onsdag den 29. august 2012

Citathistorie fra DRFYN: Odense anbringer få indvandrerbørn


Citathistorie fra DRFYN: Odense anbringer få indvandrerbørn
29. august 2012 Ritzaus Bureau


Mens Odense står med massive problemer i dele af byens indvandrermiljø, viser tal fra Danmarks Statistik, at Odense er mindre tilbøjelig til at gribe ind over for børn med ikke vestlig baggrund end andre kommuner i landet. DR Fyn har fået Danmarks Statistik til at lave tal, der sammenligner anbringelserne i Odense Kommune med resten af landet. Tallene tager højde for, hvor stor en andel de udenlandske børn udgør af befolkningen, og de er klokkeklare.

Færre end på landsplan

I 2010 blev der på landsplan anbragt 12 ud af 1000 indvandrerdrengene mellem 0 og 17 år. I Odense var det kun 7 ud af 1000, der blev anbragt, altså 40 procent mindre. For pigerne er andelen af anbringelser en tredjedel lavere end på landsplan. Samme tendens gælder alle tre foregående år, og det er så langt tilbage statistikken går. - Det kan jo ikke passe, at der er færre sociale problemer i indvandrerfamilierne end i de danske, siger det konservative byrådsmedlem, Lars Havelund til P4 Fyn. - Man kunne frygte, at det her handler om, at vi i Odense er bange for at gribe ind over for familier, der har en anden etnisk baggrund end dansk.

Flere danske børn

Tallene er ikke et udtryk for, at Odense generelt anbringer færre børn uden for hjemmet end andre kommuner gør. For ser man på de danske børn forholder det sig lige modsat. Her anbringer Odense flere børn uden for hjemmet end landsgennemsnittet.Tallene for 2010 viser, at danske børn anbringes en halv gang oftere end børn med ikke vestlig baggrund - set i forhold til, hvor mange de udgør af befolkningen. Tendensen er den samme for de foregående tre år - det er så langt tilbage statistikken går.

Berøringsangt

- Det her bekræfter en fornemmelse, jeg har haft længe, siger formanden for Odense Kommunes tvangsfjernelsesudvalg, Tina Bue Jensen (S) til P4 Fyn. - Nu ved vi, at vi griber mindre end her end over for danske familier, og det må vi se på, siger hun. Det kan enten skyldes, at vi har svært ved at finde de rigtige tilbud til børn med udenlandsk baggrund, eller at vores sagsbehandlere er berøringsangste i forhold til de her familier, siger hun.

Balladen i Vollsmose

Odenses borgmester Anker Boye (S) kalder tallene bemærkelsesværdige. Han vil have analyseret området. - Efter balladen i Vollsmose i sidste uge, skal vi se på alle vores indsatser, også anbringelser uden for hjemmet, siger han.

Redaktionel kontakt:

Nanna Ziegler

tlf.: 2854 7784

e-mail: naz@dr.dk

torsdag den 23. august 2012

Principafgørelsen fastslår .... Nævnet ophæver kommunens afgørelse!

Principafgørelse om: anden aktør - børnefaglig undersøgelse - indstilling - lovhjemmel - delegation - kompensation - afgørelse - myndighedsudøvelse

Lov: 
Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012 - § 50


Resumé:

Principafgørelsen fastslår

En kommune kan uddelegere visse sagsbehandlingsskridt ved udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse til en anden aktør, så længe den anden aktør ikke har indflydelse på afgørelsesprocessen og afgørelsens endelige indhold.

Børnefaglig undersøgelse:

Sager om særlig støtte til børn og unge efter kapitel 11 i lov om sociale service er sager, der indeholder en række personfølsomme oplysninger, hvor konsekvenserne af sagsbehandlingen i yderste tilfælde kan indebære tvangsmæssige indgreb. Det er derfor myndighedens ansvar, at disse sager er oplyst i fyldestgørende omfang, førend der træffes en afgørelse.
En børnefaglig undersøgelse er et særligt vigtigt redskab i sager om særlig støtte til børn og unge. Efter loven skal der udfærdiges en børnefaglig undersøgelse, hvis der træffes afgørelse om iværksættelse af foranstaltninger efter kapitel 11 i lov om social service.
Undersøgelsen skal kortlægge, om der skal iværksættes støtte til barnet og familien, og i givet fald, hvilken støtte der er behov for. Jo bedre en børnefaglig undersøgelse beskriver barnets og familiens problematikker, desto bedre er grundlaget for at træffe den rette afgørelse om videre foranstaltninger.


Hvilke opgaver kan uddelegeres til en anden aktør:

En anden aktør kan indsamle, systematisere og objektivt beskrive faktiske sagsoplysninger til brug for en børnefaglig undersøgelse.
Den objektive beskrivelse har alene til formål at opsummere de faktuelle oplysninger i sagen.
Det er kommunen, der afgør hvilke sagsoplysninger, der skal indhentes til brug for den børnefaglige undersøgelse.

Hvilke opgaver kan ikke uddelegeres til en anden aktør:
En anden aktør må ikke udarbejde vurderinger, analyser eller indstillinger, der foregriber eller kan influere myndighedens afgørelse.
Dette er sagsbehandlingsopgaver så tæt forbundet med afgørelsesvirksomheden, at uddelegering kræver en klar lovhjemmel.

Kommunens forpligtelser ved uddelegering til en anden aktør:
Det er kommunens ansvar at sikre, at den anden aktør besidder de rette faglige kvalifikationer til at varetage opgaven, og at den anden aktør holder sig inden for den aftalte opgaveafgrænsning.
Opgavevaretagelsen bør afgrænses klart og tydeligt.
Det er endeligt kommunen ansvar at sikre, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, før der kan træffes en endelig afgørelse.

Retsvirkningen ved overskridelse af de aftalte beføjelser:
Hvis en anden aktør overskrider den aftalte opgaveafgrænsning ved eksempelvis at udarbejde en vurdering, analyse og/eller indstilling til afgørelse i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse, er der tale om udøvelse af en myndighedsopgave uden lovhjemmel.
Det medfører, at den udarbejdede børnefaglige undersøgelse ikke kan anvendes– også selvom kommunen havde foretaget en klar opgaveafgrænsning, som anden aktør ikke har overholdt.
Kommunen har i sidste ende ansvaret for, at den aftalte opgaveafgrænsning overholdes.


Afgørelse:


1. Baggrund for at behandle sagen
Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, om kommunerne kan bruge en anden aktør i forbindelse med udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse, herunder hvilke sagsbehandlingsopgaver, der kan delegeres til anden aktør, samt kommunens forpligtelser ved uddelegering af sådanne opgaver.
Sagen har endvidere været behandlet for at afklare, hvilken retsvirkninger det har, hvis anden aktør overskrider opgaveafgrænsningen. 

2. Reglerne
Efter § 50 i lov om social service skal kommunen undersøge barnets eller den unges forhold, hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte. Undersøgelsen gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år.

3. Andre Principafgørelser
Problemstillingen om anden aktørs mulighed for at lave indstillinger har tidligere været behandlet i følgende principafgørelser:

Principafgørelse 48-11:
X kommune lavede en aftale med Y (en anden aktør) om behandling af 40 sager om støtte til bil. Y udfærdigede et vurderingsskema med en sagsfremstilling og en indstilling til afgørelse.
Ankestyrelsen fastslår, at en indstilling i en sag efter servicelovens § 114 er så tæt forbundet med selve afgørelsen, at der er tale om en myndighedsudøvelse. Den anden aktør beslutter, hvilke oplysninger, der skal lægges til grund for vurderingen, og om indstillingen dermed skal være positiv eller negativ. Dermed er det reelt set den anden aktør, der foretager det lovpligtige skøn og dermed træffer den egentlige afgørelse.

Principafgørelse 41-11
Ankestyrelsen fastslår, at sagsbehandlingsskridt i form af samtaler, opfølgning, indhentelse af akter mv. lovligt kan delegeres til private aktører, jfr. en klar hjemmel i sygedagpengelovens § 19, stk. 1.
Derimod er en indstilling til en afgørelse om retten til fortsat udbetaling af sygedagpenge og partshøring forud for afgørelsen om retten til ydelsen, omfattet af delegationsforbuddet i sygedagpengelovens § 19, stk. 2.
Ankestyrelsen fastslår, at indstilling til en afgørelse og partshøring forud for afgørelsen, er en integreret del af det at træffe en afgørelse. Sådan en myndighedsudøvelse kan ikke delegeres til private uden klar hjemmel. Det kan således ikke udelukkes, at den anden aktørs indstilling har været bestemmende for den afgørelse, som kommunen efterfølgende har truffet.

4. Den konkrete afgørelse
Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i XYs sag om brug af en anden aktør ved udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser
Resultatet er
· De børnefaglige undersøgelser er ugyldige
· Y Kommunes afgørelse om iværksættelse af de børnefaglige undersøgelser er ikke ugyldig
Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen xx.
Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen de børnefaglige undersøgelser:
Ankestyrelsen har lagt til grund, at X har udarbejdet to børnefaglige undersøgelser dateret den 16. februar 2010. Undersøgelserne indeholder en beskrivelse af sagsoplysninger, en socialfaglig analyse og en vurdering samt indstilling til afgørelse.

Det lægges endvidere til grund, at X er en anden aktør i forhold til Y Kommune og dermed ikke en del af Y Kommune.

Ankestyrelsen vurderer, at de af X udarbejdede børnefaglige undersøgelser indeholdende en socialfaglig analyse, vurdering og indstilling til en afgørelse er så tæt forbundet med afgørelsesvirksomheden, at der reelt er tale om en myndighedsudøvelse.

Myndighedsudøvelse foreligger i de tilfælde, hvor forvaltningen ensidigt og bindende fastlægger den enkelte borgers rettigheder og pligter på baggrund af forvaltningsretlige regler. Overdragelse af myndighedsopgaver til en anden aktør kan kun ske, hvis der foreligger en klar og udtrykkelig lovhjemmel.

Vi har lagt vægt på, at der ikke er hjemmel i serviceloven til delegation af myndighedsudøvelse, og at X ikke har haft den fornødne lovmæssige kompetence til myndighedsudøvelse. Retsvirkningen af manglende lovhjemmel er en væsentlig retlig mangel, der medfører ugyldighed.

De børnefaglige undersøgelser udarbejdet af X er derfor ugyldige og kan ikke anvendes.
Det bemærkes, at en børnefaglig undersøgelse indeholder flere socialfaglige elementer i form af indsamling og systematisering af oplysninger, beskrivelse, analyse og vurdering. 

Overdragelse af forberedende sagsbehandlingsskridt i form af indsamling, systematisering og beskrivelse af oplysninger til en anden aktør kan ikke udelukkes, så længe den anden aktør er uden indflydelse på afgørelsesprocessen og afgørelsens endelige indhold.

For at sikre dette skal forberedende sagsskridt som indsamling, systematisering og beskrivelse af oplysninger ske objektivt og sagligt, alene med det formål at opsummere de faktuelle oplysninger i sagen.

Disse sagsskridt skal klart og utvetydigt afgrænses fra subjektive formodninger, analyser, vurderinger, anbefalinger og indstilling til afgørelse.

Det er kommunen der afgør, hvilke sagsoplysninger der skal indhentes. Kommunen skal sikre, at der ved overdragelse af sagsforberedende opgaver som indsamling, systematisering og beskrivelse foretages en relevant efterprøvelse af den udførte opgave i overensstemmelse med forvaltningslovens regler. Kommunen har det endelige ansvar for, at en sag er tilstrækkeligt belyst førend der træffes en afgørelse.

Det er endeligt kommunens ansvar at sikre, at den anden aktør besidder de rette faglige kvalifikationer, og at der foretages en klar og tydelig opgaveafgrænsning. 

Begrundelsen for afgørelsen om Y Kommunes afgørelse om iværksættelse af børnefaglig undersøgelse:
Den omstændighed, at X ikke har overholdt den aftalte opgaveafgrænsning mellem Y Kommune og X, kan ikke medføre at kommunens afgørelse om iværksættelse af børnefaglige undersøgelser er ugyldig.

Der henvises til, at Y Kommune i samarbejdsaftalen med X om udarbejdelse af de børnefaglige undersøgelser havde tydeliggjort, at X alene havde til opgave at udføre det forberedende arbejde i form af bearbejdning af sagsakter og indkomne udtalelser samt foretage rapportskrivning.

Kommunen tydeliggjorde endvidere i afgørelsen om iværksættelse af de børnefaglige undersøgelser, at brugen af en anden aktør alene havde til formål at give et overblik over sagens faktiske omstændigheder, men at de efterfølgende forvaltningsretlige vurderinger ville blive foretaget af kommunen selv.

Retsvirkningerne af de ugyldige børnefaglige undersøgelser skal alene ses fremadrettet og medfører dermed ikke, at selve afgørelsen om iværksættelse af de børnefaglige undersøgelser er ugyldige. 

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:
· De oplysninger, som forelå da Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen xx traf afgørelse i sagen
· Nævnets afgørelse
· Klagen til Ankestyrelsen
· Nævnets genvurdering

Sagen drejer sig om en 40-årig kvinde og hendes datter på 14 år og søn på 10 år. Familien har været kendt af kommunen i nogle år, som følge af sønnens særlige problematikker. For at klarlægge behovet for støtteforanstaltninger beslutter Y Kommune i januar 2010, at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse på begge børn efter servicelovens § 50.

Kommunen ønsker moderens samtykke til udarbejdelse af de børnefaglige undersøgelser. Kommunen oplyser, at undersøgelserne vil blive udarbejdet i samarbejde med det private konsulentfirma X.
Kommunens aftale med X omhandler rapportskrivning i forbindelse med udarbejdelse af de børnefaglige undersøgelser. Opgaven specificeres som systematisering og bearbejdning af eksisterende oplysninger.

Moderen vil ikke give et ubetinget samtykke til undersøgelsen. Kommunen træffer den 28. januar 2010 afgørelse om iværksættelse af undersøgelserne uden samtykke og overdrager sagen til X.
X udarbejder to børnefaglige undersøgelse på begge børn dateret den 16. februar 2010. Undersøgelserne er baseret på eksisterende oplysninger og konkluderes med en socialfaglig analyse og vurdering samt en klar indstilling til en bestemt afgørelse.

Moderen klager over kommunens afgørelse om iværksættelse af de børnefaglige undersøgelser, idet hun føler sin retssikkerhed krænket ved brugen af en anden aktør.

Nævnet ophæver kommunens afgørelse om iværksættelse af de børnefaglige undersøgelser. Der lægges vægt på, at den anden aktør har lavet en indstilling til en afgørelse i de børnefaglige undersøgelser.

Nævnet henviser til, at en indstilling til afgørelse er en så integreret del af det, at træffe en afgørelse, at det må betragtes som myndighedsudøvelse. Der henvises til, at de børnefaglige undersøgelser er gennemført som en myndighedsudøvelse uden lovhjemmel, hvilket bevirker, at selve afgørelsen om iværksættelse af de børnefaglige undersøgelser er ugyldig.

Y Kommune anfører i klagen til Ankestyrelsen, at det ikke var en del af aftalen med X, at der skulle laves en vurdering på baggrund af sagsoplysningerne i den børnefaglig undersøgelse. Ifølge kommunen var det forudsat, at alle forvaltningsmæssige vurderinger skulle foretages af kommunen selv, og at X’s overtrædelse af disse beføjelser ikke bør medføre en ophævelse af kommunens afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse uden samtykke.

Kommunen henviser til, at kommunen ikke har truffet en afgørelse med udgangspunkt i rapporten fra X, og at kommunen ikke har efterlevet X’s anbefalinger. Tværtimod vurderede kommunen, at det var nødvendigt at undersøge mulighederne for en yderligere undersøgelse af børnene suppleret med en forældreevneundersøgelse.

Ifølge kommunen bør afgørelsens ugyldighed alene afgøres på baggrund af de oplysninger, der ligger på sagen på afgørelsestidspunktet, og ikke på baggrund af begivenheder, der indtræder efterfølgende.


tirsdag den 14. august 2012

Skolen vi valgt, så senere fravalgt ... TVUNGEN Dialog kun ikke få os tilbage!

Hvorfor betaler kommunen stedet et helt ÅR efter vi sagt at det tilbud ikke er i orden længere? Dvs. 2 år siden vi begynder at sige "vi skal altså have det ekstra hjælp" og det efter en "børnefagligundersøgelse som tog 13 måneder blev lukket UDEN at opdage vi beder om hjælp"?

Hvad skal der være af beviser for at overbevise Kommunen om at noget ikke er som det har været?

KAN eller VIL ingen selv læse TILSYNSRAPPORTERNES indhold??????

Det valgte vi klik her

Se her for 2012 læs endeligt forskellen jvf. Undervisning skrevet af samme tilsynsførende

Hvad sker der når Kommunen bare bruger tre dage at sige ja til et tilbud i maj 2010, men når der skal ændres noget så kan der går et helt år uden at overføre vores støttetimer og bærbar fra tidliger kommune ... helt uden journal notater eller afgørelser ... inden vi stopper pga. en lærer som mister grebet og en støttelærer der ikke formået at forstå ordblindhed men skældte ud over barnets mangler. Faktisk stopper vi 6 måneder EFTER kommunen var advaret at barnet vil ende i mistrivsel der ... og efter massiv lærerudskiftning.

Kan det være prisen? Må Kommunen undersøge familien FORFRA i alt uendelighed og planligge manglende forældre kompetancer hvis det er et skoletilbud som ændrer sig? Er det tilladt at Kommunen ændrer barnets tilbud uden at forældrene må klage?Er det i heltaget tilladt at bruge så lang tid uden at løse et specifik problem ... og blive ved med at insistere at forældrene bruger noget som ikke fungere - hvor går grænserne?


Ombudsmanden har sat ord på det, meget tydlige ord. Noget som jeg vidste og som vores Kommune var klar over da vi flyttede og valgt et tilbud, en som vel og mærke leverede et glad og rolig barn som lærte, sjippede mod skolen. Hvor der var lærer som tog godt imod ham.
http://www.abaforum.dk/danmark/2011/dk_1112_ombudsmand_begrundelser.php
Har forældrene ikke det rettighed at væge et special tilbud Kommunen vælger fra, mere?
Jeg fik følgende brev eftersom jeg ikke vil sende mit barn tilbage til en lærer som manglede kvalifikationer i mit barns special behovs område:
Kære Mor

Jeg er blevet oplyst om, at dine børn gennem det sidste halve år ikke har benyttet sig af skoletilbuddet på Mentiqa-skolen, som Skoleafdelingen betaler. Jeg har på baggrund heraf besluttet at stoppe betalingen, og dermed er dine børn udmeldt af Mentiqa-skolen pr. 1/8-2012.

Du bedes derfor indenfor 10 dage meddele, hvordan du har tænkt dig at sørge for dine børns undervisningspligt fremover. Du kan kontakte Skoleafdelingen på skole.buf@odense.dk
Venlig hilsen
Pædagogisk Chef
Odense Kommune Skoleafdelingen

Hvem sikrer Barnets Tarv i sådanne situationer, især der hvor barnet begynder at mistrives?
Det bemærkelsesværdige er at Kommunen var underrettet i allerede i November at vi siger stop. Og i januar blev jeg konfronterede af en UUO vejleder at hjemmeundervisnng er ulovlig, jeg klager til Børn og Unge Afdelingen, som beder den samme social rådgiver som havde sagen fra den dag jeg sagte stop til at ko ordinere denne svær sag ... Jeg befales at Børn og Unge ko ordinere med skoleafdelingen ... Så dette brev i samme uge ... Og nu skal børnene anbrnges grundet anonyme underretninger af borgere som er bekymret? God et år senere?

Det som er sært er at ALLE som ville tvinge mig i en DIALOG med en skole vi frebedt os fra samarbejder igen ... Men kkke på at finde en løsning men på at anbringe problemet et eller andet sted! Sagens omkostninger er ikke til at sætte krone og øre på da familien taber meget mere end nogen kan forstille sig. Bare surt at det barn som er på Gymnasium, som bestået prøverne på trods af Kommunens påstande om manelnde undervisningen nu skal bo hjemmefra, uden familie og forældrekontakt for at UDREDE omsorgsvigt imens Kommunen fritager sig selv ...

Jeg er væmmet over dette mail. Faktisk allemest HARM da jeg for et år siden fik at vide at Børn og Unge afdelingen ntet har med skoleafdelinen at gøre imens PPR som skulle håndte sagen bag om min ryg, viste det sig da jeg fik akterne et år sene, opstarter en Børnesag.

Løgnen af socialrådgiveren at vi intet hjælp kunne få jvf. Ordblindhed og Skoledelen hvor hun fortæller at hun kommer med for at sikre vi får støtte glemmer jeg aldrig. Se i hele den her år havde vi kun oplevet tvungen DIALOG med en special pædagogisk tilbud vi havde favælgt! Af ode for os grunde, mens kommunens tanke var kroner og øre!

Det som er endnu mere væmmeligt er at der mere eller mindre bevidst var et intern samarbejde jvf. At Kommunens medarbejdere havde stor enighed i deres vurderinger som forgik internt uden at se børnene ... Så meget at de ikke kunne oplyse os om vores rettigheder da de endeligt havde sikret deres anbringelses beviser. Det er stress som ikke kan måles og et form for usynlig svigt og magtanvendelse som ikke kan beskrives!

Hvor er jeg glad for mit ene barn er færdig i skole: trods påstande om at min hjemmeundervisning ikke duer og mangelfulde vejlednng fra Odense Kommune.

Læs endelig med her hvordan det gik for at få den ene videre:

http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/09/sa-er-mit-ene-barn-frdig-med-folkeskolen.html Og kampen for læsehjælp hos den anden: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/01/kre-lsepsykologen.html

lørdag den 11. august 2012

After getting the go ahead for Gymnasium Yesterday

After getting the go ahead for Gymnasium Yesterday I read about the UPV that they require as well. It turns out to be a 99% opinion based evaluation that was supposed to be done over 2 years in co operation with the parents by either the Guidance Concellor or previous School. The test bit is either after 10 yrs schooling at a public school, but since some schools do not test, some students rely on a entry exam that usually gets given before the summer. That test is only a small tad of the 'actual' evaluation. Homeschooler's have to rely on the opinion of the Guidance Councilor they meet. By application students living abroad can be testet just as Gymnasium starts.
So I am fretting since everytme I touch opnion based stuff I loose due to being different. So what to do? Ideas like listening, luck, hope jump into my thoughts ... wow, I am sweating now! 

So far, the Guidance Councellors opinion has been you were born in 1997 and your case reaches 'me' in nov 2012 ... so I don't want to talk to you before then. If you homeschool you are not my problem, but doing something illegal: School is compulsory. All children go to school.  The law says the Guidance Councilor must listen hear about the child, do an evaluation and all is to be done in close co operation with the parents.

 So in other words: 'If I was smart, I'd know their traditions' and should have  realized early on that there really is no point in disturbing 'them'. Once the Guidance Councilor starts out by saying 'no', there is no turning back. As I was about to find out, it took a whole year to do so.

Yesterday, they gave us a meeting coming up next wednesday, actually it's the meeting we asked for, a year ago, last summer: Right on their schedule, not based on our needs, but their systems ways. They are against Gymnasium, just because it's unheard of that a child can be ready to start a year before their 'birthdate' states. I am not seen as a parent to be heard, social status matters ... If I was 'importand enough' it would be a different matter, sadly so. And the list just grows as they hear more cues. 

The school, we left just after last summer, has informed CPS they think she should be with them. Note we left them, due to major irregularities. CPS was overjoyed when the school informed them of their opinion ... Strike: Another against the 'bad' parent. So the school, CPS and Guidance Councellor has teamed up. 

The school psychologist, unknown to us, asked CPS to help with our case but CPS 'took over'. The school psychologist is no where to be seen. They would have been great to have on our side, but the problem is, since they did not see any irregularities at the school, they cannot support us. I suppose they have loads to work together on ... 

Point taken: The System does as the System usually does, they decide and their opinion matters. The child is like a 'pawn' in a chess game. All pawns are the same, yet some make it over to the other side, others are sacrificed for the Game. That the 'law' says the child's opinion matters, the child must be heard ... and supported. It is really 'just' the law. Time unfortunately does not stand still!

So the Municipalities School Board informs me after closing time, yesterday that they have to 'license homeschoolers'. Another part of the system joining forces against our wishes. I applied for that last summer, but our application was, instead of being processed, filed by two departments while the Dept Head for Child Care, asked CPS to co ordinate all involved parties, in order to find the best solution for the child. Her paperwork volume has grown exponentially yet not solutions were offered. 

It turns out, CPS only 'investigates' if parents are bad parents so they started their paper-mill. CPS can work closely with the School Board at the Municipality. Yet sometimes they won't exchange notes - it depends on the case. In our case somehow they found over 1000 pages of notes in 6 months without talking to us. The law says it's our legal right to homeschool and has made provision for that, but cannot provide for when personal opinions rule the cases. Our homeschooling application has not been evaluated. Parents get hidden under piles of applications, while CPS builds up a case instead of considering their children's needs, not even mentioning our wishes. 

See, CPS is of the opinion that children either go to school, if not their parents are 'bad' parents and need help to send the child to school. Homeschooling according to them is illegal, and if parents insist then they are per CPS's definition: Not qualified to teach! Funny, while a kid is in school CPS never investigates if the child has a qualified remedial teacher? See, the law does not stipulate that remedial teachers have to have special needs qualifications.

Luckily, The law has made some provision and states that the parents, should the above situation become apparent, can ask for an evaluation by a Gymnasium. If the child has been able to learn enough to warrant being given Gymnasium as an option, luckily I found out 'just in time'. 

Although, it must be notet that CPS is not normally involved unless some person files a negative report. I got reported for my child not going to school while my application for homeschooling was filed. 

My opinion is CPS got called in to scare us into 'listening', sadly once they get called in parents loose their case, people all know that. The later documentation that CPS received was given by a school we reported for misconduct, after it became clear I reported them, as well as anonymously via parents at the same school. All this just after it became official that I complained about irregularities there. It will need a court case to be heard and that will take years.

Luckily - our application to Gymnasium is leaglly intact. I did ask for an evaluation in time, but I made a small mistake ... My excuse is I was not experienced and not forcing my child. I missed an application date. We asked for permission to apply and that was granted. Thus hurdling us into onto 'the dreaded waiting list'.  Only due to sheer luck and a forceful 'no', explaining mistakes were made, we got an opportunity to go to an evaluation at a Gymnasium. Suddenly, on monday she will be sorted into the right 'class'. 

Actually it feels much like being inside a Harry Potter book,  being chosen with no idea 'how', rushing for the train, nearly not finding the platform and then anticipating the 'sorting hat' scene. Hopefully the Gymnasium is like 'Hogworths', with a Dumbledore. 

So I put up a fight and we are allowed to go one step further! 

Now the evaluation looms.  'Listening' in our case did not help much as one shoe fits all, luck has been our 'lifeline' ... reading the law and knowing how 'The System' works turns out to be of utmost importance. Knowing about advocacy is basically learning to fly like a butterfly.

My strength has been not understanding the 'unwritten' rules in time, yet that is also my major weakness. Not giving up has paid off so far.

So, let's hope that Dumbledore is able to see some Light in all our external references. All she needs is a chance in an environment where there is no forced 'Underachievement', so she can once again as time goes by use all her talents: Learning should be fun!


Time went by like it always does
And they moved to another town
And the little boy went to another school
And this is what he found
The teacher there was smilin'
She said...Painting should be fun
And there are so many colors in a flower
So let's use every one


torsdag den 2. august 2012

Handicappede børn får hjælp efter "anbringelses paragraffer" - Kommunerne får dermed refusion fra staten!


I går skrev jeg om "Frit skolevalg før og efter 1. august 2012 for børn med særlig behov". Men som mange nok ikke ved er det sådan at både handicappede og udsatte børn "falder ind" under det samme lovgivning! Nu har kommunerne gode muligheder for at placere børnene hvor kommunen mener de får det bedste service - en service som ikke altid er det bedste for barnet hvis man spørger barnets forældrer. Ofte ser kommunen barnet i få minutter ... og ofte helt udenom læger. Kommunen har holdt op med at skælne om barnet er handicappede eller svigtet og for os som kender forskellen så ved vi også at disse to grupper af børn hver især har forsklelige behov. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/08/frit-skolevalg-fr-og-efter-1-august.html


Danske Handicaporganisationer (DH) foreslår nye regler for anbragte børn og unge med handicap,  skrevet og kæmpet for siden 2009. http://www.handicap.dk/dokumenter/breve/anbringelse

Børn og unge med handicap anbringes efter de samme regler som omsorgssvigtede børn. Det har alvorlige konsekvenser for familier med børn med handicap, fordi de fra tages muligheden for at være forældre med indflydelse på barnets liv, og fordi kontakten og samværet kompliceres af manglende mulighed for støtte hertil.

Der skælnes ikke om du har en handicap eller om du udsat - i hvert tilfælde ikke hvis kommunen skal placere dig på en institution. Præcis som Dansk Handicap Organisation har advaret i årevis er ved at ske. Det er super ærgeligt for handicappede børn som placeres "blandt" kriminelle børn. Vælger forældrene at ikke samarbejde dvs. ikke acceptere kommunens til tvangsfjerner Kommunen barnet med henvisning til at "der er åbenber risiko for ... " udefrra en sagkyndiges eget vurdering. Dette vurdering som laves af kommunen tilsidesætter barnets læges udtaleser osv. Forældrene kan klage imens barnet er anbragt og sådan en klagesag tager 3-6 år før barnet er hjem igen. Ofte helt uden at forældrenen ahr haft andet end 1 times samvær med barnet om måneden.

Ganske vist ikke helt som Politikerne mente - men sådan fungere det i praksis. Desværre øsnker vores Politiker ikke at se på enkeltsager og har ikke defineret hvad de vil se på. De afviser forældrene med standard svar.
Men det lovændring som trådt i kraft i går kan forældrene INTET gøre da Kommunen vælger det tilbud kommunen mener er bedst for barnet. Kommunerne har vidste at disse ændringer er på vej længe. Forældrene vil jo helst have deres barn i en alm. skole - men nogle børn passer ikke ind. Og i det seneste måneder opståede der flere sager, som er dybt urimeligt. Prøv læs denne:
16-årig med psykiatrisk lidelse tvangsfjernet og indsat blandt kriminelle http://norddjurs.lokalavisen.dk/16-aarig-med-psykiatrisk-lidelse-tvangsfjernet-og-indsat-blandt-kriminelle-/20120801/artikler/708019828/1462
"Det er som en ond drøm". Sådan beskriver Peter Lønborg fra Grenaa det seneste halve år. Her har han og hustruen Betina Pape kæmpet for at få Betinas datter Amalia placeret et godt sted, der kan tage hånd om hendes sygdom, ADHD og ODD.

Det gik ikke som de ønskede. Datteren blev tvangsfjernet og 2. juli blev hun anbragt på Grenen, en døgninstitution for unge mellem 12 og 18 år. Der er kriminelle, unge med domssanktioner og unge med misbrugsproblemer. Grenen tager også imod selvskadere, oplyser Betina Pape. http://www.grenen.rm.dk
Kommunen kan sige hvad de ville, men jeg havde næsten selv fået min børn anbragt på Grenen og pga. at loven gav forældrene mulighed for at vælge kunne jeg bede om et tilbud hvor  det kunne dokumenteres at "der kan tage hånd om ... ". I dag er forældrene på herrens mark og det plattenslagere som driver instituioner som ofte er mekaniker, eller med andet baggrund end det pædagogiske osv. smiler hele vejen til banken.

Disse institutioner får 19-25 000kr per barn i deres interne skoler og herudover alt fra 71 000kr opad for barnets ophold. Det er mig en gåde at disse børn ikke må være i kommunens Specialklasser, Helddagsskoler eller Folkeskoler - de gemmes fra samfudet og kun 68% - 88% af dem får en afgangseksamen.

Som det ser ud i dag har hvert sted deres egne intern psykolog ansat på stedet og børnene ser sjælden en privat psykiater eller læge. De kommer aldrig i en alm. kommunal skole - men inden de kommer derude har børnene ofte gåeet på en alm. skole uden at der var penge til det ordblinde barns PC, eller et kurses til klasselæren i at håndtere et barn med ADHD, OCD eller for den sags skyldt ordblindhed.

Imens kommunerne ikke har penge til kurser, oplæring betaler de rask væk som i denne ikke sikret afdeling Toppen/ Roden eet svimlende beløb på 138 243 kr OM MÅNEDEN for barnets ophold. Hertil betales der 35 800kr for barnets skole.

Tænk hvis en folkeskole kun bare få halvdelen af det beløb til inklusions forløb? Eller forældrene fik kurser betalt så deres børn får en smule hjælp? Eller lærene: Lærene underretter ofte i afmagt at de ikke kan håndtere et barn ... og kommunen kvittere med at forældrenen ikke magter barnet derfor har barnet adfærds problemer. Ingen ser på om barnet har et handicap og hvis barnet har et handicap går der ofte mange år uden at barnet får hjælpemidler eller adgang til personale som kan tilretteligge undervsingen udefra barnets behov.


Lovmæssigt er kommunen forpligtet til at følge en afgørelse fra Ankestyrelsen. Så iværksætter vi selvfølgelig den tvangsanbringelse, der bliver pålagt og igangsat. Den bygger på en handleplan udarbejdet af sagsbehandlere i kommunen. Den har Ankestyrelsen også set.


Når vi iværksætter tvangsanbringelsen har forældrene mulighed for at anke afgørelsen om anbringelsessted for Det Sociale Nævn."

Læs mere: http://norddjurs.lokalavisen.dk/velfaerdsdirektoer-kenneth-koed-nielsen-det-er-ikke-kun-en-institution-for-kriminelle-/20120801/artikler/708019824/1462#ixzz22Mz5APnL


Ved ankestyrelsen reelt hvad Grenen modtager af børn og at den pige ikke er kriminel? De modtager børn som er idømt en "ungdomssanktion". Og skriver selv om deres åben dvs. ikke sikret afdeling:

Nord er godkendt som en sikret afdeling med plads til fem unge.
Afdelingen modtager fortrinsvis unge, der er anbragt i varetægtssurrogat og idømt foranstaltning (ungdomssanktion).

Kronen er godkendt som en sikret afdeling med plads til fem unge.
Afdelingen modtager fortrinsvis unge, der er anbragt i varetægtssurrogat og idømt foranstaltning (ungdomssanktion)

Syd Modtager unge som ikke kan rummes på almindelig sikret afdeling, som udviser særligt psykisk afvigende adfærd. Der er plads til fem unge.

Toppen og Roden er to åbne boenheder med 13 pladser.
Der er en indslusningsenhed, og der er tilknyttet udslusningsboliger på matriklen, hvor de unge kan bo og modtage bostøtte inden udskrivning.
Afdelingerne modtager overvejende unge, som er idømt en foranstaltning (ungdomssanktion).
De unge kan modtages med henblik på gennemførelse af fase 2 og fase 3 i sanktionsforløbet.

Læs mere om hver enkelt afdeling ved at klikke på afdelingsnavnet til højre.
http://www.grenen.rm.dk/afdelinger


Jeg spørger bare Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen som mener at Grenen ikke er en institution for kriminelle: HVORDAN ved du det? Vi forældrer og andre ved at børenne blandes uden hensigt til deres fortid.

Læs mere: http://norddjurs.lokalavisen.dk/velfaerdsdirektoer-kenneth-koed-nielsen-det-er-ikke-kun-en-institution-for-kriminelle-/20120801/artikler/708019824/1462#ixzz22N0WGj21


onsdag den 1. august 2012

Frit skolevalg før og efter 1. august 2012 for børn med særlig behov.
Alle forældre havde dette mulighed for frit skolevalg indtil i dag den 1. august 2012. Hvis de bare kendt reglerne og var standhaftige nok. Men dette regel bortfalder, for børn med særlig behov, uden at det nye tiltag er afprøvet og med virkning fra i dag af. http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L131/som_fremsat.htm#dok
Fra i dag af har børn med særlig behov / handicap ikke ret til "frit valg af en skole", selv om der er plads på den ønskede skole, og der på denne skole er et relevant "special" undervisningstilbud.
Det strider imod at alle børn har ret til at frit vælge skole!
Åbentbart er børn med særlige behov eller handicap ikke omfattet af "alle"?

Efter 1. august vil forældre derfor ikke kunne vælge en heldagsskole, specialklasse, hellere ikke hvis dette er et mere vidtgående tilbud end det tilbud, som din bopælskommune har visiteret dit barn til. Dette fremgår af et nyt § 12, stk. 3, som blev indført med lov nr. 511 af 4. juni 2012.
Hvis skolekommunen ved lovens ikrafttræden ikke har afsluttet visitationen af en elev, afslutter bopælskommunen visitationen. Sikke som kommunen får mere travlt end de allerede havde.

De nye regler har virkning pr. 1. august 2012, og du kan ikke benytte de gamle regler herefter, uanset om din sag startede før 1. august. 

Da vi flyttede til Odense i 2010 brugt jeg reglen om at jeg, som forældre, frit måtte vælge skole for  børn som havde behov for specialundervisning.

Den regel har kostede flere kommuner penge når forældrene valgt at fastholde deres rettigheder og kendte klagemulighederne som f. eks familien fra http://duelundskolen.wordpress.com som fik deres dreng i en ordblinde klasse ved at de klagede og havde mulighed for at hjemme undervise imens de klagede. Forældrene vælger ikke et andet skole end det lokale uden at der er særlig grund til dette.

Officielt var det også den regel vi brugte, men alle involverede parter vidste jo godt at det var fordi Kommunen kunne spare meget ved at sige "ja" og sige "ja" hurtigt. Det tog dem 3 døgn. Vi fik en ja ved at han var for rask til en heldagsskole og for dårlig til en folkeskole. Alle som har skulle have et eller andet afgørelse ved jo kommunen sagsbehandler i månedsvis! Om det så var en lovpligtige visitation tror jeg næppe.

Se, faktisk kom jeg med et barn som skulle have en taxa ordning og 20½ timers støtte om ugen. En heldagskole som ville koste 50 000kr om måneden, hvorledes en speciallærer på en folkeskole og alt PPR snak vil koste det samme, hvis ikke mere! Udover dette vil en Taxaordning til en heldagsskole rask væk koste 30 000kr om måneden. Jvf. loven måtte kommunen ikke ændre "et eksisterende tilbud", uden at revurdere barnet.

Kommunen kunne jo godt se at jeg vil få medhold hvis jeg klagede og at jeg ville klage. Det var jeg blevet god til! Jeg har endnu ikke tabt en klage ... de tog bare lang tid.

Herudover tilbudt jeg Kommunen et skole som kostede kun 2500kr om måneden, for begge børn! Se, jeg fandt "nålen i en høstakke" og fandt en lærerstab som pga. deres træning og erfaring kunne undervise mine børn. Faktisk noget UVM prøver på at lave med deres inklusion halløj. Selv UVM har set at der er penge som kan spares - men metoden dette indføres kan være dyrt, meget dyrt!

Og JA vores valg var et kæmpe succes som stammede fra flere års hårdt slid af ildsjæle. Grunden til at jeg fandt dem, var at jeg som forældre havde tilegnet mig en vis ekspertise og viden på området. Jeg vidste hvad der virkede, og hvad ikke virkede for begge mine børn. Og jeg var HELDIG at den skole var der og var kommet så langt lige den dag vi skulle bruge den. Hvor er jeg taknemlig for jeg måtte opleve hvordan min børn lærer bedst.

Kommunen godkendt det hele: da de kunne spare! Men vi kaldt det frit skolevalg, ikke andet. Nu har handicappede børn ikke denne mulighed for frit skolevalg mere. Nu skal deres forældre hjemmeundervise uden mulighed for hjælpemidler/bøger osv. eller acceptere kommunens tilbud. Også i visitations perioden - men der er der klagemuligheder, som bare tager et år eller længere. Og om barnet er udredt/visiteret korrekt bestemmer kommunen selv ...

Faktisk talte Kommunen med min børn i 10 minutter og fik afleveret deres PPR rapporter. Jeg tror ikke de læst dem. I dag er alle rapporter blevet "væk". Det kaldes en revurdering og visitation. Skal man det modsatte så finder de meget mere som skal vurderes på - afslag uden afgørelser, ventetid, tvang, en børnefaglig undersøgelse, forældre evne test osv. -  i håb om at forældrene "opgiver" at gennemføre en visitation. Med det nye regler behøver Kommunen intet gøre, bare træffe en beslutning. Den er bindende for familien.

Men reelt kunne det jo havde været at Kommunen sparede med hovedet under armen i vores tilfælde? Tænk, hvis det gik gjalt? Tænk hvis jeg som mor ikke kun gennemskue en plattenslager eller ikke var erfaren nok på mit barns behov? Kommunen havde slet ikke sat sig ind i vores sag dengang, heldigvis var det er bragende succes indtil der kom ændringer hvor flest personale rejst/blev fyret.
Nu er det "kun" Kommunen som vælger barnets tilbud også hvis forældrene mener kommunens valg ikke dækker barnets behov eller finder en bedre tilbud selv.

Jeg ved ikke hvad vores Politiker tænkte, da de sagt ja til alt dette som træder i kraft i dag. Men de har vist ikke selv erfaringer på området som borger - det er helt og aldeles klart - og tillid til at kommunerne yder deres bedste er sikkert også en faktor.

Vores Politiker afviser jo også enkeltsager - hvordan ved de så hvad der reelt forgår? Men jeg kan også "se" at Politikerne var desperat og drevet stigende udgifter på området, af at der opståede sær interne skoler rund omkring. Så de havde helt klart økonomien i tankerne og gjør deres bedste.

Overgangen er bare for brat når skolesystemet skal til at ændre sig til at være en inklusionsskole og bestemt ikke noget som giver handicappede børn lige rettigheder jvf. fritskolevalg. Lærer er ikke trænet til deres nye roller. De plejer at henvise børnene væk.

Hvis skolekommunen ved lovens ikrafttræden ikke har afsluttet visitationen af en elev, afslutter bopælskommunen visitationen.

De nye regler har virkning pr. 1. august 2012, og du kan ikke benytte de gamle regler herefter, uanset om din sag startede før 1. august. 

Jeg ved  at hvis jeg havde gjort som Kommunen ville siden 2007 var min søn en meget dyr sag. Jeg kan dokumentere at Kommunen tabt en masse penge i den sag uden at han fik gavn af det. Som mor tilegnet jeg mig specialistviden via biblioteket og gode mennesker på internet og håber at jeg hermed at afværget at min dreng er en fremtidig pensionssag.

Han er et barn som intet fik INTET ud af hans skolegang og børnehave i lang perioder pga. støttepersoner som ikke forstået opgaven, overset ordblindhed og ubehandlet ordblindhed osv. Jeg var ikke dygtig nok til at hjælpe hans støttepersoner på vej og dermed stemplet som usamarbejdsvillig osv. I realiteten var jeg ikke trænet til at have et barn med særlig behov - det kræver specialist træning og erfaring. Træning og erfaring kommunen bør videregive ... støtte osv. som loven siger.

Vi er desværre en dyr sag da Kommunen selv vælger fokus i vores sag og pt. er det at lede efter omsorgssvigt. Noget hjulpet godt på vejen pga. kassetænkning og anonyme underretninger som komplicere et allerede kompleks situation.

PPR er reelt ligeglad, men nu får det endnu mere kaos i hvert tilfælde i denne "overgangs" periode. Herudover sender PPR selv sagerne til Socialafdelingen når forældrene ikke acceptere deres tilbud. Det stempler forældrene yderligere og presser familier som endnu mere. Det er jo PPRs "trumfkort" som de selv skrev til mig:

- http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2010/11/papirvrk.html og
- http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2010_10_01_archive.html

Nu behøver PPR ikke disse led længere, sagsgangen er forenklede ... men hvem vil høre om det?Og hvad gælder for at en visitation er reelle nok?

I dag over to år senere har mit barn INTET hjælp fået som beskrevet i hans ordblinde handleplan. Noget vi kæmpede 3 år for at få lavet. Gad vide om hans ordblindhed også blev vurderet væk, da PPR prøvede at placere ham i en autisme klasse uden Psykiatrisk udredning? Er det en lovlig visitation? Hvad er regler for at visitere børn ... overholdes disse?

Alle forældre vil, nu som jeg havde dengang med min datter (som er et barn med særlige forudsætninger), ikke kunne vælge noget som helst! Helt uden overgangs ordninger - hvem skal tage sig af børnene? Nu er børn med særlig behov i samme båd som hun var.


Tænk, så længe jeg var indforstået med at skolen ikke har ressourcer for at tilbyde hende undervisnings differentiering ville de gerne have hende. Det fik jeg endda på skrift i 2009 og sagt i desperation "Ja". Jeg havde ingen valg. Nu har Folketinget lukket for at børn med særlige forudsætninger eller kloge børn at kunne udnytte en "specialklasse" forældrene finder, og endnu værre forringet skolevalg for børn med "særlig behov" eller også kendt som "børn med handicap". Kommunerne vælger selv hvilke tilbud de visitere til, fremover.

Vi har valgt at min datter skal et år tidligere på Gymnasium end hun ellers ville. Dette valg er truffet af specialister, da kommunen afvist os jvf. en fejl bedømmelse idet jeg hjemme undervist. Vi er superheldig at der findes en Gymnasium som ønsker hende. Men Kommunen har trukket vores sag i langdrag. Kommunen som var klar over at denne "skæringsdato". En dato som efterlader min datter og mig uden rettigheder, vel og mærke hvis vi ansøger skolen udefra at "hun har særlige behov".

Kommunen har velvidende brugt den nye lov som letter deres arbejdsgang. Gad vide om de husker min datters behov i dette? Heldigvis er hun optaget under reglerne af "frit skolevalg". Helt udenom handicap området, Jubiii ... efter skolens helt eget konkret vurdering!

Jeg opgav ikke dengang da vi fandt den perfekte skole i Odense. Jeg har ikke opgivet endnu. Jeg har dokumentation for hvert af børnenes behov ... men igen er vi i klemme med lovens ændring i dag. Suk, jeg lærer da at jongulere - men hvad med alle de andre forældre som ikke kan jongulere så meget?

Jeg fortsætter med at hjemmeundervise og lader kommunen selv vælge deres sagsgang. Hvor er jeg glad for mit valg i dag!
Min søn læser og min datter er på en venteliste, så hun er kommet videre.

Nå, nok om os. Tilbage til det nye lov som træder i kraft i dag. Nu har vi ingen muligheder jvf. min søns ordblindhed. Kommunens psykolog bestemmer egetrådig hvad hans skoletilbud indebærer fremover ... hvis kommunens tilbud ikke dækker er der ingen andre muligheder. Faktisk, som mor til højt begavede pige ved jeg hvor stor afsavn hun led i hendes skolegang pga. manglende regler Nu er gruppen bare udvidet: Ja, nu er handicappede børn også uden valgmuligheder og er afhængig af PPR som selv vælger et tilbud.

Jeg kunne ikke benytte det frie skolevalg som alle andre børn - skolerene afviser børn med særlig behov til kommunen og heldagsskoler. I det mindste kunne jeg finde et tilbud selv, nu er det skolekommunen som vælger. Det er en trist udvikling men nu er det LOVLIGGJORT.


Den 1. august 2012 træder der nogle nye regler i kraft. Herefter skal henvisning til specialundervisning foretages efter pædagogisk-psykologisk rådgivning i bopælskommunen. 

- Bopælskommunens visitering af elever med specialundervisningsbehov vil herefter være bindende for skolekommunen for så vidt angår tilbuddets karakter.

(NU ved jeg hvorfor min socialrådgiver ikke GAD svare min ansøgningen den 12. april ... Kommunen var godt klar over det nye lov kommer og udnyttet det til fulde brag til deres egne fordel - hvem ser børnene i sådanne sager?)

- Det betyder, at forældre ikke kan vælge et specialundervisningstilbud, som er mere vidtgående, end det tilbud, som bopælskommunen har visiteret til.

(Betyder det så at hvis barnet er klar til Gymnasium men kommunen vælger en Ungdomsskole med erhvervsvejledning for handicappede uden at se barnet eller barnets journal eller uden at forholde sig til barnets journal så SKAL barnet acceptere kommunens tilbud? Jup, vi oplevede det! Og der er ingen konsekvenser for kommunen - kun for barnet.

ELLER Betyder det at et ordblind barn skal inkluderes i den lokale skole UDEN hjælp til barnets læseproblemer? Åbentbart! Stakkels børn som i forvejen ikke udredes, fordi så længe der ikke er en diagnose behøver kommunen intet gøre, men nu behøver kommunen ikke engang sikre at tilbudet er mest relevant! De visitere, udreder og vælger eget rådig!)

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.