søndag den 17. november 2013

Nu er det tiden hvor #udredte børn placeres til efterår 2014


Visitationen/ revisitation/ elevfordeling mm. en tidsplan:

November 2012
Kommunerne vurderer deres
specialundervisningsbehov

3. december 2012
fremsender skolerne beskrivelser af deres elever til PPR
kontorerne i de henvisende kommuner som grundlag for en mulig revisitation for det følgende skoleår.

7. januar 2013
remsender kommunerne skriftelig accept af revisitationer til skolernes beliggenhedskomune, som
straks videreformidler dette til de respektive skoler.
ordinationsgruppen.

14. januar 2013
Nyvisiteringer, der går på tværs af netværk koordineres via KFS. Ønsker om placering af nye elever, som kommunen/netværket ikke selv har mulighed for at placere i egne tilbud fremsendes til KFS på skemaer, der udsendes i løbet af november 2012

14. januar 2013
Elevoplysningerne til KFS gives udelukkende som fødselsdata og dreng/pige, samt hvilken slags tilbud der ønskes.
Kommuner, der driver specialskoler/ specialklasserækker/ specialskoler en oversigt
over antallet af ledige pladser til KFS.
Nyvisitationer fremsendes ligeledes og senest
den 14 januar til den kommune, hvor den ønskede skoleplacering er beliggende

Muligheden vil være til stede for, at ønsket ikke kan kombineres med en ledig kapacitet. I så fald sendes elevmaterialet til den alternative placering efterfølgende.
Koordinerende Funktion for Specialundervisning
en fælleskommunal enhed i Hovedstadsregionen

Ultimo januar 2013
KFS samler op på det samlede overblik over ønsker, behov og muligheder

Februar/ marts 2013
Skolernes beliggenhedskommuner afgiver endelig skriftlig accept eller afslag af optagelse for de henviste elever til en specialskole / klasseplacering.

Accept/ afslag sendes til elevens hjemkommune, der sørger for formidling til forældre og skoler

Kilde: Den koordinerede visitation af nye elever http://www.kfs-hovedstadsregionen.dk/index.php?id=282 har en længer version af og ovenstående er taget fra http://www.kfs-hovedstadsregionen.dk/fileadmin/filer/dokumenter/Undervisning/Visitation_2013-14_og_frem_procedurer_og_aarsplan.pdf


Og klagenævnet siger ... per 30. November 2011 at

K-meddelelse nr. 13

Henvisning til specialundervisning KAN ske hele året

Henvisning til specialskole eller specialklasserække
og tildeling af støttetimer KAN ske på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af skoleåret.

Kommunen kan fastsætte retningslinjer med henblik på en hensigtsmæssig visitation af elever til specialundervisning.

Kilde: http://www.klagenaevnet.dk/publikationer/~/media/Naevnet/PDF/K-meddelelse_13_301111.ashx


Det jeg vil sige er at hvis barnet ikke er udredt inden November kommer barnet ikke med på visitations rundterne i det næste år - måske er det der hvor problemet ligger som vi alle løber i? Vel og mærke henviser Klagenævnet godt nok til K-skrivelse af 30. November 2011 til hvad Kommunen "kan" tillade - men virkligheden er noget helt andet.

Vågne forældre kan få deres børn med endnu hvis de har heldet med sig eller møder en villig person. El
ler selv finder en ledig plads som ønsker dem uden udredning.

Jeg vil vove med min erfaringer at det her er samme plan i Aalbrog, Farvskov, Vejen, Kolding og Odense håndler efter og min synspunkter her har en længere forklaring med fællespunkter jeg så via Hovedstadens beskrivelse.

Så lige nu er et god tidspunkt at Interneskoler reklamere da Kommunerne er presset - heldige forældre kan få det præcis det rette tilbud ved held eller deres marderidt - det er en ret ulige kamp om noget som er ens barns basal ret. Alt i alt fortæller min histori om hvor mange penge det her system sluger - det ved jeg UVM godt er opmærksomme på, desværre tror jeg ikke at Kommunerne lige forløbig kan omstille sig - hellere ikke med besparelserne i sigte ... der er penge nok hvis Kommunen handler i tide!

Næste år med Inklusion ændres alt men Kommunen vil sandsynligvis følge det samme plan, bare uden mandskab til at dække alle skolelærer som pludseligt også kimer dem ned. Jeg har ikke læst eller hørt om en Plan eller mellemled endnu MEN jeg har fulgt udviklingen af konsulenter som står klar til at modtage opgaverne i privat regi - dækket af penge fra anbringelses området. 


Ingen ser efter om alle er reelt erfaren eller uddannede - så igen kan forældre være temmelig heldig eller uheldig. Desværre mener alle uden belæg at alt er i skønneste orden ... sjovt nok mennesker som hverken har børn i special regi eller som arbejder som lærer.

Og næste år er det år hvor ingen reelt bør henvises til specialklasserne men alle skal Inkluderes - og når lærenes folk skriver at antallet af børn, der får specialundervisning i en almindelig folkeskoleklasse er faldet drastisk dvs. alt fra 100% til 30% færre elever som får støtte i skolen, samt specialklasser nedligges oveni ... så spørger jeg dumt hvor mange børn er i privat drevet tilbud? Og hvor mange er på vej dertil da jeg er meget bekymret for om problemet reelt kun flyttes og ikke løses.Problemet er at der er penge nok, det er måden at pengene anvendes på som giver øget udgifter, samt børn som ikke får det bedste ud af deres skolegang.

Kilde: Antallet af børn, der får specialundervisning i en almindelig folkeskoleklasse er faldet fra 36.538 sidste år til 856 fra 2012 i år. Størsteparten skyldes, at under 9 timers støtte ikke længere kaldes specialundervisning. Men andelen, der får mellem 9 og 20 timers specialundervisning er også faldet - med 27 procent. Det skriver Fagbladet Folkeskolen. http://www.dlf.org/nyheder/2013/november/naesten-ingen-inkluderede-elever-faar-specialundervisning/


Ligesom Folkeskoleloven og specialpædagogiskestøtte lovgivning ændres frem og tilbage siden jeg læst det i 2005 den alle første gang. Nu er kaos der totalt for det er slet ikke ensartet for flere typer af børn ;) f. eks har de byttet om på adminsistration af Udsatte vs Handicappede børn og hertil betyder det vel implicit at Udsatte børn ingen handicap har? Det må jeg ligesom påpege og håbe at Uddannelses Udvalget ser at Kommunerne ikke har resourcerne til modstridende  krav jvf. skolebørn som udsatte eller almindige hvis de også skal håndtere funktionsnedsættelser og handicap i samme ånd.


Nu hvor jeg ved hvordan Visitations Procedurne jvf. Specialundervisningen hænger sammen med det hjælp vi ansøgt om i 2007, forstår jeg hvordan forløbet blev så ulogisk. Se, samtidig med at vi fik en udredning, blev til at mit barn tilbageholdt i børnehaven pga. proceduren og ikke hans behov!

Kommunen opdigtede en fiktiv løsning da der sad en Konsulent fra en anden Kommune som de ikke havde samarbejdet med før. Ingen andre ved bordet sagte den Børn og Unge leder imod - det begriber jeg ikke i dag at en hel gruppe voksne tillod noget som reelt ikke eksisterede som en løsning for et sårbar barn. I dag klader jeg det en bagholdsangreb for at tvinge mit barn over i specialregi mod vores vilje, men det må jeg nok ikke sige højt, men sket er sket!

Konsekvneserne var fatale for os ... hans venner kom i skole og han sad tilbage i børnehave. Her hvor vi blev lovet en rullende skolestart som reelt ikke ekisterede.

Børnehaven fulgt slet ikke Konsulentens anbefalinger, dvs. den udredning en erfaren Psykolog anbefaler vælger Kommunen at se bort fra. Faktisk trods forklaringer vælger de deres sædvanlige fremgangsmåde. Så foråret efter tog jeg mit barn ud af børnehaven, da jeg fandt ud af han var segregeret fra de andre børn og blev slået mm. Det barn som trivedes så godt et halv år forinden var igen blevet tabt  nu den 3. gang! Kommunen nægtede at involvere konsulenten ... helt klart fordi jeg beder om det, og fordi jeg påpegede de ikke gjor det som var anbefalet og helt sikkert fordi jeg havde en klage ved Klagenævnet de ventede på?

Se, jeg klagede omgående da vores "lovede" rullende skolestart blev vi erstattet af et tilbud i en specialklasse - men - ved held klagede jeg for tidligt og nået at vinde vores klage inden skolestart. Noget som det færreste forældre når.

På ca. det samme tidspunkt belv vi aflsuttet af familiehuset som ikke fandt problemer med min forældreevne, men som henviste os til en psykolog pga. det voldsomme forløb i børnehaven. Hun ansøgt også om økonomisk støtte til mig, samt anbefalede at Konsulentens forslag følges nøje. Intet af ovennævnte blev sat i værk. Hellere ikke trods min ihærdig forsøg på at hendes forlag skulle følges. Jeg opgav at klage, jeg havde ligesom et liv som var ved at krakeler uden indtægt mm.

Vores skolestart kom så om efteråret 2008. Og endt brat. Se, trods Klagenævnets positive afgørelse var den lovede støtteperson af et eller anden årsag ikke til rådighed indtil tre måneder efter vores skolestart. Det tog en hel del unødvendige møder, osv for intet kan jeg konstatere i dag. Møder som kostede mig mange penge i SU lån, og møder som blev årsag til at jeg mistede endnu en semester af min drømme uddannelse.

Noget der jvf. Klagenævnets K-skrivelse og vores klage var en klokkeklart særlig behov jvf. min drengs papir som skulle indfries og som børnehaven kunne beskrive var nødvendige da de også havde støttetimer, albeit deres alternativ anvendelse af disse timer samt uforklarlige blå mærker osv.

Herudover fik vi også et afslag på det skole vi reelt ønskede, lige en uge inden skolestart. Først i dag ser jeg at andre forældre får afslag tilsendt i sommerferien - og jvf. det ovenstående er visitationen klar allerede i marts. Jeg tabt klagemod den dag, det skulle senere vise at koste mig en del penge. Jeg kun bare ikke overskue en klage mere.

Vi skiftede således selv til specialskolen efter den grum oplevelse af to ugers helvede i en skole som efter min mening ikke bør have børn med særlig behov. Vores ny skole opdagede ret hurtigt at mit barn nok var ordblind, udover alt hans andre behov som et barn med særlige forudsætninger. Trods vores fortid, hans støttebehov og læseproblemer fik de ham Inkluderet med stor success allerede to måneder ind i skoleåret var han et helt nyt barn. Det varede hele den skoleår indtil vores forløb endt brat pga. et uforventet skolekonkurs.

Tiden efter konkurset og indtil Sommerferien gik med at kæmpe for at Kommunen vil lytte til os. Jeg var heldig og han blev tested. Igen blev min udsagn bekræftede, men de sjusede sig frem til hans faglig niveau, overhørt vores advarsler om ordblindhed osv. Det er som om udredninger ikke bliver gjort 100%, men jeg anede jo ikke hvad disse skal være, så jeg vidste ikke bedre. 

Det var ikke fair på os - vi havde jo ønsket et specialmiljø som den samme herskens ledelse sagt nej til uden afgørelse. Allerede inden vi overhovedet plagede dem om at Inkludere os - jeg kunne jo se at mit barn havde brug for særlig støtte, trods at han blev normal så var skolens miljø jo særligt tilrettelagt for flere børn som min dreng. Det står i en referat af april 2009! Men vi var modig og tapper. Han stået der i 2. klasse og fortalt glad hvor han fǘar i skole før og at han er super glad for at havde fået lov til at må start i deres skole osv. Jeg var så pavestolt ... enhver ville forstå mig hvis de husker ham fra et år tidligere - på hans 2. skolestart og nu var 3. gang lykkens gang.

Trods gode intentioner endt det nye skole i kaos efter bare to måneder. før en notat pludseligt kommer frem senere - en hvor en PPR psykolog lige ændrer forløbets plan - igen et plan som bare "dukker op" mere for at beskytte hende end mit barn.

Resten af det skoleår endt så igen på standby. Denne gang først med trusler om alverdens familie udredninger, så om tvangsudredninger og sluttede med trusler om anbringelse af min børn hvis vi ikke omgående lod min yngste start i skole igen.

Nu tænker jeg om det var fordi at jeg var dem "ulydig"? At jeg turde at sige tingene som det var? Eller fik de lige lidt for meget snak fra en far som ikke deltog i vores liv siden 2007? Eller var det at jeg oveni alt dette kæmpede med en sygeforløb som jeg ikke iagtog pga. det højt stress niveau?

Skolelederen var også desperate, men hendes ledelse tvang hende, hun handlede fuldstændigt uforsvarligt kan jeg konstatere i dag. Ingen støttelærer gad jobbet og klassens lærer blev desperate. Jeg tror at på den her tidspunkt var min dreng op på støtteperson nr 18 ... siden 2006 dvs på bare 4 år! Alt imens hans tidliger klasselærer tilbud sig selv da han grundet det pludselige konkurs ikke havde arbejde ... skolen valgt at ansætte en ufaglært fra jobcentret, og senere en socialpædagog som trænet i et eller andet bootcamp miljø.

Vi fandt selv det specialtilbud i forår af 2010, betalt selv for optagelsen og prøverne. Kort efter en ny udredning som bekræftede svær læseproblemer i 2010 flyttede vi således Kommune. Jeg sikrede mig at informere begge Kommuner - og oplevede ingen støtte, tværtimod en skærpet og grovere angreb fra vores ny Kommunes Børn og Unge afdelingen - som intet havde med skolegang at gøre. Det var særlig uprofesionelt, og på tværs af afdelinger helt uden min viden!

Odense Kommune afgjort hastigt at de betaler Friskolen, uden at der skulle laves nye undersøgelser. Det gik super, bortset fra at vi manglede anerkendelse af det eneste og seneste handleplan jvf. hans læseproblemer! Skolen opgav at ansøge Kommunen om hjælp. Kommunen havde på en firlurlig måde tabt alt viden om at mit barn var tildelt 20½ timer om ugens §20 støttetimer, hertil henvist de til at vi er under en §50 undersøgelse og dermed ikke vi jvf. dem kunne ses af PPR. Det er ulovligt påpegede jeg - som de var nødt til at medgive mig, dog uden at det ændrede deres indstilling til sagen.

I slutningen af skoleåret 2010/11 vandt vi vores børnesag. Den blev lukket, alle ideer om flere udredninger blev stoppet og skolen startede specialundervisning uden støttetimer ved at SFO medarbejderen udførte opgaven uden ekstra kompensation til skolen. Igen uden specialviden jvf. læsningen og ordblindhed.

Jeg var heldig at der ingen andre børn var som krævede massiv støtte. Kommunen slap således også det det år med at tildele os støtte og besvarede ikke min hendvendelser herom, herudover glemt de at give os vores lovpligtige "afgørelser". Den opmærksomme læser vil kun læse at vi er nu siden 2007 uden lovet hjælp efter aftale jvf. relevant udredninger som jeg skulle kæmpe for at få - i alt 4½ år!

Så det endt med et år uden hjælp, og en massiv frivillig indsats fra vores lærer.

Lige da børnesagen lukkede ansøgt den ny midletærdig skoleleder Kommunen om enten læsestøtte eller 6 måneder i en læseklasse. Kommunen ville svare os efter sommerferien - jeg anede intet om at det betod reelt at vi så måske kun få en læseklasse et helt år senere ... ingen forklarede til os hvordan deres procedure er. Desværre sygmeldte den leder sig og så var der ingen som hjalp os. Temmeligt unfair når vores behov var allerede kendt af Odense Kommune i 2010, jeg lagt ikke skjul på mit barns behov.

Så sker det utænkelige. PPR var advarede om at skåne mit barn fra det kommende uro - en læseklasse ophold ville havde været super lige her. Skolens personale rokeres kraftigt, fyringer og opsigelser giver en ret rodet omgang. Det Kommunal tilsyn beskriver også at "special børnene" ikke bliver tilstrækkeligt tilgodeset ... jeg kontakter PPR nu en 3. gang.

Så ender mit barn i en episode med en helt ny lærer som var ret insisterende på at indføre noget som betegnes som omsorgsgreb for at kunne styre klassen (dvs. et pænt måde at involvere førergreb i en skolesammenhæng). Det ender så med at Kommunen mente jeg skulle anerkende lærens metoder, gå i dialog med skolen og jeg nægter hårdnakket -  så der ståede vi altså i et år mere uden skolegang, det år jeg troede at Kommunen Visitere mit barn efter aftale men vidste at Kommunen ignorede vores ønsker.

Hertil kom det chock at Kommunen grundet at jeg ikke samarbejder mente min børn skulle tvangsudredes for omsorgsvigt. Jeg havde på intet tidspunkt treode at Kommunen kunne gennemføre en tvangsudredning grundet vores forløb, men det skete UVARSLET dvs. jeg treode vi skulle forsvare os med en advokat til en møde hvorefter de drøfter mulighederne, men jeg blev mødt af folk fra en opholdssted og politiet. Mødet var faktisk ikke engang nødvendigt - alt var afgjørt inden vi ankom. Grundlaget var pur opspind og sagen var kraftigt omskrevet. Ingen treode eller hørte på min version.

Der ender han igen uden skolegang i et år, trods gældende lovgivnign at hans skla have undervsining indenfor 14 dage men værst er han placeres uden PPR udredning og test siden 2009 som ikke var fuldkommen på en skole som arbejder med retardering, misbrug og svær social udsat adfærd ... deres egen tavngsudredning som skulle forgå uden min tilstedeværelse for at sikre fuldkommen neutrale resultater anbefalde læseklassen og en ganske alm. skole PRÆCIS som jeg kæmpede for siden 2009 som suplement til Mentiqa eller omvendt ignores. Igen en meget grov tilsidesættelse af mit barns tarv! Og det uden at PPR udredt ham andet end to uformele samtaler i 2010 og 2011 - året er nu vel og mærke 2013! Sådan sejler et barn uden specialundervisning i skoleregi i disse dage.

Alt i alt havde vi brug for et år intensiv selvstændighedsgørelse og rehabilitering pga. læseproblemer og selvværd før en ganske alm. Inklusionsforløb kunne fortsætte. Dette var barnets behov hver gang i 2009, 2010 og 2011. Faktisk, nu med det viden jeg har også i 2008! Se, det læseklasse kunne vi havde fået i 2009 hvis PPR havde hørt efter læren, også i 2010 hvis læsekonsulenten var taget alvorligt og ikke mindst i 2011 hvor skolens leder som vidste noget om ordblindhed blev lyttet til, samtidig med skolens tidligere skoleleder som var ekspert i adfærd af asynkrone børn blev hørt og beholdt da hendes metoder virkede - kommunen betalt trods alt den skole efter en visitation og var i 13 måneder tilfreds nok med forløbet at de lukkede vores børnesag. Så, igen nu den tredjie gang nægter Kommunen fagpersoner som faktisk forståed os!

Idet at vores problemer allerede var bemærket inden barnet startede i skolen i 2007, også ifm. hans psykolog udredning så må vores kort version være den sædvanlige histori af at vi ikke blev taget alvorligt nok, således blev en lille problem en som voksede ude af proportioner - jeg fik alt skyldt da jeg ikke kun samarbejde, herudover mistede min evne som forældre i processen og dermed retten til at må se min børn andet end en time hver tredjie uge og tale med den 15 minutter om ugen.

Besparelserne ville havde været massiv for mig, skolen, Kommunen og ikke mindst barnet ... men ingen ved UVM vil se ægte cases!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.