lørdag den 14. juli 2012

Stillingsbeskrivelse: Hvad mener du?Jeg læst for nylig en job annonce og vil gerne høre andres erfaring på området om hvad der virker i undervisning af Gifted Children eller børn med særlig forudsætninger. Jeg har også skrevet denne på engelsk da vi i Danmark ikke har så mange som kan/vil give et bud evt. læse med på engelsk ... http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/07/job-alert-at-school-for-gifted-children.html

Skolen for børn med særlige forudsætninger


Skolens målgruppe er børn med særlige forudsætninger. Et barn med særlige forudsætninger er et barn med et særligt stort indlæringspotentiale, der som oftest har andre stærke og svage sider end den store gruppe af normalt begavede børn. De kan være asynkront udviklede, ved at barnet er foran intellektuelt, men bagud modenhedsmæssigt. Samtidigt kan der være en meget stor forskel på, hvorledes det enkelte barn klarer sig både inden for forskellige fag og inden for forskellige områder i et enkelt fag.

Du skal således have lyst til at blive udfordret af en flok børn og unge, der tænker alternative tanker og stiller spørgsmål til det meste, men samtidig har behov for en omsorgsfuld og tydelig vejledning. Det vil være en fordel at have kendskab til området eller som minimum skal du brænde for at tilegne dig den konsekvente, åbne og strukturelle pædagogik, der benyttes til at håndtere børn og forældre. Du må være forberedt på, at børnene, som konsekvens af deres tidligere oplevelser og/eller deres asynkrone udvikling, kan udvise en til tider grænseoverskridende adfærd verbalt og fysisk.

Har du faglige og personlige kompetencer der matcher ovenstående og er du rustet til at håndtere børnemålgruppen på positiv og anerkendende måde, send da din ansøgning med relevante bilag i pdf format.

Gifted Children:  Børn med særlige forudsætninger er som alle andre almindelige børn med unikke behov. I dagligdags sprog- brug kalder vi dem intelligente, kvikke og velbegavede. Vi tager for givet, at børn med særlige indlæringsforudsætninger har mange ressourcer og nok skal klare sig. International forskning og danske erfaringer tyder på, at dette ikke altid holder stik. Erfaringen fra andre lande viser, at man i en almindelig børnegruppe kan tale om ca. 5% med særlige forudsætninger i varieret grad, og børn med exceptionelle evner skal findes inden for 2% af en befolkningsgruppe. http://www.olekyed.dk/brochure.pdf
 Asynkron Udvikling: Asynkron udvikling er et meget vigtigt begreb, der med to ord beskriver essensen i at være højt begavet. Kort sagt betyder asynkron udvikling altså, hvis man bruger de standarder for, hvad man kan forlange af normalt begavede børn på det intellektuelle såvel som det modenhedsmæssige område, så har man i et barn med særlige forudsætninger et lille væsen, som falder fuldstændig udenfor. I mange tilfælde er barnet op til fire år foran intellektuelt, men samtidig vil det også være fuldstændig normalt, det er 2-4 år bagud modenhedsmæssigt. http://www.matriarq.dk/asynkron.html

Strukturel pædagogik. Er en kategori, der anvendes, når der angives at være fokus på struktur, rammer og regler med henblik på at skabe overskuelighed og tryghed i hverdagen. Hertil kommer centrale begreber som adfærdsstyring og konsekvens, faste strukturer og rammer, synlige voksne og tydelig grænsesætning.

De institutioner, der anvender de to første typer af pædagogik, henholdsvis
den miljøterapeutiske og den systemiske, knytter an til egentlige behandlingsinstitutioner med behandlingskrævende børn og unge, der beskrives som havende
store emotionelle og sociale vanskeligheder.

Beskrivelsen af den såkaldte strukturelle pædagogik placeres på de to institutioner, der havde fokus på det pædagogiske arbejde på de to opholdssteder, som var blevet etableret med henblik modtagelse af unge i alderen fra 12-15 år med alvorlig eller kriminalitetstruet adfærd, og som overvejende har anden etnisk baggrund end dansk.
Kilde: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/07/strukturel-pdagogik-structural-pedagogy.html


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.