søndag den 14. oktober 2012

Min børns anbringelsés paragraffer og stilen omkring det forklaret!

Først 7 punkter jeg mener er væsentlig. Så kopier af det aktuelle lov paragraffer jvf. Socialloven kommunen vælger at bruge er fremhævet som citater lige efter. Til slut lidt mere om det dokumentation Kommunen anvender.

Min børn skal anbringes ... akut, hurtigt og effektivt ... et hemmeligt sted, uden kontakt med mig, deres omgivelser ... Blandt børn som har været del af kriminelle, alkoholiserede og svigtende hjemmeomgivelser som min børn ingen kendskab har til og som min børn ikke engang ved eksister andet end de hørte via avis overskrifter. Kommunen har begrundet deres vurdering med at jeg er umuligt at samarbjde med, og mistanke om usynlig svigt valgt denne løsning.

Hvorfor vil Kommunen ikke samarbejde med mig jvf. en løsning vi ønsker, vel og mærke med Fagpersoner, som i mange år havde opbyggede et tæt og fornuftig samarbejde med Kommunen, et samarbejde som er dokumenterede i Tilsynsraporterne af 2010 klik her fra inden vi ankom til Odense? Iskolens vurdering af specialpædagogisk indsats kan det læses at skolen havde et fornuftig samarbejde med PPR i 2010, men i efterfølgende tidsrum blev eleverne ikke indstillet eller beskrevet! Kun forældre med børn som har et handicap kan forstå alvoren af sådan noget! Alle ved at det er dybt ulovligt at Handleplaner ikke efterkommes! Desværre tager det mange år før klagen er igennem systemet - år børn med handicap skal stå i et venteposition!

Faktisk, personer som jeg havde fundet og ansøgt Kommunen om at betale, en betaling Odense Kommune godkendt på 3 dage i 2010! Fagpersoner som kendte min familie i halvanden år, og som min børn var glad for og trivedes med, da vi bedt om at det fortsætter bare i andre rammer? Hvorfor kun Kommunen ikke fortsætte det samarbejde, eksternt, udefra det behov barnet har?

Kommunen betalte selv for denne løsning, og kalder det "Friskolen og SFO betaler vi, derfor mener vi ikke vi behøver at gøre mere". Er Kommunen så fritaget for at løsningens indhold ændres markante? Det var hverken Kommunen, børnene eller mig som ændrede MEN stedets personalesammensætning. Men, både Kommunen og jeg havde en forpligtelse til at reagere skulle børnene ændre adfærd - jeg gjorde, men Kommunen nægtede at notere problemerne, eller justere vores tilbud. Kommunen samlede KUN ind til en anbringelse, og høres optagelserne af møderne var enhver forsøg på et samarbejde bevidst afvist! Faktisk, spørger de på et tidspunkt om Gymnasium koster penge????? So WHAT, penge ... Er det sagens kerne?

Kommnens og Servicelovens formål i Børnesager kan læses her: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/10/servicelovens-formal-i-brnesager-jvf-46.html

1. Dialog med skolen: Jeg nægtede at gå i Dialog med min børns skole som Kommunen betalt pga. Indlæg her på bloggen den 11. Oktober 2011 grundet mobning, 14. Oktober 2011 grundet førergreb, og den 30. Oktober 2011 grundet urimelig omgangstone! Kommunen nægtede både i juni 2011 og igen august 2011 at flytte min børn da vi med gode begrundelse bedt om det. Som fremgår at journalnotater lavet af PPR som ikke helt stemmer jvf. Båndoptagelserne. Kommunen blev også skrifteligt advaret om at opgaven vedr. min søn er for stor en opgave for uerfaren personale som vi jo fik skolen betalt for af fagpersoner de havde forinden haft et årelange god samarbejde med. Kommunen betalt skolen helt til september 2012 men jeg kun ikke få afgørelser jeg kun klage over!

2. Underetninger for i år: Kommunen fik en del fra den skole eftersom min børn ikke kom, men der var ikke noget om hvorfor vi ikke kom!

Men så her i forår fik Kommunen en annonym klik her og en ikke annonym underretning som IKKE er gennemgået med os, bare sendt og brugt uden vores kommentar. Min læge har klokkeklart beskrevet for Kommunen at jeg ikke er psykisk syg, en udtalelse Kommunen selv fik ved at anvende §11c ulovligt dvs. det en ukendt person påstår, og som ikke vil oplyse deres navn idet de ikke vil hænges ud i medierne, har så mere MAGT i en børnesag end vores egen læge som har set mig og min børn utallige gange grundet fysisk sygdom!

Det ting jeg blev beskyldt for i den anden underretning som blev skrevet som en "anmeldelse af uansvarlig opførelse overfor børn" SKETE skam i skolen for min datter i fortgående år, og det eneste jeg gjor var råbe det til anden person og vise hvad hun var udsat for men den person skriver så at JEG behandler min børn sådan og det skulle undersøges!

Endevidere skriver hun at hun havde vidner ... Hun var alene og hvis sagen undersøges har hun i en anden sag brugt det "samme" vidner! Værst ved dette er den opdagelse at en anden kan få mig undersøgt for ting som har sket IRL som jeg har tigget Kommunen om at hjælpe med? Nå jow, sådan fungere det her system som er lavet til at beskytte børnene!

3. Lovpligtige Børnesamtaler og Bisidder: Socialrådgiveren er af det opfattelse og har skrevet sagen at jeg ikke samarbejder og at jeg ikke udlevere min børn til samtaler hos hende, men samtidig har hun IKKE villet kommunikere med børnene når deres bisidder kun være til stede. Hun aflyst to gange samtaler som var planlagt, opfatter jeg som at hun ikke vil inkluderes deres bisidder.

Derefter sender hun tidspunkter for samtalerne lørdagen inden den "tirsdag" hun ville tale med dem. Herudover skal jeg lige nævne at hun havde talt med børnene efter disse underretninger, men talt om deres bl. a. om deres "hjemmeundervisning" som ikke er hendes "område" men "glemt" det underretninger. Hun glemt så at notere det min børn allemest ønskede og handlede ikke på det.

Og værst var at hun fuldstændigt "ignorede" beskrivelser af min børns væremåde, personlighed og sårbarhed i hendes afhøring (jeg kan kkke bruge ord børnesamtale, beklager min tone her!)

For at Kommunen virker troværdig kaldt de så igen til børnesamtaler, igen med INGEN varsel, på lørdag inden, velvidende at jeg skulle opereres om mandagen. Jeg aflyser skrifteligt og bede dem om at indkalde via vores bisidder. Det samme gentager Kommunen så igen, næsten en hel måned senere. Igen får jeg brevet på en lørdag til en samtale som er planlagt til tirsdagen!

Igen uden at kontakte børnenes bisidder, trods min skriftelige ønske herom. Da jeg klagede svarede Kommunen med ved at skrive "det er mit ansvar at sørge for at bisidderen deltager". Jamen, jeg skal jo ikke deltage og har sagt ok, men børnene ønsker ikke at tale med hende alene! Bisidderen har et fast arbejde og tager fri for at imødekomme os allesammen. Det er børnenes basale rettighed de kan have deres egne bisidder med jvf. Loven som Kommunen skal overholde. Og eftersom de nu er skræmt af den måde Socialrådgiveren takler dem og ved de skal anbringes så er ting meget kompliceret!

4. Ubesvarede ansøgninger/spørgsmål: Socialrådgiveren skrev bare hver gang jeg udbedt mig et svar vedr. F. Eks vores ansøgningen her på bloggen den 14. Og 22. august 2011 (om skolefortidsordning, læsehjælp jvf. Læsehandleplan, skoleskift), 21. december hvor jeg nægter yderlige undersøgelser da vores undersøgelse var frisk, og lige afsluttet uden at de havde grund til at "komme efter mig som mor", min klage til rådkvinden og læsepsykologen den 18. og 21. januar, den ansøgnignen den 14. april til min datters fremtid mm. at hun ikke kun svare os pt. hver gang jeg skriver og rykker for svar!

5.Aggresivitet: Til et møde den 7. august beskrives jeg som aggresiv "inden mødet". Se Fagkonsulenten som skrev det vidste jeg optog selve mødet, så skrev hun det skete INDEN selve møde. Idet at jeg endnu ikke har fået og udleveret akterne om dette møde, direkte fra Børn og Unge Afdelingen, trods gentagende aktindsigtsanmodninger, kan jeg ikke forsvar mig selv. Imens bruges det som hun skrev i en Bilag til Børn og Unge Udvalget, alt imens jeg bare på skrift få besked om at der ikke er mere nyt i sagen og at jeg dermed har fået alt aktindsigt! Nu er det bare sådan at jeg OPTOG alt fra inden jeg gik ind i bygningen ... Så jeg vil se den vurdering holde om at jeg er aggresiv holde i byretten!

6. Ankestyrelsen: Så har Socialrådgiveren oplyst Ankestyrelsen at jeg ikke samarbejder, at vi sandsynligt ikke vil kom til børnesamtalerne dagen efter, vel og mærke ved at undlade at fortælle Ankestyrelsen at jeg var under fuld narkose den mandag, velvidende at hun sender et brev til mig som jeg først får lørdagen inden! Socialrådgiveren fik så sagen lukket.

Faktisk underrettede jeg selv Ankestyrelsen allerede i juni, men vores sag forsvandt, i ugevis. Jeg bedt dem om at hjælp os idet sagen var forskruet og børnene havde stået uden hjælp i et hel skoleår! Tja, anyway socialrådgiverens ord vil kunne bekræftes - vi kom jo ikke som hun forudsagte, men ingen tjekker hvorfor vi ikke kom!

Ankestyrelsen tjekker ikke hos mig om bl. a. om Kommunens redegørelse af sagen og senere telefon opkald nu også "passer"! Jeg tror de blev stumslået da de fik en hel kase akter med underretninger og subjektive beskrivelser ift. Aggresivitet!

7. Aktindsigt og Høringer: . Da jeg skulle høres vedr. Undersøgelsen fik jeg 17 cm stak papir. Jeg antager det er ca. 800 sider og det fik jeg om fredagen til et møde enten mandag eller tirsdag. Når Kommunen sender det samme til Børn og Unge udvalg fpr de kun undersøgelsen og en tilkendegivelse af hvilke Bilag der bruges. Det forenkler en gennemgang væssentlig - men jeg kun ikke overskue eller gennemskue et undersøgelse uden Bilag hvor følelserne var i halsen! I næste uge skal jeg så høres vedr. Arbrydelse af kontakt til min børn ... Helt uden at jeg har set den indstilling endnu! HUSK: Loven tager min børn forløbig jvf. Hvor godt jeg forsvarer min familie!

§ 51. Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at gennemføre undersøgelsen under ophold på en institution eller indlæggelse på sygehus, herunder psykiatrisk afdeling.

En sådan undersøgelse skal være afsluttet inden 2 måneder efter børn og unge-udvalgets afgørelse. Stk. 2. En afgørelse efter stk. 1 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, når betingelserne herfor er opfyldt.
Det er så paragraffen begge min børn anbringes med.

Set i lyset af at ALT vi havde ansøgt om var givet afslag på, alt PPR har gjørt var at indrage Børn og Unge Afdelingen for at deltage i en Dialogmøde for et helt år siden, hvor ALLE vidste jeg vil sige: NEJ, nu er det nok.

Ergo så er jeg usamarbejdsvillig når jeg ikke ønsker videre Dialog med en skole som har en lærer der bruger førergreb! Idet Kommunen bruger § 51, stk. 1, 2 så er det er forløbig efter reglerne i § 75

 Nu er det lidt skræmmende for Kommunen sendt en masse breve og nærlæser jeg dem dukker der pludseligt noget op med § 72 ....

Og dermed er afgørelsen allerede forløbig truffet after § 75! Så uagtet hvad vi gøre er min børn anbragt.

Idet Kommunen oveni bruger § 71, stk 4 jf. Stk 3,1

Så er det meget krænklet forklaret og jvf. § 72 står der klokkeklart det omhandler:

8) afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3 og 4,


Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal om fornødent træffe afgørelse om omfanget og udøvelsen af samværet og kontakten og kan fastsætte nærmere vilkår for samværet og kontakten. Ved afgørelsen lægges særlig vægt på hensynet til barnet eller den unge og formålet med anbringelsen.

Der kan ikke efter 1. pkt. træffes afgørelser, som medfører, at samvær og kontakt kun må finde sted mindre end en gang om måneden. En sådan afgørelse sidestilles med en afbrydelse af forbindelsen og skal træffes af børn og unge-udvalget efter stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan med samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, træffe afgørelse om, at samværet mellem forældre og barnet eller den unge skal støttes ved, at der er en tredje person til stede.

Stk. 3. Når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget for en bestemt periode træffe afgørelse om, at samvær kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen. Under de samme betingelser og ligeledes for en bestemt periode kan der træffes afgørelse om at afbryde forbindelsen i form af samvær eller brev-, mail- eller telefonforbindelse mellem forældrene eller netværket og barnet eller den unge, ligesom der kan træffes afgørelse om, at barnets eller den unges anbringelsessted ikke må oplyses over for forældrene eller netværket.

Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse under gennemførelsen af en børnefaglig undersøgelse efter § 50 under ophold på en institution eller indlæggelse på sygehus efter § 51.


Med andre ord Kommunen afbryder alt kontakt mellem min børn og mig, og de skal opholde sig et ukendt sted og formendeligt ikke sammen! Ingen telefon eller andet kontakt!Så, sådan gennemføre Odense Kommune en "anbringelse" og "skjuler" deres egen og andres svigt med lethed og vælger en ny fokus. Uden at forældrene har en chance da alt omkring Barnets Tarv lovgivningen har gjort det muligt med overfladiske sætninger, vurderinger osv. Min børn er begge meget følesom og vil sandsynligvis reagere på sådan en voldsom anbringelse som Kommunens Fagpersoner mener der skal til for at dokumentere Kommunens "mistanke" vedr. Usynlig omsorgsvigt. Efter alt vi har oplevet har jeg intet tillid tilovers for Kommunens virke!

Misforstå mig endeligt ikke. Barnets Reform er nødvendigt, vigtigt og lavet for at beskytte børnene. Men efter jeg har oplevet Kommunens administration af loven på dette område, trods klare retningslnier udstykket af Politikerne kan jeg kun sige at noget må ændres, og hurtigt. Plitikerne må iværksætte og gøre det sådan at Kommnerne hurtigt bliver mindre ansvarlig overfor økonomien jvf. specialpædagogisk tilbud sådan at Kommunerne ikke skal tænke med økonom rammer, men kan igen tænke metapædagogik! Måske ville udgifterne på Udsatte børns område igen normalisere sig?

Tja, ironisk kan enhver som læser med i denne blog se at jeg har brugt alle min talenter for at få hjælpen som meget synligt ikke kunne lade sig gøre! Desværre må jeg håbe at en advokat kan fremsætte min oplysniger på sådan en måde at Kommunen finder ud af at sagen er grotesk! Jeg har kun beskyttet mine børn bedst jeg kunne. Men som alle ved træffer Kommunen alle beslutninger, samt skriver alle journaler.

Nu skal min børn anbringes ... akut, hurtigt og effektivt ... Et hemmeligt sted, uden kontakt med mig? Hvorfor kun Kommunen ikke samarbejde med mig jvf. en løsning vi ønskede, vel og mærke med fagpersoner sm kender min familie og udefra det behov min børn havde da vi bedt om det?

Jeg hjemmeunderviste min børn hele det år hvor Kommunen undersøgt, og opbygget sagen. Lad andre forældre træde forsigtigt når vores sag gennemlæses, for Kommunen bestemmer alt uden at du høres! Nu skal min datters Gymnasie Uddannelse afbrydes imens hun, imod hendes egen forståelse, og vilje skal tilbringe mindst 60 dage i en institution for svært svigtede børn - vel og mærke et barn som ikke drikker, bruger narko, er pligtopfyldende, vellidt? alle som kender min datter ved at hun er vellidt, og ikke et problem barn.

Hendes bror som var i trivsel da hans skoletilbud ændrede i forår 2011, men som fik et kæmpe tilbagefald pga. personale som ikke kun håndtere hans "problematikker" hensigsmæssigt. Kommunens PPR blev gjort opmærksom på dette, men valgt at fortsætte deres samarbejde med en skole under forhold som var alt for ustabil for min dreng. Det resulterede i grov mobning, og et barn som pludseligt efter et år uden problemer hvor han elskede skolen ikke vil tilbage "til den lorte skole" som han selv kaldte det. Hans læsehandicap blev hellere ikke tilgodeset grundet manglende forståelse for ordblindhed. jvf. handleplaner for det special pædagogisk indsats Kommunen og Skolen i samarbejde skulle levere. Jeg løst problemet og hjemmeundervist som nødløsning da min dreng krakeleret!

Jeg mener at Kommunen er inhabil i vores sag, grundet alle fejl og mangler siden vi flyttede hertil i maj 2010. På trods af stor fejl blev børnesagen lukket i juni 2011. Hvor det viste sig min forældreevne kunne ikke diskuteres da begge børn i halvanden gik glad i skole, uden fravær og problemer, på trods af PPRs manglende indsats jvf. Ordblindhed.

Sagen blev lukket af Kommunen som valgt at anvende ugyldige dokumenter fremsat af vores gammel kommune. Dokumenter som er stemplet ugyldig af Ankestyrelsen efter en klage som tog over to år! Der begik jeg et fejl - som vi i dag betaler prisen for: jeg klagede ikke over forløbet, da jeg ikke regnede med at vores skoletilbud kunne ændres! Samtidig brugt jeg kræfterne på min børn for at samle os efter mange år som anklaget.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.