onsdag den 18. december 2013

#forældreevne #kommunen #udsatte #vold Hvad er forskellen på støttet samvær og overvåget #samvær og må samværet optages?


Ankestyrelsens juridiske hotline har modtaget følgende spørgsmål:

Jeg har brug for en præcisering af forskellen på overvåget og støttet samvær for et barn, der er anbragt uden for hjemmet. Ligeledes har jeg brug for afklaring på, om det er ok, at moderen optager samværene på bånd - altså hvad støtte/overvåger siger under samværene.

Juridisk hotline svarede:

"Ankestyrelsen kan oplyse, at ved et overvåget samvær i sager om anbragte børn er der en repræsentant fra kommunen til stede under hele samværet. Årsagen til, at der skal være en overvåger kan være, at der er bekymring for barnets eller den unges sikkerhed under samværet, eller at barnet eller den unge har det meget svært med samværet med forældrene, fx hvis der i længere tid ikke har været kontakt mellem barnet eller den unge og forældrene.
Forældrene kan ikke give samtykke til overvåget samvær. En sådan afgørelse skal således forelægges børn og unge-udvalget.
For at kunne træffe afgørelse om overvåget samvær skal det være nødvendigt af hensyn til det anbragte barns eller den unges sundhed eller udvikling, at samværet kun må foregå under tilstedeværelse af en overvåger.
Overvågeren skal lave samværsbeskrivelser for de enkelte samvær. Disse beskrivelser bruges bl.a. ved efterprøvelsen af samværsafgørelsen, ligesom de kan være en hjælp for forældrene til at udvikle/forbedre samværet og kontakten med deres anbragte barn.
Støttet samvær, hvor forældrene selv ønsker en støtte til gennemførelsen af samværene med barnet eller den unge, kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år. Da det er en frivillig ordning, vil forældrene kunne forlade samværet med barnet eller den unge, uden at støttepersonen vil kunne forhindre dette. Der skal heller ikke laves samværsbeskrivelser.
I forhold til dit spørgsmål om hvorvidt samværene må optages på bånd, skal det bemærkes, at kommunen fastsætter rammerne for samværene og kan dermed fastsætte nærmere vilkår for gennemførelsen af samværet og kontakten. Det er derfor vores umiddelbare opfattelse, at kommunen kan fastsætte nærmere vilkår for optagelse af samvær på bånd, herunder forhindre optagelse af samvær på bånd, hvis det forstyrrer samværene eller er til gene for barnet og/eller overvågeren. En sådan afgørelse vil kunne påklages til Det Sociale Nævn.
Ankestyrelsens svar i juridisk hotline er en vejledning - ikke en afgørelse."

Hvordan beskytter forældrene så børnne mod at overvågerne ikke underretter det som barnet fortæller "uopfordret" ... og hvordan skal forældrene ved hvad de opfattes som hvis INGEN vil snak om samværet eller gennemgå raporte?e

Værst er hvordan en person fortolker noget, og den næste læser situationen UDEN at forældrene ved at de forklar på en måde hvor det de siger misforstås som uduelige eller hvor deres handlinger er bygget op af mange års special pædagogisk erfaring som ingen af det andre ved noget om kan da være katastrofalt.

Faktisk efterlades barnet i et meget grimt sted. Barnet skal svigtes enten ved at forældrene gøre modsat opholdsstedet eller ved at forældrene gøre som opholdsstedet mod bedre overbevisning. Barnets specialbehov bemærkes ikke da der oftest ikke er en ansat som kan se det ...

Bånd? Ja, når overvågning har det formål at skule "uhensigtsmæssige handlinger" som forgår på Opholdsstedet så er det den eneste MÅDE forældrene og barnet kan beskytte sig selv. Det er det eneste de har som kan overbevise deres advokat ... og advokaten skal så kunne argumentere som bare pokker.

Rigelig retssikkerhed til forældrene (og børnene)?

Som systemet fungerer i dag, nægter Ankestyrelsen at tage stilling til

forældreevneundersøgelsernes kvalitet, fordi loven ikke angiver nogen
kvalitetskrav, som man kan bede kommunerne leve op til ...

http://www.sakkyndig.com/psykologi/artvit/p1-2012.pdf

Når man misbruger samværsraporter for at fjerne børn er systemet derud hvor det er godt nok forvrænget. Misbruget sker når forældrene skal møde op helt alene uden bisidder og observeres af mennesker som basalt set "lever af" at der er en dårlig udfaldt jvf. samvær - helt uden støtte eller viden om hvordan systemet anvender deres skivelser. Jo voldsommer Kommunen fjerner børn jo bedre sandsynlighed har Kommunen for at beholde børnene og fjerne fokus fra sagens "kerne" over til forældrenes inkompetence beskrevet af nye Fagfolk.

Özlem Cekic mener, at undersøgelserne bør foretages af et tværfagligtteam under ledelse af en erfaren psykolog. På den måde sikres det også,at alle sager vurderes af flere øjne.
Ord som siger det hele. Men ingen ser familien tværfagligt - trods intentionen. Børnene fjernes enten jvf. annonyme opkald, eller en forældreevne undersøgelse eller overvågning uden bisidder. ALT helt uden en "reel" tværfagligtæm for se, Kommunen styre opgaverne igennem dem de betaler.

Forældrene er pioner og børnene gidslerne. Er Ankestyrelsen ude på at sikre Kommunerne kan gøre lige som det passer dem - uden at børnene eller forældrene har en chance? Jeg tror Ombudsmanden må lige se på det her sat i perspektiv med Amysagens fjernelse jvf. fagpersonerne som blev anvendt og hvordan, forældreevne undersøgelserne og ikke mindst samværets overvågning ... udført af Opholdsstedet eller via en tæt samarbejde mellem flere andre aktører ansat af Kommunerne.

Ombudsmanden har ret i når han siger Ankestyrelsen har ansvaret for at fagpersoner anvendes. Ankestyrelsen har ret i at sige Kommunen har ansvaret for at fagpersoner anvendes. Kommunen har ret i at sige Kommunalstyrelsen har ansvaret for at fagpersoner anvendes ... spændende hvor sorte per så lander - måske lige der hvor sagen startede? Man kan altid håbe ... nu hvor

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.