onsdag den 13. juni 2012

Hvor blev denne LOVET dialog af?


Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger.


@odense.dk
  Der er mandag d. 22.aug 2011 afholdt møde med moren angående hendes børns skolegang. Fra Skoleafdelingen deltog pædagogisk chef og konsulent, og fra PPR deltog afdelingsleder.
  Moren udtrykte sin bekymring vedrørende hendes børns skolegang på skolen - særligt omkring hendes søn xxx - da der har været en stor personaleudskiftning og ledelsesmæssig uro på skolen, samt at hun oplever, at hendes samarbejde med skolen er blevet markant dårligere.
  xxx går i 4. klasse og er tilmeldt SFO (Mentiqa har SFO til og med 4. klasse). Mxxx er tilmeldt klubben, da moren vurderer, at det vil sikre en god overgang fra SFO til klubtilbud. Moren kunne godt tænke sig, at xxx får støtte, når han er i klubben. Moren er ikke interesseret i kommunens specialtilbud. Moren er heller ikke interesseret i "almindelige" støttetimer, da hun ikke har tiltro til, at det vil virke. Skoleafdelingen/PPR lover at undersøge, og det er muligt, at der kan tilknyttes en støtteperson fra skolen, som kender xxx og de øvrige børn, som også kommer i klubben. Moren får en tilbagemelding på dette pr. mail i løbet af uge 35.
  Moren er bekymret for, om skolen også fremadrettet er det rigtige skoletilbud for xxx. Skoleafdelingen og PPR tilbyder derfor at samle det relevante materiale, der allerede ligger i forhold til xxx, samt at kontakte tidliger Skoleleder med henblik på at få viden om xxx funktionsniveau og hvilke pædagogik, der virker overfor xxx. Derved vil man være bedre forberedt, såfremt et nyt skoletilbud bliver nødvendigt. Moren skal således melde tilbage til Skoleafdelingen på @odense.dk, hvis hun ønsker at PPR går igang med dette arbejde.


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vi fik en fin afslag og de venter på svar fra Børn og Unge Afdeling før de ville videre. Børn og Unge Afdeling har ikke kompetence til skolesager ...  slet ikke engang ordblindhed.

  Javel, det er da en fin dialog! Det kalder jeg tillidsbrud og svigt. Det er endeligt surt at en Kommune kan stresse en familie så meget som vi har oplevet - det sparer ikke penge - bare hvis noget tror det!

  Nå, men vi har vores sag for med Børn og Unge Afdelingen der har sat sig for at finde socialsag delen og fremhæve det, og sørme om de har haft lidt held på det sidste! Men er det nu også en lovlig fremgangsmåde?


  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og skal have til formål at
1) sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk,
2) sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk,
3) understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse,
4) fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og
5) forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv.
Stk. 2. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold.

Stk. 3. Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Hvis dette ikke er muligt, skal foranstaltningens baggrund, formål og indhold tydeliggøres for forældremyndighedsindehaveren og for barnet eller den unge.


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.