torsdag den 29. november 2012

Det socialt-psykologiske samarbejde


Denne vejledning er udarbejdet som følge af en række henvendelser fra kommuner og privatpraktis erende psykologer, som har efterlyst mere klare retningslinjer for samarbejdet mellem psykologer og kommuner i sociale sager. INGEN af disse dokumenter eksister i noget del af vores sag - det er vildt, hvorfor laver vi alt uden det bruges?
Ved socialt-psykologisk samarbejde formidles relevante helbredsmæssige, sociale og psykologiske oplysninger mellem kommuner og psykologer med henblik på at opnå den optimale sagsbehandling for klienterne. Formålet med denne vejledning er at fremme ”best practice” gennem forslag til retningsli njer for dialogen og samarbejdet mellem kommuner og psykologer.
Informationsudvekslingen har hjemmel i forskellige love og hviler som udgangspunkt på klientens udtrykkelige samtykke.
Vejledningen om det socialt-psykologiske samarbejde indeholder en beskrivelse af kommuner og psykologers virke, lovgrundlaget for udveksling af informationer samt beskrivelse af blanketter til brug for udveksling af oplysninger mellem kommuner og psykologer
Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem repræsentanter fra KL, Københavns og Frederik sberg kommuner og Dansk Psykolog Forening. I forbindelse med bl.a. lovfortolkning har juridisk ekspertise fra relevante ministerier mv. været inddraget. Der henvises til Socialministeriets notat om samtykke og tavshedspligt i bilaget. Kilde: http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_47370/scope_0/ImageVaultHandler.aspxEn række psykologer kalder nu metoderne på behandlingshjemmet Schuberts Minde fra DR-serien “Kæft, trit og flere knus” ulovlige”Hvorfor er der ikke nogen, der råber op? Det er jo overgreb mod børn.”
Så klar er kritikken af behandlingshjemmet Schuberts Mindes metoder fra psykolog Leif Grieffelde, PsykologCompagniet. Han er blandt en række underskrivere af en kronik i dagens avis, hvor metoder som fysiske magtanvendelser kaldes direkte ulovlige.
”Én magtanvendelse er én for mange. Børn udvikler sig ikke, når der bliver brugt magt,” siger han.
I en af udsendelserne forklarer hjemmets leder, at hver eneste magtanvendelse bliver indberettet til det kommunale tilsyn. I 2011 var tallet 23 fordelt på 10 ud af 32 børn. 22 blev erklæret lovlige, mens en var ulovlig. Det fortæller den tilsynsansvarlige i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hanne Overgaard Hansen. 
Kilde: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/451458:Danmark--Psykologer-langer-ud-efter-kendt-behandlingssted 


Det er meget godt at læse og holde i mente når du eller dit barn udredes af en privat psykolog betalt af Kommunen. det med at Kommunen giver mundlig afslag duer ikke, og at Kommunen vælger er hellere ikke helt meningen, men det sker ... jeg håber jeg snarest kan supplere denne tekst med Principafgørelser! Men for nu nøjes jeg med et se på denne liste:

Den socialt-psykologiske aftale vedrører følgende blanketter og attester:
ANMODNING OM ATTEST FRA PRIVAT AKTØR
PSYK 100 – Erklæring om kommunens brug af anden aktør
ATTESTATION
(Påbegyndt behandlingsforløb)
PSYK 111  Anmodning om Attestation fra psykolog (kommunen anmoder)
PSYK 115  Attestation fra psykolog (psykologen svarer)
AKTUEL SITUATION
(Igangværende eller afsluttet)
PSYK 121  Anmodning om status fra psykolog (kommunen anmoder)4
PSYK 125  Status fra psykolog (psykologen svarer)

VURDERING
(afsluttet, igangværende eller skal etableres)
PSYK 131  Anmodning om vurdering fra psykolog (kommunen anmoder)
PSYK 135  Vurdering fra psykolog (psykologen svarer)
UNDERSØGELSE
(afsluttet, igangværende eller skal etableres)
PSYK 141  Anmodning om undersøgelse fra psykolog. (Kommunen anmoder, og psykologen svarer.
Der er ikke udarbejdet svarblanket)
HENVISNINGSBLANKET
PSYK 151 – Henvisning til psykologydelse, fx terapi eller støttesamtaler, som ikke dækkes via blanketter til attestation, status, vurdering eller undersøgelse. (Der er ikke udarbejdet svarblanket)
AFREGNINGSNGSBLANKET
PSYK 190  Afregningsblanket (kommunen sender/psykologen returnerer)

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.