onsdag den 3. april 2013

PPR psykologen der ikke indberettet førergrebsagen er vores psykolog igen.

Som nævnt ovenfor er udgangspunktet, at barnet skal gå i den almindelige folkeskole, hvilket kan være:


- Den lokale folkeskole
- Specialskole, specialklasse eller heldagsskole
- Heltidsundervisning på ungdomsskolen

Der kan endvidere iværksættes enkeltmandsundervisning som en midlertidig løsning, mens kommunalbestyrelsen tager stilling til skoletilbuddet.

Folkeskoleloven giver dog mulighed for, at barnet eller den unge kan modtage specialundervisning på anbringelsesstedet.

Skoletilbud

Efter folkeskoleloven er det kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor anbringelsesstedet er beliggende (skolekommunen), der har ansvar for, at barnet eller den unge får et skoletilbud umiddelbart efter, at barnet eller den unge er blevet anbragt på et anbringelsessted.

Skolekommunen har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og skal påse, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Udgifter til skolegang 

I forhold til udgifterne til skolegangen er udgangspunktet, at det er den kommune, hvor barnet er tilmeldt folkeregistret, og dermed den kommune, hvori barnet eller den unge er anbragt, der skal dække
udgifterne. Hvis folkeregisterkommunen (skolekommunen) beder den anbringende kommune om at
dække udgifterne til skolegangen, er den anbringende kommune forpligtet til at dække udgifterne efter
lov om retssikkerhed og dokumentation.

Det gælder, selvom det er skolekommunen, der beslutter, hvilket undervisningstilbud barnet eller den
unge skal have. Den anbringende kommune har således pligt til at refundere de udgifter, som skolekommunen har i forbindelse med undervisningen af barnet eller den unge. Det omfatter også udgifter
til specialpædagogisk støtte i undervisningen.


Revisitation af specialundervisning

Efter bekendtgørelsen om specialundervisning skal skolelederen følge udviklingen hos elever, der modtager specialundervisning, og skolelederen skal mindst en gang om året tage stilling til, om den specialpædagogisk bistand skal fortsætte, ændres eller ophøre. Afgørelsen skal ske efter pædagogisk psykologisk rådgivning og efter samråd med forældrene.
http://uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2012/Aug/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF12/120830%20Rapport%20om%20anbragte%20boerns%20undervisning.ashx


Kære Mor

Jeg er blevet tilknyttet xxx's sag fordi han er blevet anbragt udenfor Odense kommune. Min opgave er at samarbejde med PPR i Vejen kommune omkring skoletilbud til xxx. Det vil fortsat være sådan at xxx's sagsbehandler er din kontaktperson i Odense kommune.


Med venlig hilsen

Det som er bemærkelsesværdig er hvor hårdt Odense Kommune fastholder det fulde kontrol og overtager det ansvar fra barnets nuværende skolekommune!

Det er jvf. UVM den ny Kommune som har ansvaret for barnets skolegang, men der er et hul i loven! Den gammel Kommune skal kun refundere hele skolesagen så endeligt sparer de ikke nogle penge ved at anbrindge et abrn i en anden kommune MEN udnytter de hulelt kan de skjule deres tidligere skolesvigt meget langt og for evigt.

HVORFOR er det den psykolog som undskyldte "at hun blev grebet af situationen" og dermed GLEMT at indberette førergreb som siger at hun har sagen nu? Hvorfor fortæller barnet at de voksne siger han ikke er ordblind mere NÅR deres seneste psykolog rapport fastholder ordblindhed? Sært, ikke?

Den psykolog har haft vores skolesag hele tiden - det vidste jeg langt før oktober og da jeg tiggede to andre om at høre på mig fredag den 1. november sagte de sagen er ikke på deres bord længere. Det var INDEN det første magtanvendelse overfor min søn, noget jeg kun se ville ske da personalet ikke behadnlede ha ordentliget. Begge var leder og begge gjor INTET ved sagen.

Virkelig mange kender sagen ingen kan gjor noget som helst og ingen indberettet jvf. lovens bestemmelser af bekendtgørelsen selve førergreb eller mistanke om skolevold MEN jeg fik børnene fjernet! Sært hvordan sagen kan beskrives udefra Kommunens behov?

Er det Barnets Tarv når Kommunen er ansvarlig overfor at et barn og samtidig glemmer barnets skolegang i 5 måender? Herudover tillader at barnet lider overlast? Jeg er anklaget, dømt og skal anerkende deres forygende god stykke arbejde ... spørgsmålet er bare hvor længe? Svaret er Kommunen er i kontrol og forældrene har intet at skulle sige. Det er samarbejde på Kommunalt plan og alle anerkender det ...

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.