torsdag den 28. juni 2012

Social Ministeren: Hvad nu hvis Kommunen modarbejder?Grundloven hva' er det dog for noget?

§ 72 siger, at boligen er ukrænkelig. Det betyder, at politiet ikke bare må gå ind i ens hjem. Politiet skal først have en retskendelse. Det vil sige, at en dommer har sagt ja til det. Der er dog undtagelser. Hvis f.eks. politiet jager en forbryder, der skjuler sig i et hus, så må politiet gerne trænge ind i huset uden tilladelse. Politiet skal så straks derefter gå til en dommer og få godkendt handlingen. I paragraffen står der også, at myndighederne, f.eks. politiet, skal have en dommers tilladelse, før de må åbne borgernes breve og aflytte deres telefoner.  Kilde: http://www.ft.dk/Demokrati/Grundloven/Hvad%20siger%20grundloven/Kapitel%208_Borgernes%20rettigheder.aspx

Denne sag med førergreb har nu udviklet sig til at den ny lov per 1. juli 2012 anvendes. Familien er tilstrækkelig træt og opbrugt ... advokater er dyr, meget dyr ca. 6000kr per visit og det refunderes ikke via Kommunen eller andet forsikring. Der er INGEN gratis retshjælp i Socialsager ...

Se ved at klikke på ord ...

Hertil også ordblinddelen
Samt UU vejlederen
Min opsamling 12. april 2012 som kommunen endnu ikke har besvaret
Skoletilbud er ALT afgørende

Men vi er sikret en ventelisteplads, desværre regner vi ikke med at det kan bruges da sommerferien er på os.


Afgørelsen er truffet med hjemmel i servicelovens § 64 stk. 3, som træder i kraft d. 1. juli 2012

Uddrag af Serviceloven: § 64
»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at kommunen mod behørig legitimation og uden retskendelse har adgang til forældremyndighedens indehavers bolig og rum, når

1) adgangen til hjemmet sker som led i den børnefaglige undersøgelse efter § 50 og må anses for nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, og
OBS: ALLE der siger ja til en Børnefaglig undersøgelse når barnet har brugt for støtte, er handicappet eller social udsat siger fra 1. juli ja til at kommunen kan opsøge dem hvis der er en mistanke som er begrundet eller ubegrundet.
2) forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets eller den unges støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger.«
Hvad kriterier er for dette vides ikke. Men igen det er Kommunen som afgøre det Nu tænker jeg: Siger en familie nej til en §50 er det så der hvor pkt 2 træderi kraft?
Nu er det sådan at selv om en familie klager så kommer kommunen, så gennemføres foranstaltninger og det kan inkludere at børnene tvangsfjernes på stedet. Forældrene har ingen kontrol, magt eller muligheder og vil ikke ved hvor deres børn bliver bragt til eller hvornår de ser dem igen.
Retssikkerhed i det er at der er mange led en sag skal igennem og alle led regner med at de andre har gjort deres arbejde. Realiteten er der kun er en led: Det din Socialrådgiver skriver og beslutter. ALT andet er en fortvivlet tomgang spild af penge og tid imens barnet bliver ældre. Amysagen kan nu gennemføres helt uden varsel. Familierne må vælge deres kampe med omhu, kommunen ved hvordan de drives fra job, uddannelse og så slår de til! Nu også helt uanmeldt.

Vores sag har været grotesk. Men jeg var advaret: Kommunen har ALTID ret. Gad vide om Socialministren har tænkt at Kommuner må anvender den ny lov som Kommunen har gjørt i vores tilfælde? Jeg tænker især på en familie som ikke har en bisidder der kun være til rådighed!

Skal familierne nu gå under jorden bare for at kan have muligheden for at have en bisidder til stede? Jeg vil klart anbefale det, udefra den sagsbehandling vi har fået af Odense Kommune. Især efter jeg læst Kommunens interne emails som jeg fik ved fejl. Både elektronisk og dem jeg fik som kopier.

Jeg har siden juni forsøgt at få en løsning jvf. min børns skolegang. Jeg har haft mange møder og siden blev jeg tvunget til at deltage i møder med en skole jeg ikke ønskede - det nægtede jeg. Min børn er hjemmeundervist og alt forsøg på at få deres behov tilgodeset har været en kamp - en kamp hvor Kommunen kontrolleret ALLE instancer f. eks Skolen, PPR og Ungdomsvejledning. 

Siden august har kommunen internt drøftet vores sag flere gange. Vores deltagelse er en møde hvor vi drøfte Kommunens allerede truffet beslutning. Disse kaldes Dialogmøde - underforstået: Familien skal gøre som Kommunen og Skolen mener. Jeg ønsker ikke en dialog med en skole som bruger sær førergreb pædagogik og slet ikke hvis mit barn siger det ikke er rart. Jvf. indlægget den 13. oktober 2011 som endnu ikke er drøftet af Børn og Unge afdelingen, men forløbet inden er grundlaget for at der opstartes en "børnesag".

Vores ønsker, behov og ansøgninger er ikke behandlet. Sagen er det: Skolegang er påtvunget, Kommunen vælger præcis hvad de mener jvf. barnets behov. Forældrene må selv løse problemerne - mistrives barnet eller kommer barnet ud for en usaglig skolelærer så er det noget Kommunen vælger løsningen til. Forældrene kan i princippet bare se på! Kommunen bestemmer, fat det. Socialtilfælde har ikke det samme rettigheder som andre - og har barnet en eller flere handicaps er det Kommunen som vælger løsninger UAGTET barnets reaktion/behov.

Jeg har IKKE givet tilladelse til udarbejdelse af denne §50, trods min klage om det i december har kommunen ikke behandlet klagen eller ansøgninger om hjælpe siden august. Bevisbyrden er på vores side dvs. Kommunen skrive det journaler de selv mener, svarer som de selv mener og vurderer selv havd Barnet har af behov. I kraft at jeg ikke har givet tilladelse til denne undersøgelse mener jeg at Odense Kommune overtræder ganske lovgivningen på samme måde som da de lavet den sidste §50 undersøgelse som er afsluttet uden handleplaner eller min kommentar.
Jeg tror faktisk i dag at da kommunen kom på hjemmebesøg hos os i sommer 2010 var det "uanmeld" og uden lovhjemmel for udførelsen. Det vidste jeg bare ikke, ingen informerede mig. Jeg samarbejdet med alle kommunens ønsker, også senere møder og uanmeldte akutte børnesamtaler. Fra nu af vil jeg aldrig kun have ro i mit hjem - jeg ved nu at Kommunen kan kom uanmeldt når som helst og jeg ikke må sige fra. Det er 8 år indtil min søn er 18, 8 år hvor mit liv kan kontrolleres af anonyme opkald med flere. Gad vide hvor mange børn bliver akut anbragt hvis nu en nabo lige skal klage? Og hvem ved om det er naboen, eller en anonym bekymret borger - en uden navn.

Var det ideen med den ny lov? At Kommunen kan misbruge den når de selv nægter afgørelser og en situation tilspidses? Jeg har retmæssigt ansøgt om løsninger siden sidste sommer. Kommunen mente ikke jeg skulle høres og nægtede enhver form for afgørelse siden da. Derfor optog jeg alle samtaler med både jobcentret og andre afdelinger samt min børns skole. Jeg har jo prøvet det her FØR. Det er ikke i orden, et barn som falder igennem som social udsat når der reelt er tale om noget andet sker alt for ofte. Gad vide om Socialministeren har tænkt på situationer som vores?

Aak, jo - jeg er jo en sag med mange flytninger, enlig mor, kontanthjælp, barn med adfærdsproblemer. Kriterierne er OPFYLDT. Herfra vælger Kommunen hvem udreder barnet: Det er alt i Barnets Tarv ... som mor har jeg dokumentation for at mit barn fungere med rette hjælp. Men det betyder intet så længe jeg ikke har vores socialrådgiver på vores side.

Afgørelse jf. SL § 64 stk. 3

Odense Kommune, Børn- og familieafdelingen har truffet afgørelse om, at afholde børnesamtaler med børnene i jeres hjem.


Afgørelse

Odense Kommune, Børn- og familieafdelingen har truffet afgørelse om, at såfremt det ikke er muligt at gennemføre børnesamtaler med børnene i jeres hjem i forbindelse med udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser jf. SL § 50 tirsdag den 3. juli 2012 kl. 10.00, vil vi aflægge dig uanmeldt hjemmebesøg for at gennemføre børnesamtalerne.

Begrundelse

Odense kommune, Børn- og Unge rådgivningen begrunder dette med, at det endnu ikke har været muligt at gennemføre børnesamtalerne og derfor vil vi aflægge jer uanmeldt hjemmebesøg, såfremt det ikke lykkes tirsdag den 3. juli 2012, jf. SL § 64 stk. 3, som træder i kraft d. 1. juli 2012. Det betyder, at Børn- og ungerådgivningen via sagsansvarlig socialrådgiver vil få adgang til dit hjem mod behørig legitimation og uden retskendelse. Dette sker som led i udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse jf. Servicelovens § 50, såfremt du modarbejder, at en vurdering af dine børns støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger. Besøget vil være af kortere varighed, hvor vi skal tale med børnene.

Formålet med besøget er udelukkende at gennemføre en børnesamtale med børnene.
Som udgangspunkt skal parten orienteres om tidspunkt for ovenstående besøg jf. RTS § 5 stk. 1, hvilket fraviges i denne situation jf. RTS § 5 stk. 4 nr. 1. Det er vores vurdering, at du og børnene ikke vil være at træffe på adressen såfremt tidspunktet er kendt.


Hjemmel

Afgørelsen er truffet med hjemmel i servicelovens § 64 stk. 3, som træder i kraft d. 1. juli 2012

Uddrag af Serviceloven: § 64
»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at kommunen mod behørig legitimation og uden retskendelse har adgang til forældremyndighedens indehavers bolig og rum, når
1) adgangen til hjemmet sker som led i den børnefaglige undersøgelse efter § 50 og må anses for nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, og
2) forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets eller den unges støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger.«


Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over Børn- og Ungeforvaltningens afgørelse til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark.

Klagen skal inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen være modtaget i:
Børn- og Ungeforvaltningen
Børn- og Familieafdelingen
Center for Børn- og Ungerådgivning
Afsnit øst
Adresse: Egeparken 2 A, 5240 Odense NØ

Vi skal have modtaget din klage i åbningstiden, inden 4 uger fra du har modtaget afgørelsen. Vores åbningstider er: mandag – onsdag: 08.00 – 15.30, torsdag: 08.00 – 17.30 og fredag: 08.00 – 13.00.

Du kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt, og i klagen bedes du oplyse hvorfor du er utilfreds med vores afgørelse.

Når vi har modtaget din klage, vil vi tage stilling til om vi ændrer vores afgørelse. Hvis vi ændrer afgørelsen, vil du få besked inden 14 dage. Hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi inden 4 uger din klage, sammen med relevante oplysninger, til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark, hvorfra du vil modtage en kvittering for modtagelsen.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, eller er i tvivl om hvordan du skal klage, er du velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen
Socialrådgiveren

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.