mandag den 21. januar 2013

Advokatdækning i børnesager

Advokatdækning i børnesager 1. jan 2013 (svarer til 30 minuttermøde før hver møde o Børn og Unge, byret eller landsret - akkurat du kan lige så got opgive - men mindre du selv har 2-30 000 for en simpel sag!)
Kilde:Nyt fra Ankestyrelsen nr: 1. januar 2013
Parterne kan få dækket omkostninger til en advokat i en børnesag, hvis bistanden
knytter sig til en tvangsmæssig foranstaltning. Det er også tilfældet, hvis en kommune
ikke fastsætter samvær mellem barnet eller den unge og dennes forældre eller netværk
og heller ikke forelægger sagen i børn og unge-udvalget.
Af fuldmægtig Lene Hansen Lykkeaa, Ankestyrelsen

Alt i alt handler Ankestyrelsen udefra det lov som er lavet men her er der punkter som omgående skal ændres. Ret til samvær og kontakt - det er ikke Barnets Tarv at undvære forældrene så der bør ses på disse sager noget hurtiger!

Advokat bistand bør udvides dvs. opdager advoakten at der er uregelmæssigheder bør han/hun kan få ansøgt friprocess så sagen kan belyses.

Kommunerne bør stilles til ansvar for at gentage fejl ... det er som om de udmærket godt ved  sagsgangen og nogle gange kan Borger være i tvivl om hvornår de gentager fejlene for at spare ... så, det bør løses OMGÅENDE.


Hvilke Politiker vil indse at hvis dette sker vil arbejdsbyrden i sagsgangen lettes? Og at alle sparer penge, tid og resourcer?

Gratis advokatbistand ved tvangsmæssig foranstaltning
En part i en børnesag kan få gratis advokatbistand, når der bliver truffet beslutning om
en tvangsmæssig foranstaltning efter servicelovens § 72, stk. 1, nr. 1-11. Det kan fx
være en sag, hvor et barn eller ung anbringes uden for hjemmet uden samtykke, og
sager om afbrydelse af samvær, brev-, mail- eller telefonforbindelse. Ved part forstås
forældrene og unge over 12 år.

Der er ikke fastsat et tidspunkt i loven for, hvornår der skal gives tilbud om
advokatbistand. Men det er afgørende for en advokats mulighed for at kunne bistå under
sagen, at advokaten får en rimelig tid til at sætte sig ind i sagen inden mødet i børn og
unge-udvalget.
Formålet med bestemmelsen er at give parterne tilstrækkelig mulighed for at gøre
indsigelse mod sagens faktiske og retlige omstændigheder, inden der bliver truffet en
afgørelse om tvangsmæssige foranstaltninger.

Rimeligt tid?? 2-3 dage inden mødet oplevede jeg ... Det er ikke helt oki! Og han læser kun sagen og taler kort med forældrene. Mere end det skal forældrenen selv finansere.

Nej, det bør kom langt tidligere fordi der er desværre umenneskelige rådgivere som nøjagtigt beregner hvordan de skal slå til for at gennemføre deres planlagte anbringelse. Rådgiver som med fuldt overlagt sider flere hundrede sider akter mod Borger so er tydligvis træt.

Jeg vil mene at Parter skal have sagen langt inden ... og Kommunens monopoly til at vælge bilag ud af 2500 sider skal standses da Kommunerne oplyser om deres valg alt for sendt og dermed får familierne ikke engang mulighed for at forsvare sig selv - ved at indhente oplysningerne so modsvarer Kommunens bilag. Hertil bør familierne stilles sekretær til rådighed so kan modsvare Kommunens notater med en offentligt anerkendt sprog ... der ville hermed spares mange penge! Sært so det må lyde.

Parterne afgør selv, om de vil tage imod tilbuddet om gratis advokatbistand.
Børn og unge-udvalget har kompetence til at beslutte, at der ikke skal være samvær
eller kontakt mellem barnet eller den unge og forældre eller netværk. Udvalget skal
samtidigt fastsætte, i hvilken periode afbrydelsen skal ske.
Afgørelsen om afbrydelse af samvær og kontakt forudsætter, at det er nødvendigt af
hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, jf. servicelovens § 71,
stk. 3.
Ingen afgørelse om samvær eller afbrydelse sidestilles med en tvangsmæssig afgørelse

Ærgeligt at Børn og Unge ikke engang så Komunens indstilling. Mere grotesk er at der går måneder ved åbenlyse ulovligheder før sagen ses - i vores tilfælde opdagede hverken mig, advokaten fejlen og jeg blev ekstrem påvirket at at miste savær med min børn begrundet i "krydspress" ... et ord so ikke engang eksister i en dansk ordbog! Og bare Kommunen beskriver at det er af hensyn til barnet er alt gennemførbart, men ingen ser om Kommunens udlægning nu også passer - det er alle ligeglad med - eller mener at der er faglighed og gode grundlag. Derfra, er det hele bare et magtspil og det vi gjor sidst skal vi gøre igen ...

Børn eller unge, der er anbragt uden for hjemmet, har ret til samvær og kontakt med
forældre og netværk. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvor ofte og hvordan
samværet og kontakten skal foregå.
Nope, 3 måneder havde min børn næsten ingen kontakt med dem so de havde tiltro til eller kendt. Afgørelserne kom ikke, og når og hvis disse endeligt gives har Kommunen samlet rigeligt til at sige nej ed flere måneders sagsbehandling uden vejledning om ens rettigheder.

Det bliver sidestillet med afbrydelse af samværet og kontakten, hvis der er samvær og
kontakt mindre end 1 gang om måneden. Det er kun børn og unge-udvalget, der har
kompetence til at beslutte, at der ikke skal være samvær eller kontakt mellem barnet
eller den unge og forældre eller netværk.

1 time hver tredjie uge, delt mellem flere børn? Hvad er det for noget af samvær og kontakt. Tænk hvis skillsissebørnene fik same vilkår - sikke et RAMMESKRIG der ville være - men igen Udsatte Børn er jo ikke som andre børn og skal beskyttes fra deres "dårlige forældre". Vel og mærke, har mennesker alle det samme behov og her på det seneste så er alle sager ens. Men jeg tænker ... hvems Tarv tilgodeses ... andet end Opholdssteder som ikke har folk rendende hele tiden.

Det bliver også sidestillet med en tvangsmæssig afgørelse om afbrydelse af samvær, hvis
en kommune ikke fastsætter samvær mellem barnet og barnets forældre og netværk og
heller ikke forelægger sagen i børn og unge-udvalget. I de tilfælde har forældrene og
barnet, hvis det er fyldt 12 år, ret til gratis advokatbistand. Det slår vi fast i
Principafgørelse 184-12.

Tja, og sådan en sag kan tage et års tid. Hvem tør kæmpe? Og i øvrigt er netværk KUN fortolket som bedsteforældrer - hvad med børn som ingen familie har? Surt advokater koster 1000kr i timen ... eller mere

Omfanget af dækning af advokatomkostninger

Det er kun de omkostninger til advokatbistanden, der knytter sig til selve den
tvangsmæssige foranstaltning, der kan dækkes.

Det er lidt af en sær bestemelse for INGEN absolut INGEN ved hvilke akt ud af 2500 sider Kommunen vil vælge at bruge ... så det bør stoppes. Giv familierne retssikkerheden tilbage ved at advokaten får lov til at vurdere hvad han mener skal med. Kommunens valg af akter er ofte så ensidig og fejlbehæftet og kommer på tidspunkter hvor familierne er så belasted (tvang er ikke børnemad) at Kommunen faktisk vinder på resourcerne. Mange sager vil løses noget billiger hvis Kommunens arbejde blev tjekket ...

Retten til gratis advokatbistand omfatter som udgangspunkt kun situationer, hvor der er
berammet møde i børn og unge-udvalget. Der er dog i særlige tilfælde undtagelser. Fx i
den situation, der er beskrevet ovenfor, hvor kommunen har undladt at fastsætte
samvær eller kontakt, og hvor afbrydelsen ikke er forelagt børn og unge-udvalget.
Spændende: Hvad er så andre særlige undtagelser?

Netop fordi kommunens undladelse sidestilles med en afbrydelse af samværet eller
kontakten, skal parterne i de situationer stilles som om, der er truffet afgørelse i børn og
unge-udvalget om afbrydelse af samvær/kontakt. Det vil sige, selvom børn og ungeudvalget
ikke har truffet nogen afgørelse om dette.
Forældrene og den unge, der er fyldt 12 år, har altså alligevel ret til at få dækket
udgifterne til den advokatbistand, som har været nødvendig for enten at få fastsat
samværet/kontakten eller få sagen forelagt børn og unge-udvalget. 
Salær og godtgørelse for udlæg til advokat fastsættes efter retsplejelovens regler om fri
proces.

Ærgeligt vi ikke fik oplyst dette ... det var svært at være i somerhuset og at vide min søn var fuldstændigt isoleret i 8 uger fra alt og alle han kendt.

Hvis advokaten har kontor uden for retskredsen

Hvis parterne vælger en advokat, der har kontoradresse uden for retskredsen, kan
kommunen afslå at godtgøre den del af de ekstra advokatudgifter, der er forbundet
hermed.
Hvis en part vælger en advokat, der har kontor uden for retskredsen, skal han eller hun
regne med selv at skulle betale de ekstra udgifter, der er forbundet hermed.
Principperne fra den historiske Principafgørelse O-3-95 gælder derfor stadig.
Ærgeligt, når advokater noralt er lidt i klemme når de har deres praksis i samme Kommune som de praktisere i, og forældrenen ikke ejer en røde reje især i sager hvor der er tale om børn med handicap!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.