lørdag den 26. januar 2013

Høv, Højtbegavede i Europa 2020-strategien!Skrevet jan 2012:

Ang.: Udnyttelse af højtbegavede unges potentiale i EUEn af topprioriteterne i Europa 2020-strategien er at fremme intelligent vækst, således at viden og innovation bliver til de to vigtigste drivkræfter i den europæiske økonomi. For at nå det mål er det vigtigt, at EU benytter sig af den disponible menneskelige kapitals potentiale, især hos de unge højtbegavede, som udgør ca. 3 % af befolkningen. Ud fra den synsvinkel er det yderst vigtigt at have effektive undervisnings- og uddannelsessystemer, der hurtigt kan udpege elever/studerende med denne profil. Formålet er at øge mulighederne for at skræddersy en undervisningsmæssig opmærksomhed på deres behov for at udvikle deres begavelse så bredt som muligt.

EU-medlemsstaternes uddannelsespolitikker er for tiden baseret på princippet om "opmærksomhed på mangfoldighed" for at sikre en differentieret uddannelsesmæssig tilgang på linje med elevernes/de studerendes særlige behov og udvikle deres maksimale potentiale. Ikke desto mindre har indsatsen for at identificere disse højtbegavede elever/studerende klart været utilstrækkelig.

Analysen af den aktuelle situation i de 27 medlemsstater viser store skævheder for så vidt angår identificeringen af højt begavede elever/studerende og den type undervisningsmæssige opmærksomhed, de får. En af grundene er den manglende definition af, hvad der forstås ved "højtbegavet", hvilket gør det vanskeligt at identificere sådanne elever/studerende. Derudover viser analysen også, at de uddannelsesmæssige foranstaltninger over for disse elever/studerende bør forbedres bl.a. via en bedre læreruddannelse.

Sammenlignet med resultaterne i PISA 2009-rapporten udgivet i 2010 står dette scenario i modsætning til de bestræbelser, vækstøkonomierne har udfoldet for at øge deres konkurrenceevne via et mere effektivt undervisnings- og uddannelsessystem, herunder også større opmærksomhed på højtbegavede elever/studerende.

I denne konkurrenceprægede og udfordrende globale kontekst bør EU være i stand til at udnytte et af dets vigtigste trumfkort, den menneskelige kapital, og fremme iværksætterkultur, kreativitet og innovation på alle uddannelsesniveauer. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg udgør en ekstraordinær platform for det første for at påpege højtbegavede elevers/studerendes specifikke behov, og for det andet for at fremme en koordineret indsats på europæisk plan som svar på deres behov baseret på følgende tiltag:

·            Permanent uddannelse af lærere via livslang læring og ved at gøre det lettere at udpege og give disse elever/studerende særlig opmærksomhed.

·            Deling af de eksisterende evalueringsprocedurer til identifikation af højtbegavede elever/studerende.

·            Udformning og gennemførelse af uddannelsesprogrammer, der garanterer særlig undervisningsmæssig opmærksomhed til højtbegavede elever/studerende, ikke kun i skolen men også uden for.

·            Udformning og gennemførelse af mekanismer for livslang læring for højtbegavede elever/studerende, især i overgangsperioder (adgang til højere uddannelse, adgang til arbejdsmarkedet).

I øvrigt er sigtet med denne initiativudtalelse at fortsætte arbejdet på dette område udført af Kommissionen og Europa-Parlamentet i 2007 i form af en informationskampagne og et seminar med det formål at nå frem til større anerkendelse af disse elevers/studerendes behov. Konklusionen er, at EU bør tage yderligere skridt for at forbedre den undervisningsmæssige opmærksomhed over for højtbegavede unge som et afgørende element i reformprocessen med sigte på at skabe en videnbaseret økonomi.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.