mandag den 14. oktober 2013

”Omsorgsgreb” - Endelig rapport om § 71-tilsynets anmeldte besøg


Looks like Fun?
Don't let the adults ever fool you!
My Kid said it all: Mom, I hit her because she was breaking my arms.
And she? (Not the demonstrator on the picture)
I had to protect myself ... and wrote a nice articulate note ... grmf!

Look at your child, is your child uncomfortable - edgy - quiet - sad?
Some people lie. Be carefull out there.
Det fremgår af udtalelsen, at det er deres opfattelse, at anvendelsen af ”omsorgsgreb” eller en hånd på f.eks. skulderen af den unge med det sigte at følges sammen med den unge ikke er magtanvendelse
i servicelovens forstand, idet der ikke anvendes ”en vis fysisk kraft”, og at sådanne situationer derfor ikke skal indberettes. Kommunen har ikke i sin udtalelse taget stilling til denne opfattelse. I Odense mener Kommunen det er en sag mellem forældrene og skolen eller Opholdsstedets ledelse ... ????

Generelt vil graden af fysisk magt og omfanget af barnets eller den unges modstand være væsentlige kriterier for, om der er tale om omsorgshandlinger eller egentlig fysisk magtanvendelse. Det anses fx for en omsorgshandling at lægge en arm om skulderen på et barn eller en ung for at angive, at man ønsker, at vedkommende skal følge med. Følger barnet eller den unge med, anses det fortsat som omsorg. Stritter barnet eller den unge imidlertid imod fysisk ved aktiv modstand, skal den fysiske
kontakt ophøre, medmindre barnet eller den unge udsættes for fare, hvis man slipper taget. Fortsat brug af fysisk magtanvendelse kræver således, at betingelserne i magtanvendelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 1, er opfyldt, dvs. at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarlig, eller at barnet eller den unge er til fare for sig selv eller andre. Ombudsmanden siger link åbner OPCAT rapport om Kanonen
Joken er at stederne skriver at "at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarlig, eller at barnet eller den unge er til fare for sig selv eller andre" så er det ALLRIGHT at bruge "omsorgsgreb" eller fastholde børn på deres seng eller på gulvet som set i Schuberts Minde og fortalt i Herkules udsendelser ... og det er efter min mening et alvorlig overtrædelse af den bekendtgørelse ... og jeg er uforstående overfor at vejledningerne ikke kan begribes - spørgsmålet er hvem underviser de her folk?

På § 71-tilsynets opfølgende spørgsmål vedrørende begrebet ”omsorgsgreb”, har regionen svaret følgende:”Et omsorgsgreb er et forebyggende, guidende greb, som kan anvendes til patienter, der kan have uforudsigelige reaktioner mod personale og medpatienter.  
Omsorgsgrebet anvendes typisk, når en patient ledsages til bad eller toilet.

Grebet har en forebyggende karakter og kan forsinke et udfald. Tilsvarende greb anvendes også på f.eks. plejehjem, når demente patienter skal ledsages. Grebet ligger ligeledes på linjemed de ledsagegreb, sundhedspersonalet er undervist i på grunduddannelsesniveau og hvor det ikke er tilstrækkelig hjælp "at holde i hånd".

Grebet er således ikke et holdegreb eller tvangsgreb. Patienten kan til enhver tid nægte at få denne støtte.Hvis en patient gennem lang tid f.eks. nægter at gå i bad er det en ny situation, og her kan psykiatrilovensbestemmelser komme i anvendelse, for at kunne hjælpe patienten.”

Ledelsen ved stedet som fik besøg fremførte de særlige behov, der er på Sikringen. I relation hertil blev spørgsmålet om oppegåendefiksering drøftet, som er blevet kritiseret af Den Europæiske Torturforebyggelseskomité. Sikringen synes,det er et dilemma, da alternative tvangsforanstaltninger ofte medfører større isolering på værelserne afpatienterne, eller såkaldte ”omsorgsgreb” fra personalets side. Valg af tvangsmetoder har dermed megetforskellig indvirkning på f.eks. det sociale liv for patienterne. Kilde: http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/%C2%A771/bilag/112/862639/index.htm

Respekt for beboerne
Medarbejdernes forhold til beboerne er
altid baseret på respekt for målsætningen
om, at beboeren skal blive ”chef i eget liv”.
Derfor er relationerne til beboerne så vidt
muligt altid på deres egne præmisser.
Når en beboer f.eks. har det skidt, udvælger
medarbejderne den person, der har det
bedste forhold til ham eller hende, til at
tage en snak og blive der, indtil han/hun
falder til ro.
- Når det alligevel nogle gange går galt, er
det ofte fordi beboeren oplever, at en aftale
er blevet brudt, eller fordi strukturen i beboerens
hverdag er blevet forstyrret, forklarer
Lotte.
Hvis en beboer begynder at blive voldelig,
vil personalet altid først forsøge at bruge
det mindst indgribende middel til at stoppe
optrapningen af volden, i de fleste tilfælde
omsorgsgrebet (se billedet). Det kan
ofte hindre beboeren i at slå. Pdf fil her

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.