onsdag den 24. oktober 2012

Samvær med Pigen samme tidspukt som lillebror
Vilkår for omfanget og udøvelsen af samvær og kontakt mellem pigen på 15½ år og Gymnasi elev og hendes mor. (børnene må ikke se andre, eller have kontakt med deres netværk!)
DENNE var ALDRIG forlagt Børn og Unge Udvalget ... men det er en trick Kommunen bruger når de ikke har grundlag nog for se en klage varer 8-12 uger og så kan de dokumentere deres grundlag. Win win for Kommunen.

Afgørelse Som følge af, at Børn og Unge-udvalget i Odense kommune d.d. har truffet afgørelse om undersøgelse af Pigen jf. servicelovens § 51 og samtidig truffet afgørelse om, at samværet skal foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommune jf. servicelovens § 71, stk. 4 jf. stk. 3, 1. punktum, skal hermed meddeles, at Børn- og Familieafdelingen, Afsnit Øst har truffet afgørelse om, at der er samvær mellem dig og din datter Pigen 1 gang om ugen a´ 1 times varighed.

Samværet skal foregå om onsdagen mellem kl.16.00. og 17.00 på døgninstitutionen, der tillige forestår det overvågede samvær. Såfremt repræsentanten for kommunen under samværet oplever, at samværet er til skade for Pigen, vil samværet blive afbrudt.

Observationer vil indgå i den samlede undersøgelsesrapport. Der vil yderligere være mulighed for telefonisk kontakt 1 gang om ugen af maximalt 15 minutters varighed. Dette foregår om lørdagen kl. 10.15. Afgørelsen er gældende i hele undersøgelsesperioden.

Begrundelse

Forvaltningen har ved afgørelsen lagt vægt på, at det er nødvendigt af hensyn til Pigen sundhed og udvikling at samværet ikke strækker sig over flere timer, idet det må det antages, at Moren vil presse Pigen i forhold til, hvad hun må sige, samt forlange at hun skal redegøre for, hvad der bliver sagt og gjort på institutionen. Dette vil være at udsætte Pigen for et krydspres, som vurderes særdeles uhensigtsmæssigt og som hun vurderes ikke at kunne magte.

Lovhjemmel Ovenstående afgørelse er truffet med hjemmel i Lov om Social Service § 71, stk. 4, jf. stk. 2. Se uddrag af Service loven nedenfor.

Plan for samvær og kontakt Samvær:
Onsdag den 31.10.12 fra kl. 16.00 til 17.00
Onsdag den 07.11.12 fra kl. 16.00 til 17.00
Onsdag den 14.11.12 fra kl. 16.00 til 17.00
Onsdag den 21.11.12 fra kl. 16.00 til 17.00
Onsdag den 28.11.12 fra kl. 16.00 til 17.00
Onsdag den 05.12.12 fra kl. 16.00 til 17.00
Onsdag den 12.12.12 fra kl. 16.00 til 17.00
Onsdag den 20.12.12 fra kl. 16.00 til 17.00

15 min Telefonisk kontakt:
Lørdag den 27.10.12 kl. 10.15
Lørdag den 03.11.12 kl. 10.15
Lørdag den 10.11.12 kl. 10.15
Lørdag den 17.11.12 kl. 10.15
Lørdag den 24.11.12 kl. 10.15
Lørdag den 01.12.12 kl. 10.15
Lørdag den 08.12.12 kl. 10.15
Lørdag den 15.12.12 kl. 10.15
Lørdag den 22.12.12 kl. 10.15

Retsgrundlag: Afgørelsen er truffet efter § 71 i Serviceloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011). Bestemmelserne i § 71 har følgende ordlyd; § 71. Barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner m.v. under anbringelsen uden for hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til barnets eller den unges bedste sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene og netværket holdes ved lige. Ved tilrettelæggelse af samværet, skal der lægges vægt på, at barnet eller den unge også på længere sigt har mulighed for at skabe og bevare nære relationer til forældre og netværket. Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse pligt til at sikre, at forældrene får information om barnets hverdag, og til at bidrage til et godt samarbejde mellem forældrene og anbringelsesstedet. En ret til samvær og kontakt, der er aftalt mellem forældrene eller er fastsat i medfør af forældreansvarsloven, opretholdes under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, men kan reguleres eller midlertidigt ophæves efter reglerne i stk. 2-4. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal om fornødent træffe afgørelse om omfanget og udøvelsen af samværet og kontakten og kan fastsætte nærmere vilkår for samværet og kontakten. Ved afgørelsen lægges særlig vægt på hensynet til barnet eller den unge og formålet med anbringelsen. Der kan ikke efter 1. pkt. træffes afgørelser, som medfører, at samvær og kontakt kun må finde sted mindre end en gang om måneden. En sådan afgørelse sidestilles med en afbrydelse af forbindelsen og skal træffes af børn og unge-udvalget efter stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan med samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, træffe afgørelse om, at samværet mellem forældre og barnet eller den unge skal støttes ved, at der er en tredje person til stede. Stk. 3. Når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget for en bestemt periode træffe afgørelse om, at samvær kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen. Under de samme betingelser og ligeledes for en bestemt periode kan der træffes afgørelse om at afbryde forbindelsen i form af samvær eller brev-, mail- eller telefonforbindelse mellem forældrene eller netværket og barnet eller den unge, ligesom der kan træffes afgørelse om, at barnets eller den unges anbringelsessted ikke må oplyses over for forældrene eller netværket. Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse under gennemførelsen af en børnefaglig undersøgelse efter § 50 under ophold på en institution eller indlæggelse på sygehus efter § 51. Stk. 5. En afgørelse efter stk. 3 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, når betingelserne herfor er opfyldt. Stk. 6. En afgørelse om kontrol med barnets eller den unges brevveksling, telefonsamtaler eller anden kommunikation med forældrene kan alene træffes efter § 123, stk. 2. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen i barnets opholdskommune kan yde støtte til udgifter til forældrenes transport i forbindelse med møder i barnets opholdskommune. Klagevejledning Du har mulighed for at klage over Børn- og Ungeforvaltningens afgørelse til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen være modtaget i: Børn- og Ungeforvaltningen Børn- og Familieafdelingen Center for Børn- og Ungerådgivning Afsnit øst Adresse: Egeparken 2A, 7. sal 5240 Odense NØ Vi skal have modtaget din klage i åbningstiden, inden 4 uger fra du har modtaget afgørelsen. Vores åbningstider er: mandag – onsdag: 08.00 – 15.30, torsdag: 08.00 – 17.30 og fredag: 08.00 – 13.00. Du kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt, og i klagen bedes du oplyse hvorfor du er utilfreds med vores afgørelse. Når vi har modtaget din klage, vil vi tage stilling til om vi ændrer vores afgørelse. Hvis vi ændrer afgørelsen, vil du få besked inden 14 dage. Hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi inden 4 uger din klage, sammen med relevante oplysninger, til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark, hvorfra du vil modtage en kvittering for modtagelsen. Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, eller er i tvivl om hvordan du skal klage, er du velkommen til at kontakte os. Venlig hilsen Socialrådgiver I forbindelse med afgørelse truffet den ___________ vedr. hjælp/støtte i henhold til Lov om Social Service, ønsker undertegnede ____________________________________ (navn) ____________________________________ (bopæl) ____________________________________ (cpr.nr.) herved ansøgningen taget op til ny vurdering. Såfremt den trufne afgørelse ikke ændres, ønskes klagen videresendt til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark til vurdering af Børn- og Ungeforvaltningens afgørelse. Klagen omhandler: og er afleveret til Børn- og Ungeforvaltningen, Børn- og Familieafdelingen, Center for Børn- og Ungerådgivning, Distrikt ____________ den ___________. ____________________________________ (underskrift) Udfyldes af kommunen: Klagen er den _________ modtaget af ____________________________________.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.