lørdag den 6. oktober 2012

Når kommunen er deres egen vogter ... Inklusion uden fagpersoner?

”Status og fornyelse på det specialpædagogiske område” (Status og fornyelsesprogrammet).
Formålet var at få et samlet overblik over det specialpædagogiske område og forholde sig til de mange udfordringer på det specialpædagogiske område. Analysen har blandt andet set på synergieffekter, prio- riteringsmuligheder i forhold til målgruppernes behov, effektiviseringsmuligheder og forslag til tættere samspil med almenområdet. På baggrund af analysen er opstillet forskellige anbefalinger vedrørende mulig- hederne for fornyelse og effektivisering af området.
Børn- og Ungeudvalget blev orienteret om programmet og dets anbefalinger d. 2. februar 2010.
http://www.odenselaererforening.dk/files/Kredsfiler/Kreds82/Tekster/Vi%20mener/Fremtidens%20Skole/strukturplan_low.pdf se pkt 3.4 fremtiden har vist indhentet Special undervisning i Odense!


I 2010 flyttede vi til Odense. Det var dramatisk da min børn skulle anbringes grundet anonymme breve fra andre via internet som var ekstremt grundigt skrevet, nærmest profesionel! Grundlaget var nu ret let: Moren formåer ikke at samarbejde med kommunen .... og derfra strategiske sætninger og whoopsi fokus på os som svigtende, nomade familie som flygter fra en socialsag osv.

Tja, jeg beskyttede mine børn dengang fra ikke kun en men ti Inklusions forløb "uden fagpersoner"

- den ene hvor barnets ordblindhed ikke blev set, eller kunne forstås

- og hvor han blev mobbet af støttelæren med at de skrev i hans PPR journal at "i vores skole behøver du ikke 6. Klasses Matematik når du er i anden klassen, se her er din anden klasses bog ... " jvf. Folkeskolenlovens §18 om differentiering er det BUND ulovlig og at behaandle et andet menneske sådan er grusomt, ikke anerkendende

- hertil fortalt han at Skolelederen tillod mobning og taxa chauføren råber og truer med at efterlade ham på et mark.

 - min datter, ja hun fik ingen differentiering osv. trods skolens kompetancer. Det viste sig at ikke eksistere men jeg anede det jo ikke! Så oveni mobning som var godt skjult. Ingen så noget da hun fik flot karakter og udtalelser ... men hun fortalt mig det. Børn som har tillid til deres forældre fortæller både stor og små ting uagtet konsekvenserne.

 Jeg troede eg bare skulle klage, så vil han hjælpes men min klage, ender i at Kommunen finder en anbringelses grundlag - det brugt Kommunen mange interne ressourcer på - dette grundlag er først 3 år senere fundet til at være ugyldigt. Dvs. rapporten var lavet men ugyldigt pga. fejl og mangler.
 
Men jeg opgav ikke dengang, og gav vores ny Kommune et suveræn tilbud! Jeg præsenterede PPR med et SUPER tilbud. "Spare 975 000 kr, ved at I betaler en friskole".

Kommunen valgt den løsning med et sagsbehandlingstid på 3 dage. Men vælger så at fortsætte svigtsagen. Som tiden går vinder jeg mod min gammel kommune i det social nævn, og igen i ankestyrelsen ... Jup, jeg fik medhold!

Min ny Kommune er dog specielt opmærksom på os og bryder loven mange gange for at sikre børnenes trivsel, men lukkede sagen idet de var i trivsel, havde ingen fravær osv. Det var jo klart - børnene havde både gode og dårlige lærer men situtaionen var velbalanceret og det var holdbart. Men, så skete det utænkelige. Flere af lærer staben rejser ...

Oki, så er det bare med at kom videre med del to af min ene barns problemer. Han er svært ordblind og havde ikke formået det med læsning og var så klar og i trivsel! Han fik en massiv indsats, men manglede mere! Kommunen er ikke meget for at han skal have læsehjælp ... faktisk havde Kommunen svigtede det problematik men skidt pyt, jeg er positiv.

Skolelederen, en erfaren lærer, arrangere at PPR anerkender behøvet. Da han OGSÅ pludseligt rejser glemmes alt og PPR vælger at opstarte en børnesag! Se, skolens nye ledelse havde andre planer. Viste de sig da jeg et år senere får læst mails mellem dem og Børn og Unge afdelingen. Herudover har jeg også fået aktindsigt fra UVM som viser at det gratis hjælpemidler mit barn var berretighed til havde skolen ikke ansøgt om - trods at jeg både på skrift og bånd fik at vide det tager bare lang tid.

Nøj, hvor er jeg gal at der skulle gå 2 år inden jeg kommer frem til det og et år mere inden jeg fik sagens akter ... læse hans læserapport: Linket findes ved at klikke her. Læs, hans motivation for at lære og læse allerede beskrevet i hans psykolog rapport i juni 2009 linket kommer her! Og læs vores kamp siden 2010 til 2012 delvis ved at klikke her. Tænk at PPR siger jeg ikke kan samarbejde???

Overvej hvad det 3 år havde gjort ved ham psykisk, hvor han blev grov mobbet som den dumme, mødt lærer som blev sur, hvor jeg blev aklaget fordi han intet kunne læse! I dag læser han og det er STORT ... pga. at jeg faktisk hjemmeundervist ham i 11 måneder.

I 2010 blev han læseudredt, fik en PC som vi ikke måtte flytte med og siden INTET kun stribevis af undskyldninger og tilbagevisninger til svigtende personer af PPR. 

Han er derfor indstillet til læseundersøgelse ved PPR´s læsekonsulent med henblik på at vurdere hans forudsætninger og aktuelle standpunkt i forhold til omfanget af hans læsevanskeligheder. Formålet er, at der hurtigst muligt iværksættes en målrettet, pædagogisk indsats, som kan støtte og fremme hans læse- skriveudvikling, samtidig med at Marius sikres mulighed for at tilegne sig viden og læring, som er udfordrende for hans faglige niveau.Som livet har det er vi endnu engang midt i en kamp, igen en speget sag hvor "resourcerne bruges intent for at skaffe beviser mod familien for svigt". Barnets handleplaner og handicap beskrives ikke, storsøsteren fremhæves som problembarn, trods eksemplarisk skolepapir.

Pigen som ikke gik i skole, som skulle på en fagskole .. jvf. kommunens evalueringer osv. Hvordan det kan være at hun er på Gymnasium er en gåde! Men aaak, når hun anbringes for udredning så er det fortid! Så omskriver Kommunen det til at hun ikke magtede Gymnasium forløbet grundet pres fra hjemmet, hvor hun blev presset på Gymnsium og ikke var parat! En anbringelse i et børnehjem, på pur løgn vil de ikke nævne ... husk kommunen skriver journalerne.

FØRST NU ser jeg at vi skulle havde accepterede en uhensigsmæssig Inklusionsforløb ellers ville vi stå i en ny anbringelsessag. Kommunen brugt flere afdelnger og alt de mandskab de havde for at dokumentere deres sag .... Og med lidt hjælp fra en annonym underretter så var sagen klokkeklart ... det som er en gåde HVORFOR? Formået Kommunen virkeligt ikke at se min børns special behov eller er det en afspøret forløb grundet vores "anderledeshed"? Og glem ikke vores fortid! 

Uden relevante fagpersoner, med en utilfreds hønemor ... Som er bang, trynet og slidt er sagen let at dokumentere. Bag mig er andre forældre som også bare beskytter deres børn, og deres ikke forældrene som beskytter deres børns skole! Men i heltaget er vi allesammen Gidsler af et system hvor der ikke må/kan eller er tradition for at forældrene også Inkluderes i et forløb hvor systemet vælger udredning, fagpersoner og ydelser.


Så let er vores sag ikke helt! Sagen er at social rådgiveren VÆLGER at lyve for Ankestyrelsen. En psykolog og en leder har lavet faslke notater ... alt støttet af klager om mig? Alle ved UDMÆRKET at ingen tjekker med familien da Barnets  Tarv skal tilgodeses! Borgmesteren og Rådmand ved at der er stor uregelmæssigheder i sagen. Deres holdning er at informere alle med at socialrådgiveren har styr på det og at familien får hjælp ... nøj, familien samabrjeder jow ikke! Hvor kan jeg væmmes.
Det er fremtiden for forældrenen som ikke takker pænt "ja, TAK" til deres barns Inklusionsforløb HVIS nu det slår fejl.
Husk lærene fejler aldrig, ikke engang hvis barnet føres som pædagogisk løsning trods gældende lovgivning om at førergreb ikke er tilladt. Med mindre du har en anonym forældregruppe i ryggen og kan få læren fritstillet som P4 skriver så har du tabt inden du klager. Faktisk er det eleven som flyttes, og læren vil blive, ligesom ved grov mobbesager.

Det samme gælder for hvis læren overser en handicap f. eks. ordblindhed. Fokus er på familien den dag barnet får adfærdsproblemer og der kan kun det stærkeste overleve idet Barnet kan anbringes for "vanskeligheder" i samarbejde. Kommunen skriver selv journalerne, vælger selv akterne og vogter sig selv i Børn og Unge Udvalget når sagen er af spøret. Ingen Kommune vil indrømme deres svigt - ofte forstår de det ikke engang som svigt da Politkerne ikke aner hvad et handicap betyder og ser kun "adfærd" som de genkender til at være "svigt" og grund til at anbringe.


UVM, Kommunens Tilsyn, Regions Tilsyn og Ankestyrelsen ... Ja, alle læser KUN det din Socialrådgiver eller skole påstår. Og hvis socialrådgiveren ikke VIL se vold, førergreb, mobning som et problem så eksister kun din og barnets adfærd!
Inklusionsbegrebet er fint nok. Men hvem vogter om Kommunerne nu også ikke misbruger dette ved at efterlade handicappede børn uden hjælp i årevis? For så at gemme dem i døgninstitutioner?
Svaret er INGEN, det er kommuen selv som vurderer selv deres indsats. Tilsynet vælger selv om de vil se sagen og borger betaler for disse fejl om 10-20 år .... alle involverede parter aner ikke engang hvad deres hadnlinger er del af.

Tænk, mon ikke der var vægtige grunde til at jeg vandt en principsag og hvordan kan det være at ingen kan eller vil høre optagelserne hvor jeg beviser at min kommunen lyver?


Pås endeligt på ... Der anbringes mange børn med diagnoser og det færreste forældrer formåer at få børnenen hjem igen. Mistrivsel i Inklusions situationer det er altid hjemmet som svigter ... Ikke manglende fagpersonale!

 Endeligt, surrealistisk at Skolechefen Poul Antoniussen var informeret om sagen fra starten af men ingen undersøgt om det jeg fortæller også passer. Se, socialrådgiveren handlede. Gad vide om han også TØR at sige til Karen Hækkerup at ting som sker på en Friskole ikke er Kommnens problem? Gad vide om han er også del af gruppen som mener at det som forgår ind i en friskole falder udenfor kommunens rammer ... Eller om han forstået at alle børn er kommunens ansvar?

Se, skolelederen skrev en underretning, en som gav mig chancen til at træde stille og roligt tilbage i skolen og forti vores oplevelser. Men da jeg ikke gjør ... Ja, så fik han penge for min to børn i et år ... Både fra Staten jvf. tilskud til friskolen og fra Kommunen jvf. vores bevilling ... Sjovt nok glemt han at informere den skærpet tilsyn om Skolens forglemmelser jvf. min børns behov, og skrev kort at børnene ikke er i skole men kommunen betaler. UVM og Kommunen slugt hans ord lige så råt som vores socialrådgivers løgne blev slugt at Ankestyrelsen? Hans ryg er jo fri - men hvor er Barnets Tarv i alt det her?

Når han vidste udmærket at vi nægtede at gå tilbage, og kommunen også vidste det ... Hvordan kan det være at vi skulle presses ind i en Dialog med den skole? Hvorfor ville Kommunen ikke anerkende vores ønske om hjemmeundervisning? I mellemtid hvor vi ønsker et løsning? Hvor let er det at give forældrene skyld for situationer hvor børn ikke trives?

Hvor er Politikerne i dette? Jo, de laver loven men administrationen af denne har de overgivet til Kommunerne.

Hertil vogter Kommunerne sig selv ... familier som ikke er tilfreds er enemand op mod Systemet og den har mange flere ressourcer og bestemmer om familien overlever eller knuses. Tænk, ingen kan hjælpe en familie som ikke mener kommunens Inklusions forløb funker. Som er garvet psykolog skrev til mig: Dejligt med gode nyheder.
Hold du nu blot kursen og bak dine børn op i samarbejde med de professionelle vilkårene betinger.
Gad vide om han nogenside troede at Kommunen vil tør Anbringe det pige som gang på gang viser at hun klarer sig, for hun er i gymnasiet trods alt det påstande fra kommunen om at jeg ikke er egnet til at undervise hende, mod alle odds i modsætning til hendes bror som så gerne vil være i en skole hvor han bliver forstået og anerkendt? En skole som kan og vil se hans behov - det er hans basale rettigheder men han skal også anbringes for udredning for omsorgsvigt.

Gad vide om den psykolog nogensinde havde vidst at med annomyme underretnigner, misforståelser og en desperat Kommune som har svigtet at børnene er Gidslerne ... jeg var kalr over at det kunne ske, men troede naivt på at systemet vil lytte og se at vi er i det samme situation som i 2009.

Uden fagpersoner som kender vores behov. Men annonyme som mener vi skal hjælpes. Meningen kan være alt for god, ind i mellem. Se hvordan internet patruljen husker en familie ... der er ingen grænser i deres verden. og den indlæg om min familie reflektere nu meget andres syn i denne sag. Allesammen uden fagkendskab, som jeg ved en del om!
 


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.