lørdag den 30. juni 2012

Børn og unge-udvalget ('§18 - udvalget')
Børn og unge-udvalget ('§18 - udvalget') 

En servicedeklaration fra Odense Kommune
Udvalgets opgaver


- Det er et grundlæggende familiepolitisk mål at skabe de bedst mulige betingelser for forældres og børns tilværelse.
- Kommunen skal ifølge lov om social service føre tilsyn med de forhold, som børn og unge under 18 år i kommunen lever under.
- Kommunen er forpligtet til at rådgive og støtte familien og at søge at bevare familien samlet.
- Børn og unge-udvalget kan mod forældrenes ønske bestemme, at et barn skal anbringes udenfor hjemmet.
- Dette kan blandt andet ske, når der er åbenbar risiko for, at barnet eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af f.eks. utilstrækkelig omsorg.
- I hastesager kan formanden eller næstformanden for Børn og unge-udvalget træffe foreløbige afgørelser om, at et barn skal anbringes udenfor hjemmet.
Kilde: Odense Kommunes hjemmeside


I dag talte jeg med to Politiker i Børn og Unge-udvalget. Det blev præciseret at deres sagsbehadnler i Kommunen udføre et kompetent og stort arbejde. De har ikke deltaget behandlingen af nogen §64 afgørelser så dette afgørelse er noget som er afgjort af vores Socialrådgiver, eller retter sagt hendes leder. Hun skulle bare sende den og stedfaste den. Vores sag har ikke været oppe i Børn og Unge Udvalget siden 21. juni 2011 hvor den blev lukket. Nå, men her er det lov Odense Kommune så anvender i deres afgørelse som kan læses her

Det er DOG kommet frem at vores sag IKKE har været i Børn og Unge Udvalget. Men "hvordan i alverden" kom socialrådgiveren så frem til at bruge §64 (kan ses her) Og hvordan blev vores klager ikke behandlet? Anyway, kommunens sagsbehandler ved jo hvad de laver ... det fik jeg at vide fra to Byråds Politiker dd. Gad vide om det var meningen at loven skulle bruges til da Karen Hækkerup sagt der skal kunne sparkes dør ind til familierne? Tvangsskolegang hos lærer der pga. kompetencer bruger førergreb i tilspidsede situationer, situationer som IKKE undersøges ... tilsyn der svigter, superb!

Det som jeg synes er bemærkelsesværdig er at vores socialrådgiver skriver følgende, set udefra at jeg har klaget jvf. referater osv. og endda flere GANGE. Det fedeste er at Kommunen selv vælger hvordan de handler, selv skriver journalen og selv fremstiller sagerne i Børn og Unge udvalget helt udenom familien som vi oplevede den 21. juni 2011, hvor vi HELDIGVIS vandt sagen:

Jeg undrer mig over at der mellem januar og juni blev aflyst flere datoer til børnesamtaler ... og det ikke er i vores "journal" ... jeg må sige opbygning af sagen var dramatisk og veludregnet! Socialrådgiveren gik bevidst efter at vende sagen, og ikke efter at hjælpe barnet. Her er beviserne at de havde kendskab til vores behov i et år! Men gad ikke gøre noget indtil de selv havde nok til at anbringe med et flot skrevet sag ...

Den 15. juni 2012
Der er ikke truffet afgørelse om § 51- undersøgelse.

Jeg fastholder, at jeg gerne vil bede dig om dato, hvor jeg kan tale med børnene.

Den 24. januar 2012

Hej Mor

Din aflysning af møde er modtaget. (tænker om hendes aflsynigner også noteres lige så NØJE? Ike mindst at hun nægter at ko ordinere møder, men bestiller dem ... )

Der er ikke truffet afgørelse om § 51 undersøgelser angående børnene, hvorfor der ikke sendes begrundelse herfor.

Der blev på grund af afbud ikke afholdt møde mandag den 23.01.12, hverken med dig eller samarbejdspartnere, hvorfor der ikke foreligger akter, afgørelser eller lignende i sagerne fra i mandags.(Ja, jeg bedt jer om at ko ordinere så vores advokat og bisidder kunne deltage!)

Til din orientering er der ikke afholdt flere møder i sagerne. Der er indkaldt til dialogmøder via PPR i sensommeren og efteråret 2011, som blev aflyst grundet afbud. Herefter har jeg indkaldt til møde mandag den 23.01.12, men blev ej heller afholdt, grundet afbud.  (JUP, jeg nægtede Dialog med skolen og Kommunen nægtede at sagsbehandle førergreb sagen! Derfor bedt jeg om at jeg fik en skriftelig orientering om deres beslutninger da vi alligevel ikke er part, men modstander. Herudover blev der konsekvent lukket for vores tilgang til andre afdelinger som skrifteligt nægtede hjælp! Links følger ...)

Igen vil jeg præcisere, at du har modtaget aktindsigt af flere omgange, sidste gang i nuværende måned jan. 2012 af alle akter i sagerne + aktlister/journallister, uden undtagelser. Der foreligger ikke akter, som er undtaget fra aktindsigt.  (Ja, og jeg har klaget over ulæselige journalister mm. men min klage er ikke behandlet ... så skulle jeg af omveje finde frem til hvilke akter Kommunen havde og ikke havde. Hvad Kommunen agter at bruge informeres jeg ikke om. Link følger hvor jeg finder ud af vores psykolog rapporter ikke eksister i sagen. Ergo sagen omhandler jo ikke børnenes pædagogisk behov
Du efterspørger redegørelse for hvilken dialog der er med jobcentret.
I forbindelse med udarbejdelse af § 50 - undersøgelser i 2010, har tidligere socialrådgiver i sagen bedt om relevante sagsakter, hvor det fremgår at du har givet samtykke til det.  (Jup, uden at jeg vidste det men sjovt nok klager jeg, får medhold og SÅ sker det IGEN i oktober 2011 ergo jvf. loven er den samtykkeforældet! Anyway jeg troede min socialsag var lukket den 21. juni 2011 ... Så hvorfor skulle hun have "udredninger af mig som hun ønskede at bruge" Link findes her Og så aktindsigt og notatpligt. Kommunen har egne interne metoder og fører ALTID sagen så de står troværdig frem: Se denne  sjov metode jvf. §50 undersøgelser og notatligt her)
Det skal hermed oplyses, at det er ganske almindeligt at indhente oplysninger i forbindelse med samarbejde med familien. Dette med henblik på at belyse sagen så godt som muligt og afdække behov for støtte i familien som helhed. (Høv, hvad siger datatilsynet til dette? Og sjovt nok indhenter de sær informationer UDEN samtykke, men glemmer f. eks psykolog rapporter, lærer udtalelser osv. i deres undersøgelser? Hvad er Kommunens PLAN og hvad vil de belyse? Vores sag eller deres sag? Link findes her)
Hvis du har yderligere kommentarer/ noget uafklaret i forhold til dialog med jobcenter, bedes du rette henvendelse til socialrådgiver i jobcenter.  (ja, hun skrev der ikke må udleveres oplysninger - så hvordan fik Børn og Unge min læge journal? Og HVORFOR uden at jeg spørges? Link findes her)

Ift. til dine andre efterspørgsler, vil jeg oplyse, at hensigten med indkaldelser til samarbejde og afholdelse af møder er med henblik på, at koordinere, samarbejde og finde rigtig løsninger ift. det konkrete barn. Derfor er det relevant, at vi mødes med henblik på videre forløb, hvor der kan tages hånd om de ting du efterspørger.  (GLEM det, jeg vil have Odense Kommunes aftaler på skrift med afgørelser på skrift! Min begrundelse er sagsforløbet og møderne DU aflyser med ingen varsel når der endeligt er bisidder! Og efter sjove emails mellem chefer på afdelingen er sagen sendt til ankestyrelsen vedvidende at de stedfaster din beskrivelse frem for min)

Og inden da skrev de den 21. december at 

Den 21. dec. 2011 11.09 
Kære Mor.
Der må være sket en misforståelse.

B/U-socialrådgivningen Øst har ikke truffet afgørelse om § 51, men der er truffet afgørelse om § 50 - undersøgelse, børnefaglig undersøgelse, jf. tidligere modtaget mail fra mig.
Du er velkommen til at inddrage din advokat, under samtaler i forbindelse med undersøgelsen mm, men det vil være for din egen regning.
Håber at ovenstående er afklarende, hvorfor jeg igen vil referere til min tidligere mail med henblik på samtaler med børnene onsdag den 04-01-2012 kl. 13.00.
Afventer din tilbagemelding.Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.