tirsdag den 23. oktober 2012

Så er min børn anbragt ... til en udredning!

Jeg havde som mit eneste forsvar at kommunen uger inden deres valg fik en bekræftelse af at det information i vores sag ikke var gyldig, dvs. alt jeg ville have de undlader og retter blev igennem en afgørelse erklærede ugyldig. Oplysninger de genbrugt da min børn blev anbragt, oplysninger som ikke engang var sandt og skrevet af en person der i hendes job som anden aktør skrev sagen uden at hun talt eller besøgt os.

I retten afleverede jeg, følgende:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i XYs sag om brug af en anden aktør ved udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser Resultatet er:
De børnefaglige undersøgelser er ugyldige
Y Kommunes afgørelse om iværksættelse af de børnefaglige undersøgelser er ikke ugyldig. Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen xx.
Der var enighed på mødet.
Den afgørelse havde to elementer.

Det første var de papir der kom fra vores tidligere kommune var erklærede ugyldig. Sagakter socialrådgiveren kopierede uden objektiv tjek om det også var faktuelt korrekt. Det var gode grunde til.

Den anden del var at Kommunen var forpligtede at lave en børnefaglig undersøgelse. Det var jeg ligeledes hellere ikke uenig i, men jeg var uenig i at rådgiveren vil undersøge min børn på den her måde baserede på "deres samarbejde med mig" og at "jeg afvist en Forældre Kompetence Undersøgelse" den 21 juni 2011, dvs. lige over et år inden uden at de sendt sagen til Ankestyrelsen, men skrev de kun se der ingen belæg var for selve undersøgelsen grundet det skolen beskrev jvf begge børn.  Jeg var også undrende over at når de har uredt dem, betalt skolen mm. at de så hverken vil anvende det vi havde i sagen. Hvad ledt de efter?
Meddelelse nr.: 159-12 Udsendelsesdato: 02-10-2012 Principafgørelse om: anden aktør - børnefaglig undersøgelse - indstilling - lovhjemmel - delegation - kompensation - afgørelse - myndighedsudøvelse - lov: * Lov om social service , lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012 , § 50 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=143595
Resume: Principafgørelsen fastslår En kommune kan uddelegere visse sagsbehandlingsskridt ved udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse til en anden aktør, så længe den anden aktør ikke har indflydelse på afgørelses processen og afgørelsens endelige indhold.
Senere er denne afgørelse også brugt hvor Ankestyrelsen har ligeledes lagt til grund, at delegation til private af kompetencen til at træffe afgørelse kræver klar lovhjemmel, jf. bl.a. principafgørelserne 105-10 og 27-12. Adgangen for kommuner til at overlade til private aktører at deltage i sagsbehandlingen er efter Ankestyrelsens opfattelse forholdsvis snæver, jf. herved principafgørelserne 226-10 og 159-12.


Børnefaglig undersøgelse: Sager om særlig støtte til børn og unge efter kapitel 11 i lov om sociale service er sager, der indeholder en række personfølsomme oplysninger, hvor konsekvenserne af sagsbehandlingen i yderste tilfælde kan indebære tvangsmæssige indgreb.

Det er derfor myndighedens ansvar, at disse sager er oplyst i fyldestgørende omfang, førend der træffes en afgørelse. En børnefaglig undersøgelse er et særligt vigtigt redskab i sager om særlig støtte til børn og unge. Efter loven skal der udfærdiges en børnefaglig undersøgelse, hvis der træffes afgørelse om iværksættelse af foranstaltninger efter kapitel 11 i lov om social service.

Undersøgelsen skal kortlægge, om der skal iværksættes støtte til barnet og familien, og i givet fald, hvilken støtte der er behov for. Jo bedre en børnefaglig undersøgelse beskriver barnets og familiens problematikker, desto bedre er grundlaget for at træffe den rette afgørelse om videre foranstaltninger.

Hvilke opgaver kan uddelegeres til en anden aktør:
En anden aktør kan indsamle, systematisere og objektivt beskrive faktiske sagsoplysninger til brug for en børnefaglig undersøgelse. Den objektive beskrivelse har alene til formål at opsummere de faktuelle oplysninger i sagen.

Det er kommunen, der afgør hvilke sagsoplysninger, der skal indhentes til brug for den børnefaglige undersøgelse.

Hvilke opgaver kan ikke uddelegeres til en anden aktør: En anden aktør må ikke udarbejde vurderinger, analyser eller indstillinger, der foregriber eller kan influere myndighedens afgørelse. Dette er sagsbehandlingsopgaver så tæt forbundet med afgørelsesvirksomheden, at uddelegering kræver en klar lovhjemmel.

Kommunens forpligtelser ved uddelegering til en anden aktør: Det er kommunens ansvar at sikre, at den anden aktør besidder de rette faglige kvalifikationer til at varetage opgaven, og at den anden aktør holder sig inden for den aftalte opgaveafgrænsning. Opgavevaretagelsen bør afgrænses klart og tydeligt. Det er endeligt kommunen ansvar at sikre, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, før der kan træffes en endelig afgørelse. 

Retsvirkningen ved overskridelse af de aftalte beføjelser: Hvis en anden aktør overskrider den aftalte opgaveafgrænsning ved eksempelvis at udarbejde en vurdering, analyse og/eller indstilling til afgørelse i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse, er der tale om udøvelse af en myndighedsopgave uden lovhjemmel.

Det medfører, at den udarbejdede børnefaglige undersøgelse ikke kan anvendes– også selvom kommunen havde foretaget en klar opgaveafgrænsning, som anden aktør ikke har overholdt. Kommunen har i sidste ende ansvaret for, at den aftalte opgaveafgrænsning overholdes. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=143595

Serviceloven: § 74 indeholder en række muligheder hvor den første er at Børn og unge-udvalget træffer i et  møde afgørelse om at gennemførelse af undersøgelse efter § 51 dvs. en §50 gennemføres ved tvang.
I de tilfælde, hvor forholdene det anses for nødvendigt at foretage undersøgelsen af barnet eller den unge uden for hjemmet, og hvor undersøgelsen må anses for nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget efter servicelovens § 51 beslutte at gennemføre en undersøgelse ved at indlægge barnet eller den unge på sygehus eller ved at placere det på en institution. Dette kan også gøres frivillig jvf. §50 
Hvis der skal træffes beslutning om lægelig undersøgelse og behandling, uden at der foreligger samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden, finder servicelovens § 63 anvendelse.   
Servicelovens § 51 tager alene sigte på de situationer, hvor det er nødvendigt at få afklaret, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns sundhed eller udvikling.
Bestemmelsen finder ikke anvendelse i de situationer, hvor kommunalbestyrelsen allerede har tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for en anbringelse. Efter bestemmelsen kan undersøgelsen ske under ophold på institution eller ved indlæggelse på sygehus, såvel på somatisk som på psykiatrisk afdeling.  

Opholdstedet sagt vi ses i næste uge. De sagt de vil afhente deres ting men ingen kom og ingen ringer tilbage. De sagt til børnene de opholder sig i Odense. Tænk stedet siger min kan i skole i morgen ... men hun har ikke hendes bøger??? 

Og kan hun magte Gymnasium med måden anbringelsen skete i dag? 


Politiet kom ind og pressede yderlig på at det skal gå hurtigt. Trods jeg bedt politiet om at holde afstand, og skræmmende at have dem der med min børn på trods af at jeg sagt vi tager frivillig med.


Ikke engang kriminelle får sådan et behandling .... alt i alt tog det 20 minutter og børnene vidste ikke de skulle anbringes. Jeg troede forældre skal aflevere deres børn, men jeg tog fejl. Værst er sagen var "planlagt" udefra at de undersøges på opholdsstedet og må sove hjemme så blev det noget helt andet! 

Dommeren læst ikke principafgørelse, sagen tog 5 minutter at afgøre ... jeg var alene da advokaten svigtede og vi blev ramt af ferien. Jeg blev ikke lyttet til. Det kaldes retssikkerhed. I børn og unge udvalg er det et ja eller nej sag. Kommunen var velforberedt, jeg var alene og kendte ikke fremgangsmåden.

Jeg ved ikke hvornår jeg ser min børn, de ved ikke hvornår de reelt ser mig - og når de ikke måtte få deres ting og jeg henvises til socialrådgiveren som alle ved bare ikke tager hendes telefon i sådanne sager ... jeg er jo bare en dårlig mor. Velkom til anbringelses verden.

Sådan, så kan jeg lære at ikke samarbejde med kommunen. Det er så udfaldet i at jeg klagede til Ankestyrelsen over sagen den 21. juni 2012, netop over den langstrukket sagsbehandling og manglende hjælp. Alt skete efter jeg klagede over en skole, manglede hjælp og fejlplacering uden afgørelser siden august 2011. Med forældre der underrettede om min børn trods vi ikke havde været i deres skole i knap et helt skoleår?  Advokater har rigelig sager og er for den sags skyld ret ligeglad, ikke fordi deres personlighed er sådan men sådan overlever de disse formålsløse anbringelser. Der er en vej, og alt afhænger af ens socialrådgivers syn på dig! Længere er det ikke. 

Børnene er et handelvare - deres behov er sjælden beskrevet udefra andet end det Kommunen eller Skolen har behov for at få "dækket" eller "skjult" eller også at få fokus fjernet fra, enten af uvidenhed eller værre - for at spare! Det er meget svært at ved om det er en god eller dårlig handel som forældre.

Og tro ikke på samfundet gider at høre på jer - næh, nej - "dem der som anbringes" er ikke alles kop te. Og flest aner ikke engang der koster at have et barn med særlig behov. Men hold lige i mente at børn med særlig behov anbringes på lige fod som om de børn er af forældre som slet ikke kan tage var på sig selv, eller børene, og samme lovgivningen anvendes: Socialloven 

Som mor til to børn med særlige forudsætninger er jeg i den grad klar over hvordan vi er misforstået. Begge min børn har et meget langsom forarbejdhastighed og dermed læse/skrive problemer og det kan have en indvirkning på det sociale. Alt meget velbeskrevet af eksperter på området. Og forklarede af mig men kommunen kan og vil ikke rigtig forstå os. På trods af dette er de begge særlig velbegavet og klarer sig godt, bare ikke i grundskolen.

Men at min børn blev anbragt på den her måde, fordi jeg insisterede på at Kommunen samarbejder med det fagfolk Kommunen i sin tid selv betalte kun jeg ikke forstå. Netop selve anbringelsen er meget krænkende, og grænseoverskridende for mig idet vi samarbejdede og samarbejde uden reelt at kommunen nogensinde forstået vores behov. Jeg blev faktisk bare efterladt, og nået først at tage dette foto da det gik op for mig de tog dem.At Kommunen KOPIEREDE en UGYLDIG børnefaglige undersøgelse af 2010 som jeg både klagede til Kommunen, og senere til Ankestyrelsen over. Kommunen tilføjede notater således det lignede en journal §6 skema og på ingen måde mindede om en almendig §50. Kommunen kun arbejde meget intensivt på dette, men talt aldrig med os - det fik helt sit eget løb med tilfældige notater. Der var mange involverede men ikke en eneste til at løse det vi stået i.

Tydeligt er det at Kommunen besluttede og så skulle sagen gennemføres. Og så gik de ellers bare igang. Med så mange mennesker og afdelinger over så mange gange at jeg opgav at holde styr på hvad alle lavede. Faktisk blev jeg ofte overraskede at Jobcentret skulle ind over og over hvordan de fik min læge oplysninger når disse ikke var korrekt.

Jeg havde rigeligt at se til med mit barn, og hertil begge børns skolegang som jeg var ved at samle op på. Kommunen vidste udmærket at skoledelen havde problemer da skolen ansøgt dem om hjælp i dette forbindelse som alle ignorede og jeg kæmpede for. Min datter var lige startede i 1g efter jeg hjemmeunderviste hende og hun klarede optagelsesprøverne. Min dreng havde lige lært at læse og jeg kun se hans skolegang lignede et "stort omgang kaos". Men her står vi med kommunen der kunne kræve at min børn fjernes hjemmefra, i 8 uger, fordi jeg ikke vil deltage i en forældre kompetence udredning som vi sidst fik tilbudt i 2011, og hvor afslaget var vedtaget. Det er kun kommunen der kan beslutte om der skal en forældre evne undersøgelse til - forældre kan ikke selv bede om en.

Det I skal vide om mødet i Børn og Unge udvalg når socialrådgiveren beder en dommer, to fra byrådet og to børnesagkyndige om en tvangsafgørelse er at de kun beslutter om det er et ja eller et nej. De sagsbehandler ikke - dermed sagt, så kan I reelt ikke gøre noget før Ankestyrelsen når jeres sag hvor I får 20 minutter til at påvirke sagen i dvs. her kan I prove at få en udredning eller andet som viser kommunen tager fejl. Alt dette vidste jeg ikke den 23. oktober 2012 - jeg troede endeligt på at en retssal vil stoppe uredelighed, jeg tog fejl. Ikke engang med en Principel afgørelse om min egen sag kun jeg stoppe kommunen. Kommunen gøre som kommunen selv mener - alt efter hvordan socialrådgiveren forstår sagen. Hvis de ikke forstår sagen så kan det gå meget gjalt.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.