tirsdag den 16. juni 2015

Udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelsen er faktisk forvaltningsvirksomhed #handicap

 


Begrundelse for afgørelsen


(alt er endeligt irrelevant for undersøgelsen er overstået, men det viser det praksis i kommunen og ved ankestyrelsen. Vi ansøgt om det her i september 2014 samt flere gange siden 2007! Det er så den første afgørelse vi kom igennem med. Hvordan et hele tog så lang tid er diverse forkalringer på men det værste er Kommunens manglende iværksættelse og deres påstande. Påstande en simpel afgørelse og klage vil havde modbevist ... og dermed ville jeg havde kunnet undvige en anbringelse - men klogere blev jeg - husk din rådgiver kan lyve i retten DU skal selv bevise at der var truffet afgørelser og når sagen rammer retten er en dommer endeligt fløjtende ligeglad. En dommer er ikke sagsbehandleren ... og værst er de tror råt på alt kommunen påstår. Hvis din sagsbehandler er uenig med dig, så kan du lige så godt lade være med at sige noget. Sådan er det nu om dage. Denneafgørelse er endeligt meget alvorligt for det betyder at Kommunen i praksis udreder diagnose børn med psykologer som intet ved om "sygdom", "handicap" og det mener jeg er forkert. Vi kan ikke rette op nu på vores nye forenklet system. Vi må se at undgå systemet ... )

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at valget af, hvem der skal udarbejde forældrekompetenceundersøgelsen er faktisk forvaltningsvirksomhed.

Vi har ikke fundet yderligere grundlag for at tilsidesætte kommunens
afgørelse. Hvad har været afgørende for resultatet Kommunen har truffet afgørelse om udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelse, på baggrund af opfordring fra Ankestyrelsen.


Kommunen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal
planlægge og udføre sine opgaver på det sociale og sundhedsmæssige
område efter den sociale lovgivning. Det er dermed forudsat, at
kommunerne har et vist selvstændigt handlerum. Kommunerne skal i
udøvelsen af det handlerum følge skrevne og uskrevne retsgrundsætninger. Dette følger af retssikkerhedslovens § 15 og Ankestyrelsens principafgørelse 157-12.

Ankestyrelsen kan efterprøve, om de kriterier, der danner grundlag for
kommunens afgørelse, er lovlige, herunder om alle relevante kriterier er
inddraget i vurderingen, og om vægtningen mellem kriterierne er foretaget i overensstemmelse med almindelige retsprincipper.

Det følger af kommunens afgørelse, at du selv har ønsket, at psykolog
psykolog A skal udarbejde undersøgelsen, hvilket kommunen har
imødekommet.

Du har desuden ønsket, at psykolog Ole Kyed inddrages, da han kender dig. Vi finder, at dette ikke kan medføre en tilsidesættelse af kommunens vurdering. Det findes således ikke nødvendigt, at der bliver inddraget to psykologer til udarbejdelse af undersøgelsen.

Retsregler
Anvendte retsregler m.v.

Her er de retsregler, som vi har truffet afgørelsen efter. Retsreglernes
fulde ordlyd finder du på www.retsinformation.dk.

Love og bekendtgørelser

Lov om retssikkerhed (retssikkerhedsloven), nr. 1019 af 23. september 2014
§ 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning.


Anvendte principafgørelser

Ankestyrelsen har truffet en eller flere principafgørelser, der har
vejledende betydning for din sag. Du kan finde Ankestyrelsens afgørelser
på styrelsens hjemmeside: www.ast.dk.

Ankestyrelsens principafgørelse 157-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sine opgaver på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning. Det er dermed forudsat, at kommunerne har et vist selvstændigt handlerum. Kommunerne skal i udøvelsen heraf følge skrevne og uskrevne retsgrundsætninger. De Sociale Nævn og Ankestyrelsen kan ikke gå ind i en vurdering af, hvilket af flere konkrete tilbud en kommune skal tilbyde en borger. Det hører under kommunernes udøvelse af faktisk forvaltningsvirksomhed. De Sociale Nævn og Ankestyrelsen kan dog efterprøve, om de kriterier, der danner grundlag for en kommunal afgørelse, er lovlige, herunder om alle relevante kriterier er inddraget i vurderingen, og om prioriteringen og vægtningen mellem kriterierne er foretaget i overensstemmelse med almindelige retsprincipper.

Mere om den forældre evne undersøgelse, tænk hele den her sag i alle disse år var min forældre evner fjernet af lærer og pædagoger som IKKE HAVDE KOMPETENCERNE TIL DETTE. Men værre var det faktum at det to psykolger som nedvurderet mig SLET ikke havde mødt mig, og den psykolog fra kommunen som valgt anbringelsen, stedet mm have slet ikke undersøgt os - hun så os en gang ifm. at vi klagede over hendes kollega på skolen:Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.