fredag den 12. oktober 2012

Magtanvendelse på Friskoler

Kære Christina Antorini, Karen Hækkerup

 For et år siden valgt en lærer at bruge førergreb på mit barn. Jeg valgt at sige vi vil ikke tilbage til den lærer da jeg allerede to uger inden episoden blev fortalt at nu vil "de bruge førergreb, for at få ro på klassens urolige børn".  Men idet vores Kommune betalt den friskole som et Specialpædagisk og Specialundervisningstilbud, valgt vores Kommune at det skulle vi.

Kommunen betalt skolen derefter en yderlige i 11 måneder, så stoppede de betalingen idet vi ikke anvender deres tilbud. Jeg har klaget, men resultated blev at nu skal jeg selv redegøre for hvordan jeg opfylde mit barns undervisningspligt. Jeg mener det er Kommunen som skal søge for hans undervisning, men i det samme har jeg fravælgt deres tilbud af åbentlyse flersidige årsager.

Men det er ikke vores sag mit ønske handler om, mere fremtiden for andre børn!  Nu er det sådan at jeg ved du ikke kan indgå enkeldtsager, derfor spørger jeg generalt om det område jeg kun se ingen paragraffer dækkede, som jeg ser som et stort gråzone.

 Når et barn udsættes for magtanvendelse på et friskole hvordan skal det håndteres?  Kavlitets og tilsynsstyrelsen henvist mig til politiet da der var tale om førergreb. Imens de sat skolen under skærpet tilsyn pga. Andre uregelmæssigeheder.

 Politiet er af den holdning at førergreb kan anvendes efter aftale jvf. Opholdsstederne, men som forældre har jeg aldrig accepteret den slags pædagogik. Herudover mener politiet at jeg ikke var til stede så det er barnet mod lærens ord. Dermed undersøger politiet ikke sagen.

Jeg har klaget til det rette kontor om dette. 

Jeg kan se der er lavet klare retningslinier for børn i Døgnbehandling, Opholdssteder, Specialklasser og Folkeskoler men Friskolerne er undtaget fra at indberette "magtanvendelses situationer" til Kommunen. Kommunerne mener de ikke har en forpligtelse overfor sådan en situation, kun hvis det skete i en Folkeskole. Dermed henviser Kommunen mig til diverse friskole foreninger med en bemærkning om at "Tilsynet ligger et andetsted end ved Kommunen". Disse foreninger rådgiver og vejleder deres medlemmer dvs. skolens bestyrelsen og ikke forældrene.

Vores sag er kompleks da der er tale om specialpædagoiskbistand, specialundervisning som svigtede og så anvendelse af førergreb. I min optik burde Kommunalstyrelsen per automatik underrettes, men det viste sig ikke er sådan sagerner forløber. Jeg havde meget behov for at jeg som forældre kunne snak med nogen om det inden det skete, og efterfølgende især da det for os var et uventet, uaftalt situation. Også for at få en forbyggelse så det aldrig sker igen. Jeg havde slet ikke forudset at læren vil have brug for at bruge førergreb på mit barn for ellers havde jeg ikke afleveret ham igen. Ingen har nogensinde brugt førergreb på ham.

Jeg efterlyser hermed at Undervisnings Ministeren, sammen med Social Ministeren, kan sikre at hvis sådan et situation opstår at børnene involveret får ret til at blive hørt, og hjulpet. Sådan at der på friskoler er det samme retningslinier som er beskrevet i retningslinier for børn i Døgnbehandling, Opholdssteder, Specialklasser og Folkeskoler jvf. Magtanvendelse hvor alt skal indberettes til Kommunalstyrelsen og sagerne behandles ens. F. Eks som i Registrering og indberetning af magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet - jf. Bekendtgørelse nr. 1093 af 21/09/2010 og som ses i Pjecerne http://uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2010/Manual-om-tilsyn-med-specialundervisning/~/media/Publikationer/2010/Tvaergaaende/17534%20UVM%20manual_low.ashx og http://pub.uvm.dk/2005/magtanvendelse/hel.pdf som omhandler hvordan sagerne skal håndteres i Folkeskolen.

Jeg vil som afsluttende bemærkning sige at magtanvendelse ikke bør finde sted, men desværre ved vi det sker. Derfor min brev til dig om emnet så vi sammen kan evaluere og redegøre for sådanne situationer så børnene får det rette støtte. Især på Friskoler som lige nu ligger i en gråzone og er fritaget for at indberette deres handlinger.

Skulle I ønske relevante bilag vil jeg gerne eftersende det, men da spørgsmålet ikke omhandler vores personsag men mere generalt er det overflydig.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.