torsdag den 8. november 2012

Serviceloven - undersøgelse af et barns behov for særlig støtte - frivilligt eller tvangsmæssigtKommunens forpligtelser ved uddelegering til en anden aktør:

Det er kommunens ansvar at sikre, at den anden aktør besidder de rette faglige kvalifikationer til at varetage opgaven, og at den anden aktør holder sig inden for den aftalte opgaveafgrænsning.

Opgavevaretagelsen bør afgrænses klart og tydeligt.

Det er endeligt kommunen ansvar at sikre, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, før der kan træffes en endelig afgørelse. 
http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuelle/aktive/2012/oktober/159-12.aspx
Publiceret: 22/06 2010. Sidst opdateret: 17/08 2012

Kommunen er forpligtet til at undersøge et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Denne såkaldt børnefaglige undersøgelse skal omfatte barnets eller den unges udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber samt andre relevante forhold.

Kommunen skal anlægge en helhedsbetragtning og inddrage de fagpersoner, der allerede har viden om barnet eller den unge og familiens forhold. Hvis det er nødvendigt, skal kommunen lade barnet eller den unge undersøge af læge eller autoriseret psykolog.

Den børnefaglige undersøgelse må ikke være mere omfattende end formålet tilsiger, og den skal gennemføres så skånsomt som muligt.

Den børnefaglige undersøgelse danner grundlag for kommunens vurdering af, om der er behov for iværksættelse af særlig støtte til barnet, den unge og familien. Den børnefaglige undersøgelse skal inddrage barnet, den unge og forældremyndighedens holdning til kommunens påtænkte foranstaltninger og inddrage de forhold i familien eller i familiens omgivelser, der kan bidrage til at klare vanskelighederne.

Den børnefaglige undersøgelse skal være afsluttet senest 4 måneder efter, kommunen er blevet opmærksom på, at et barn eller ung kan have behov for særlig støtte.

I forbindelsen med den børnefaglige undersøgelse skal kommunen vurdere, om der er behov for en undersøgelse af evt. andre børn i familien.

Såfremt den børnefaglige undersøgelse ikke kan gennemføres med forældremyndighedens og den unges (fra 15 år) samtykke, kan Børn og Ungeudvalget i kommunen gennemføre en undersøgelse under tvang på en institution eller et sygehus.

Det er en forudsætning, at kommunen vurderer, det er nødvendigt for at undersøge, om der er åbenlys risiko for skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling. En sådan undersøgelse skal være afsluttet, inden der er gået 2 måneder, fra beslutningen er truffet.

Læs mere – lovgivningsteksten - §§ 50, 51, 63 og 64 - kapitel 11


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.