fredag den 2. november 2012

Isolation i et sommerhus ;) uden post, fri internet osv.


Afgørelse vedrørende valg af undersøgelsessted

Odense Kommune, Børn- og Familieafdelingen har truffet afgørelse om at barnet skal have ophold på døgninstitutionen xxx, projektafdelingen under gennemførelse af undersøgelse jf. servicelovens § 51. 
Begrundelse

Børn- og Familieafdelingen har ved afgørelsen lagt vægt på, at xxx har ekspertisen til at udarbejde undersøgelser jf. SL § 51. 
Endvidere er der lagt vægt på, at Pigen under opholdet på xxx, vil have mulighed for at passe sin skole og undersøgelsen derfor ikke vil få indvirken på hendes skolegang og ikke medføre skoleskift i undersøgelsesperioden. (jo med FLERE timers kørsel dagligt som spænder drengen i bilen)
Opholdet vil ikke foregå på selve institutionen, men i et sommerhus, hvor børnene vil opholde sig sammen med personale fra xxx. Dette blandt andet for at imødekomme Morens ønske om, at børnene ikke anbringes sig sammen med unge, der kan have en dårlig indflydelse på dem. 
(NIKSEN mor her blev INFORMERET og anede INTET om det aftale, jeg tror ikke de havde tænkt over en pind de laver! Der er ingen internet til Pigens udd brug og ingen læsePC eller lign. Men der er TV!)
Der foreligger godkendelse fra Regionen – Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. 

Lovhjemmel 
Ovenstående afgørelse er truffet med hjemmel i Lov om Social Service § 51.  Børn og Unge-udvalget i Odense kommune den 23. oktober 2012 har besluttet, at der gennemføres undersøgelse af Drengen under ophold på en institution jf. Lov om social service § 51 stk. 1 og at der gennemføres undersøgelse af Pigen under ophold på en institution jf. Lov om social service § 51, stk. 1

Klagevejledning (?uhm, nå?)
I forhold til klagevejledning har forvaltningen haft kontakt til både Ankestyrelsen og Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark. Begge instanser oplyser at en eventuel klage skal ske til Det Sociale Nævn. Der skal herunder gøres opmærksom på, at Det Sociale Nævn oplyser, at en klage i forhold til valg af undersøgelsessted sandsynlig vil blive afvist, idet Det Sociale Nævn ikke mener, der skal træffes særskilt afgørelse om valg af undersøgelsessted.   
Klagen skal inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen være modtaget i: Børn- og Ungeforvaltningen 
Vi skal have modtaget din klage i åbningstiden, inden 4 uger fra du har modtaget afgørelsen. Vores åbningstider er: mandag – onsdag: 08.00 – 15.30, torsdag: 08.00 – 17.30 og fredag: 08.00 – 13.00. 
Du kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt, og i klagen bedes du oplyse hvorfor du er utilfreds med vores afgørelse. 
Når vi har modtaget din klage, vil vi tage stilling til om vi ændrer vores afgørelse. Hvis vi ændrer afgørelsen, vil du få besked inden 14 dage. Hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi inden 4 uger din klage, sammen med relevante oplysninger, til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark, hvorfra du vil modtage en kvittering for modtagelsen. 
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, eller er i tvivl om hvordan du skal klage, er du velkommen til at kontakte os.


Flot godkendelse .... trist jeg ikke vidste hvordan jeg skulle lede efter hvad. Ingen tog notits af min indsigelse - løbet var kørt, og akter skrevet af dem. Disse typer udredninger restatter psykiatri, psykolog rapporter og koster mange tusender dvs 7000kr i døgnet for at få papir skrevet af pædagoger og socialrådgivere som om kommunen ikke i forvejen havde sagsakter derfra. De hyrer / samarbejder med deres egne psykologer eller psykologer som ikke ser forældre men har tillid til stedets "forklaringer" mm. Utroligt, men sandt - at centret netop ikke godkendt det ophold og socialrådgiver skrev andet ... misforståelser opstår, det er også socialrådgiver og fagkonsulneter fra kommunen som mener de ikke ønsker forældre deltager ... og hyrer et stede e udmærket vidste ikke var rettet jf hans alder, målgruppe og barnets reaktioner - er derefter hvor center for opholdssteder bare ændrede mening og beskrev det var nødvendigt at beskytte barnet? Ja, personalet var ikke trænet til mindre børn, eller i heltaget til den slags opgave ... men ingen forstået deres håndtering af barnet udløst en reaktion - reaktionen blev anbringelses grundlaget. Det var mange års fejlhåndtering grundet socialrådgiveren åbetnlyst misforstået og ingen tjekkede ... eller vil tale om det.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.