fredag den 26. oktober 2012

Klagen Akut


Kære Odense Kommune, Opholdssted, Ankestyrelsen

Jeg fik en afgørelse at jeg må tale med min børn i morgen, så jeg regner med at den første hvor jeg må ring på mandag er annulerede. Hvad telefonnummer skal jeg ring til for at kan dette? Jeg må ring kl 10 til Drengen og kl 10.15 til Pigen.

Jeg ønsker at oprette en klage omkring jf. servicelovens § 51, stk 1 undersøgelse og overvåget samvær  jf. servicelovens § 71, stk. 4 jf. stk. 3, 1. punktum. Herunder fremhæver jeg vigtigste punkter.

Børnene må ikke svigtes en gang til. De var for mange svigt i anbringelses situation allerede. Sagen er absurb og måden det forgår på er grotesk, jvf. forløbet siden 2010. Jeg bemærker principsagen som er vedhæftet. Lukning af børnesagen i juni 2011, efter 13 måneders aktiv frivillig undersøgelse som §50, jobcenterets involvering uden min samtykke og viden herudover kan jeg eftersende forløbet siden august 2011, bedst jeg kan, og igen jobcentrets involvering ønsket af Børn og Unge afdeling samt min læge, UUU på OUH og privat praktiserende læge JE kan kontaktes. 

Sagen er stort og der er mange faktorer - men jeg har jo ansøgt om relevant hjælp, støtte også. Vi havde på et tidspunkt 5 rådgivere som skrev på skift, og til slut Fagkonsulent AV, MB og Socialrådgiver SL. Hertil flere Ungsomsvejledere, Pædagogisk leder af Skoleafdelingen, PPRs (BM som jeg klagede til med HM som havde ansvaret og et horriblet forløb med TJ involvering af CF, samt Læse Psykolog LT, AJ) Mentiqa skolens samarbejde i arået 2010-2011 med en reelt handelplan jvf. min børn til det nye ledelse hvor skolen var sat under skærpet tilsyn og der den dag i dag ikke er aftaler med PPR jvf. special pædagogsik behov som vi havde før. Det er som alt forsøg på at få hjælp er forsvundet i sagen.

Siden januar hvor jeg klagede fik jeg denne svar fra samtlige afdelinger: Jeg vil bede dig om at rette henvendelse til børn- og ungesocialrådgiver MH, som varetager koordineringen af drengens og Pigens sag mellem Børn- og Ungeforvaltningens afdelinger jvf. rådmandssvar af 12.januar 2012. 

Imens jeg ventede og kæmpet for at Socialrådgiveren vil i samarbejde med vores bissidder lytte til os formået at få min datter, i Gymnasium som hun ønskede trods at min hjemmeundervising var dømt "utilstrækkeligt" uden tilsyn. Hendes bror også hjemmeundervist uden tilsyn lært at læse, samtidig skulle gennemarbejdet trauma efter en ukyndig lærer andvendt førergreb som IKKE er meldt jvf. loven til Tilsynet og ikke underrettet til Odense Kommune om, andet end via PPR. 

Begge min børn havde været på Friskolen Mentiqa, som Kommunen betalt udefra en behandlings behov, og ved at 20 støttetimer og taxa kunne spares siden vi flyttede til Odense for dette skole i 2010, været i skole fast og glad for det. Førergreb situation, skolens manglende PPR samarbjede og lærermangel samt især fagpersoner "med erfaring" er årsagen til at vi forladt skolen. Der var gode grunde til at den skole var sat under skærpet tilsyn fra vi rejst til april i år. Ingen af det lærer vi kender fra 2010/11 arbejder der mere - alle er rejst. Derfor øsnekde jeg at kommunen finder et andet tilbud, og vidste jvf. tidligere møder at kommunen ikke havde andet end Mentiqa til min søn. 

Han var som de sagte for god til Heldagsskolen, men dårlig til Folkseskolen. Da vi ankom sparede vi mange penge og vi fik skolen godkendt på mindre end tre dage, men da vi øsnker væk derfra er der gået over et år og nu er børnene anbragt på "mistanke" om svigt ved at fremhæve dokumenter uden min kommentar, kopiere en ugyldige børneundersøgelse, og bruger PPR rapporter fyldt med fejl som er afkræftet ved børenens gode skoleforløb inden skolens personale blev udskiftet.

At man bevidst udsætter børn for sådan en anbringelse/behandling er forfærdeligt. Jeg beskyttede min børn, men kan ikke tvinge kommunen til at samarbejde. Kommunen har gang på gang haft alle muligheder for at grib fat i strå og min børn betaler prisen. Jeg ønsker en vejlednign af hvordan jeg kan levere båndoptagelserne med min kommentar og hvordan disse journalføres. Det har jeg ønsket siden forår 2011.

Jeg venter siden sidste år og senest april på en afgørelse på at indrage fagpersoner der kender min børn. Men Odense skrev bare de ikke kunne svare - nu har i dem i jeres varetægt. Hvordan og hvornår er der sat tid af til at indrage det fagfolk som kender min børn? Herunder Gymansium, Mentiqa skolens personale fra 2011, Nødskolen på SDU, Psykolog OK som fulgt sagen i 7 år, min egen læge som glemt at underette førergreb episoden, bare for at nævne nogle. Eller afgøres jeres sag kun internt?

Jeg gøre opmærksomme på at sagens nuværende akter er kopier at en sag som ankestyrelsen erklæret ugyldig. Jeg er uforstående overfor den her fremgangsmåde, det er min børn også især Pigen som blev anbragt på trods af protest. Hun har ikke fortjent sådan en behandling og havde en god fordfæste i samfundet trods Odense Kommunes manglende indsigt i hendes behov. Drengen skulle aldrig håndteres med førergreb eller vent flere år på læsehjælp, læse pc jvf. hans rapporter imens vi social undersøges på måder som er langt udover lovens grænser. 

For ikke at nævne at høringen den 11. september om §50 var ugyldig da I sendt noget nyt og omskrevet til Børn og Unge Udvalg den 29. september 2011 hvor I gad ikke tilføje vores ønske af mødet den 7. august 2011. 

At jeg først fik selve indstillingen få timer inden en ny høring om overvåget samvær den 16. septemeber er klart ulovligt. Også stofmængden var atypisk stor. Fotografier haves da alt blev leveret hjemme hos os om formidagen samme dag.

Fremgangsmåde ved Børn og Unge Udvalgsmøde var ikke i orden. Jeg skulle ikke alene fordi en advokat svigter lige inden en ferie - men jeg kan da se sagen var afgjørt inden jeg kom. Politiet var klar til at hente, opholdstedet også. Hvor er jeg glad for at Pigens, som er 15 ikke skulle mødes på den måde efter børnesamtalen i juli. Hun vil havde fået endnu storre spykiske mèn af at se hun ikke høres hvis hun så det. Jeg henviser til udtalelserne af 14. august 2011 af Mentiqa skolen om hendes person og hvordan hun skal takles. Odense Kommune havde på ingen måde handlet udefra hendes behov.

Dommeren "misforstået" og det var som om alle tydeligvis ikke klart fået en overblik jvf. undersøgelsen. Ingen var gjort opmærksom på at der var kopieret ugyldige papir ind, eller hvad jeg reelt havde ansgøgt om meget i det år inden min børn anbringes på påstande. Jeg kan se at vigtige dokumenter er gået tabt i Odense Kommunes fremliggelse af sagen. Herudover er jeg forfærdet over at læse en journal notat ved ankestyrelsen hvor det tydeligt fremgår at Odense Kommune lukkede §65 sagen med falske oplsyninger.

Jeg beder hermed omgående om hjælp af VISO, og en afgørelse herom så vi bedst muligt kan kom til bunds i sagen på en fornuftig måde for min børns skyldt. At anbringe børn som ikke er kriminelle, misbruger eller alvorligt truet på grundlag "moderens" samarbejde er ikke det jeg treode var muligt. Jeg henviser til mødet den 11. september hvor AV brugt netop disse ord. Der blev vi tilbudt de kun sove hjem, dog skulle børnene på et opholdssted som treode de kom "permanent". 

Jeg håber at min klage kan få dem hjem omgående men ved at der er ventetid. Min børn tager skade af et sådan åbentlys fejlbehæftet forløb, præget af et urimelig og uacceptable samarbejde fra Odense Kommunes side. Lige nu er min børn i et sommerhus med mennesker som intet ved om dem. Der er ingen forsøg lavet at indhente oplysnigner om deres behov og jeg må først fortælle om dem på tirsdag. Det kan ikke være rigtigt! Det va ikke en akut situation, med svigt men en langtrukket sag som sagtens kunne løses HVIS Odense Kommunes Børn og Unge afdeling havde den hensigt. Rådkvindens svar på min klage og kommunens ko ordination var kun mod at sige os imod, ikke tage børenens ønske til hjertet og at de anbringes hvis ikke jeg sætter dem i en engang fremrågende tilbud som hurtigt blev til en upassende tilbud. 

At Pigen skulle reves ud af en velfungerende forløb på Gymnasium er alle som kender os uforstående, især idet Odense Kommune ikke tog kontakt til dem og forhørt dem om hun mistrives. Jeg vil anklage Odense Kommune som fortalt ankestyrelsen jvf. journalnotatet at de siden den 17. september overvejede at kontakte hende på skolen for at bevidst undlader dette da de vidste det vil ikke fremme deres anbringelses sag. At traumatisere en følesom pige på den måde ved at hun tror på at de vil lyt til hende og gik i bagløs og hente hende med politiet og opholdsted personale er en slags trauma ingen barns bør opleve. Hun er hverken narkoman, truet, kriminel eller på andet måde beskrevet som adfærdsvanskeligt nogensinde.

Jeg sender denne mail nu og sender den igen med relevante bilag til at dokumentere min påstande. Andet kan jeg ikke gøre i den her svær situation. Pigen er endu ikke set af en advokat da alle er travlt optaget. Jeg håber hun må have adgang til deres bisidder, eller fagpersoner som ahr ab rjedet og kender dem omgående. Her kan jeg nævne Konsulent TR, Psykolog OK og deres lære samt Bisidder KO. 

Det skal aldrig være for det voksnes behov at børn segregeres. Jeg er usikker hvilke lærer Pigen kender godt på Gymnasium, da deres kontakt med elever er anderledes end i en folkeskole, men det kan Pigen selv oplyse jer om.

Ved mistanker ift. mig bør børnene ikke afskåres fra fagpersoner der kender dem, faktisk er det der disse personer skulle høres og bak op om børnene. Kommunens personale kender slet ikke min børn og OK har set dem oftere end det skiftende personale vi har oplevet. Han er trods alt Lyngby PPRs leder og har stor erfaring i adfærd jvf. min børn og kan støtte dem nu fordi de har tillid til ham. VI fik trods alt Mentiqa skolen betalt jvf. min børns behov for støtte som højt begavede børn så de bør kunne få fagpersoner som arbejder med det område i samarbejde med opholdsstedets personale. Bemærk det nuværende personale som er tilbage på Mentiqa kender næsten ikke min børn.

Vi er heldig at  havde haft en lang samarbejde med flere fagpersoner som Odense Kommune kun høres ind i mellem men ikke ville indrage.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.