tirsdag den 21. april 2015

Børn må ikke flyttes uden samtykke, husk det! 3 kommuner, 3 hjem og to skoleskift med 1 år uden skole
 
Som aftalt fremsender jeg dig et partshøringsbrev vedrørende at Odense
Kommune ønsker at flytte barnet til et andet anbringelsessted, og i den
forbindelse anmoder Odense Kommune om dit samtykke hertil.
Odense Kommune ønsker at flytte barneet til et andet anbringelsessted, fordibarnets nuværende opholdssted annonym pr. 13. april 2015 er kommet under skærpet tilsyn fra Socialtilsyn. Det skærpede tilsyn gør, at Odense Kommune ikke længere har tillid til, at opholdsstedet GG kan varetage opgaven omkring barnet.

Odense Kommune ønsker at flytte barnet til opholdsstedet,
som ligger i annonym. Jeg vedlægger informationer om opholdsstedet, så du har mulighed for at læse om stedet.

Såfremt der kan opnås samtykke til, at Barnet flyttes til opholdsstedet  anbefales det fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Odense, at barnet ligeledes flytter skole, og at han flyttes til opholdsstedets Interne skole.

Såfremt der ikke kan opnås samtykke til en flytning af barnet til opholdsstedet,  vil Odense Kommune tage stilling til, om sagen skal indstilles til
Børn- og Ungeudvalget med henblik på fornyet afgørelse af barnets’ anbringelse,
da Odense Kommune jf. Lov om Social Service § 69 stk.4 ikke har bemyndigelse
til at træffe afgørelse om flytning til et andet anbringelsessted uden samtykke fra
forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte mig.


Kommunens opgaver under anbringelsen
§ 69. I det omfang det må anses for nødvendigt under hensynet til formålet med anbringelsen, skal kommunalbestyrelsen på baggrund af det løbende tilsyn med barnet eller den unge på anbringelsesstedet, jf. § 70 stk. 2, og § 148, træffe afgørelse om ændret anbringelsessted, behandling, uddannelse m.v. under opholdet.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse om ændring af anbringelsessted kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 12 år, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Kan samtykke til ændret anbringelsessted ikke opnås, jf. stk. 2, skal børn og unge-udvalget træffe afgørelse om ændring af anbringelsessted. Ved afgørelsen skal børn og unge-udvalget under hensyn til formålet med anbringelsen og barnets eller den unges behov for kontinuitet i opvæksten vurdere, om barnets eller den unges behov for støtte bedst imødekommes ved en ændring af anbringelsessted.

Afgørelse om valg af konkret anbringelsessted træffes herefter af kommunalbestyrelsen, jf. § 68 b, stk. 1.Stk. 4. Til brug for børn og unge-udvalgets afgørelse om ændring af anbringelsessted, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en indstilling, der indeholder
1) den seneste handleplan, jf. § 140,
2) barnets eller den unges holdning til ændringen af anbringelsesstedet, jf. § 48,
3) en beskrivelse af, hvorvidt supplerende støtte til barnet eller den unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 9, under fortsat ophold på det aktuelle anbringelsessted kan imødekomme barnets eller den unges behov for støtte,
4) en beskrivelse af et nyt anbringelsessteds forventede egnethed til at imødekomme barnets eller den unges behov for støtte og for nære og stabile voksenrelationer,
5) en udtalelse fra det aktuelle anbringelsessted, jf. stk. 5, og
6) øvrige nødvendige oplysninger.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal, inden der træffes afgørelse om ændret samvær samt afgørelse om hjemgivelse eller ændret anbringelsessted, indhente udtalelse fra det aktuelle anbringelsessted til belysning af sagen.

Konklusionen på tilsynet

Tilsyn pr. dato 13/4 2015

På baggrund af bekymring vedrørende målgruppe, metoder og resultater, organisation og ledelse, samt sammenblanding af borgernes og tilbuddets økonomi, træffer Socialtilsyn hermed afgørelse om, at tilbuddet annonym med virkning fra 13. april 2015 skal underlægges skærpet tilsyn i 3 måneder, jf. lov om socialtilsyn § 8, stk.1. Som led i afgørelsen om skærpet tilsyn i medfør af lov om socialtilsyn § 8, stk. 2, jf. stk. 1, udsteder Socialtilsyn påbud om, at tilbuddet annonym udarbejder en fyldestgørende genopretningsplan.

Planen, som skal godkendes af Socialtilsyn, skal være udarbejdet senest den 27. april 2015. Genopretningsplanen skal som minimum indeholde følgende elementer:

1) Tids- og handleplan for, hvordan det sikres, at der øjeblikkeligt udarbejdes og implementeres plan for, hvordan det sikres, at såvel medarbejdere som ledelse er bekendt med og handler i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af magt over for børn og unge anbragt uden for hjemmet (bekg. 186 af 20. februar 2015) og for borgere over 18 år (bekg. Nr. 392 af 23.04. 2014)

2) Tids- og handleplan for, hvordan det sikres, at der inden 3 måneder er udarbejdet og implementeret udviklingsplan med henblik på styrkelse af tilbuddets ledelse.

3) Tids- og handleplan for, hvordan det sikres, at der inden 3 måneder er udarbejdet og implementeret procedurer for sikring af, at der opnår gennemsigtighed i den økonomiske drift, herunder for så vidt angår adskillelse af borgernes og tilbuddets økonomi. Det forudsættes at indgå i disse procedurer, at der oprettes særskilte konti for borgerne, hvortil tøj- og lommepenge indbetales, og at borgerne får udbetalt lommepenge i henhold til gældende takster. Tilbuddet skal kunne dokumentere udbetalinger af og henlæggelse til opsparing af borgernes penge, f.eks. via en procedure, hvor borgerne kvitterer med deres underskrift.

4) Tids- og handleplan for, hvordan det sikres, at der inden 3 måneder er udarbejdet og implementeret plan for, hvordan det sikres, at der opnås gennemskuelighed i tilbuddets indkøb af fødevarer, herunder også vedrørende adskillelse af private indkøb fra tilbuddets indkøb. Med henblik på at føre tilsyn med tilbuddets indkøb af fødevarer udsteder Socialtilsyn  endvidere påbud om, at tilbuddet i den periode, hvor det er underlagt skærpet tilsyn, hver 14 dag fremsender dokumentation for indkøb af fødevarer, Første gang den 27.april 2015.

Afgørelsen om skærpet tilsyn vil fremgå af Tilbudsportalen, jf. lov om socialtilsyn § 8, stk. 1, 2. pkt., ligesom det vil fremgå af Tilbudsportalen, at I har fået meddelt påbud, og hvad det består i, jf. lov om socialtilsyn § 22, stk. 2, nr. 2. Socialtilsyn vil orientere de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet efter lov om social service, jf. §§ 9-b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, om indholdet af afgørelsen, jf. bekendtgørelse om socialtilsyn § 10. I den periode, hvor tilbuddet er underlagt skærpet tilsyn, vil Socialtilsyn gennemføre tilsynsbesøg, ligesom der i nødvendigt omfang vil blive indhentet supplerende oplysninger.

Socialtilsyn vurderer, at tilbuddet ved efterlevelse af påbuddene har mulighed for at skabe gennemsigtighed i økonomien, ligesom et intensivt arbejde fra tilbuddets side vedrørende faglige tilgange, ledelse og magtanvendelse forventes at kunne bringe tilbuddet i en udvikling, der gør, at den fornødne kvalitet kan opnås.

Uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsynet vurderer, at alle borgere i tilbuddet frekventerer et relevant uddannelses-eller praktikforløb. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at tilbuddet følger op på opstillede mål for borgernes uddannelse og beskæftigelse.

Selvstændighed og relationer

Socialtilsyn, vurderer at tilbuddet understøtter borgernes selvstændighed og sociale relationer. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i lav grad, i samarbejde med borgerne opstiller konkrete mål for sociale relationer og selvstændighed. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på, at støtte borgerne i at have aktiviteter og venskaber udenfor tilbuddet. Det er ligeledes Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet i høj grad støtter borgerne i samvær, kontakt, ligesom tilbuddet vægter at invitere pårørende til fælles arrangementer mv. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet skal have fokus på at sikre alle borgere i tilbuddet har en fortrolig voksen.

Målgruppe

Socialtilsyn vurderer, at tilbuddet har en tydelig målgruppebeskrivelse og at tilbuddet visiterer borgere ind i tilbuddet, hvis problemstillinger står i overensstemmelse med den definerede målgruppe.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en relevant målsætning og i nogen grad beskriver faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målgruppe. Det er dog ikke tydeligt for Socialtilsyn hvilke metoder tilbuddet anvender i relation til den indskrevne målgruppe.

Tilbuddets dokumenterer i nogen grad borgernes udvikling. Socialtilsyn  vurderer, at tilbuddet ikke adskiller medarbejdernes private familiære netværk og borgernes interaktion relevant.

Socialtilsyn vurderer, at tilbuddet i nogen grad sikrer borgernes inddragelse og mulighed for medbestemmelse. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anlægger opmærksom på borgernes fysiske og mentale trivsel.

 Socialtilsynet vurderer, at der er usikkerhed om hvorvidt tilbuddet håndterer og forstår rammerne for brugen af magtanvendelser relevant.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet har fokus på forebyggelse af fysiske og verbale overgreb mellem borgerne i tilbuddet og i den forbindelse anvender beskrevne konkrete pædagogiske tiltag.

Organisation og ledelse

Socialtilsyn vurderer, at tilbuddets konstituerede ledelse har relevant uddannelse samt mange års erfaringsmæssige kompetencer i forhold til tilbuddets målgruppe. Socialtilsyn vurderer dog også at ledelsens kompetencer og erfaringer ikke har været tilstrækkelig i forhold til at sikre tilbuddets daglige drift, hvilket afspejler sig i vurderingen af tilbuddets faglige tilgange og metoder, systematikken i tilbuddets dokumentation, samt tilbuddets organisering og økonomi.

Kompetencer

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets konstituerede ledelse og medarbejdergruppen i tilbuddet i nogen grad har relevante kompetencer. Tilbuddets medarbejdere er hovedsageligt pædagogisk uddannet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fremadrettet skal sikre kompetenceudvikling af den samlede medarbejdergruppe for at få skabt et fælles fagligt fundament med fokus på udviklingen og tilrettelæggelse af definerede og relevante faglige tilgange og metoder i forhold til tilbuddets målgruppe.

Økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er bæredygtigt, og har tilstrækkelig likviditet til, at sikre driften det kommende år. Det vurderes tillige, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til pris og målgruppe. Endvidere vurderer Socialtilsynet, at tilbuddets økonomi i forhold til administration og udbetaling af borgernes tøj- og lommepenge ikke fremstår gennemskueligt. Tilbuddets indkøb af fødevarer fremstår ligeledes ikke gennemskueligt.

Fysiske rammer

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer i høj grad tilgodeser borgernes behov og interesser.


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.