søndag den 11. oktober 2015

Undersøgelsesprincippet (eller officialprincippet) #odense

FAKTA
Undersøgelsesprincippet (eller officialprincippet)
Princippet betyder, at en myndighed, inden der træffes afgørelse i sagen, har pligt til i relevant omfang at undersøge sagen, så det sikres, at myndigheden træffer den rigtige afgørelse. Myndigheden har med andre ord ansvaret for, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes den rigtige afgørelse.
Princippet er lovfæstet i § 10 i retssikkerhedsloven, der gælder for sager inden for det sociale område.
Nova
En klagemyndighed skal ikke nødvendigvis kun forholde sig til de samme oplysninger som den myndighed, der bliver klaget over. Klagemyndigheden skal nemlig under sagens behandling i relevant omfang også inddrage eventuelle nye oplysninger (nova) fra klageren.
Nogle gange fører nye oplysninger til, at sagen ændrer sig så meget, at klagemyndigheden må sende sagen tilbage til underinstansen (den myndighed, der bliver klaget over). Andre gange skal klagemyndigheden blot inddrage de nye oplysninger og på denne baggrund enten give underinstansen ret (stadfæste) eller træffe en anden afgørelse. http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/myndigheder_maa_ikke_afvise_nye_oplysninger/?obvius_version=2015-10-06+11%3A09%3A25

Tja, jeg afleverede dokumenter den 23 okt 2012 ... samt havde båndoptagelser som ingen vil høre eller høre om. Det kostede så Kommunen millioner, mange millioner ... men værst? Et barn blev fejlbehandlede. 

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.