fredag den 28. juni 2013

Misforståelser er nok forklaringen på "hemmelige" udredning!Politisk flertal sikrer ordblinde børn

Ordblinde børn nægtes jævnligt den rette ordblindeundervisning i skolen, men nu vil et flertal i Folketinget sikre ordblindes ret til hjælp, så de ikke længere kan lades i stikken.
http://forsiden.3f.dk/article/20071112/NYHEDER/71112019/2140


Min dreng er som sagt started på en Intern skole uden min accept.

Nu spørger jeg dumt:

Særlige dagtilbud og godkendelse af forældres udførelse af hjælpen i hjemmet (serviceloven LBK nr 810 af 19/07/2012 Gældende)

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven.

.....
Retssikkerhed når .... ??? Der er således i bekendtgørelse nr. 793 af 12. juli 2012 en klar procedurefor kommunalbestyrelsens henvisning af børn til interne skoler, herunder inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning, som sikrer, at barnet bliver henvist til et relevant undervisningstilbud.

Henvisning til specialundervisning i interne skoler sker efter pædagogisk-psykologisk rådgivning og efter samråd med barnet og forældrene. Bar-nets synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til bar-nets alder og modenhed.Hvis de sociale myndigheder beslutter at anbringe et barn i et anbringel-sessted, der ligger i en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen i denanbringende kommune underrette beliggenhedskommunen forud foranbringelsen med henblik på, at der kan etableres en faglig dialog ombarnets undervisningstilbud.Hvis anbringelsen sker akut, uden at der forud for anbringelsen er etable-ret en faglig dialog om barnets undervisningstilbud, skal kommunalbesty-relsen i den anbringende kommune senest ved anbringelsen give belig-genhedskommunen meddelelse herom med henblik på at få etableret denfaglige dialog om barnets undervisningstilbud.

http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l96/spm/9/svar/1022208/1207975/index.htm


Hans skolepapir er vurderet af fagspecialister med modsigende konklusioner - den ene er Kommunenskonsulent og den anden en med et mange årige erfaring jvf. Ordblindhed - dem som har arbejdet med hans adfærd blev ekskluderet. Der er ikke en eneste psykolog bortset fra en der gav en evaluering efter en time som er så modstridende 5 tidligere at flere undrede sig, men ikke Ankestyrelsen eller Byretten ... jeg tror ikke de ser dybere end socialrådgiverens konklusion.

Men det er jo Kommunen som vælger på hans vegne. Der er det en "lærer" som arbejder som Kommunens Pædagogisk Konsulent. Nu er der iværksat en del undersøgelser som en Læse Pædagog står for. For god ordensskyldt er en med den betegnelse en person som kan være "alt" fra selvudnævnt ekspert til en meget faglig kompetent person. Hun har fået besked på hun ikke må tale med mig - allright, hvad er det lige præcis Kommunen laver?

Udreder de et barn uden fortid ... og hvad er lige formålet er ... tja, alt er nok pga. moren! Vi har været disse kampe igennem hvert andet år siden 2006 og det er suverænt Kommunens valg - jeg vandt alle de andre gange, men denne gang taber jeg fordi barnet er anbragt. Det er også mig som er skyldt i at barnet er i det undervisningsmæssige tilstand barnet er i - uden andet end vurderinger som blev gjort uden test og tilsyn og senere stedfasted efter barnet blev fuldstændigt traumatiseret af en udredning hvor de voksne brugt ulovlig magtanvendelser, og isolation både fra moren, familien, tidligere lærer og fritidsaktiviteterne. Men ingen VIL se noget. Er det Barnets Tarv? Er det fremtiden for "besværlige forældre".

Barnet høres slet ikke, ikke engang jvf. behov for at se jævnaldrende børn, fritidsaktiviteter osv. nu på 9. måned dvs. snart et helt år uden at se andre på 11 år hverken der hvor han bor eller går i skole og to år siden læseklasse behov blev akut og 3 år siden diagnosen med handleplan som ikke blev iværksat og 5 år siden at ordblindhed blev en konkret mistanke ... det samme år Folketinget afsat ret mange penge til at Kommunerne kunne løse problemerne jvf. ordblindebørn. Historien er det samme som Rikkes http://ekstrabladet.dk/kup/article1298830.ece forskellen er min dreng er Omsorgsvigtet.

Det er sådan at jvf. Bekendtgørelsen og samarbejde er ikke meget værd når klagenævnet ikke reelt kan vurdere en sag fordi sagen er fastlåst og dokumenter erstattes, sagen trækkes i langdrag så alt anses til at være forældet osv. Men jeg er harm når ting bevidst skjules - hvorfor skjuler de en udredning på den her måde? Blev det vanskeligt da deres tvangsudredning pegede på en læseklasse - skal den omskrives eller er det her for barnets bedste? Jeg er meget betænkeligt at alle som kender ham er erstattet med en tæm som "samarbejder" og henviser til Chefen.

Vi ønskede siden juni 2011 en læseklasse ... men grundet "samarbejdsproblemer" og "mistanker" blev han tvangsudredt over 8 uger hvor han blev isoleret fra alt og alle han kendt med fremmede pædagoger og for at undgå krydspress måtte jeg så kun se ham 1 time om ugen - en samværs afgørelse som IKKE var afgjort og nok aldrig ville kunne trumfes igennem før "personalet" havde dokumenteret min adfærd. Enden blev så en anbringelse jvf. §58 stk 1 og 4 (manglende behandling af barnet og adfærdsproblemer hos barnet) MEN noget som psykolog rapporten skrev er hans behov jvf. skolegang dvs. en læseklasse og derefter alm. skole. Hvad laver han på en Internskole - flyttet fra hans hjemmekommune som ejer en læseklasse? Nå, vent vi skal arbejde fremmedrettet ... det kan ikke være mere vanvittig end det er!


Kommunerne svigter

- Kommunerne har svigtet deres opgave, og vi ønsker at ordblinde elever får et retskrav. Sådan at skolerne skal følge indstillingerne fra fagfolkene, der udreder børnene og konstaterer ordblindevanskeligheder. Det kan for eksempel være anbefaling om særlig tilrettelagt specialundervisning. Som loven er nu, behøver skolelederen ikke at følge den faglige indstilling, og kan derfor undlade at opfylde folkeskoleloven. Det er uforståeligt og urimeligt, siger Hans-Pauli Christiansen.

Hans-Pauli Christiansen understreger, at det er hårdt tiltrængt, at Folkeskoleloven får en bestemmelse der sikrer, at den enkelte skole skal og ikke kan følge de faglige indstillinger.

- Vi oplever i stigende grad, at kommuner og skoler løber fra opgaven og overtræder folkeskoleloven, og at kommunerne bruger økonomiske argumenter - "det har vi ikke råd til" - for at undgå at hjælpe de ordblinde, siger Hans-Pauli Christiansen.


http://forsiden.3f.dk/article/20071112/NYHEDER/71112019/2140 tja, nu er kommuner bare bedre til at sikre deres pels ikke klemmes i maskineriet men sender vist flere børn end nogensinde videre til VUC osv. uden at børnenes læsevanskeligheder er løst!


Politkerne havde alle så gode ideer, hvor er disse Politiker i som sagerne opstår? Jeg kan kun sige: Nogen må tage et ansvar og det er horribelt at alle skubber bolden. Værre er at ordblindeområdet er fuldstændigt kaotisk når et barn kan ekskluderes og hjælpemidlerne og en udredning er udeblevet i 5 år. Så er der tydeligvis noget som ikke fungere: Det kan da ikke kun være forældrenes samarbejdsvanskeligheder, vel? At en anbringelse afskåre et barn fra både Ordblindeforeningen og en Ordblindeklasse ... når barnet allermest har brug for at det sker noget er jo en vurderingssag. Herhjemme kalder jeg det grov svigt.
http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/l103/beh1/forhandling.htm?startItem=-1 læser jeg diverse politkernes ord er jeg godt nok ikke en tilfreds mor.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.