søndag den 24. januar 2016

Magtanvendelser på "anbragte unger"

Hvordan fungere det i dag?
Her er det socialtilsynet må, skal og gøre. http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn/sporgsmal-og-svar/magtanvendelse
Idet at det er opholdstedet som skal underette, svigter det nye socialtilsyn "ubevidst" da jeg i sin tid bedt om kopier af magtanvendelser som vi opdagede skete. Socialtilsynet henviser mig til en socialrådgiver som ikke anede der var et problem, og en som ikke vil vide det, netop fordi Odense Kommune ikke tager magtanvendesler alvorlige og kigger den anden vej, alt afhængig af hvilke socialrådgiver der er på barnets sag.

Det sker fordi at socialtilsynet skal "holde henvendelser hemmeligt" jvf whistle blower hvor de så pludseligt udivder denne hemmeligholdelse til at omfatte lovpligtige indberetninger! Opholdssteder har hermed ingen "tilsyn" med det de fortager sig, de holder tilsyn med sig selv. Intet har ændrede sig ...

ALLE ved jo det KUN er forældrene som reagere jvf magtanvendelserne!! Hvordan kan forældrene klage over noget de ikke har set, og alle ikke ved er sket? Det kan de jo ikke! Så så længe skoler, opholdssteder "glemmer" papir gangen og opfatter det de gøre ikke er brug af magt så ved ingen der sker noget.

§ 1. Magtanvendelse over for børn og unge omfattet af denne bekendtgørelse må kun anvendes, hvis der er hjemmel til det. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand. Magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige og skal i øvrigt stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået hermed.
Stk. 2. Legemlig afstraffelse er ikke tilladt. Fiksering er ikke tilladt. Ved fiksering forstås anvendelse af mekanisk tvangsmiddel i form af bælte, håndremme, fodremme, eller livstykke, samt anden form for mekanisk fastspænding. Ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling er ikke tilladt.
§ 2. Fysisk magtanvendelse i form af, at barnet eller den unge fastholdes, eller føres til et andet opholdsrum er tilladt, hvis:
1) barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt, eller
2) barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre.
Stk. 2. Magtanvendelse efter stk. 1 skal afpasses efter forholdene i den enkelte situation og må ikke gå ud over det strengt nødvendige.
Stk. 3. Magtanvendelse, som akut kan være nødvendig, vil være omfattet af straffelovens bestemmelser om nødværge, jf. straffelovens § 13.
Stk. 4. I anbringelsessteder efter lovens § 66, stk. 1, nr. 1-4, er magtanvendelse, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i stk. 3, ikke tilladt. Reglerne i denne bekendtgørelse anvendes i øvrigt ikke for disse anbringelsessteder. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2016/01/straffeloven-kap-3-13.html

Det er anbringelsesstedets leder, som vurderer, om der er tale om tilladt eller ikke-tilladt magtanvendelse, og som fremsender indberetninger om magtanvendelse til parterne nævnt herunder.

Dette er afgørende for den videre procedure.

Kopier af hans vurderinger skal sendes til:


- den kommune, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet (anbringende kommune)
- driftsansvarlige kommunalbestyrelse eller regionsråd, (beliggendheds kommune).
- socialtilsynskommunen, der fører det driftsorienterede tilsyn, jf. ovenstående.

"På den måde sikres det, at de myndigheder, der har ansvaret for henholdsvis det personrettede og det driftsorienterede tilsyn samt for driften af anbringelsesstedet eller boformen, får mulighed for at reagere på de foretagne indgreb, alt efter deres opgaver og kompetencer i forhold til tilbuddet og borgeren."

(Mens ingen ved hvad forældrene har mulighed for at gøre hvis deres socialrådgiver ikke opdagere en magtanvendelse, eller ikke vil tale om der forgår lige lovligt mange fasthodlelser som ikke indberettes! Idet lederes vurderer det er "lovlige" eller slet ikke alvorligt nok til at papir skal skrives)


Alt dette fremgår af bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt udenfor hjemmet:


Stk. 7. Tilbuddets leder skal samtidig med sin indberetning til socialtilsynet give kopi af denne til den implicerede medarbejder og skal endvidere orientere forældremyndighedens indehaver og den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for barnets eller den unges ophold i tilbuddet, jf. §§ 9 og 9 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om indberetningen. Tilbuddets leder skal endvidere orientere den kommunale eller regionale driftsherre, hvis indgrebet har fundet sted over for et barn eller en ung i et kommunalt eller regionalt tilbud, jf. lovens § 123, stk. 4.
Stk. 8. En medarbejder, der tjenstligt indberettes for en tjenesteforseelse eller et strafbart forhold, skal have udleveret en fremstilling af sagens faktiske omstændigheder og have adgang til at afgive en skriftlig udtalelse om fremstillingen. Medarbejderen skal samtidig gøres bekendt med ikke at have pligt til at udtale sig om fremstillingen.
Stk. 9. Hvis den implicerede medarbejder er tilbuddets leder, skal der sendes indberetning direkte til det socialtilsyn, der fører det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. § 2 i lov om socialtilsyn. Den medarbejder, der er tilbudslederens stedfortræder, giver i dette tilfælde tilbuddets leder genpart af sin indberetning. Tilbudslederens stedfortræder skal også sørge for, at forældemyndighedens indehaver og den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for barnets eller den unges ophold i tilbuddet, jf. §§ 9 og 9 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område får orientering om indberetningen.
Stk. 10. Den kommunale, regionale eller private driftsherre skal træffe afgørelse om de driftsmæssige konsekvenser af indberetningssagen inden 6 uger efter at indberetningssagen er modtaget.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168154

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.