inden er grundlaget for at der opstartes en "børnesag".

Vores ønsker, behov og ansøgninger er ikke behandlet. Sagen er det: Skolegang er påtvunget, Kommunen vælger præcis hvad de mener jvf. barnets behov. Forældrene må selv løse problemerne - mistrives barnet eller kommer barnet ud for en usaglig skolelærer så er det noget Kommunen vælger løsningen til. Forældrene kan i princippet bare se på! Kommunen bestemmer, fat det. Socialtilfælde har ikke det samme rettigheder som andre - og har barnet en eller flere handicaps er det Kommunen som vælger løsninger UAGTET barnets reaktion/behov.

Jeg har IKKE givet tilladelse til udarbejdelse af denne §50, trods min klage om det i december har kommunen ikke behandlet klagen eller ansøgninger om hjælpe siden august. Bevisbyrden er på vores side dvs. Kommunen skrive det journaler de selv mener, svarer som de selv mener og vurderer selv havd Barnet har af behov. I kraft at jeg ikke har givet tilladelse til denne undersøgelse mener jeg at Odense Kommune overtræder ganske lovgivningen på samme måde som da de lavet den sidste §50 undersøgelse som er afsluttet uden handleplaner eller min kommentar.
Jeg tror faktisk i dag at da kommunen kom på hjemmebesøg hos os i sommer 2010 var det "uanmeld" og uden lovhjemmel for udførelsen. Det vidste jeg bare ikke, ingen informerede mig. Jeg samarbejdet med alle kommunens ønsker, også senere møder og uanmeldte akutte børnesamtaler. Fra nu af vil jeg aldrig kun have ro i mit hjem - jeg ved nu at Kommunen kan kom uanmeldt når som helst og jeg ikke må sige fra. Det er 8 år indtil min søn er 18, 8 år hvor mit liv kan kontrolleres af anonyme opkald med flere. Gad vide hvor mange børn bliver akut anbragt hvis nu en nabo lige skal klage? Og hvem ved om det er naboen, eller en anonym bekymret borger - en uden navn.

Var det ideen med den ny lov? At Kommunen kan misbruge den når de selv nægter afgørelser og en situation tilspidses? Jeg har retmæssigt ansøgt om løsninger siden sidste sommer. Kommunen mente ikke jeg skulle høres og nægtede enhver form for afgørelse siden da. Derfor optog jeg alle samtaler med både jobcentret og andre afdelinger samt min børns skole. Jeg har jo prøvet det her FØR. Det er ikke i orden, et barn som falder igennem som social udsat når der reelt er tale om noget andet sker alt for ofte. Gad vide om Socialministeren har tænkt på situationer som vores?

Aak, jo - jeg er jo en sag med mange flytninger, enlig mor, kontanthjælp, barn med adfærdsproblemer. Kriterierne er OPFYLDT. Herfra vælger Kommunen hvem udreder barnet: Det er alt i Barnets Tarv ... som mor har jeg dokumentation for at mit barn fungere med rette hjælp. Men det betyder intet så længe jeg ikke har vores socialrådgiver på vores side.

Afgørelse jf. SL § 64 stk. 3

Odense Kommune, Børn- og familieafdelingen har truffet afgørelse om, at afholde børnesamtaler med børnene i jeres hjem.


Afgørelse

Odense Kommune, Børn- og familieafdelingen har truffet afgørelse om, at såfremt det ikke er muligt at gennemføre børnesamtaler med børnene i jeres hjem i forbindelse med udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser jf. SL § 50 tirsdag den 3. juli 2012 kl. 10.00, vil vi aflægge dig uanmeldt hjemmebesøg for at gennemføre børnesamtalerne.

Begrundelse

Odense kommune, Børn- og Unge rådgivningen begrunder dette med, at det endnu ikke har været muligt at gennemføre børnesamtalerne og derfor vil vi aflægge jer uanmeldt hjemmebesøg, såfremt det ikke lykkes tirsdag den 3. juli 2012, jf. SL § 64 stk. 3, som træder i kraft d. 1. juli 2012. Det betyder, at Børn- og ungerådgivningen via sagsansvarlig socialrådgiver vil få adgang til dit hjem mod behørig legitimation og uden retskendelse. Dette sker som led i udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse jf. Servicelovens § 50, såfremt du modarbejder, at en vurdering af dine børns støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger. Besøget vil være af kortere varighed, hvor vi skal tale med børnene.

Formålet med besøget er udelukkende at gennemføre en børnesamtale med børnene.
Som udgangspunkt skal parten orienteres om tidspunkt for ovenstående besøg jf. RTS § 5 stk. 1, hvilket fraviges i denne situation jf. RTS § 5 stk. 4 nr. 1. Det er vores vurdering, at du og børnene ikke vil være at træffe på adressen såfremt tidspunktet er kendt.


Hjemmel

Afgørelsen er truffet med hjemmel i servicelovens § 64 stk. 3, som træder i kraft d. 1. juli 2012

Uddrag af Serviceloven: § 64
»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at kommunen mod behørig legitimation og uden retskendelse har adgang til forældremyndighedens indehavers bolig og rum, når
1) adgangen til hjemmet sker som led i den børnefaglige undersøgelse efter § 50 og må anses for nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, og
2) forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets eller den unges støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger.«


Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over Børn- og Ungeforvaltningens afgørelse til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark.

Klagen skal inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen være modtaget i:
Børn- og Ungeforvaltningen
Børn- og Familieafdelingen
Center for Børn- og Ungerådgivning
Afsnit øst
Adresse: Egeparken 2 A, 5240 Odense NØ

Vi skal have modtaget din klage i åbningstiden, inden 4 uger fra du har modtaget afgørelsen. Vores åbningstider er: mandag – onsdag: 08.00 – 15.30, torsdag: 08.00 – 17.30 og fredag: 08.00 – 13.00.

Du kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt, og i klagen bedes du oplyse hvorfor du er utilfreds med vores afgørelse.

Når vi har modtaget din klage, vil vi tage stilling til om vi ændrer vores afgørelse. Hvis vi ændrer afgørelsen, vil du få besked inden 14 dage. Hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi inden 4 uger din klage, sammen med relevante oplysninger, til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark, hvorfra du vil modtage en kvittering for modtagelsen.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, eller er i tvivl om hvordan du skal klage, er du velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen
Socialrådgiveren

Afgørelse jf. SL § 64 stk. 3


Jeg hørt fra en Politiker i dag at medarbejderne i Odense Kommune var klædt på til deres job. Høst, høst ... jeg vi lige fortælle ham at det kan godt være at han mener det men at det måske også er på tide til lidt selv ransagelse! For jer der skal vide lidt mere om "Hvad er en afgørelse?" så kan dette læses her  Og hvis I er udsat for §64 så kan mere om jeres rettigheder læses her 

(Ooops det ser ud som om der ingen er og noget hænger ikke så godt sammen for mig når jeg læser det nye ændringer - men jeg vil mene den i vores tilfælde blev brugt "som trussel" da kommunen har undtagen metoderne ikke kunne tvinge os til at imødekomme deres beslutninger! Jvf. mail på min fødselsdag, vel og mærke hvor klagevejledning samt at afgørelsen skulle træffes af Kommunalbestyrelsen - jeg KAN oplyse at jeg dd. har talt med to politiker og vores sag har ikke været op til møde! Ankestyrelsen kunne også bekræfte at vores sag ikke er sendt ind, men det kan være pga. langsom post)
Hej Mor

Jeg kvitterer hermed for dine to mails vedr. børnesamtaler.

Vi vil gerne komme på hjemmebesøg hos jer på tirsdag den 3. juli 2012 kl. 10.00 formålet er udelukkende at afholde børnesamtaler med børnene.  

Afgørelse jf. SL § 64 stk. 3 

Odense Kommune, Børn- og familieafdelingen har truffet afgørelse om, at afholde  børnesamtaler med børnene i jeres hjem.


Afgørelse

Odense Kommune, Børn- og familieafdelingen har truffet afgørelse om, at såfremt det ikke er muligt at gennemføre børnesamtaler med børnene i jeres hjem i forbindelse med udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser jf. SL § 50 tirsdag den 3. juli 2012 kl. 10.00, vil vi aflægge dig uanmeldt hjemmebesøg for at gennemføre børnesamtalerne.

Begrundelse

Odense kommune, Børn- og Unge rådgivningen begrunder dette med, at det endnu ikke har været muligt at gennemføre børnesamtalerne og derfor vil vi aflægge jer uanmeldt hjemmebesøg, såfremt det ikke lykkes tirsdag den 3. juli 2012, jf. SL § 64 stk. 3, som træder i kraft d. 1. juli 2012. Det betyder, at Børn- og ungerådgivningen via sagsansvarlig socialrådgiver vil få adgang til dit hjem mod behørig legitimation og uden retskendelse. Dette sker som led i udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse jf. Servicelovens § 50, såfremt du modarbejder, at en vurdering af dine børns støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger. Besøget vil være af kortere varighed, hvor vi skal tale med børnene.

Formålet med besøget er udelukkende at gennemføre en børnesamtale med børnene.
Som udgangspunkt skal parten orienteres om tidspunkt for ovenstående besøg jf. RTS § 5 stk. 1, hvilket fraviges i denne situation jf. RTS § 5 stk. 4 nr. 1. Det er vores vurdering, at du og børnene ikke vil være at træffe på adressen såfremt tidspunktet er kendt.


Hjemmel

Afgørelsen er truffet med hjemmel i servicelovens § 64 stk. 3, som træder i kraft d. 1. juli 2012

Uddrag af Serviceloven: § 64
»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at kommunen mod behørig legitimation og uden retskendelse har adgang til forældremyndighedens indehavers bolig og rum, når
1) adgangen til hjemmet sker som led i den børnefaglige undersøgelse efter § 50 og må anses for nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, og
2) forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets eller den unges støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger.«


Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over Børn- og Ungeforvaltningens afgørelse til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark.

Klagen skal inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen være modtaget i:
Børn- og Ungeforvaltningen
Børn- og Familieafdelingen
Center for Børn- og Ungerådgivning
Afsnit øst
Adresse: Egeparken 2 A, 5240 Odense NØ

Vi skal have modtaget din klage i åbningstiden, inden 4 uger fra du har modtaget afgørelsen. Vores åbningstider er: mandag – onsdag: 08.00 – 15.30, torsdag: 08.00 – 17.30 og fredag: 08.00 – 13.00.

Du kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt, og i klagen bedes du oplyse hvorfor du er utilfreds med vores afgørelse.

Når vi har modtaget din klage, vil vi tage stilling til om vi ændrer vores afgørelse. Hvis vi ændrer afgørelsen, vil du få besked inden 14 dage. Hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi inden 4 uger din klage, sammen med relevante oplysninger, til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark, hvorfra du vil modtage en kvittering for modtagelsen.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, eller er i tvivl om hvordan du skal klage, er du velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen
Socialrådgiveren

Orientering af parterne bl.a.om aktindsigt, journlanotater osv.

Jeg spørger bare hvor mange steder er det gjalt med? Og kan Odense Kommune være det bekendt? Jeg føler mig pludseligt ikke så alene mere ... men på den anden side føler jeg mig blotlagt uden at jeg har kontrol over oplysninger om mig, min børn eller hvor disse stammer fra. Kommunen får oplsyninger af private, meget ofte anonyme personer og så også internt. Det sjov i alt er kommunen sortere i oplysningerne og anvender ikke det til familiens fordel! Tværtimod.  http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/01/personlige-og-fortrolige-oplysninger.html


Og så aktindsigt og notatpligt. Kommunen har egne interne metoder og fører ALTID sagen så de står troværdig frem: Se denne  sjov metode jvf. §50 undersøgelser og notatligt her

MISFORSTÅ mig endeligt ikke - men det er sørme usagligt når en kommune skaffer sig adgang til så meget men justere deres afgørelser for at tilpasse deres behov og ikke familiens. Jeg håber at der straks laves lovgivning (det er jo lavet, måske skal jeg sige at der lovgives om at overholde loven!) hvor det er strafbart at lave sådanne nummer? (Set i lys af at §153 og §154 ikke bruges mere ... ) Som alle kan se er at reprimander ikke ændrer arbejdsgange ... de bliver ved. Hver sag er en i en lang kø af det samme og Kommunen vinder stort mod en enlig mor som alene skal kæmpe mod en hel stab af medarbejdere, medarbejdere der har både en uddannelse og erfaring i aktindsigt mm. Prøv se det sidste to paragraffer her: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/06/tnk-dig-om-fr-du-bliver-whistleblower.html
Det internet mails jeg har ligges af gode grunde ikke ud på nettet - nu skal jeg bare finde frem til med hvilke begrundelse jeg kan få indsigt i hvor kommunen har skrevet om mig, og se om kommunen er ærlig nok og udlevere disse "mails". Deres IT afdeling må kunne finde frem til om sagsbehandlere har misbrugt deres beføjelser internt - det er nu nok noget datatilsynet må kunne vejlede mig om. Jeg har fået NOK!

Spørgsmål nr. S 1399:

”Hvordan forholder ministeren sig til rådmand for Arbejdsmarkedsudvalget iOdense Kommune, Peter Rahbek Juuls, forklaringer i Fyens Stiftstidende den 20.december 2011, i sagen om, at Odense Kommunes Beskæftigelsescenter nu gentagne gange har lækket personlige og fortrolige oplysninger om borgere til helt tilfældige mennesker?” Kilde: http://www.ft.dk/samling/20111/spoergsmaal/s1399/svar/849494/1066619/index.htm

Datatilsynet kritiserer Odense Kommune

den 21. jun. 2012 15.40 Odense


"Odense Kommune har ikke været forsigtige nok med borgernes personlige oplysninger. Sådan lyder det i en kritik fra Datatilsynet.

Det drejer sig om tre konkrete tilfælde sidste efterår, hvor Odense Kommune kom til at lække fortrolige papirer med borgeres personlige oplysninger." Kilde: http://www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Odense/2012/06/21/151626.htm


Ud over Datatilsynets kritik, vil der ikke ske yderligere i sagen. Instrukserne i kommunen er blevet skærpet, og beskæftigelseschef Michael Hein Petersen skriver i en pressemeddelse, at de har taget Datatilsynets kritik til efterretning.  Kilde: http://www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Odense/2012/06/21/151626.htm

Kommunen har pligt til at oplyse forældrene og andre parter om retten til aktindsigt
og retten til gratis advokatbistand i visse sager.


Der er notatpligt, jf. offentlighedslovens § 6. Selv om loven ikke konkret angiver, at parterne har krav på aktindsigt, kan det være nødvendigt, at familien orienteres grundigt om de oplysninger, der ligger i sagen, samt om de overvejelser kommunen gør sig om eventuelt at indhente yderligere oplysninger og om kommunens eventuelle overvejelser om foranstaltninger.

Lovgivningen lægger stor vægt på, at familien medvirker aktivt til at problemerne løses. Det kan kun ske, hvis familien undervejs bliver gjort bekendt med kommunens overvejelser, og får mulighed for at komme med sine kommentarer og eventuelle rettelser til de oplysninger, der ligger i sagen.

Det er derfor også vigtigt, at kommunen underretter familien, hvis sagen skifter karakter fra en frivillig til en tvangsmæssig sag. Kilder: Servicelovens § 72, § 73 og § 75. og pdf fil her


29 . maj 2012

Hej Mor.Svarmail på din skrivelse/ ansøgning af 14. april , som du har sendt til tidligere sagsbehandler på sagen SSS, angående pigen.


Du ønsker opsamling af hvorfor sagsbehandler ønsker samtale med pigen. Som jeg tidligere mener, at have svaret dig, skal familien/børnene inddrages i sagsforløbet via samtaler/møder mm. Der stilles krav via loven om samtaler med børn, jf. serviceloven § 48.


Det er rigtig fint at pigen ønsker at hendes bisidder er med til samtale. Derfor afventer jeg fortsat din tilbagmelding på hvornår pigen bisidder kan være med i et møde/en samtale med pigen, i arbejdshverdage, i de arbejdstider, som jeg har oplyst i tidligere fremsendt mail. 


I forhold til dine konkrete ansøgninger om at betalingen til at sagen bistås af konsulent og at udredning af Pigen yderligere foretages  af psykolog der har kendskab til området og barnet, vil ikke kunne blive taget stilling til pt. En vurdering på betalingen eller yderligere udredning, vil kunne finde sted efter udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse, iht. serviceloven § 50, hvor der opsamles på barnet særlige behov for støtte, herefter udarbejdelse af handleplan med de konkrete mål for barnet, jf. serviceloven 140.  (Jup, det er nemlig ikke lovligt at Kommunen IKKE har en handleplan ... den er sådanset 2 år forsinket på begge børn)


Så udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse via samarbejde med dig, samtale med dig og samtale med børnene, inden der træffes beslutning, herunder beslutning om foranstaltninger og indsatser i jeres familie.  (Jup, jeg nægtede en dialog med en skole der bruger sær pædagogik i oktober så nu er det os der skal gribes ind overfor? Vel og mærke en skole jeg ansøgt om, som kommunen betalte og skulle føre tilsyn med jvf. det pædagogisk indsats og personales kvalifikationer. Links til min ansøgning, kommunens godkendelse, og skolens udtalelser kommer.)
Der findes ikke i børnesagen om pigen 2 psykolog rapporter fra hhv. jjj og fff. Der er heller ikke kopier af dem. De kan muligvis findes i PPR afdelingen, hvorfor jeg vil sende forespørgsel dertil, om de foreligger hos dem.  (Sært da disse var beviser IMOD den falsk underretning af juni 2010, som blev brugt i vores §50 undersøgelse, en som i dag også er politi anmeldt)


Der findes heller ikke dokmentation i sagen ang. pigens støttetimer mm. i børnesagen. Igen de findes muligvis i skoleafdelingen. 


Her ud over ønsker du kopi af grundlaget for betaling af pigen skolegang på Mentiqa Odense. Den findes ikke i børnesagen. Jeg sender igen forespørgsel ang. det til PPR/ skoleafdelingen og vender tilbage til dig.  (jup, har forsøgt at få det i over et års tid og synes ikke der står meget i PPRs journaler, også meget vigtig POINTE er at vi flyttet hertil for det tilbud men Familie afdelingen fasthold link følger)


Hermed oplyses også, at der ikke findes en økonomisk bilag i pigen sage. Der er ikke økonomi i pigen sag, idet der ikke har været i værksat foranstaltninger via børne- og ungerådgivningen. Hvis du mener skolebetalingen, vil jeg som omtalt i mailen, sende forespørgsel til PPR/skoleafdelingen om det og vende tilbage til dig.  (Ja, er godt klar over det da vi jo kun har kæmpet siden 2007 for at hun udredes jvf. dysgrafia, som jeg vel og mærke forklaret meget nøje i 2010. Mmm en anden ting er de ville have hende udredt jvf. §51 da jeg nægtede en forældre evne undersøgelse - en link til deres grundlag følger her)
I forhold til aktindsigt vil jeg oplyse, at der er senest fremsendt aktindsigt til dig pr. 05-01-2012 angående begge børnesagerne med alt hvad begge sager indholder af dokumenter, sagliste mm. Der foreligger ikke andre sagsakter i sagen angående pigens efter den 05-01-2012, som du ikke har. Det der er modtaget efter den 05-01-2012 i pigen sag er mails fra dig og til dig, som du allerede har. (Journal notater, telfon opkald hjemme til mig, opkaldt til skolen, opkald fra skolen, samtaler med andre afdelinger, emails til min jobkonsulent ... hvordan hænger det sammen?)
Jeg henviser ellers til min mail af den 14-05-2012 og afventer dit samarbejde omkring udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser angående børnene, ved samtaler med jer. (Mit samarbejde? Uhm - jeg henviser lige til min klage i januar, møder i august, ubesvaret emails, afvisning fra UUO samt PPR, uforståelige visitationer uden at vi deltog. Ændringer af kurs uden at vi ved hvorfor. Nå, så er der også at kommunen aflyser møder og ikke npr vi insister levere afgørelser dvs. siden december. Links følger ... )


Afventer fortsat tilbagmelding ang. deltagelse af bisidder og hvornår bisidder kan.  (Jup, det koster knaster men alene med Odense Kommune: ALDRIG igen)


evt. spørgsmål kan jeg kontaktes på nedenstående tlf. eller mail.
Venlig hilsen
socialrådgiver


Hov, hvorfor føres der ikke journaler i Odense Kommune? Alle psykolog rapporter var afleveret af mig til vore socialrådgiver som for øvrigt også havde kopier (hvor hun fik dem fra vides ikke ... at de er fortrolige har ingen betydning!) Jeg har flere mails vedr. aktindsigt der ikke er muligt at få f. eks i 2010-2011 lavede kommunen en §50 rapport hvor journalens notater først blev givet mig da rapporten var færdig dvs. 44 sider af akter der ikke kunne rettes jvf. at sagen var tilspidset. Den 27. april 2011 afgav jeg alle kommentar jeg kunne nå i en time, siden da bedt jeg at disse tilføjes vores journaler uden succes. Som jeg ligger ting ud vil jeg link hertil for at bevise min påstande. Den 4. jan. 2012
Kære Mor.


Angående nedenstående mail modtaget fra dig. Du har efter ansøgninger om aktindsigt, modtaget alle akter i dine børns sager. Der er ingen akter i sagerne, der er udtaget fra aktindsigt. Aktindsigt er fremsendt fra sagsopstart i midten af maj 2010 og frem til den 15-07-10 + sagsakter fra Favrskov Kommune. (Jup, interkommunale underretninger så sendes alt videre også fortrolige oplysningerne. Skægt nok fra ALLE afdelinger - det inkludere jobcentret, børn og unge - ALT.

Tavshedspligt har ingen grænser når det omhandler børnesager. Der er klare regler om dette, men disse anvendes ikke! Nu har jeg altid været ærlig - problemet er alle det sjove fejl der har sniget sig ind - for ikke at nævne anklager og mistanker om min status som enlig moar, flytte begrundelser osv. Manglende oplysninger om min helbred og klassifikation at jeg er MATCH 4 dvs. en gruppe for misbruger mm. hvordan klassificeret de mig udenom min læge? Og indforstået vil jeg ikke vide hvordan det påvirker ens børnesag. Jeg har ikke glemt jeg mistede 2 uddannelse pga. for mange møder med barnets socialrådgiver og kommunen dvs. faktisk var jeg optaget til kl 10 men alt skulle forgå inden kl 10 - sjove metoder for at forældrene skal vælge kontanthjælp! Socialloven har klare regler ...

Gad vide om det var Favrskov eller Odense som misbrugt Cpr registret? Jeg ved Odense fik nallerne ind i min læge journal via Jobcentret - men hvad med resten?
)


Herefter fremsendt akter fra den 15-07-10 og frem til den 16-12-10. Seneste aktindsigt fremsendt fra den 16-12-10 og frem til 14-12-2011. (Hov, datoerne passer ikke med det hun skriver ... aktindsigt en gang om året - ja det tager sind mand at få akter ud af Odense Kommune!  )Yderligere aktuelle akter i sagerne, er mails fra dig, samt opmærksomhedsskemaerne modtaget fra skolen efter anmodning, som du også har modaget fra skolen. (Ja, men jeg vil have JERES kopier ... jeg har opdaget at der ligger lige lidt mere i kommunikation mellem partere ... jeg VIL have alt kommunikation. SLUT. Det er ikke god forvaltningsskik når Kommunen ikke journalføre oplysningerne ... og der kommer sær oplysnigner frem som sagen vokser - jvf. interne emails mellem afdelinger, skoler osv.)Venlig hilsen
socialrådgiver

tirsdag den 26. juni 2012

Borgernes retssikkerhed og ikke mindst tillid fra DUKH og KL

Hvornår har en borger ret til en særlig uddybende begrundelse? 

Af konsulent Erik Jappe

Forvaltningslovens almindelige regler om begrundelse

Det fremgår af forvaltningslovens § 22, at en skriftlig afgørelse skal være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver borgeren medhold. I forvaltningslovens § 24 er kravene til en begrundelse præciseret:
  • En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de anvendte retsregler.
  • I det omfang, afgørelsen beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen også angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.
  • Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Særskilt begrundelse i visse situationer
Kravene til den særskilte begrundelse
Manglende uddybende begrundelse kan gøre afgørelse ugyldig

Hvis kommunen undlade at give en uddybende begrundelse, kan det medføre, at afgørelsen bliver ugyldig. Her vil det dog være et krav, at den mangelfulde begrundelse har betydning for afgørelsens resultat.Det er vigtigt for borgernes retssikkerhed og ikke mindst tilliden til kommunerne, at sagsbehandlerne giver fyldestgørende begrundelser, når en borger f.eks. får ændret sin hjælp væsentligt eller helt frakendt sin ydelse. Det betyder, at begrundelsen for afgørelsen for at være fyldestgørende også skal indeholde en særskilt begrundelse for, hvorfor kommunen nu vurderer sagen anderledes. Borgeren har således i disse tilfælde ret til en særlig uddybende begrundelse for en afgørelse truffet af kommunen.

www.dukh.dk/hjelp-til-selvhjelp/sagsbehandlingsregler/praksisnyt-nr.-16-om-serlig-uddybende-begrundelser
Begrundelse og klagevejledning

Reglerne om begrundelse skal sikre, at afgørelsesgrundlaget er sagligt og fyldestgørende, og at ansøgeren bedre forstår afgørelsen og give ham mulighed for at vurdere sine klagemuligheder.

Pligten til at give klagevejledning efter forvaltningslovens § 25 omfatter kun tilfælde, hvor der efter lovgivningen er etableret en klagemyndighed, som kan tage stilling til kommunens afgørelse (administrativ rekurs).

Der er ikke efter bestemmelsen pligt til at vejlede om eventuel mulighed for forelæggelse af sagen/afgørelsen for kommunaltilsynet eller for Folketingets Ombudsmand. Det samme gælder muligheden for genoptagelse af sagens behandling i kommunen, eventuelt på et ”trinhøjere”niveau (remonstration).
Derimod kan der være pligt til at vejlede om disse muligheder efter reglen i forvaltningslovens § 7 (den almindelige vejledningspligt), i hvert fald hvis vedkommende borger stiller spørgsmål om, hvilke (andre) muligheder der er for retlig kontrol af afgørelsen eller dispositionen og efter omstændighederne også i andre tilfælde.


24.10.02 Klagevejledning i forbindelse med mundtlig afgørelse (FOB)
28.02.01 Hvordan skal man begrunde en afgørelse på et område, hvor der ikke gælder skrevne retsregler
28.02.01 Skal der gives klagevejledning i tilfælde, hvor kommunens afgørelse er den endelige administrative afgørelse i en sag? 

Værd at læse den hele side: http://www.kl.dk/Fagomrader/Jura-og-forvaltning/Forvaltningsloven/Begrundelse-og-klagevejledning/

Anvendelse af fortrolige oplysninger, hvis bare det var for at hjælpe!
http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/01/personlige-og-fortrolige-oplysninger.html

Danmarks Histori - Danske Konger for ordblinde!

lavet af Århus Uni hygger vi også med
Der er nogle kort film og de findes på Facebook. 
Lidt fedt at få små opdateringer: Klik herNår et barn er ordblind er det lærens og forældrenes opgave at være meget opmærksom på at barnet får en balance mellem det faglighed og det læseniveau barnet befinder sig på. Det kan være meget svært at afdække - børn er jo forskelligt.

Når et barn oveni er højt begavet så ønsker barnet ofte meget mere viden og mange flere detaljer end andre børn i områder barnet er motiveret for at gå i dybden med. Det kan kom bag på både læren og forældrene hvad barnet allerede ved. Lige her er histori en af det områder hvor læren forholdsvis let kan differentiere uden at der skal "gøre så meget". Jeg oplever kun at jeg skal være lidt påpasseligt i hvilke dele af stof jeg vælger, da det er ikke forgivet at selv om barnet er snusfornuftig at barnet kan klare det "rædselsfulde" dele af histori. Her er jeg opmærksom på både billeder og hvilke fantasier historien sætter igang.


Tænk: Barnet læser lix 10 men forstår Hobitten? Hvad gøre man så ... ??? Og hvordan opdager en lærer at barnet faktisk hellere vil have en komplex bog og/ reelt forstår bogen? Bare fordi et barn er ordblind så betyder det ikke at barnet skal lytte til det som barnet formår at selv kan læse, det er præcis omvendt af børn med generelle indlærings vanskeligheder for der er det vigtigt at barnet ikke lytter til ting som er for svært. Problemet er at ofte at et børn udviser det samme reaktions mønster om stoffet er for let eller for svært.

Emner i Danmarks Histori er forholdsvis let tilgængeligt og det barn som har en motivation for histori kan med gode fortællinger i den grad lave projekter, læse eller lyt til bøger ad litium. Læren kan meget hurtigt differentiere, og kun fantasien sætter grænser! Det handler kun om at bryde opgaverne ud til børnene hvor hun ved hvad de magter og have mere parat til det barn som lærer hurtigere. Eller forvent en smule mere i hver del opgave af det barn som kan mere. Det kan være mundligt eller skrifteligt - helt afhængig af barnets styrke. Se, motivationen skabes af at opleve at "Jeg kan" hvor der med fordel kan læses en bog skrevet Ben Furman!

Ofte begår læreren den fejl at h*n giver barnet med særlig forudsætninger en opgave som h*n regner med er en større opgave, end hun havde til de andre børn. Når barnet ikke aflevere opgaven, så nedjustere læren opgaven. En god ide er som jeg hørte på et foredrag med Tina Refning i søndags var at bryde opgaven op i smådele og styre barnets tidsforbrug ad den vej, helt uden at barnet reelt opdager opgaven er uoverskueligt stor. Og hvor lysten driver værket.

Som ting som vi ofte mangler er selve bogen når vi skal igang med noget ... biblio har ikke altid det bøger som NOTA har indlæst, og posten ... ja det tager TID. Lige nu er det Danmarks Histori som er den hel stor HIT. Og vi hygger os med at kigge på 
http://danskekonger.dk imens vi lytter til Historien om Danmarks konger og dronninger fortalt for børn fortalt af Nils Hartmann.

VI prøvede først at jeg surfede på google og fandt billeder osv. men det blev vi hurtigt klar over ikke var en ret god idé da Google tagget det samme Konge ved flere ... og så bliver barnet jow skuffet! Og desværre er der også nogle billeder som vi ikke "just" synes var noget vi gad og kigge på.

Han hader "lyden" på hans oplæser så det har været en prøvelse at finde løsninger som kunne bruges. Vi håber at NOTA aldrig går over til elektronisk stemmer.


Da Danmark blev til af Olaf Olsen - seks radioforedrag lytter vi en smule til da det kobler ting meget fint sammen f. eks. arkæologi og bøg værker!

Nu mangler jeg bare at vi læser lidt mere på Bibilioteket. Det er fint at læse i den Små Fakta bøger (linket åbner til billeder med små udarbejdet skemaer i word!) og Første Fakta er meget god for hans læse niveau. Mange ordblinde gider ikke spilde tid på læsning og de placere ofte Søren og Mette bøger i den katagori! Især når de er gammel nok til noget andet ... han har ikke engang i 0. klasse gidet Søren og Mette men gjor det for "vores" skyldt. Det lært han ikke at læse af. Her er endu en bogliste som pdf fil: Download her

Det tog os 4 år at knække læsekoden: http://intelligenteboern.aforumfree.com/t324-dd6-folger-med-politik-men-bojer-sig-for-julemanden Det største grund var at det tog fra 2008 til 2010 før han blev udredt og så spildt jeg en yderlige 2 år på at tigge om en indsats. Nu har han lært at læse langt om længe og det var en lej sej tur! http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/01/kre-lsepsykologen.html

Identification skal være med til at forhindre svigt - men ikke alle årsager er med!- Når børn, som bliver udsat for overgreb, og hvor kommunerne er gået ind i sagen, så skal de saft susende være istand til at identificere, hvorfor barnet ikke har det godt, siger socialminister Karen Hækkerup til DR Nyheder.Hun har modtaget 39 anbefalinger, som skal være med til at forhindre sexmisbrug, omsorgssvigt og misrøgt af børn og unge.

- Vi lavet ét sted, hvor alle underretninger bliver håndteret. Mange af de sager, vi har set, har desværre været nogle, hvor kommunerne har arbejdet intensivt med familierne, men hvor man alligevel aldrig har fået bundet den sløjfe, der gjorde, at man til sidst kunne finde ud af årsagen til, at barnet har det skidt, siger Karen Hækkerup. Kilde: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/06/25/221440.htm Rapporten findes her: http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2012/Rapport%20fra%20ekspertpanel%20om%20overgreb%20mod%20børn.pdf

Jeg krummer tær for der er lige to punkter glemt!

1. Handicappede børn dvs. hvor barnets handicap ikke er afdækket eller behandlet af "fagpersoner". Vi har ingen retningslinier for at kommunen samarbejder omkring dette, da det tages for givet at kommunen har alle eksperter. Det er desværre altid kommunen der vælger fagpersoner, uden familiernes accept eller indflydelse.

2. Fordelen at kommunen, skolen og andre "kender systemets gang" og bruger det rette ord, formuleringer - det er der hvor familierne ofte taber! Og når de taber er deres børn i klemme. Socialloven anvendes at undersøge familien frem for barnets adfærd i udsatte barns kasse, i gråzone område anvendes socialloven ikke, i handicap kasse bruges socialloven til at finde det billigste løsning. Det er meget vanskeligt at gennemskue.

3. Kommunen  "skriver journalerne og samarbejder" med skolen, institutionen samt fritids aktiviteter hvorimod forældrene der kender børnene ofte glemmes i deres interne møder og ender som modpart hvis deres forslag ikke anerkendes. Til disse møder hvor alle beslutninger træffes og planerne ligges, er altid uden familien og der stemples familien inden de involveres i "problemerne".

4. Der er det ofte umuligt for familierne at have en "indflydelse" hvis der skal bruges fagpersoner  jvf. barnets problematikker. Enten fordi de ikke har viden nok om problemet, eller ikke tages alvorligt når de har viden om et problem.

5. Et "tilsyn" høre aldrig brugere, pårørende eller  personale uvildig, og "whistleblower" rammer med boomerang effekt ofte uden ændringer med mindre personen er en professionel og erfaren af slagsen.

Hvordan kan jeg sige det? Ja, se bare på alle de handicappede, adfærdsvanskelige børn som bliver fjernet  uden at kommunen afdækket alle løsningsmuligheder.


Strandvænget

Hvad er galt og hvad er normalt?

Hvorfor vi accepterer, at nogle af vores udviklingshæmmede lever et liv i mørket, når det faktisk er muligt at give dem tryghed, udvikling, omsorg og glæde?

Af Søren Gytz Olesen, rektor , redaktionen@sl.dk
TV2-dokumentaren om udviklingshæmmedes forhold på en institution på Fyn har med god grund givet anledning til både omtanke såvel som hurtige politiske kommentarer. Når forråelsen og fornedrelsen via tv bringes ind i dagligstuen og manglen på indlevelse og omsorg udstilles i en så grotesk grad, vil det naturligt fremprovokere reaktioner.
Min anledning til at reagere er ikke at puste til ilden, fordi den debat, der her blusser op, hurtigt vil forstumme, og de udviklingshæmmede mennesker vil igen blive glemt for en stund. Sådan har det været siden galskaben blev beskrevet som diskurs og knyttet til teknikker som indespærring, medicin og moral. Det er således ikke noget nyt fænomen, men tværtimod det normale samfunds måde at søge at håndtere de, som ikke kan tilpasses eller på anden måde være normalt blandt os andre.
Den franske filosof Michel Foucault, der har beskrevet galskabens historie, mener, at netop indespærringen er fundamentet under skabelsen af en videnskab om det unormale. Eller sagt på en anden måde: Det normale har brug for galskaben for at kunne fastholde sit billede af sig selv som normal.
Tv-dokumentaren giver derfor anledning til at stille spørgsmål, som udsendelsen ikke har et svar på: Hvad er galt og hvad er normalt? Udsendelsen illustrerer indirekte, hvordan vi i et såkaldt normalt samfund betragter det gale. Udsendelsens svar er relativt enkelt: Nemlig at her sker et svigt, og de skyldige er udpeget. Sådan kan man godt se på det, og det er også aldeles rimeligt ud fra en umiddelbar vurdering, da vi er vidner til svigt på svigt. Kilde: http://www.socialpaedagogen.dk/da/Arkiv/2007/04-2007/Strandvaenget%20Hvad%20er%20galt%20og%20hvad%20er%20normalt.aspx

Aarhus Kommune beskyldes for at hjælpe handicap-fusker

Fyret handicap-hjælper fik støtte fra ven i kommunen, lyder det nu fra flere sider.

Aarhus Sagen om skleroseramte Henrik De Linde, der er blevet groft svigtet af to hjælpere, tager nu en ganske overraskende drejning.

BT har de seneste dage bl.a. kunnet afdække, hvordan to handicaphjælpere i årevis har sjoflet med sikkerheden ved at tage alt for lange og dermed ulovlige vagter, når de passede skleroseramte og lamme Henrik De Linde.

Det har blandt andet fået scleroseforeningen til at lange kraftigt ud efter Aarhus Kommune for ikke at have ført ordentligt tilsyn, som de skal jævnfør loven.
Nu forklarer flere kilder over for BT, at Aarhus Kommune i årevis har kendt til lovbruddet, men at den nu fyrede er blevet beskyttet af en ven, som er handicapkonsulent hos Aarhus Kommune.

»Han har en ven, der arbejder hos kommunen. De sejler sammen og nyder en god frokost. Og det er den ven, der giver dem lov til at have flere døgn i træk«, forklarer Grethe Fasterholt, der bakkes op af flere af de andre hjælpere, der har været hos Henrik.


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.