lørdag den 23. juni 2012

Hvad siger loven da?

Hvad siger loven da?



I § 64 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at
kommunen mod behørig legitimation og uden retskendelse
har adgang til forældremyndighedens indehavers bolig
og rum, når
1) adgangen til hjemmet sker som led i den børnefaglige
undersøgelse efter § 50 og må anses for nødvendig for
at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på
et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, og
2) forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets
eller den unges støttebehov kan gennemføres med andre
mere lempelige foranstaltninger.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.


Nå, sådan .... så skal I høre punkt for punkt hvordan Odense Kommune har  NÆGTET enhver form for samarbejde ... det bliver mere og mere indviklede! Men nu forstår jeg deres PLUDSELIGE idé med børnesamtaler på meget kort varsel ... se kan vi ikke deltage så bruger de ovenstående paragraf. For dem en WIN WIN situation hvor de får min børn til samtale uden bisidder efter at havde skræmt livet af dem ved at kom uanmeldt to gange!

At den leder så "skriver" jeg har ændret mening så må hun virkeligt havde tænkt at hunkan tryne mig på plads - jeg mener at Odense Kommune er inhabil i denne sag og pga. sagens forløb varetager Odense Kommune deres egne interesser frem for min børns.

I løbet af kort tid ligger jeg emails på siden hvor jeg siden august, men især siden januar BEVIDST blev afvist, sendt rundt i kuliserne samt hvordan Odense Kommune uden kvaler tillod at SL §49 blev brudt, faktisk af en skole med en meget velkvalificeret socialrådgiver i ryggen, så det kan ikke bunde i misforståelser.

Nej, nu må Odense Kommune lige tage en dyb indånding og begynde at se i øjnene at loven er godt nok skrevet for at jage social tilfælde MEN at misbruge loven FAKTISK har konsekvenser - selv om disse tager nogle år at få bragt i stand.

Se, kære læser  sådan bruges skattepenge ... ikke just det i har forstillet jer? Sagen er komplekse men mit næste indlæg handler om en pige der gerne vil videre i livet, som klarer sig godt i skolen og hvor Odense Kommune valgt at blokere enhver forsøg fra vores side af i at finde en løsning som er tilpasset hendes behov.


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.