mandag den 29. april 2013

Hvad sker der hvis barnet og familien ikke er som flest?

Beskrivelserne vil tydeliggøre kommunens serviceniveau ift., hvilke tilbud der visiteres til og hvilke målgrupper tilbuddene henvender sig til og dermed også en præcisering af, hvilke visitationskriterier som er gældende for tilbuddene. Udover at fastlægge tilbudstype, vil serviceniveaubeskrivelserne tydeliggøre omfanget af det konkrete tilbud ift. barnets og familiens ressourcer og problemer.

I det politiske beslutningsgrundlag vedr. serviceniveauet vil eventuelle ændringer ift. det eksisterende serviceniveau være fremhævet.

Det skal dog påpeges, at der, jf. Serviceloven, skal foretages en individuel vurdering i hver enkelt sag og der derfor kan forekomme mindre afvigelser i enkelte sager ift. et politisk fastlagt serviceniveau.

Er det så ikke mest fair hvis politker melder tydeligt ud hvad en Borger kan og ikke kan i systemet? Frem for at styre det hele som om det er Borgernes manglende samarbejde og forståelse ... og presse alle igennem et forløb - uagtet konsekvenser for marginaliserede grupper?

Det er et for os menige som at gå igennem en labyrinth i mørke med fælder ... før vi opdager der er et planlagt kassetænkt vej og ingen reelle fritvalg. Med mindre der er en person som genkender problematikken og har magten til at lade andre forstå "denne sag er ikke som flest".

Vores sag er forlængst for kompleks til kasserne. Der kan kun være en syndebuk og en taber ... resten er vindere. Den stærkeste part sikre sig en sejr ...

I den aktuelle sag har Ombudsmanden valgt kun at behandle den del af klagen, der handler om etablering af enkeltmandsundervisningen, hvorimod den tvungne flytning til en anden skole, ikke behandles.

Så denne sag og tilsvarende sager hos Ombudsmanden vil med tiden resultere i en nødvendig opstramning i de enkelte skolers forvaltning af skolelovgivningen, men vil ikke give forældre – og børn – mulighed for at få genvurderet, de sager, der af klageren opleves som urimelige og ulovlige.

Ombudsmandens udtalelse Skoleleders beslutning om midlertidig  enkeltmandsundervisning var en afgørelse har nr. 2013-02 og kan læses på  http://www.abaforum.dk/danmark/2013/dk_1304_ombudsmand_kritiserer_skole.php

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.