onsdag den 10. oktober 2012

Servicelovens formål i Børnesager jvf. § 46

Lige lidt fra fortiden, inden alt bovl startede forfra!

Lukning af vores børnesag i juni 2011 inden den sommerferie jeg kort efter vælger hjemmeundervisning som nødløsning! Jeg beklager billede kavlitet men her læses det klokkeklart at inden vi bedt om at flytte væk fra skolen var der ingen grundlag for tvagsmæssige foranstaltninger!

Hvorfor svarede kommunen ikke vores ansøgning?
Hvorfor fik vi afsalg på støtte til klub med henvisning til at det er mere end det service niveau kommunen Har?
Hvor blev støttetimer af som skolen bedt om?
Hvorfor fik barnet ikke den ordblinde hjælp som handlplanen af testen beskriver og §50 ignorer?


Hvorfor betalt Kommunen skolen helt indtil september 2012 HVIS vi ikke var tvangsanbragt der? Og hvorfor nægtede kommunen at samabrejde med barnets lærer som havde sucess men opgaven? (HINT: de får ikke refusion medmindre ungen er anbragt og de kan ikke anbringe et barn vis problemer kan løses i hjemmet)
Hvorfor nægtede Kommunen at anerkende mobning, som barnet selv kun fortælle om, mobning som blev raportede og esklaede til rå vold mod pågældende barn? 
Hvorfor vil kommunen ikke undersøge førergreb, og må Kommunen sige at det ikke er deres problem når det sket internt på en friskole, kommunen bør da kende loven om magtanvendelserne og at de havde tilsynsforpligtelsen på skolen?
Hvorfor ... Ja, hvordan kan det være at kommunen truede med "sanktioner" når vi vælger andet helt uden at de mødt barnet eller talt med skolens lærer? 
Og kunne lave VURDERINGER via UUO uden at de derfra mødt eller så barnet som var vurderet/evalueret?
Hvordan kan barnet så efterfølgende anklages for at være kriminel idet skolen ikke blev passet? 
Hvad blev der af vores ansøgnngen om at hjemmeundervise som "nødløsning" - der er forskel på dette og ulovlgi skolefravær? Det største var at kommunen uden tilsyn kunne beskrive at barnet ikke fik udnervisingen - en trist sag for det fik barnet, men ikke et år efter anbringelsen og slet ikke noget som tager højde for barnets udredning.

HVAD er det Kommunen har gang i når de IKKE VIL samarbejde med fagpersoner som opnåede en lukket sag? Passer det ikke Odense at sagen blev lukket ... at arejder på en akut anbrignesle i 10 måneder er bestemt ikke en akut anbringelse men en sag hvor nogen ikke fortalt hele sandheden! En fagperosn og ledere som skulle sikre deres job og at Odenses mangledne faglig støtte ikke blev afslørede ...


Husk at dette er servicelovens formål i børnesager: § 46.

Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og skal have til formål at

1) sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk,

2) sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk,

3) understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse,

4) fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og

5) forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv.

Stk. 2. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold.

Stk. 3. Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Hvis dette ikke er muligt, skal foranstaltningens baggrund, formål og indhold tydeliggøres for forældremyndighedsindehaveren og for barnet eller den unge.

Så hvis det man oplever i en sag ikke følger dette formål bør man som person se hvilke muligheder man har for at sikre et barns tarv og trivsel.Kilde: Serviceloven og Gruppe på Facebook: Tvang og Magt

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.