lørdag den 11. oktober 2014

#gifted #ordblind #skolechat #inklusion #2eKids Og når man ikke føler, at man kommer nogen vegne, så mister man sin selvtillid
Jeg fulgt med i et debat på "Potentiale Fabrikken" via Facebook som findes her. Og de er ikke det eneste! Vi har også kæmpet herover og jeg står med et barn som er:


1. ulovig skoleplaceret jvf klagenævnet for special undervisning af en lærer som er skolechef hvor det først kom frem nu trods det var fejlen også i august 2011, oktober 2012 og gentaget i 2013 af lærer med placeringskompetencer jvf. PPRs uddelegering af opgaverne - Jeg er evigt taknemlig at den fuldmægtig i nævnet opdagede "den lovbrud"!!! Og venter spændt på om nogen gøre noget (erfaring siger mig det konstatering ændrer intet i sagens forløb, desværre)
2. en ny psykolog rapport af en psykolog i dec 2012, som vel og mærke kun så ham en time hvor hun læst hans kropssprog korrekt mens hun uden bedre viden erstatede 8 andres psykologers
udtalelser  som så ham både i hjemmet, timerne og fritiden hvor han blev beskrevet bl. a. ved hjælp af tre IQ tests, og alle skoleraporter, udtalelser og elevplaner løbende beskrevet igennem lærer fra både Mentiqa Hadsten og Mentiqa Odense vælger den ny psykolog at omskrive hans IQ med en hel 50 point lavere end det andres tests. Uden at studse men hun havde jo ikke alt efter en "fagkonsulent" sorterede i sagen.
3. elevplaner som beskriver 3 meget forskellige børn, så forskelligt at jeg undrede imens jeg genkendt tegn på understimulation, underydelse og asynkroniten hvor han syner, er urolig mens hans skal lave f. eks matematik
 og ordblindhed når han skulle læse og skrive.

4. endeligt fik jeg bogen ... og shit happens siger folk ... det til trods for de aviser vores tidliger fagkonsulenter, alt samarbejde med Ole Kyed osv.


BARNET SIDDER MED DEN SAMME MATEMATIKBOG 
som barnet havde i 2009 
(her vil de kvikke nok bemærke at vi er i 2014 i dag!)


Ankestyrelsen som både skal afgøre hvor han skal gå i skole og bo arbejder asynkront. Dvs vi placeres ufrivilligt i mere af det samme jvf. boligen det næste 2 år, trods massiv mistrivsel og trods at skolen henviser til at problemet ligger i bostedets regi, fordi at skoleklagen nok tager noget tid før sagen er belyst derfra og hvor de finder frem til at problemet ligger i skoleregi.

PPR og konsulenten som siden også blev skolechef kunne styr vores klageadgang ved at bryde loven, og en ulovlig skoleplacering i en anbringelse har ikke det samme opsættende virkning som hvis det skete med et barn i hjemmet, hvor jeg bare kun holde barnet hjem med henvising til lovbrud. Det sker så imens en ny pædagog/lærer (uden erfaring i bmsf børn) får opgaven og hold fast i hat og briller:

PPR slipper udenom at lave en lovpligtigt PPV samt placerer barnet udefra en visitationsmøde hvor de kun ser notater af en lærer som arebjder som skoleleder med beskrivelser af at hans adfærds problemer er i opholdsstedets regi da de vurderer at barnet er urolig og synger "la traviatra" pga. socialpædagogiske udfordringer. Alt imens de observer uroen og kviterer via konsekvenspædagogik og fastholdelser i et enkeldtmands undervisnings situation hvor sidemakkeren "ryger hash" ... PPR ser slet ikke barnet, kun igennem det andre aktører de betaler stor summer for.

Vores ENESTE håb er at den børnesagkyndige fra Ankestyrelsen, som havde udspurgt mig kan høre på mig og barnet vi er ulykkeligt ... og at hun ringer til det fagpersoner som havde barnet op indtil denne akut hjælpeforanstaltning. En foranstaltning som den dag i dag ikke har resulterede i at det samme rolige barn som var set i 2007, 2009 og 2011 grundet indsatsen da opgaven var med en PPR psykolog som vil være i Dialog med "eksperterne" og arbejder inklusiv med os som familie. Lige nu gentages rapporter som bedst beskriver konsekvenserne af pædagogiken som vi havde fået beskrevet i 2006, 2008, 2010 og 2014 og hvor vi fik forståelse fra: http://matriarq.dk/generelt.html

Raporten af 2012 og 2013 udeblev da barnet var hjemmeundervist og i trivsel i 2012 og kommunen glemt at skoleplacere det barn de anbragt i 2013 således er der ingen skoleraport for disse to år!

Grundlaget for at vores klage ikke var behandlede siden 2008, det år hvor vi vandt inklusion, og klagen blev afsluttet i 2009 uden at vi blev anerkednt jvf. vores behov for speciallærer til barnet var at Kommunene påståede overfor klagenævnet at vi ikke klagede retsmæssigt. Ingen tjekkede situationen og afgjort det telefonisk, uden at kontakte mig. Men i 2014 gjor de netop dette - klagenævnet ringede til mig ... og fandt ud af den ulovlig skoleplacering.Sådan slap all for at håndtere vores klage hvor Kommunen og bostedet slap med en løfted pegefinger da de ikke sørgede for at barnet kom i skole i et års tid (vel og mærke fik jeg barnet anbragt fordi jeg hjemmeundervist, for anden gang på påstande om at jeg ikke samarbjedet med Kommunens personale, samt en skrivelse om at det behov jeg påståede hand skulle have jvf. undervisningsdifferentiering nok ikke var årsagen i hans mistrivsel, fordi det udefra psykologens beskrivelser ikke gav mening - ingen så hans skoleforløb eller tidliger raporter fordi kommunen frasorteret det gode resultater og fagpersoners beskrivelse fra sagen.

Det tager 2½ år at få bevist herfra - og kan kun bevises HVIS vi får sagen optaget principelt som dengang http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/08/principafgrelsen-fastslar-nvnet-ophver.html hvor jeg kan se at de den dag i dag genbruger det rapporter som var erklæret ulovlig. Ingen retter sådan en sag - og alt gentages i et meget kaotisk facon)


Og imens alt dette udspiller sig er jeg temmeligt handicappede jvf min observationsmuligheder idet at jeg kun ser ham en time hver 3. uge og må kun ring 15 minutter om ugen (Nu på andet år! Og ganske almindelige samværsrestriktioner når børn er anbragte, selv om folk kan begribe at så lidt samvær kan være lovligt) og jeg har ikke fået beskrivelser af skoledagen, eller adfærd i hjemmet andet end lige op til "sagens genbehandling".  Efter at jeg fik papirene blev jeg endeligt klar over hvad han mente med at han vil være sanger ... At han sang Opera havde jeg godt nok IKKE regnet med og dog ... han havde en hang til dette da han var hjemme  ... og efter at jeg nærlæst alt forstår ham sørme godt! Alt er fordi han sidder som sagt med det samme matematikbog i 2014 som han havde i 2009, dengang hvor han som 7½ årige var på 5. klasses niveau trods hans udiagnosticeret svær læse/skrive handicap. Det blev opdagede i 2008, men først konstateret af PPR i 2010.

Og mere grotesk kan jeg læse at det hellere ikke er under behandling trods klar handleplaner skrevet både i 2010 og gentaget i 2013! Det er trist at den ordblindesag som var i landsretten ikke sikrede børnene bedre mod Kommunal sjusk og at hver sag er en "ny sag". For ordblinde så er sagen beskrevet  kort ved:
"Han og de to andre sagkyndige kan ikke vurdere, om de tilbud, eleven har fået, har været de rigtige, fordi skolerne ikke har dokumenteret, hvilken undervisning de har givet." Sagen blev tabt da der ikke var lovkrav før 2006 om at hvert barn skal have et handleplan, som vi har.

NÅR jeg så læser om "undervsingsdifferentierings organisering, udførelse, målsætning, grænser og forudsætninger for vellykket undervisningsdifferentiering" i Danmarks Lærerforenings notat om dette http://www.dlf.org/.../undervisningsdiff-endeligt-7.pdf nåede jeg ikke til at se på det samlede materiale med begrebsafklaring, refleksionsspørgsmål samt to konkrete eksempler fra fagene da jeg står her med det samme problem jeg havde med min datter kort inden vi flyttede mod Mentiqa Hadsten.

Se, læren beskrev hendes differentieringsbehov som
som at skulle være "motiverede for hendes boglige undervisning" og at "der skulle fokuseres mere på det kreative fo at bavere læringslysten" og misforstået PPR i hvad det betod at implementere "differentiering som tog højde for at bevare læringslysten" på baggrund ag hendes PPR udredning. Læren havde ikke en jordisk chance at forstå hvad testen betod ... for hende var det ukendte bregreber og psykologens forklaringer var "tvetydigt" så hun gjor det hun altid havde gjort: Gentog for en sikkerhedskyld det "tydelige mål for, hvad elever skal lære". Ja, hun fik den samme Matematikbog af året forinden, da læren ikke havde fået undervisning i andet samt at hun ikke forstået hendes behov jvf. det de plejer når skolen implementere følgende:
"Der blev desuden givet mulighed for, at eleverne kan undervises på hold både inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin, når det var praktisk og pædagogisk begrundet."

Og her sker det samme for mit andet barn. Det første kom lige på det kritiske tidspunkt, som 11 årige, på Mentiqa Hadsten. Det andet ender i en skole med børn for
generelle indlæringsvanskeligheder.

Til trods for at læren fik alverdensforklaringer, til trods for at læren læst psykolgoraporterne og så beskrivelserne samt anbefalingerne har læren ikke forståed at undervisningsdifferentiering betyder mere end som så. Barnet placeres på grundlaget af barnets adfærd - udadreagerende - betyder klasse med børn der har generelle indlæringsvanskeligheder.

Og af et eller andet grundt ender de så med at holde barnet på det samme niveau bog som barnet havde haft for 5 år siden, vel og mærke med lærer som tog hæjde for læse og skrive vanskelighederne ... Barnet kan ikke forklar problemet med andet end at trives så skidt med det mål fastholdelse og deres tiltag at han i dag vil være sanger efter at han havde synget opera i timerne siden omkring Jul! Alt imens hans fortæller tydeligt at han ikke lærer noget. Min datter sagt i sin tid at "skolen er kedelig, sådan er det vel at gå i skole".

"Skolens Rejsehold, ledet af Jørgen Søndergaard, præsenterede i juni 2010 sine anbefalinger for regeringens Vækstforum. En af de 10 anbefalinger hedder tydelige mål for, hvad elever skal lære. Som
en del af denne anbefaling foreslås det, at man indfører differentierede mål i skolen. Det betyder, at der opstilles mål for, hvad alle elever skal kunne på de forskellige trin, samt mål for hvad der derudover skal sigtes efter, når de basale mål er nået.

En sådan præcisering af målene vil ifølge Rejseholdet forbedre lærernes muligheder for at differentiere undervisningen.
KL er inde på noget lignende i deres skoleoplæg fra januar 2010. Her foreslås det, at de centrale mål tilpasses for nogle elever, samt at der gives mulighed for mere praktisk undervisning i de ældste klasser for elever, som ikke er motiverede for den boglige undervisning i overbygningen.

Debatten svirrer med begreber, som umiddelbart minder om undervisningsdifferentiering, men som dækker over pædagogiske tilgange til skolen, som ikke er undervisningsdifferentiering, men i stedet kan kaldes elevdifferentiering eller differentiering via målene for undervisningen." http://www.dlf.org/media/644185/undervisningsdiff-endeligt-7.pdf

FAKTISK efter vores oplevelser vil jeg sige det ligger op til at Folkeskolen bør forpligtes til at lave centerklasser til børn som min børn! Men jeg ved at den mulighed er fjernet pga. det nye folkeskolereform med mindre det er strrængt nødvendige. Så, kan I nok forstå at det er utopia i det enhedsskole som lige er rullet ud selv hvis han blev forstået af hans omgivelser i Folkeskolen ... for se han lå langt over det mål lærene var forpligtede til at levere, allerede som 7 årige ... så langt væk fra den mål at lærens arbejde endeligt var umuliggjort i en alm. klasse og med opera i timen er det også umulig for alles trivsel ... nu har vi resultated og skoleskift og manglende samarbejde er Kommunens årsagsforkalring, mens vi reelt står med et Twice Exceptionel barn uden fagperosoner med special uddannelse jvf hans behov.

Herudover fandtes der desværre kun en type differentiering i Folkeskoleregi: Det undervisningsmål læren skal nå i det klasse barnet er i. Læren har ikke råd, tid eller mulighed for holdannelse.

Vi kæmper bravt for at nogen ser vi har brug for noget andet men uden at "systemet" vil tale med det eksperter som havde haft barnet i trivsel og fagligt godt på vej mod at udfylde det huller som opståede da barnet stået udenfor undervisning.

Dengang da læren sendt ham og støttepersonen på deres vej, mens psykologen skulle regne ud hvorfor barnet var urolig i fællesskabet ... og det efter en tur på Mentiqa Hadsten og med en matematik lærer og dansklærer der begge beskrev "behovet" var opgaven stadigvæk umulig at forstå. Allerede der gav alt god mening jvf potential og ordblindhed. Ligesom dengang han startede i skolen og læren troede han skulle have hjælp til at opnå trinmål, uden at hun forstået hans potentiale indtil en ny lærer så hvad der skulle en yderlige udredning til, og vi startede med det hele forfra pga. skolens konkurs. Ligesom da vi trods en ihærdig indsats stået uden fagpersoner igen i 2011, igen sendt Kommunen disse væk uden at vil i Dialog med dem. Igen skulle alt udredes forfra - og Kommunen fandt deres egne årsagsforklaringer - ganske urimeligt da de havde alt så fint beskrevet, og kun se vi var i trivsel.

Men, nu efter 2 års anbringelse og flere års manglende specialundervsining jvf ordblindhed og differentiering tror jeg han snart er "på niveau med de andre elever" hvor han fint vil trives i en ganske alm. 5 klasse ... trods at han var på det niveau i 2009, 2011 og er igen i 2014. Ikke let for en på 12 at skal så meget bavl igennem, og bevare lærerlysten. Tænk at min god nabo bemærkede netop dette da hun så på hans håndskrift ;) og bogen. Hun så ikke det tår i min øjne at hans niveau ståede stille, og at en matematik talent blev spildt hvor han i dag er skoletræt pga. at han ikke lærer noget.

Hvordan han så kommer ilbage i en alm. klasse hvis han ikke holder op med at synge ... for ikke at nævne: Lære at sidde roligt uden at to voksne fastholder ham, ved jeg ikke. Med mindre et mirakel sker!

Nogen må gribe ind og sige stop til det her galskab hvor Ankestyrelsens afgørelse om bolig modarbejder skoleplaceringen jvf. barnets specialpædagogisk behov for specialundervisningen. Det kan kun ske igennem en dygtig fagkonsulent som både ved alt om børn med høj potentiale men også jvf. læse/skrive vanskelighederne. M
en kommunen fastholder, at han har socialpædagogiske udfordringer og derfor fastholder de ham, men uden at forstå årsagerne, i en klasse for børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Jan Wulff Møller har gennem hele skoleforløbet forsøgt at få ordblindeundervisning til sønnen, men kommunen har fastholdt, at han har generelle indlæringsvanskeligheder og derfor hører hjemme i specialklasse.

Helsingør Kommune har levet op til lovens krav om undervisning af en ordblind elev, lyder det fra Østre Landsret. En nu 16-årig dreng og hans far sagsøgte kommunen for mangelfuld undervisning og for at volde drengen psykiske mén efter flere år i specialklasser.

Vores sag vil en dag i retten beskrives med lignede, og som jeg ser det får ingen andre gavn af andres eller vores dyr retssager da Kommunen ikke ønkser andet at forstå et barns behov udefra det tilbud de nu engang har en ledig plads i, som resluter i kedelige sager hvor ingen vil tage imod sorteper!

Når vi forældre en dag høres vil vi kun sige:


»Er man ordblind, har man behov for en helt speciel undervisning. Den har kommunen ikke haft, og man har heller ikke villet sende min søn videre til den korrekte undervisning«, siger han.


»Er man højt begavet, har man behov for en helt speciel undervisning. Den har kommunen ikke haft, og man har heller ikke villet sende min søn videre til den korrekte undervisning«, siger hun.

Og idet at han på det tidspunkt beviser han kun er adfærdsvanskeligt vil Kommunen fastholde deres tiltag jvf det socailpædagogiske uden at nogensinde nå til problemets kerne ... at forældrene kan beskrive uden at Kommune begriber hvad vi siger giver ingen menging. Vi bør alle ved at:

»Man bliver præget psykisk af at blive sat i en specialklasse sammen med adfærdsvanskelige og retarderede børn. 
Og når man ikke føler, at man kommer nogen vegne, så mister man sin selvtillid«Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.