torsdag den 28. juni 2012

Afgørelse jf. SL § 64 stk. 3


Jeg hørt fra en Politiker i dag at medarbejderne i Odense Kommune var klædt på til deres job. Høst, høst ... jeg vi lige fortælle ham at det kan godt være at han mener det men at det måske også er på tide til lidt selv ransagelse! For jer der skal vide lidt mere om "Hvad er en afgørelse?" så kan dette læses her  Og hvis I er udsat for §64 så kan mere om jeres rettigheder læses her 

(Ooops det ser ud som om der ingen er og noget hænger ikke så godt sammen for mig når jeg læser det nye ændringer - men jeg vil mene den i vores tilfælde blev brugt "som trussel" da kommunen har undtagen metoderne ikke kunne tvinge os til at imødekomme deres beslutninger! Jvf. mail på min fødselsdag, vel og mærke hvor klagevejledning samt at afgørelsen skulle træffes af Kommunalbestyrelsen - jeg KAN oplyse at jeg dd. har talt med to politiker og vores sag har ikke været op til møde! Ankestyrelsen kunne også bekræfte at vores sag ikke er sendt ind, men det kan være pga. langsom post)
Hej Mor

Jeg kvitterer hermed for dine to mails vedr. børnesamtaler.

Vi vil gerne komme på hjemmebesøg hos jer på tirsdag den 3. juli 2012 kl. 10.00 formålet er udelukkende at afholde børnesamtaler med børnene.  

Afgørelse jf. SL § 64 stk. 3 

Odense Kommune, Børn- og familieafdelingen har truffet afgørelse om, at afholde  børnesamtaler med børnene i jeres hjem.


Afgørelse

Odense Kommune, Børn- og familieafdelingen har truffet afgørelse om, at såfremt det ikke er muligt at gennemføre børnesamtaler med børnene i jeres hjem i forbindelse med udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser jf. SL § 50 tirsdag den 3. juli 2012 kl. 10.00, vil vi aflægge dig uanmeldt hjemmebesøg for at gennemføre børnesamtalerne.

Begrundelse

Odense kommune, Børn- og Unge rådgivningen begrunder dette med, at det endnu ikke har været muligt at gennemføre børnesamtalerne og derfor vil vi aflægge jer uanmeldt hjemmebesøg, såfremt det ikke lykkes tirsdag den 3. juli 2012, jf. SL § 64 stk. 3, som træder i kraft d. 1. juli 2012. Det betyder, at Børn- og ungerådgivningen via sagsansvarlig socialrådgiver vil få adgang til dit hjem mod behørig legitimation og uden retskendelse. Dette sker som led i udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse jf. Servicelovens § 50, såfremt du modarbejder, at en vurdering af dine børns støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger. Besøget vil være af kortere varighed, hvor vi skal tale med børnene.

Formålet med besøget er udelukkende at gennemføre en børnesamtale med børnene.
Som udgangspunkt skal parten orienteres om tidspunkt for ovenstående besøg jf. RTS § 5 stk. 1, hvilket fraviges i denne situation jf. RTS § 5 stk. 4 nr. 1. Det er vores vurdering, at du og børnene ikke vil være at træffe på adressen såfremt tidspunktet er kendt.


Hjemmel

Afgørelsen er truffet med hjemmel i servicelovens § 64 stk. 3, som træder i kraft d. 1. juli 2012

Uddrag af Serviceloven: § 64
»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at kommunen mod behørig legitimation og uden retskendelse har adgang til forældremyndighedens indehavers bolig og rum, når
1) adgangen til hjemmet sker som led i den børnefaglige undersøgelse efter § 50 og må anses for nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, og
2) forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets eller den unges støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger.«


Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over Børn- og Ungeforvaltningens afgørelse til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark.

Klagen skal inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen være modtaget i:
Børn- og Ungeforvaltningen
Børn- og Familieafdelingen
Center for Børn- og Ungerådgivning
Afsnit øst
Adresse: Egeparken 2 A, 5240 Odense NØ

Vi skal have modtaget din klage i åbningstiden, inden 4 uger fra du har modtaget afgørelsen. Vores åbningstider er: mandag – onsdag: 08.00 – 15.30, torsdag: 08.00 – 17.30 og fredag: 08.00 – 13.00.

Du kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt, og i klagen bedes du oplyse hvorfor du er utilfreds med vores afgørelse.

Når vi har modtaget din klage, vil vi tage stilling til om vi ændrer vores afgørelse. Hvis vi ændrer afgørelsen, vil du få besked inden 14 dage. Hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi inden 4 uger din klage, sammen med relevante oplysninger, til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark, hvorfra du vil modtage en kvittering for modtagelsen.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, eller er i tvivl om hvordan du skal klage, er du velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen
Socialrådgiveren

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.