fredag den 12. oktober 2012

Focus på Magtanvendelse

Fokus på magtanvendelse Center for Ligebehandling af Handicappede og Børnerådet har sammen med Undervisningsministeriet haft fokus på magtanvendelse i den vidtgående specialundervisning. I 2004 gennemførte centret sammen med Børnerådet en undersøgelse, hvor bl.a. skolernes praksis for indberetning af magtanvendelse blev belyst. I 2005 holdt centret, Børnerådet og ministeriet i samarbejde to identiske seminarer om emnet, og udgav på den baggrund et inspirationshæfte til, hvordan man kan arbejde med at mindske magt i undervisningen. I 2005 nedsatte undervisningsminister Bertel Haarder et udvalg om disciplin, god adfærd og mobning i folkeskolen. Centret og Børnerådet har opfordret både ministeren og udvalget til at lade problemstillingerne omkring magtanvendelse i skolen indgå i arbejdet. Udvalget skal udarbejde en vejledning om disciplin, god adfærd og mobning i folkeskolen, og ministeriet regner med, at vejledningen udkommer i begyndelsen af april 2006. Anbefalingen fra centret og Børnerådet er, at der bliver fastsat centrale retningslinjer for indberetning af magtanvendelse. Men det allervigtigste er at få en god proces på skolerne, så man samarbejder om at tackle de svære situationer og hjælpes ad om at finde ud af, hvordan man kan undgå, at situationer ender i magtanvendelse og i yderste konsekvens straffesager som den ovennævnte. Kilde: http://www.clh.dk/index.php?id=1037&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1072&tx_ttnews%5BbackPid%5D=983&cHash=860ade4a7e "Magtanvendelse i folkeskolen - et inspirationshæfte" ligger på: www.clh.dk

Registrering og indberetning af magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet - jf. Bekendtgørelse nr. 1093 af 21/09/2010

 http://www.socialstyrelsen.dk/omsorgogmagt/filer/Registreringogindberetningafmagtanvendelse.pdf/at_download/file

 http://www.slagelse.dk/NR/rdonlyres/83A8395E-16A5-4AF6-B169-2960A168D169/45693/Vejledning_til_skema_1_og_213.pdf

http://pub.uvm.dk/2005/magtanvendelse/hel.pdf som omhandler hvordan sagerne skal håndteres i Folkeskolen.

http://uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2010/Manual-om-tilsyn-med-specialundervisning/~/media/Publikationer/2010/Tvaergaaende/17534%20UVM%20manual_low.ashx som omhandler special undervisning i dagbehandling eller døgninstitutionsområdet

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.