fredag den 22. juni 2012

Ombudsmand ... der er handicap konvention sant nye love der misbruges
Jeg ønsker at klage over Odense Kommunes sagsbehandling af mig, og min børns sager.

Jeg har to børn. Begge med vidt forskellige special pædagogisk behov, hvoraf den yngste, Marius er ordblind diagnosticeret siden 2010 og hans behov er meget kompliceret grundet den diagnose samt en meget trist og uheldig skoleforløb.

Herudover er jeg på kontanthjælp dels i kraft af en meget indviklet, besværligt og kompleks forløb jvf. det børnesag som opstået grundet børenens og min behov. Og dels pga. en fejl behandling der skete efter en 3 stor mave operationer i april, august og oktober 2009.

Jeg har nu direkte, trods dokumentation for det modsatte, været anklaget for "omsorgsvigt" siden 2006. Jeg har været en familiebahandlingsforløb igennem i 2007/8 som afdækkede meget klart hvilke behov vi havde som familie, samt at mit barn havde specifikke skolemæssige behov. Igen i en skoleforløb hvor min børns behov var tilgodeset i 2008/9 og det samme i 2010/11. I skoleåret 2009/10 samt 2011/2 opstår der komplekse problemer som ejg klart vil tilskrive at Kommunen nægtede os bistand af fagpersoner jvf. min børns special pædagogisk behov for at facilitere deres skolegang.

I kraft af at vores ønsker, trods denne familieudredning i 2007/8 som kommunen selv valgt og betalt for, hvor jeg skulle tage fri fra Universitet uden kompensation blev familiehusets forslag ikke anerkendt af Aalborg Kommune. Derfor indskrev jeg med eget betaling begge min børn i en skole i Farvskov Kommune, hvor der var en specialskole for højt begavede børn. Jeg havde ikke klagemuligheder på det tidspunkt dermed ingen valg. Mentiqa Hadsten  afdækkede at min datter var grov mobbet og at min søn havde flere komplekse special pædagogisk behov jvf. hans tidligere skoleforløb. Se vedhæftede skoleudtalelser. Vi flyttede således til Farvskov efter min børn var på skolen i godt 7 måneder, dermed pendlede vi 5 timer dagligt. Det informerede jeg Aalborg Kommunes om, som prøvede at sabotere min børns ksolegang ved at nægte os en boligskifte til en anden kommune.

Efter Mentiqa Hadsten Skolens konkurs som blev varlset med mindre end 12 timer,  kontaktede jeg Farvskov kommune omgående dvs. det samme dag skolen lukkede med et ønske om at vi får flyttehjælp for at fortsætte min børns skolegang på Mentiqa Odense skole. Desværre nægtede Farvskov Kommune at behandle sagen. Først næsten et halv år efter, grundet psykolog udredninger lavet af Farskov Kommunes PPR som jeg anmodet om, startede begge min børn i et skoletilbud. SAgsforløbet var kompleks og jeg skulle kende alle lovens tekster for at få det mindste hjælp.

Desværre blev min søn, Marius' skoleforløb meget kompleks og jeg valgt at hjemmeundervise ham. I denne periode blev han læseudredt hvor testen vist han var svært ordblind. Grundet hans triste skoleforløb, samt ændring i adførd der resulterede i at han efter bare 6 uger skulle have over 20 timers special pædagosik støtte anmodet jeg igen om at vi blev flyttet til Mentiqa Odense. Farskov Kommune kviterede med et børnesag. En sag som endnu ikek er førdig behandlet i Ankestyrelsen da jeg fik lov til at den handteres som principsag.

Vi flyttede selv efter vores hjem blev erkalret uegent pga. fugtskader fra byggesjusk og boede i Odense uden møbler imens jeg klagede til Farvskov for at få flyttehjælp. Idet at jeg havde haft taget kontakt til Odense Kommune i nærmest et år idnen vi flyttede var Odense Kommune klar over vores sag og bevillget at betale min børns skolegan på Mentiqa Odense bare 3 dage efter vi var flyttet.

Sagen blev meget kompleks idet Farskov Kommune mente jeg flygtede, samt der ankom anonyme underretninger til Odense Kommune som mente det samme. Personen er i dag politianmeldt som følge af flere års anonyme skriverier og idet denne underetning kunne modbevises af Psykolog Raporter lavet af Farvskov og Aalborg Kommune.

Odense Kommune lavede dermed en børnefaglig undersøgelse som blev afsluttet den 21. juni 2011 - det er den jeg vil klage over, samt forløbet siden.

- Undersøgelsen var lavet mhp. at inkriminere mig som svigtende mor fremfor at beskrive min børns special pædagosik behov dvs. psykolog raporter, min beskrivelser mundelig såvel skrifteligt kom ikke med som del af raporten. Min kommentar hellere ikke.Jeg har optaget min møder med Kommunen og kan bevise de ikke ført journalnotater osv. Det kan jeg også bevise jvf. email kommunikation med vores daværende socialrådgiver

- Odense Kommune fik oplsyninger om mig via CPR registret og undersøgt alt muligt dvs. hvem jeg bode sammen med, hvor jeg boede osv.

- Odense Kommune bevidst nægtede at undersæge eller tilbyde hjælp jvf, skolevold min bærn oplevede i 2010 samt igen 2011. I 2011 oplevede jeg at Odense Kommune forfalskede journal notater forat skjule sagen. På Mentiqa Odense belv der brugt førergreb på mit barn af en ny lærer som var tidliger ansat på Opholdsstedet Herkules. I alt den tid min son var i skole ahr han aldrig været voldelig se. lærer udtalelser

- I 2012, efter jeg hjemmeundervist siden oktober 2011 grundet forhold på mentiqa Odense som er ebskrevet i en tilsynssag ved UVM kun vi ikke få vejledning igennem UU vellederen dermed er min datters skolefremtid i fare. Hune r optaget på ventelist ved Nyborg Gymnasium.

- Min søn har nu i 2 år undværede hjælpemidler til hans ordblindhed og jeg har med og uden skolens hjælp forsægt at få det bragt i orden. Han er som sagt svær ordblind og læser på lix 10 niveau på trods af at han er i 4. klasse. Uden hjælpemidler vil ahn ikek kunne fælge en alm. undervisining.
- Odense Kommune har i dag varslet Uanmeldt hjemmebesøg i et forsøg tila t træffe os uden bisidder og advoakt bistand som jeg mener vil være skadelig for min børn. Dette gjor de med den nye lov der træder i kraft 1. julli se mailen og min savr. Jeg er dybt rystet over at være vurderet som jvf. restsikkerhed lovens paragraf 5 og mener Odense Kommune misbruger deres beføjelser.

- Herudover har ejg båndoptagelser og referater fra en møde den 22. august hvor ejg forklarer forhodlende på Mentiqa Odense efter massiv personale og elevflygt. Jeg ahr politianmeldt skolen samt givet yderlige oplsynigner til politiet som ejg havde glemt at give UVM. Jeg bede Ombudsmand at udnersøge dette sag da jeg mener Odense Kommune har forsømt deres Tilsyns pligt på den friskole og der er børn som tager skade af det de oplever. Se dokumentation fra lærer, UVMs tilsynssag og komunikation mellem mig og skolen jvf mit barn

Jeg håber at Ombudsmanden kan være mig behjulpelig i denne sag jvf. Handicap Konventionen samt skolevold da min børn var anbragt på Mentiqa Odense jvf. vores børensag: Hertil manglende  brug af special pædagosik konsulenter til min børn, en horriblet sagsforløb som har varet i over 2 år nu.

Med venlig hilsen

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.