søndag den 16. juni 2013

Forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven skal overholdes, når kommunen overlader opgaver til andre

Forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven skal overholdes, når kommunen overlader opgaver til andre
352. Forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder som udgangspunkt kun for offentlige myndigheder og deres sagsbehandling. Da private i vidt omfang udfører opgaver såvel på det sociale område som på det beskæftigelsesmæssige område, er det fastsat i § 43, stk. 2, at private, der udfører disse opgaver er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den opgave, der udføres. Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven er beskrevet i afsnit XII. Private skal desuden altid overholde persondataloven ved data-behandling af personfølsomme oplysninger, også når den private udfører en opgave for det offentlige.

http://www.socialjura.dk/content-storage/regler/2006/vejl-73-af-310-2006/#c55612

Tavshedspligt og aktindsigt i kommunale råd


Sekretariatet er af flere DH-repræsentanter i handicaprådene blevet spurgt om, hvorvidt kommunen kan pålægge rådets medlemmer tavshedspligt i sager, påstemple papirer fortrolige eller kalde et punkt på dagsordenen for lukket.

http://www.handicap.dk/dokumenter/rapporter-notater/tavshedspligt-og-aktindsigt/kapitel1

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Opgaver, der overlades til private

§ 43. Når en myndighed overlader opgaver efter lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dagtilbudsloven, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og lov om social service til andre end offentlige myndigheder, er disse omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den opgave, der udføres. 

Dette gælder også for privatinstitutioner, jf. § 19, stk. 4,4) og § 51, stk. 4, i dagtilbudsloven og for friplejeboliger.

Stk. 2. Ved opgavevaretagelsen, jf. stk. 1, er videregivelse og indhentelse af oplysninger vedrørende enkeltpersoner omfattet af forvaltningslovens §§ 27, 29, 31 og 32. 

Dette gælder også for selvejende institutioner, der efter aftale udfører en opgave for en kommunalbestyrelse eller et regionsråd.
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=142832#Kap6


Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud
Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 43, stk. 2 er dele af forvaltningsloven og offentlighedsloven gældende for opholdssteder og botilbud, når tilbuddene udfører den opgave, som det er aftalt mellem myndigheden og tilbuddet, at myndigheden overlader til tilbuddet.

Forvaltningslovens og offentlighedslovens regler træder for eksempelsåledes i kraft når et barn eller en ung anbringes, og der indgås aftale mellem den anbringende kommune og opholdsstedet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder kun for de opgaver, som den private leverandør udfører for kommunen efter den sociale lovgivning. Andre aktiviteter, som den private leverandør udfører, er ikke omfattet af § 43, stk. 2 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_38070/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Forvaltnignslovens §§ 27, 29, 31 og 32.


§ 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jfr. borgerlig straffelov § 152 og §§ 152 c-152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, herunder navnlig til:

1) statens sikkerhed eller rigets forsvar,
2) rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner,
3) forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning,
4) gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen,
5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed,
6) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold, eller
7) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers økonomiske interesse i at beskytte oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold.

Stk. 2. Inden for den offentlige forvaltning kan der kun pålægges tavshedspligt med hensyn til en oplysning, når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. En forvaltningsmyndighed kan bestemme, at en person uden for den offentlige forvaltning har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som myndigheden videregiver til den pågældende uden at være forpligtet hertil.

Stk. 4. Fastsættes der i henhold til § 1, stk. 2, regler om tavshedspligt, eller pålægges der tavshedspligt efter stk. 3, finder straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f tilsvarende anvendelse på overtrædelse af sådanne regler eller pålæg.

§ 29. I sager, der rejses ved ansøgning, må oplysninger om ansøgerens rent private forhold ikke indhentes fra andre dele af forvaltningen eller fra en anden forvaltningsmyndighed.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis

1) ansøgeren har givet samtykke hertil,
2) andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller
3) særlige hensyn til ansøgeren eller tredjemand klart overstiger ansøgerens interesse i, at oplysningen ikke indhentes.

§ 31. I det omfang en forvaltningsmyndighed er berettiget til at videregive en oplysning, skal myndigheden på begæring af en anden forvaltningsmyndighed videregive oplysningen, hvis den er af betydning for myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, som myndigheden skal træffe.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder dog ikke anvendelse, hvis videregivelsen påfører myndigheden et merarbejde, der væsentligt overstiger den interesse, den anden myndighed har i at få oplysningerne.

§ 32. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, må ikke i den forbindelse skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførelsen af den pågældendes opgaver.

Offentligloven er så et helt kapitel for sig men det er en kompleks område som endeligt er meget enkeldt ...


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.