tirsdag den 29. marts 2016

Dobbelt Statborgerskab og fortabelse af dansk indfødsret - forældre måtte altid dele! Nu uden forældremyndighed ...
Fortabelse af dansk indfødsret

Fortabelse ved erhvervelse af fremmed statsborgerskab inden den 1. september 2015.

Dansk statsborgerskab fortabes af den, som inden den 1. september 2015, har erhvervet fremmed statsborgerskab efter ansøgning eller udtrykkeligt samtykke eller ved at indtræde i offentlig tjeneste i et andet land.

Endvidere fortabes dansk indfødsret af ugift barn under 18 år, som bliver fremmed statsborger inden den 1. september 2015 ved, at en af dets forældre, som har forældremyndigheden eller del i denne, erhverver fremmed statsborgerskab på en af de ovenfor angivne måder, medmindre den anden forældre vedbliver at være dansk statsborger og ligeledes har del i forældremyndigheden.

Reglen om fortabelse af dansk statsborgerskab ved erhvervelse af fremmed statsborgerskab fremgik af indfødsretslovens § 7. Reglen blev ophævet ved lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret), som trådte i kraft den 1. september 2015.
Det har en meget grum realitet. ALLE børn født udenfor ægtskab, hvor far og mor IKKE deler forældremyndighed, hvor der får deres "udenlandske" forældres statsborgerskab samt deres dansk dvs ved fødsel af dansk mor eller født af dansk far her i riget mistede deres dansk statsborgerskab indtil 23. dec 14! Det rammer således de forældre der havde en dansk eks som ikke egnede sig til deling af forældremyndighed. Disse børn finder ud af det på deres 18 års dag og KAN IKKE efterfølgende søge via §16 jvf cirklær skrivelsen! Det er godt nok trist for migrantarbejdere som tror deres børn har faren eller morens dansk statsborgerskab.

Tidligere danske statsborgere, som har fortabt deres danske statsborgerskab ved erhvervelse af fremmed statsborgerskab, har mulighed for i perioden mellem den 1. september 2015 til den 31. august 2020 at afgive en erklæring overfor Statsforvaltningen, hvorefter de bliver danske statsborgere, hvis de opfylder nogle nærmere angivne betingelser. Du kan læse mere om de nye regler under dobbelt statsborgerskab.
1. overgangsordning – Generhvervelse af dansk statsborgerskab for tidligere danske statsborgere
Tidligere danske statsborgere, som har fortabt deres danske statsborgerskab i medfør af den nu ophævede § 7 i indfødsretsloven (f.eks. fordi de efter ansøgning er blevet statsborgere i et andet land), kan i en periode fra den 1. september 2015 til og med den 31. august 2020 generhverve dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring herom over for Statsforvaltningen. 

Det er § 7 de omtaler og reglerne om dobbeltstatsborgerskab har overgangsbestemmelser. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167199 hvor det § 7 også blev afskaffet, og samtidig kan tidligere danske statsborgere, der har fortabt deres danske indfødsret i medfør af § 7 i lov om dansk indfødsret og opfylder betingelserne erhverver dansk indfødsret søge det tilbage ved inden 2010 erklære sig ud af det. 

§ 7. Dansk indfødsret fortabes af
1)   den, som erhverver fremmed statsborgerret efter ansøgning eller udtrykkeligt samtykke,
2)   den, som erhverver fremmed statsborgerret ved at indtræde i offentlig tjeneste i et andet land,
3)   ugift barn under 18 år, som bliver fremmed statsborger derved, at en af dets forældre, som har forældremyndigheden eller del i denne, erhverver fremmed statsborgerret på den foran under nr. 1 eller 2 angivne måde, medmindre den anden af dets forældre vedbliver at være dansk og ligeledes har del i forældremyndigheden. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=28974
Jeg er da glad for den  lille paragraf er fjernet for jeg nåede ikke at register min drengs fødsel i Sydafrika, og er netop nu glad for at han ikke skulle stå uden mulighed for at have/beholde Dansk Statsborgerskab samt nyde en Sydafrikansk pas, hvis faren ikke gad have delt forældremyndighed. Senere glemt jeg det registrering. Sådan går livet jo. Børn født af dansk/udenlandske par var undtagelsesvis "dobbelt statsborger" hvis forældrene delt forældremyndighed. Det krav er en trist en for den kan misbruges, men endeligt er det helt fjernet siden juni 2013.

Jeg husker da min datter fik at vide hun "kan søge statsborgerskab når hun blir ældre" fordi da hun blev født kun børn født udenfor ægteskab ikke blive dansk. Jeg spurgt politiet hvad der ville ske hvis jeg skulle rejs hjem hvis jeg mistede mit opholdstilladelse og til min stor overraskelse svarede de "så må hun blive på et børnehjem". Heldigvis, gik det ikke gjalt og jeg fik en permenent opholdstilladelse. Tænk, folk anklagede mig for at få hende således at jeg kun få et ophold i landet? Tænk på alle der fastholdt at hun var dansk og jeg skulle redegøre for at hun ikke var? Gid de bare havde læst loven og vidste børn giver ikke forældre ophold osv. Men det er fortid.

Reglerne blev ændrede i 1997, men det krævede at jeg delte forældremyndighed med hendes far og at vi skulle søge statsborgerskab til hende. Han ville jo ikke hende, brugt ikke hans samværs resolution og jeg lod det ligge. Disse regler fandt jeg først ud af i 2008, men der havde vi ikke set hinanden i 1-2 år. Vejledning omkring sådan noget kan være ekstrem mangelfuld ved politiet.

Hendes far delt først forældremyndighed med mig i 2013, og fortryder så næsten med det samme? Tænk hvis han gjor det med hans søn hvis jeg havde registrede drengens fødsel i udlandet? Så ville jeg stå med to børn uden Pas? Det er derfor kun godt at forældremyndighed og deling deraf ikke længere kræves ... huraaa ... det er noget sindsygt noget at børns pas var i led af delt forældremyndighed. Så noget godt kom der da ud af denne anbringelse.

Og først i 2013 fik jeg endeligt fat i det rette skemaer, og her afgav han sin underskrift først alene til mig jvf deling af forældremyndighed og så senere da Kommunen indhentede disse pga. hendes anbringelse. Han siger han fortryder, var syg da jeg var hos ham osv. Men men men hvad da han underskrev ved Kommunen? Gav han også der erklæringer mens han reelt var ude af stand til at "tage ansvaret"? Det blir noget af en opgave at samarbejde med ham fremover.

Politiet, tja de havde svært ved at anerkende det skema jeg kom med, men de måtte sande efter nærmere gennemlæsning at jeg havde ret. Vi kun søge jvf § 16 grundet at hun var født udenfor ægteskabet. Det vidste sig politimesteren havde ikke lagt det seneste skriv på nettet ... sådan går det jo. Heldigvis er der i dag en samlet overordnet side som er meget overskueligt. Kommunen tog aldrig min dreng via politiet så nu skal jeg dette og håbe på hans pas er ok.

Omstændighederne var således at jeg aldrig delt forældremyndighed over hende med hendes far, men senere havde jeg ikke noget valg pga. manglende ligestilling jvf dansk lov i 2013. Og så vidste det sig at alt dette kun være ligegyldig!

Sjovt er at han vidste han delt forældremyndighd jvf hendes bror siden 2002 og det protesterede han aldrig, men han skulle nævne vores samarbejde og en del protest kom der så. Et ret problematisk lov som blev ændrede 2 måneder efter jeg delt forældremyndighed, og hvor jeg uden alt det bavl havde mulighed for at søge deres statsborgerskab og pas uden hans samtykke! Men mere problematisk var at skemaer de offentlige skulle have er pist væk ... og således også min delt forældremyndighed jvf den lille. Det er heldigvis ikke et problem da jeg aldrig registrede ham i udlandet, så han blev ikke ramt af §7 som så mange andre.

Jeg er stadigvæk irriteret over jeg fik pålagt at skaffe "pas" til min børn, for det gav mig mange timers arbejde ... som med et folketingsbeslutning forsvandt ... gid jeg havde læst alle disse paragraffer selv, så havde jeg bare henvist hende til loven. Men hvem har tid til så et omfattende arbejde? Men klarhed over at min dreng på intet tidspunkt havde delt forældremyndighed og hvad det fejl kun havde betydet ... og den lille usikkerhed jvf gråzonen ifm hans statsborgerskab nager nu.

For andre mødre og fædre der opgav deres egne og børnenes dansk statsborgerskab kan i dag, og 5 år frem erhverve børnenes dansk indfødsret igen. Det er da altid noget.

Det er faktisk lidt problematisk at der er en usikkerhed jvf børns statsborgerskab, undtagelsesvis ret til dobbeltstatsborgerskab inden 1. sept 2015 osv. Fremtiden er sikret, for børn født udenfor ægteskab ... men der vil dukke en del dispensationssager op som tiden går.

Nu skal forældrene bare "få fat i deres børns bevis for statsborgerskab" for det er kommet frem at have en Dansk pas IKKE ER LIGE MED Dansk Statsborgerskab.

Indfødsretsloven  havde en "gråzone" område hvor visse børn er dansk fra fødslen og andre ikke ... ingen ved hvor grænserne går men jeg husker det omhandlede "delt forældremyndighed" og dog? For det var netop derfor jeg fik delt det da vi søgt en pas til hendes bror, ved politiet desværre er det erklæring gået tabt.

Statsforvaltningen har i 2010 skrevet et notat at det er ganske rigtigt forældre kun dele ved andre myndigheder, men glemt at oplyse mig om at loven kræver at Statsforvaltning underrettes for delt forældremyndighed gælder - og netop fordi den underretning er  væk så er vi noget flydende i det gråzone. Så nu er min drengs statsborgerskab pludseligt "usikker" om det var på plads siden hans fødsel. Børn født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far fra 11. oktober 1993 til og med 30. juni 2014 skal sikre sig deres pas er i orden!

For andre der pga manglende deling af forældremyndighed tabt deres børns Dansk Statsborgerskab ... er der kommet muligheder. Så tjeck dit barns forhold hvis du er enlig mor, skilt eller lign.
§ 3 Stk. 1. Tidligere danske statsborgere, der har fortabt deres danske indfødsret i medfør af § 7 i lov om dansk indfødsret og opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, erhverver dansk indfødsret ved inden for 5 år fra lovens ikrafttræden over for statsforvaltningen at afgive skriftlig erklæring herom.
Stk. 2. Erklæring efter stk. 1 kan afgives af tidligere danske statsborgere, der ikke er idømt en ubetinget frihedsstraf i perioden mellem fortabelsen af den danske indfødsret og afgivelse af erklæring, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. For tidligere danske statsborgere over 22 år, der er født i udlandet, er det i tilfælde, hvor der ikke ved det fyldte 22. år er truffet en afgørelse i medfør af § 8 i lov om dansk indfødsret, endvidere en betingelse, at de pågældende inden det fyldte 22. år har haft bopæl her i riget eller haft ophold her i riget af sammenlagt mindst 1 års varighed.
Stk. 4. Erhverver en tidligere dansk statsborger indfødsret ved afgivelse af erklæring i medfør af stk. 1, tilkommer indfødsretten også den pågældendes barn, herunder adoptivbarn, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at et barn ikke skal være omfattet af erhvervelsen af indfødsret. Det er en forudsætning for et barns erhvervelse af dansk indfødsret, at den erklærende har del i forældremyndigheden over barnet, og at barnet er ugift og under 18 år. For et adoptivbarn er det tillige en betingelse, at adoptionen har gyldighed efter dansk ret.
Tænk, at enlige mødre uden delt forældremyndighed skulle vælge deres dansk fødte børn bliver udlændinge? Sikke en vrovlet lov der endeligt er renset. Nu mangler jeg bare at forældreansvarsloven ... bliver mere medmenneskeligt.


Der er også en 2. overgangsordning – Udenlandske statsborgere optaget på lov med krav om løsning
Udenlandske statsborgere, som har været omfattet af en lov om indfødsrets meddelelse, der er vedtaget i december 2012 eller senere, med krav om løsning fra hidtidigt statsborgerskab, og som ikke er blevet løst fra deres hidtidige statsborgerskab, kan i en periode fra den 1. september 2015 til og med den 31. august 2017 afgive en erklæring over for Statsforvaltningen, hvorefter de erhverver dansk statsborgerskab uden at blive løst fra deres hidtidige statsborgerskab. http://uibm.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/dobbelt-statsborgerskab-1


Forældremyndighed og Bevis for dansk statsborgerskab


Jeg tænker når en far eller mor ikke ønsker delt forældremyndighed så kan de via statsamtet ophæve den. Det er let via NemId. http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=8737

Da vi alle disse år treode vi havde fælles på drengen, og et notat ved statsforvaltning viser Farvskov Kommune misforstået dette da de selv ringede er vist ubegribeligt, men mere ubegribeligt var at Statsforvaltningen snakkede sort! Journalnoter viser hele dette forløb. Retssager baseres på disse notater!

Det offentlige især Børn og Unge samt Statsforvaltning skal have styr på forældremyndighed og skal kunne henvise forældrene til rette paragraffer. Nu hvor jeg har læst loven, havde vi ikke fælles før det var meldt til Statsforvaltningen. En forglemmelse ved Rigspolitiet i 2002 da de udstedt et pas til drengen.

Det er trist ingen kun forklar det bedre. Men noget mere alvorligt er ... er hans pas gyldig?


Jeg er dog i tvivl om hans Statsborgerskab og her har jeg brug for så brug for hjælp for at få f.eks farens underskrift jvf drengens Dansk Statsorgerskasbevis. Dokumenter jeg kan indlevere uden farens underskrift, men har brug for at vise at jeg havde forsøgt hans samtykke.

Ministeriet er mest glad for begge forældres samarbejde men kan i visse tilfælde udstede et bevis uden far eller mors samtykke. Faren har sagt jeg selv må udfylde det - men det kan jeg ikke da jeg ikke ved nok om hans tidligere bolig forhold mm, derfor sendt jeg det ind til Kommunen men fik det retur uden at den del var udflydt og uden hans underskrift til trods for jeg bedt om dette mens min børn var anbragt. Kommune må hverken blande sig i forældrenes ønske om statsborgerskab til deres børn, og kan ikke blande sig og bør vide at der er særlige regler da min var født udenfor ægteskab.

Jeg er også meget i tvivl om Odense Kommune retsmæssigt har fået et Pas til drengen . http://uibm.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/born-1/borns-erhvervelse-af-dansk-statsborgerskab-som-hovedpersoner I sin tid afleverede jeg dokumenter men Kommunen fik et pas og jeg tænker noget er gjalt, da det skema IKKE er indsent jvf drengen således er det ret alvorligt og vi skal afklare om der er et problem for det kan være drengens  Dansk Pas er ugyldigt. faren underskrev skeamet til Kommunen i 2013, men det blev ikke indgivet netop fordi kommunen udstedt hans pas og hvis Odense Kommune har lavet fejl så skal dette ikke ske igen da det er alvorligt:


3. Børn født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far Børn født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far efter den 11. oktober 1993 til og med den 30. juni 2014 kan blive dansk statsborger ved optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse som hovedperson uden at opfylde de almindelige betingelser. Det følger af cirkulæreskrivelsens § 16, jf. § 33, stk. 4. Ansøgning om dansk statsborgerskab, hvor et barn ansøger som hovedperson, skal indgives på et særskilt ansøgningsskema.
Det er en forudsætning, at faderen havde dansk statsborgerskab på tidspunktet for barnets fødsel. http://uibm.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/born-1/borns-erhvervelse-af-dansk-statsborgerskab-som-hovedpersoner#Boern-foedt-udenfor-aegteskab

Det er endvidere en forudsætning, at forældrene ikke var gift på tidspunktet for barnets fødsel og ikke efterfølgende er blevet gift, idet barnet i modsat fald automatisk har erhvervet dansk statsborgerskab ved fødslen. Læs mere under Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab.


Det er den skema de omtaler jvf §16, det faren udfyldt i 2013 er erstattet af en ny skema. Ansøgning om dansk statsborgerskab, hvor et barn ansøger som hovedperson, skal indgives på et særskilt ansøgningsskema. Obs det er kun punkter 1-6, samt 13 som skal udfyldes og ved at Politit aner nada om denne mulighed, i hvert tilfælde var de uvidende i 2014 da vi gjor dette med min datter. ANSØGNINGSSKEMA – BØRN (pdf).

Pigen har fået hendes bevis, og det er en sikkerhed for drengen at får hans nu da der var så stor regelændringer mellem 1999 og 2014 hvor jeg ikke kan gennemskue om hans pas er oki eller ikke oki. Pt skriver myndighederne selv det ikke var ok. Så skal jeg handle, men det er skræmmende hvis både politiet og Kommunen udstedt en pas ved fejl! Det er jo sket før kan vi læse i avisen så jeg er meget i tvivl især efter det nye offetlige sides beskrivelser.

Kun ved dette bevis kan vi ved med sikkerhed drengen fik hans pas ved fejl eller retsmæssigt, ellers så skal der bare søges statsborgerskab jvf §16 som ved storsøster som faren har underskrevet for begge børn ved Kommunen.

  ..

https://drive.google.com/file/d/0B-XGTYWsaTsGMFFpNzUtb1lhaEE/view

I dag kræver det ikke fællesforældremyndighed som i perioden 2008-2013, for at et barn kan blive dansk. Netop grundlaget for at jeg bedt faren om at dele forældremyndighed jvf pigen i april 2013. Jeg blev fejlvejledt i mange år af politiet og han havde aldrig klagede over at vi deler jvf drengen, så hvorfor pokker jvf hans datter? Come on! Der må være en grænse?

Og vi havde intet delt da  den deling ikke var retsmæssigt registrede ved Statsforvaltningen som ikke havde registreringen og glemt det detalje jvf deres egne notater i sagen. Således som de også vejledt kommunen forkert i 2009/10. Ikke noget at sige at jeg har en hvis mistro til offentlige myndigheders sagsbehandling, vel?

Så alt i alt havde vi slet ikke haft behov for at dele hvis jeg vidste der var nye regler i juni 2013. Og vi delt i april 2013! Sikke noget hø fordi en rådgivere skriver til mig jeg har 5 dage at sikre min børn har en pas, med underskrifter undt alles da de var anbragt? Hvad bilder hun endeligt sig selv ind at behandle udsatte sådan? Og jeg var ekstrem pressede da hun drejede sagen til at omhandle forældrefremmedgørelse ... men enhver kan se faren og jeg aldrig fik fastsat samvær, og han aldrig søgt samvær. Så netop den antagelse var sludder og vrovl.

Hertil  ønsker jeg register børnenes fødsel i Sydafrika og Namibia således at han kan få dobbelt statsborgerskab efter det nye regler der er vedtaget i Danmark gøre dobbelt statsborgerskab muligt.

Børnene er født udenfor ægteskab så det kan jeg gøre uden fars underskrift, men det betyder de registreres uden en far.


Det er dejligt nu hvor myndigheder globalt har "fællesregler" med internationale aftaler. Det var ikke muligt for mig at gøre krav på min Namibisk statsborgerska før en langtrukket retssag andre tog at gjor det muligt: http://www.namibian.com.na/index.php?id=80705&page=archive-read

Således får min børn "citizenship by decent" i Sydafrika og Namibia grundet jeg blev født i Namibia med en Sydafrikansk far, og min Namibisk mor. Ligesom ligesom min børn fik grundet at faren er Dansker. Inden september 2015 skulle vi vælge og der var det mest logisk at vælge Dansk, dansk statsborgerskab.

Da de er født og opvoksede her, idet vi boede i landet her og skal følge danske regler. Grundet børnekonventionen behøver børn ikke vælge, det glemt alle at fortælle mig i mange år. Hellere ikke når de er voksne, og nu hvor Danmark har vedtaget muligheder for dobbelt statsborgerskab er det ikke så ligegyldigt.

I realiteten betyder det flere danskfødte børn med udenlandske mødre har uretsmæssigt mistede deres statsborgerskab og hvis de skulle føre en sag mod myndighederne, vil de vinde. Med drengen er det en nem registrering, og storsøster har indtil hun er 21år gammel for det samme på samme måde udenlandske danske børn ville skulle gøre hvis de vil beholde deres Dansk statsborgerskab.

Jeg ønsker at min børn så vidt muligt får samme "pasforhold". Det er sådan at Drengen er nu så gammel hvor han har en indflydelse og han har ikke noget imod at arve både hans mor og fars Nationalitet.

Da Odense Kommune kræver jeg få et pas til min børn i 2013 var det ikke muligt for folk at have flere pas, og dengang kun jeg havde valgt at begge min børn forbliver dansk eller statsløs som faren gjor jvf storsøsteren fordi at han ikke gad underskrive efter mange min anmodnngner om dette i 2007/8 da den lov blev vedtaget. Det var svært for hende uden en pas alle disse år, men når han ikke vil underskrive hverken det ene eller det andet kun jeg ikke gøre så meget.

I dag behover udenlandske mødre ikke kræves fællesforældremyndighed for at få lov til §16 ansøgninger.Det er sådan det bør være - ingen mor eller far bør tvinges via pasregler at dele forældremyndighed. Forældremyndighed skal gives uafhængig af statsborgerskab og statsborgerskab skal gives uafhængig af forældremyndighed. Det er noget børn "arver"!


Jeg er bundet her i landet af Haagerkonventionens regler og danske regler om at jeg varsler faren med 6 uger hvis vi nogensinde kommer til at flytte, og det er skærpet jvf en flytning til udlandet. I disse 6 uger har han tid til at opstart en forældremyndighdssag og så kan en udenlandsk mor ikke flyt. Det kan så grueligt bliver misbrugt når mødre eller fædre ikke kender kulturen og kutimer i retsale.Breaking: FN giver Marion Olivia Weilharter medhold


Først får Weilharter medhold fra EU's PETI-kommission, nu også fra FN:

Komiteen for afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (CEDAW) under FN har givet Marion Olivia Weilharter ("Oliver-sagen") medhold i sin klage.

Oliver skal omgående tilbage til sin mor i Østrig;
regeringen skal sikre, at en sådan sag ikke gentager sig;
regeringen skal gennemgå Forældreansvarsloven og foretage de nødvendige ændringer;

Rregeringen skal sikre, at både forvaltningen og dommerne forstår betydningen af barnets tarv. Med. Videre.(Facebooksiden “Tillykke til FN's Børnekonvention” har lavet en delvis oversættelse af CEDAW's kritikpunkter og anbefalinger, som du kan læse her

Det er på sin vis korrekt. Det er nemlig dansk forvaltningspraksis og ret, der ikke overholder sin egen lovgivning og internationale konventioner.

Det er næsten umuligt at få overblik over antallet af konventioner, Danmark forbryder sig mod i denne sag: Haager-konvetion, Istanbulkonventionen, Den Europæiske Konventions Charter om Fundamentale Rettigheder og Lov om Menneskerettigheder er blandt dem.

Sagens tidliger dom kan læses her, bemærk Østrig og Dk afsagt modsatte domme i samme sag derfor blev det påklagede til FN som belyser problemer i international fødsler der baragt mig på sporet af at mit barn faktisk ikke var dansk men loven er tvetydigt skrevet: http://boernogsamvaer.dk/f-havde-taget-6-aarig-d-med-fra-oestrig-til-danmark-det-var-ikke-ulovlig-boernebortfoerelse-tfa-2013333-oelk/


Men sagen har konsekvenser for Danmarks meget udskældte forældreansvarsloven. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175779 som er en ret lang kompleks lov ....

 

 

onsdag den 23. marts 2016

PPR er da ikke så udspekuleret som du sige ...


 tja, at jeg bliver inderligt vred ... og fortæller vi fik ala samme skuffe så er det ikke dig. Jeg kan godt se jeg skrev:

"Jeg er inderligt så vred når ejg læser det du skriver ... ppr mener de sirkede mit barns ordblindhed de kan bare ikke konkret fortæller hvordan dvs tvindskoler og cenrer som betvilver ordblindhed er vist meget vejen frem."

Oversat mente jeg nok nogett i stil med:

Jeg er inderligt så vred når JEg læser det du skriver ... ppr mener OGSÅ AT de sikrede mit barns ordblindhed, PPR kan bare ikke konkret fortælle "hvordan" dvs tvindskoler og centrer som betvivler ordblindhed er vist meget det vej PPR vælger for os ...

Men jeg kan fortælle dig at andre forældre har vært meget vred på mig, fordi jeg netop offentligt sagt vi ikke passede ind i tvind eller diagnoseklassen. Deres børn havde det jo meget godt - så godt at de forældre ligesom ikke kun "huske" hvordan det var da de kæmpede med PPR. Det var nok vores forløb jeg var påvirket af da du sporger om det er dig jeg blev vred på ... godt du spurgte "heart emoticon" for jeg skimlæser ikke altid alt for godt.

Jeg overvejede at skrive noget om "hvordan de såkaldte raske, normale, velfungerende" forældre blir harm over at deres pressede lærer også skal hjælpe mit ordblinde barn. Men, så skete det værst tænkeligt at forældrene der hvor vi er udefra PPRs tilbud ender parkerede gik til angreb da jeg brokkede mig. Her opdagede jeg så igen at forældre til handicappede børn er lige så råt, uforskammet overfor andre forældre med handicappede børn. Så gik mit liv lidt i stå ... deres undskyldning er nok de passer helt fint ind.

Tak, med debattør  at du havde overskud til at sporge ... den mor som fik en anfaldt overfor mig fik ros for at sætte mig på plads. Og jeg er stadigvæk påvirket af den, for hende ubevisdste, angreb fra hendes side overført til mig stue - et ordvalg hvor det er tydeligt at hun havde det godt i et tilbudt! Skrædersyet til børn som hendes barn nu engang er, mens vi både forstyrrede dem men hellere ikke føler os tilpads i en klasse hvor de andre børn har diagnoser i det tung ende. Børn som kun havde det fælles med os at de hellere ikke var/er velkom hos de "raske, normale og velfungerende". Børn jeg ikke mener bør være isoleret men børn som har retten til at være inkluderet - børn som opgav "inklusion" og som nu forsvarer det de har med alt de har.

Summasumarum ... det er ikke dig, men mere vores situaiton efter PPR så klokkeklart ikke har et ordblinde tilbud, det har de reelt ikke haft siden 2010 ... deres tilud et er ala Plan B læringstile fidæse.

Dengang de raske forældres reaktoner på at mit barn "havde brug for noget" som om det "noget han skulle have" tog "noget" fra deres børn, samtidig med at vi hverken passer ind hos byens syge børn eller andre groft svigtede således at de blir emotionel forstyrret, kriminelle rammere en. At vi lander hos de børn med diagnoser i den tung ende af skalaen forstærker følelsen af at ikke være velkom i samfundet.

Alt ret hårdt idet der hvor jeg kommer fra har vi ikke praktiserede noget som lignede AKT, modtager eller diagnose klasser. Vi opdragede vores børn til at agere inkluderende ... i hvert tilfdælde i skolen og fritiden. Det var godt nok apartheid tider og som voksen ved jeg der skete det at visse børn ikke havde adgang til en skolegang på lige fod med det jeg fik, så den del vil jeg ikke gå ind i, da jeg selv var barn som havde venner uanset herkomst, socialstatus eller lign.


Men Godt du spurgte ... og inden nogen får ideer at jeg abre en en utaknemlig heks, så tog jeg faktisk sagen i eget hånd, jeg hjemmeundervist min dreng og lært ham at læse i 2011/12 efter endnu en lærer fik en anfaldt over at han hverken kun læse to eller tre bogstaver ord. En lærer som lige 4 år senere skulle pointere overfor mig at vores placering i en center viser "at der er noget gjalt med os" som hun dengang fik et flip over. Viden om at der var noget der hed ordblindhed dvs kan et barn ikke stave, skrive eller lign som 10 årige så er det klart barnet har problemer hvor forældrene er sårbar nået hun ikke til. Læren havde i det 4-5 år intet lært jvf diagnose børn trods hun står med dem til dagligt, men mere grotesk var at hun grundet hendes baggrund bør vide mere om fejlplacering af børn ... eller hvad det vil sige hvis et barn min behandles som autist oveni ordblindhed. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2011/10/ja-han-kan-svare-igen-men-slet-ikke.html

Jeg startede ligesom forfra sidste år i vores nu 9. skoleplacering. Som dengang - kommunen vil ikke anerkende de svigtede og vi ender i en sej kamp bare fordi vi siger hvad og hvor problemet er. At have ens barn anbragt - i diverse ammateur agtige skoler - som kommunen kaster 30 000kr  om måneden i nakken på - alt gjort for at sikre hans skolegang gjor ikke vores liv lettere. Alt dette sker imens det eneste jeg reelt krævede var at skolen enten gennemgår VAKS eller låner mig sysemet, eller sætter ham hos nogen som ved hvad det er jeg taler om, Basaltseet det som blev ordinerede af profesionelle, uden at påføre mit barn yderlige trauma af at bemærke de ikke ved hvad det skulle handel om. 4000kr havde jeg ikke at købe systemet for ... det betalt kommunen interneskoler for som ikke magtede opgaven udefra det jeg kan se i dag ... skolerne fik også penge til hjælpemidler, transport osv. Som forælde tog de alt, f.eks boligstøtte da de tog barnet der nær gjor mig hjemløs. Med pange kan du få men er du fattig må du undvære ...

 


Alt imens PPR forskikrede rådkvinden både i 2012 og 2014 om at de havde leverede et indsats jvf mit barns ordblindhed og rådkvinden kastede en børn og unge socialrådgiver i nakken på os - og så fritager hun denne socialrådgiver for enhver ansvar hvis det skulle gå gjalt ... imens jeg kun både bevise og vise PPR ikke havde sat noget i værk. Herudover fjernede de vores special konsulent der løste opgaven, vel og mærke uden at klare ordblindhed.

Det trist var at se hvordan den 3. rådmand som havde ansvaret IKKE gad sikre sig om vi fik det hjælp som var ordinerede og hvordan hun/han/hun var trygge ved socialrådgiveren arbejde for vores bedste. Ikke engang brevet fra Ordblindeforeningen kun stoppe det angreb PPR og visitationsudvalget havde sat i værk i 2011. Et angreb jeg ikke overvejede at en kommune vil gøre da det i min optik bedre kan betale sig at løse probelemer - men jeg tog så grueligt fejl og gentog min fejl. Men værst var at læse hvordan de udmærket vidste de havde taget fejl - nogen mere end andre. Rådkvinden havde jo sin ansatte! Hun kan endeligt ikke ved mere om diagnose børn end andre, hellere ikke i hendes kapacitet som læge.

Jeg forstår godt hvorfor lærer opgiver ... de får ikke timer, forældrene presser dem fra alle sider både de raske der vil deres børn lærer og de syge som også vil det samme. Det jeg ikke forstår er så mange oplever det samme og at poltiker IKKE KAN SE hvordan det her både koster men også skabe det værste og grummeste af ulykkelige skolesitationer. Men hvad det ender med at koste når problemer vokser? Jeg forstår ikke hvorfor kommunen gang på gang vælger socialråddgivere som ikke ved noget om de børn de skal tage hånd om, men som finder alverdens socialministeriet lige har fokus på. Vi håndteres som en flok får ...


  


Jeg tabte i retten da ingen der vil anerkende jeg var en god mor. Hvordan fanden retsagen omhandelde min forældre evner når uenigheden startede med hvorledes mit barn fik det ordblidne hjælp en udredning viste ... ja, det må folk så selv gruble over hvordan en socialrådgiver fandt frem til det hun finder. Jeg kan kun sige da jeg beder om ordblinde hjælp var vores børnesag udredt og hvert sten var vent og drejet. Økonomisk var jeg i bund efter mnge års kamp, faktisk i minus uden pensionsopsaring, syg uden forsikring osv da mad kom før regninger. Men kommunen genstartede deres "undren" og jeg samarbejdede ikke omkring et skoletilbud vi så tydligvis ikke fik noget ud af ... i dag 5 år senere ... træder vi vand. Kommunen tordner selvsikker videre ... som de gjor det sidste 10 år bare med nye ansigter der ikke er ind i sagen i morgen. Kaos.


 


Alt gjort ved lovbrud ... tekniks set lovbrud da kommunen jo mener vi var "enige" ... for to år siden tog de sig ret efter klagenævnet hjemvist sagen. Det virkede hellere ikke ... for vi har ikke kun ordblindhed men også BMSF som de trods deres valg pludseligt ville anerkende, men så vil deres sag mod min evner som mor bortfalde.


 


Så står jeg med samme kamp. Skolen vi er på ... har vitteligt ikke det viden der skal til for at spotte mit barns læse / skrive problemer sammenlignet med de diagnose børn de har. De ser ikke "potentialet" men ser deres undervisning som velovervejet og alt det der samt at mit barn fagligt er dygtigt trods at jeg står og kigger på venners børn og er bekymret hvad fagligt dygtig er. Men når jeg er kritisk vil jeg sige de har ikke det som deres speciale og er satme dygtig til autisme, hertil kun de som det første skole på 10 år stop vold mod mit barn. Noget andre skoler, medarbejdere ikke engang gad beskæftige sig med. Børn der ikke kan opdrages hjemmefra ... må opleve lidt af hvert i skoler. Sådan tænker folk jo. Inklusion for dem er "manglende opdragelse".

At mit barn mistrives er vi alle enige om - men at forældrene er bare sur på mig fordi jeg sagt deres tilbud ikke fungerede for "os". Jeg ventede ikke "deres angreb". Men jeg bør vide at folk er bare sådan og få en tykkere hud.

PPR valgt at presse os med en socialrådgiver der havde magten til at få mit barn akut hentet hvis jeg ikke makkede ret. PPR havde også magten til at lade være med at sende klagen til Klagenævnet ... ergo ... vi skal have professionelle advokater og bisiddere på vores børn fra dag et af. Kommunen bruger ufine metoder ... og enhver klage mønter kun ud i at sagen:

- Hjemvises til en rundte mere. Klagenævnet kan ikke sige hvad kommune skal, det er kommunens egen serviceniveau som kommalstyrelsen bestemmer.

Alt dette sikkert indtil man sidder passiv tilbage og venter ens barn bliver 18. De forældre som rammer det rette tilbud glemmer i deres travle hverdage at fleste af os aldrig når at få det rette indsats.

Klagenævnet tager 3-4 måneder MEN kun hvis kommunen

- ikke trækker ferie kortet
- ikke trækker "forkert paragraf" kortet
- ikke trækker samarbejdskortet
- ikke trækker "barnets adfrædsforstyrrelse" kortet
- ikke bruger ufaglærte jvf ordblinde
- ikke genudreder barnet for alverdens andet
- ikke gentester ordblidnehed med formål at fjerne diagnosen

Kommunen er udspekuleret og jeg er påvirket af det. Mest fordi millioner de bruger på at greje sig udenom fakta i sagen, penge som kun havde hjulpet rigtig mange ordblinde og BMSF børn spildes i millionklassen. Penge vi mangler og tabte pga dette ... efterlader os ... fattig. ALt imens det ene efter det andet chef som ikke gjor deres arbejde fik lukus håndtryk eller massive velkomst fester.

Men også fordi jeg mistede mange år af vores families liv til en urimelig og uretfærdig kamp. Men alleværst er Kommune har ligesom stjalet min børns skoleår og erstattede disse med grumme oplevelser fra lærer der tillod sig selv at kalde min børn dum og dovne trods deres IQ var i den høje ende eller uopdragne eller det der var værre.

Men alleværst er kommunen stjæler både børnenes og samfundets fremtidig muligheder for at klare sig på lige fod med andre børn ... jeg havde bevist jeg løst opgaven bedre end skolerne, trods min baggrund men det blev ikke anerkendt da Kommunen fik meget rtravlt med at flytte fokus fra en simpel råb om hjælp ... indtil vi i dag er på kne.

Efter påske skal vi igen skifte skole ... problemet er mit baarn og jeg magter ikke skift 10. Jeg magter det ikke! Jeg magter ikke en ny flok mennesker med deres egeetrådige gode ideer ... hvor de kassere os og vi så står uden andet end et socialrådgiver som rentskriver kommunens side.

10 skoler hvor vi ender de udskældte fordi vi tør sige det skolen levere er suboptimalt jvf barnet, at vi også mødt flere dysfunktionelel personer på vores vej er der ingen tvivl om i dag. At vi er påvirket ... mens dem der får os ligefrem mangler det vores udredning påpegede vi bør have.

Lærer, forældre og socialrådgivere som i deres uvidenhed skældt os ud ... er videre til det næste familie de i deres uvidenhed fejlbehandler. Fejl på fejl inden drøfter, retter eller tager ansvar for.

Tilbage er jeg hos en PPR leder som fandme vælger at betvivle vores mange udredninger ... fordi der er en ny Ordblinde test ... hvad fanden vil de teste og teste for ... de bruger da aldrig resultaterne. Det var netop min ord da jeg i sin tid tolkes som at nægte en forældre evne test - enhver abe der havde haft vores sag kun jo se det ikke strander hos min forældre evner. Det gav en ufin fagkonsulent en anbringelsesgrundlag ... derfra tog det 3 år at få sagen hjemgivet. Skaderne vi pådrog os fordi hun kopierede et annonym skriv frem for at sætte sig ind i barnets udredninger koster endnu.

Vores 9. skole fik ikke engang udrednigner de testede for udleveret ... ligesom de hellere ikke fik andet at vide end vi parkeres der. Skoleåret gik på at de "forfra afdækkede" hvad vi var for nogle ... og besluttede sig at kræve en ny fucking ordblidne TEST som det første.

Jeg er rasende for mit barn er ikke test villig - ikke efter alle deres tests hver gang skabte kaos i hans liv, trods testene blev lovet som at værende et hjælp og at stoppe social rådgivrens angreb på hans mor som konkret bare vil vise hans lærer de overså noget. Jeg er rasende fordi de ikke kan se indsats vs resulat.

Ja, godt du spurgte om det var dig. Andre plejer at sætte mig på plads - og hvis du nået hertil sætter du mig sikkert også på plads for jeg må være svært at samarbejde med ... men tænk hvis vi i 2010 bare fik det konkret som specialisterne mente, køblet på det de skrev i 2007 frem for det ene efter det andet vanvittig forløb hvor perosnalet manglede basale kundskaber jvf det vi kom med. Jeg er desværre bang for at Folkeskolen trods den glansbillede der måtte være nogen steder ... også mangler menige uddannede lærer. Så det er ikke mig, min børn eller vores herkomst!

Undtagen når nogeet mener jeg bare kan rejse til mit hjemland .... og jeg så kigger på dem og siger min børn er danskere og jeg er budnet af konventioner I nok ikke engang begriber er derude. Betyder det så at jeg, eller min børn så behandles anderledes end andre?

Åbentbart for nogen - udover handicap så skal jeg også kæmpe for om vi er integreret således at vi ikke kommer på familiekurses eller at jeg ikke først skal starte med "lære dansk" kurser. Værst er at jvf WPPSI/WISC tests siden 2007 så kun det ses min børn klarede og beherkede det danske sprog og kultur, til trods for min ikke vestelige baggrund.

Men i 2012 så kun psykologen betvivle om det var pga mig eller skolen at han ikke udviklede sig ... barnets skolegang var broget både hjemme og anbragt ... sjovt om nogen tør sige undskyldt for deres "opfattelser"? Den psykolog og hendes tanker - det opståade uden at hun mødt mig, men selvsikker var hun at barnet nok hellere bør fjernes hvis hans udvikling skal sikres. Problemet med dette var at Kommunen hellere ikke som led af en fjernelse formåede at sætte en behandlingsforslag efter en grundig udredning i værk. Det er som om Kommunen er ordblind ... de læser ikke deres bunker og bunker af skrivier de selv skaber - men de kan få noget skrevet ret hurtigt alt afhængig af det udfald de øsnker sagen skal have.Jeg var noget overraskede hvordan anbringelsens psykologen "vidergav" vores sag i 2013 og i 2014, samt den sidste gang i 2015. Hun må koste kommunen en hulens mange penge med det hun "vælger" for børn som hun mener skal "fjernes" fra byen. Gad vide hvornår PPR opdager det ... en ting er sikkert mit barns sag kender jeg, og det er i den grad kommet frem at noget ikke stemmer.

Han er både ordblind og ikke ordblind
Han er både klog og analfabet
Han er både adfærdsvanskeligt og den sødeste dreng
Han kan ikke gå i det danske skolesystem, til trods for at han kun kender den?
osv.


Problemet er at Barnets behov betyder INTET - socialrådgivere har overtaget opgaver som tidliger hørte ind under PPR fordi PPR ikke får det resourcer de skal bruge ude i skolerne mere. Alt imens ingen ser på om det socialrådgiver bestiller gavner børnene - hvad er det for en skole de bruger hvor inklusion på ingen måde er sikrede? Er deres skoler i heltaget lovligt i EU som har givet penge til at børn i medlemslande sikres et inklusiv skoleforløb?

Mit problem i alt dette var mest at jeg krævede inklusion i et samfund som på ingen måde ønsker hverken tidliger kriminelle, indvandre eller handicappede i deres hverdag. Tingene er ved at ændre sig - men det går for langsomt. At vi ender som udstødte og ikke engang må råbe op ... ja, det er netop den barrier jeg rammer.

Raske mennesker er så uviden om deres egen samfund, alt imens de lever livet og laver loven således at vi andre ikke kan deltage.

tirsdag den 22. marts 2016

Kun resourcer til anbragte? #inklusion #handicap #skolechat #odense


http://www.tv2fyn.dk/artikel/tre-fynske-kommuner-faar-ekstra-midler-til-inklusion


Odense Kommune har jvf skolechefen ikke haft mulighed for at håndtere udsatte børns skolegang blev der sagt til et møde i byen hvor en representant fra kommunen forklarede at i Odense hellere ikke har forældre klager ... det var så i 2014.

Det har været sådan at en stor andel af deres udsatte var anbragt i nabo kommuner. Netop fordi Odense mangler kompetencerne til disse tunge opgaver blev der sagt. Mit barn skulle i denne skole ... trods hverken han eller mig tilhørte målgruppen som beskrevet i avisen.


De tre fynske kommuner er blandt i alt 17 kommuner i landet, der får del i de ekstra ressourcer i år. Kommunerne er primært er udvalgt, fordi de vurderes til at have særligt mange elever i specialskoler og specialklasser, en høj andel af forældre med en svag uddannelsesmæssig baggrund og en høj andel af elever med dårlige faglige resultater.


Faktisk da vi fik denne skole tilbudt i 2015 kort efter Friskolen kommunen havde valgt og efterfølgende pålagt os via anvendelsen af socialloven § 69 fordi at det  opholdsstedet som havde mit barn og elverede anbrignelses papirene ikke var deres opgave værdig som opholdssted afgjort jvf tilsynet. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2015/04/ny-skole-14-dage-efter-ankestyrelsen.html

Et tilsynssag Odense Kommune den dag i dag ca et år senere ikke har givet mig aktindsigt i ... deres jurister vurderer og vurderer og det der forgik på stedet måtte jeg ikke ved noget om eller få besked om for at støtte mit barns oplevelser i det 2 år han var der ? Deet blir ikke bedre af at læse samme uge de palcere mit barn der uden min samtykke, hjemtog Odense Kommune et andet barn og tilsynssagen skete så to år siden udefra endnu en hjemtagelse. Jeg havde fået akterne for længe siden via selveste tilsyn og disse samt et FKU (forældre kompetnece undersøgelse) som belv af uklare grundet forsinkede i 3 år blev mit barn hjemgivet i juli sidste år. Det mærkeligt er mit barns sag beskrives ikke i tilsynets sag ... og ingen i Odense gider at tale om det. Sobeit. Han er hjem, men hvad skete der på det sted?

I det samme periode Odenses Børn og Unge trak overskrifter for "visse" sagsbehandlingstrin de pga arbejdspress var nødsaget at springe over. Som alle kan se var der afholdt det lovpligtige møder i vores sag - og vi var heldige at få en hjemgivelse. Meget heldig ... men, der er jo altid en men eller utilfredshed med mig. Noget som Odense Kommune klart sagte i retten de er træt af at høre på ....mig. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2016/03/partshring-af-moren-teknikken-anvendt.html der var også to yderlige partshøringer ... jeg tror ikek de turde bryde loven åbentlyst i vores sag, kun de dele de misforståede eller ikke vil høre om.

Skoleplaceringen var så ikke "helt det vi ønskede" og jeg regnede med klagen tog det meste af dette skoleår dvs. at Klagenævnet svarer vores klage ca. omkring nu. Det er fordi de har mange sager ... og tiden går med at de skal undersøge sagen hvis de vel og mærke får klagen sendt videre fra Odense Kommune. Klagen er som altid IKKE sendt videre fordi kommunen troede vi fandt os til rette, trods vi var dybt ulykkeligt men smilede for vi havde ingen valg. I det mindste fik han oplevet at der fktisk er en skole i landet som stopper de andre ørn hvis de skulle slå ham ... det var så den eneste af 9 skoler!

Lige en kort opsamling:

Drengen er i 8. klasse, men fagligt er der huller trods meget gode forudsætninger for at lære idet han er tidliger Mentiqabarn. Dette er så den 9. "skole forløb" hvoraf:

- to var knap et års hjemmeundervisningsperioder, begge leverede af mig uden kommunal tilsyn, dog beskrevet som både værende positiv og negativ alt efter hvor man læser i led af jeg bedt om støtte til ham, 
- samt et periode på tre år som anbragt, uden undervisning på ca et år som anbragt
- Det sluttede så med 2 måneder hjemme efter anbringelsen hvor han lige skulle finde sig selv, som hjemgivet.

De perioder uden undervisning var imens PPR arbejdede på sagen da det tager tid. Marius har i sin kort skolegang oplevede 3 skolers konkurs, og en del uhensigsmæssigheder jvf mobning osv som stået ubehandlet, 2 folkeskoler som trods stor indsats ikke kun løfte opgaven. Elevplaner virker som disse  er skrevet om forskellige børn, og er meget forskelligt uden konkrete mål. Lovpligtige tests, både læse og nationale er ikke taget osv. Nemt at ingen beviser have i en sag? Hvorimod så er der laverede et grundig beskrivelse af alt alle troede var gjalt med os, derefter en mindre pænt reaktion fra vores side af som i den grad blev brugt til at bekræfte ufaglærtes og socialrådgivernes synspunkter i sagen.

Når jeg er utilfreds så handler det om at vi er sat i en af byens bedste autisme klasser og endevidere LOVET et plads på Faaborg Gymnasiums autisme hold. Problemet er bare at mit barn IKKE har noget psykiatrisk udredning og det kræver den specialist tilbud.

Det er også sådan at centret normalt kun tager imod diagnose børn - visitationsudvalget kender deres krav. Det er fordi de er en af landets sidste TEACCH tilbud som også gerne vil udvide deres muligheder for Inklusion, en inklusionsopave odenses PPR også lovet os vil kunne forgå igennem skolen. Her er lidt om skolen.

Den årlige betaling for en elev varierer mellem 250.000 og 400.000 kr. jvf 2009 satser.

Paarup Skole:
Elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Autisme (højt fungerende), Aspergers syndrom, elever med grænsepsykose /psykose, OCD-tilstande, svære ADHD-problematikker, Tourettes syndrom og lignende.

Eksempler
10½ årig dreng fra Ejbyskolens ( nu lukkede) tale-/høreklasse omv
isiteres, da hans vanskeligheder blev
yderligere afdækket og udredt på DBUH. Kilde side12 http://www.fmk.dk/moeder/aaben/Boerne-_og_Undervisni/2009/25-05-2009/%C3%85ben%20dagsorden/bilag/Punkt_70_Bilag_3.PDF

Landsdækkende tendenser peger i retning af betydelig stigning i antallet af diagnosticerede elever indenfor de gennemgribende udviklingsforstyrrelser; autismespektrumforstyrrelser (Enghaveskolen, Paarup skole, Byhaveskolen)

Landsdækkende tendens til stigning i gruppen af elever med AKT-problemer (Adfærd, Kontakt, Trivsel) (Rosengårdskolen)

Forældres øgede bevidsthed vedr. deres børns lovmæssige rettigheder, ønske om diagnosticering, kombineret med det frie skolevalg, hvilket også er gældende for specialskolen.

Alt dette skete til et møde i august 2015, 6 dage efter min dreng endeligt blev hjemgivet af den mest grotesk fejlslået anbringelse jeg nogensiden har troet muligt. Det skal lige huskes på det er hans 9. tilbud med et nyt tilbud hvert år eller oftere ... så vi kan ikke denne påske rykke tæppet væk uden ham! Derfor siger jeg meget kraftigt PPR og skolen må finde det resourcer der skal til. Jeg vil ikke se min dreng på Asgaard da jeg ikke tror målgruppens løsning virker for os, men samtidig er en autisme klasse dælmne ikke helt godt for en dreng som forventer Inklusion ... det var han blevet lovet og vil arbejde for. Men rammerne ... ja se hvad der skete som disse krakelerede, og husk jeg belv domt 10. dec 2012 for en opgave kommunen trods anbringelsen ikke kun løse. Så det her er ikke en opgave for dummies ... ergo jeg vælger medspillere trods vores ueneigheder med omhue. Mit barn har opgivet ... som ordblindhed den dag i dag ... noget jeg også troede vi ikke ser mere, men som set i talblinde:

 

Med talblindhed er vi, hvor vi var med ordblindhed for 50 år siden

Hvad der i andre lande er en anerkendt funktionsnedsættelse, er i Danmark et næsten ukendt fænomen – også blandt matematiklærere.

Vores datter Elena er netop fyldt 18 år. For et halvt år siden blev det gennem et testforløb afklaret, at hun er talblind.

Tilbage står man som forældre og undrer sig dybt over, hvordan vi, forskellige skoler, gymnasier og matematiklærere ikke tidligere fik en mistanke om hendes funktionsnedsættelse. Hvordan det kan være, at vi i Danmark i 2016 ikke har en anerkendt test for talblindhed og kompetencer til at gøre noget ved det? http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE8524245/med-talblindhed-er-vi-hvor-vi-var-med-ordblindhed-for-50-aar-siden/


Billeder fortæller præcis hvor dårlligt han havde det da han belv taget kort inden han blev anbragt til da han kom hjem.

 
april 2012


 dec 2014 anbragt i 2 år, der skulle gå 8 måneder mere
heldigvis ikke 2½ år som hvis det en dommer afgjor blev fulgt


aug 2015 hjem igen efter 3 år


I dag er vi igang igen i en autisme klasse, trods vores udredninger viser der ikke er tale om autisme men idet Kommunen ikke besidder en Mentiqa tilbud så er det deres eneste tilbud.

Jeg forventer at Kommunen sender min klage jvf undervisningens indhold videre til Klagenævnet ... og væbner mig med tålmodighed hvor jeg sideløbende med dette kæmpede for at psykologen, konsulent og ordblinde konsulent
et aktiv lavede et handleplan ... imens jeg håbede på min dreng kun holde et år mere ud uden social samvær med børn på hans alder, med det interesser han nu engang har f.eks pokemon, esport og dyr. Skak har han lagt på hylden ... men pludsleigt gider han skak igen. Alt dette sker sideløbende at Odense finansere deres nabo kommuner i at kan få fingrene i puljemidler fordi de samlede på "tunge sager" herfra. Men en klage tager 34-36 måender før det er afgjort ... så er han 18 år gammel? Så bliver han jobcentrets hovedpine!

Jeg kan da godt se skolen er dygtig til det de laver når jeg sammenligner det Kommunen købte til os i det sidste 3 år for MANGE millioner (langt over 5 millioner kroner ... ca 150 000kr om måneden i 3 år)

Tilbud som trods jeg var sat udenfor døren ikke kom med det ønskeligt effekt - faktisk er mit barn skolemæssigt stagnerede eller retter sagt så lærte han baglængs! Det er vist kun hos os den slags kan ske ... men samtidig er jeg forundrede over at Inklusionspenge gik så til de kommuner Odense sender deres tunge sager til ... sager de ikke selv har det personale eller personlige kompetencer tilbage og sager hvor de ikke havde plads eller resourcer til i deres specialtilbud. Specialtilbud som var overtegnede ... trods forældrene i flere år råbte op om at Kommunen bakker bedre op!

Mentiqa gik konkurs ... der skete noget på skolen at de lukkede med 32 elever i snit over 3 år. Kommunen flygtede de får en hel parti Mentiqa børn men sandheden var det skete ikke. Det tal kommunen fik passede ikke ...

Herudover er der et andet barn som blev hjemmundervist men ikke anbragt. Som jeg gjor ... men der vurderede visitationsudvalg jeg pga min baggrundt ikke egner mig, uden at de førte tilsyn mens alle bare skrev det de treode. Ingen lyttede til det vi reelt sagt i sagen.

Hvad stiller man op, når man har et barn, der er ordblind, og skolen ikke kan hjælpe? http://livsstil.tv2.dk/kropogsundhed/2014-11-16-chat-saadan-kan-du-hjaelpe-dit-ordblinde-barn

>Erik< og hans mor fik lov til at undervise i 1½ år hvorefter de fik en ordblinde klasse ved Kommunen og derefter kom han ud i en alm friskole ude i byen.

Vores forløb er som nævnt ovenover noget helt andet. Jeg er indstilligt til revalidering eller fleksjob eller en kombination af dette efter er meget grimt og unædvendigt sygehus forløb pga fejl på fejl ... jeg er heldigt det ikke gik mere gjalt end det gjor. Derfor vover jeg mig ikke ud i at stå med mit arns hjemmeundervisning og andet behov alene pt. Som Kårl Åge sagte så bør det ikke være forældrenes opgave men det er sådan. Han vurderede også vores sag samtidig med at en ekstern psykolgo via et opholdssted gjor det samme i 2012/13 ....

Kære Hilde Buys!
 
Tak for vores samtale og de papirer om drengen, du har sendt mig. Jeg har læst dem igennem og overvejet situationen. Det er en meget kompliceret og ulykkelig sag, med mange svære aspekter. Det er vigtigt for mig at understrege, at Ordblindeforeningen og jeg kun har mulighed for at rådgive, hvad angår hans
undervisningsbehov og ordblindhed. Jeg er selvfølgelig klar over, at tingene i et barns tilværelse hænger sammen, men jeg og foreningen har ikke indsigt i socialretslige forhold, og det ville være meget forkert at bevæge sig ud i disse problemstillinger som ”amatører”.
 
I forbindelse med hans undervisningsbehov har jeg særligt kigget på læserapporten og psykolograpporten. Læserapporten er ganske vist over 2 år gammel, men det er tydeligt at han på det tidspunkt har behov for en specialpædagogisk indsats.
 
Med hensyn til hans kognitive funktion er der forskellige resultater, men det står fast at han under alle omstændigheder er mindst normalt begavet og at hans kognition derfor ikke kan have spillet ind på hans læsevanskeligheder.
 
Det kan have påvirket hans læsevanskeligheder, at han ikke har fået den rette undervisning og at den ikke har været stabil. Men det fremgår af læserapporten, at hans vanskeligheder er fundamentalt dyslektiske og altså ikke udelukkende pædagogiske. Rapporten konkluderer, at ”Drengen anbefales en intensiv, målrettet og pædagogisk indsats i forhold til at kunne bruge bogstavkendskabet funktionelt ved læsning af tekster og ord på hans læseudviklingsniveau.” Denne formulering peger klart på et specialklasse­ eller specialskoletilbud for ordblinde.
 
Det fremgår også af nogle af skolerapporterne, at han i den rette pædagogiske sammenhæng kan modtage undervisning og klare sig i et skolemiljø. Det får mig til at konkludere, at man ikke først og fremmest skal tage udgangspunkt i hans adfærd, når man skal finde et skoletilbud. Hans adfærd kan sagtens tolkes som reaktion på at han ikke trives med den undervisning og det undervisningsmiljø, han har befundet sig i.
Da jeg kan se af de øvrige papirer, at der faktisk ikke er taget det nødvendige hensyn til hans ordblindhed i undervisningen, og da hans skolegang i de sidste par år har været uregelmæssig, er det min klare opfattelse at han stadig har et specialpædagogisk behov. Det understøttes også af psykolograpporten.
 
I hans nuværende situation får han ikke opfyldt sit undervisningsmæssige behov. Selv for en dreng uden læsevanskeligheder eller andre indlæringsvanskeligheder ville der opstå store problemer med at følge en aldersmæssig tilfredsstillende faglig udvikling, når hans skolegang har været som den har.
 
Hvordan kan det så ske?

Normalt er det jo kommunen/skolen, der tager initiativ til at tilbyde specialpædagogisk bistand, når de konstaterer at det er barnets behov. Men hvis det ikke sker, kan forældrene tage initiativet. Det er beskrevet i Bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning, som jeg linker til her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141578


Bekendtgørelsen gælder også for børn, der er placeret på et anbringelsessted.
Hvis kommunen afslår et ønske fra forældrene om specialundervisning, kan forældrene klage til Klagenævnet for specialundervisning. Det er også beskrevet i bekendtgørelsen.

Hvis du vælger denne procedure, altså at fremsætte ønske om at Marius får en relevant specialundervisning for ordblinde, går der selvfølgelig en vis tid med sagsbehandling, det kan ikke undgås. Der er desværre ingen regler for hvor lang tid kommunen må være om at vurdere forældrenes ønske, så der er ikke andet at gøre end at presse på. I Marius tilfælde kan man efter min mening sige, at der allerede foreligger så mange oplysninger at det må være muligt for kommunen at tage stilling uden at foretage nye undersøgelser.

Hvis det er muligt, kan man selvfølgelig også aftale ovenstående med kommunen ved et møde. Det kan være med til at forkorte processen, men jeg har fornemmelsen af at det er nødvendigt med skriftlighed og mere formelle henvendelser i denne sag. Selve afgørelsen fra kommunen skal altid være skriftlig.

I tilfælde af afslag fra kommunen vil der også være en vis sagsbehandlingstid i Klagenævnet. Det kan vare 3­4 måneder, får en endelig afgørelse foreligger. Det kan synes som lang tid, men den kan være nødvendig at investere af hensyn til barnets fremtid.

Uanset om man som forældre sætter gang i en sådan proces, har kommunen stadig en forpligtelse til at tilbyde den undervisning, barnet har brug for. Man kan ikke sætte et barn på ”stand by” i forhold til dets skolegang, så du har ret til at forvente, at kommunen i forbindelse med alle de øvrige undersøgelser og vurderinger, den er i gang med, også vurderer hans undervisningsbehov og mulige skoletilbud.

Hvad ville du gøre i min situation? Hvis du læste hertil ... jeg tror ikke PPR har en plan andet end en intern skole men som det ser ud nu ... får anbrignelses området alle midler til inklusion, hvad skal vi i kommunen så? Skal vores børn anbringes for at få hjælp ... men det system klarer hellere ikke det 26% af anbragte børn som vitterlig tages pga skoleproblemer. Vi må start på hjemmfronten dvs ved skolerne og PPR og kom videre ... min familie har været igennem helvede ... og pengene er brugt ... uden løsninger ... er det "in the beste interest of the child"????

 
https://www.european-agency.org/sites/default/files/Profile-of-Inclusive-Teachers.pdf


Mainstream schools need to be supported to address the needs of a heterogeneous pupil population regardless of their special educational needs and ethnic origin.

https://www.european-agency.org/key-messages#


lørdag den 12. marts 2016

Autisme og eller Ordblind?


Autisme og ordblindhed er to af de mest komplicerede hjerne udviklingsmæssige forstyrrelser, der påvirker evnen af børnene til at lære og engagere sig med det omgivende samfund.

Forklaringen på
den måde, at den autistiske hjerne udvikler og fungere er et åbent spørgsmål, der kræver undersøgelse. Funktionel anatomi tyder dog på, at anatomiske forskelle blandt forskellige grupper skal have funktionelle konsekvenser, der ville hjælpe forskerne til at forstå, hvordan hjernen fungerer, og for at give en rimelig begrundelse for fejl i disse grupper af personer. http://www.sci.utah.edu/~gerig/ITED08-Presentations/NohaElZehiryMICCAI_EarlyBrain.pdf


Her er en lille "forsmag" af hvordan ordblinde læser. Når vi ved "mennesker med autisme" f. eks ikke fanger alle social cues ... så er denne forklaring virker for begge grupper nå vi ligeledes kan se at ordblinde ikke altid ser bogstaver som alle andre. Begge er meget påvirkeligt af deres omgivelser ... dvs de bliver let påvirket af deres omgivelser pga lys, lyd, varme, kulde dvs. alt sanserne opfanger osv. Men de har også "situationer" eller "kan lære metoder" som hjælper dem med at "huske", "holde omgivelserne ud", "afhjælpe" osv. således at de kan fungere som alle forventer. Begge grupper bliver derfor meget hurtiger udmættet af visse situationer end andre mennesker oplever. Det er meget hårdt arbejde at være anderledes.
 
"I have dyslexia and although this is accurate, this is a more extreme case! To the people saying this isn't what dyslexic people see... DUH!!! Nothing will ever show you normals exactly how it truly feels to read while dyslexic. But this is damn close!! The point is to give you normals a little taste of the struggle we have to endure, especially as kid trying to learn how to read! Yea... that was a bitch indeed!" http://indy100.independent.co.uk/article/this-website-shows-what-its-like-to-read-when-you-have-dyslexia--bkvKwiQlJW
Jeg kan kun sige ... jeg vidste ikke hvordan det skulle forklares at kigge på noget som forsvinder eller huskes forkert før jeg opdagede det billede! Ja, det sker for mig når jeg læser ... det er ikke et problem når jeg læser en roman men problemet er der når jeg skal f.eks skanne en tekst, lave matematik eller programmere eller huske detaljer ... eller skrive en tekst. Værst er jeg er ikke altid klar til at rette en tekst når jeg skriver den, jeg skal vente 2-3 dage og så rette ... det minder lidt om "quantum writing"! Det faktum at jeg også har ADP (Auditory Processing disorder) er bare flere problemer når jeg ikke "kan" høre hvad siges på en dum dag og oftest ikke når falk taler til mig med ryggen vendt, samtidig med at jeg har en ret så skarp hørelse.

Tænk hvis du hurtigt ser en tekst så husker du andet eller hvis du ikke kan høre hvis du ikke fokuser på den der snakker alt afhængig af hvad der forgår i rummet?

F.eks som denne billede:

 
The Richard Dawkins Foundation for Reason and Science (Official)'s photo.

Tænk, hvor svært det er at "huske" forkert og emotionelt trættende det er at ovenikøbet få skældt ud for at huske datoer, tidspeunkter, uret "forkert"? Netop fordi andre gange går det skide godt? Og jeg siger intet om dovnskab ... ja at være dum og dovn fordi jeg ikke skriver så fint som andre. I mellemtid arbejder jeg for at få mig forståelsigt på skrift .... jeg er blevet klar over jeg nær snakker sort "skrifteligt"! Ja, jeg kan blive bedre den dag jeg lærer mere nu at jeg forstår hvad det er jeg gøre forkert ... men mentalt er jeg ikke klar. Mere om dette kan læses ved at google "stealth dyslexia". Det bedste møde hidkaldelse jeg fik for nyelig var: Vi ses den 11de kl 11! Det kun mit hjerne ikke vende og dreje med ...


So you could have APD as your underlying cause of dyslexia, and if you have APD this could make you appear to have a form of aspergers or to display some Aspergerish tendancies. Actually any type of processing disorder ... http://www.beingdyslexic.co.uk/forums/index.php?showtopic=3398

Autism and Dyslexia

Many people wonder about the co-morbidity between autism and dyslexia.  Autism is an illness that causes social interaction issues and communication problems in the sufferers, while dyslexia causes children to have difficulty learning to read and write.  However, it seems these two afflictions have much in common and can potentially occur together.

Both autism and dyslexia can occur on a spectrum, that is, both of these conditions can be less or more severe depending on the child and diagnosis.  For example, severe cases of autism can prevent those who have it from communicating using words and they require special technology to communicate via symbols or pictures.  Additionally, dyslexia can be more or less severe and, in many cases, can go overlooked or undiagnosed.

Additionally, both diseases are known to be based in the brain and affect neural processes and chemical communication between neurons.  The exact cause of both of these illnesses is unknown but in both cases it affects processing. http://autismsd.com/autism-and-dyslexia

Characteristics of Dyslexia

Dyslexia’s main manifestation is a difficulty in developing reading skills in elementary school children. Those difficulties result from reduced ability to associate visual symbols with verbal sounds. While motivational factors must also be reviewed in assessing poor performance, dyslexia is considered to be present from birth. Most scientific criteria for dyslexia exclude cases that can be explained as arising from environmental factors such as lack of education or sensory deficits.

Children with dyslexia usually appear bright, intelligent, and articulate but are unable to read, write, or spell at an age-appropriate level. They will generally have average or above average intelligence, yet may have poor academic achievement. They may have good oral language abilities but will perform much more poorly on similar written-language tests. They might be labeled lazy, dumb, careless, immature, “not trying hard enough,” or as having a “behavior problem.”

Because dyslexia primarily affects reading while sparing other intellectual abilities, affected individuals might be categorized as not “behind enough” or “bad enough” to receive additional help in a school setting.
Children may try to hide their reading weaknesses with ingenious compensatory “strategies”, and might learn best through hands-on experience, demonstrations, experimentation, observation, and visual aids. They can show talents in other areas such as art, drama, music, sports, mechanics, story-telling, sales, business, designing, building, or engineering.

Have related problems with inattention in a school setting; for instance they might seem to “zone out” or daydream often; get lost easily or lose track of time; and have difficulty sustaining attention. Although they are different conditions, dyslexia co-occurs with attention deficit disorders (ADD or ADHD) at a rate of 30-50%. http://www.autism-help.org/comorbid-dyslexia-autism.htm

As for reading researchers have researched "sound localization" this refers to a listener's ability to identify the location or origin of a detected sound in direction and distance. People have created binaural heads to measure sounds as we hear them. Kubar is one of them and Bose headset that people with autism and gamers love also have research that can be used for schools.  http://lindahunt.weebly.com/binaural-localization.html... imagine putting a teacher in a pupils situation?


torsdag den 10. marts 2016

Et testbatteri til identifikation af dysleksi, den gamle fra DVO

Et testbatteri til identifikation af dysleksi


Dysleksi er en af flere former for læsevanskeligheder og er karakteriser
et ved, at personen har vanskeligheder med præcis og/eller hurtig
ordgenkendelse, stavning og ordafkodning. Disse vanskeligheder skyldes problemer med fonologisk processering (manifesteres fx i en ringe
udnyttelse af skriftens lydprincip i læsning og stavning og ringe fonologisk opmærksomhed).
I det endelige testbatteri indgår en nonordsstaveprøve, en test af ordgenkendelse (højtlæsning af ord), afkodning (højtlæsning af nonord) samt en test af fonologisk opmærksomhed (fonologisk subtraktionstest). Vi dækker således alle
sproglige og skriftsproglige områder, som dysleksidefinitionen udpeger som kerneproblemer i dysleksi. Vi har udeladt et mål for effektivitet (hastighed), da præcision snarere end hastighed er vigtigt på dette tidlige tidspunkt i
læseudviklingen.


En indledende screening

Vi anbefaler en indledende screening af alle elever i begyndelsen af 3. klasse (eller evt. i slutningen af 2. klasse) med stavning af nonord. Elever, der scorer
max 8 rigtige på denne test (svarende til max 10 percentilen i denne undersøgel
se), udtages til en individuel undersøgelse, der mere grundigt afdækker elevens læse- og staveprofil, og som danner udgangspunkt for en særligt tilrettelagt undervisning, der til godeser elevens individuelle behov.


En individuel undersøgelse

Vi anbefaler, at den individuelle undersøgelse indeholder følgende 3:

a. En afdækning af elevens fonologiske opmærksomhed. Vi anbefaler en fonologisk test med 30 fonologisk subtraktionsopgaver.

b.
En afdækning af elevens færdighed i at læse rigtige ord. Vi anbefaler en højtlæsningstest med 40 ord på 2-5 bogstaver.

c. En afdækning af elevens færdighed i at læse nonord. Vi anbefaler en højtlæsningste st med 40 nonord på 2-5 bogstaver.
Fonologisk opmærksomhed


Testene findes i appendix side 38.Hvis eleven klarer max 13 af de 30 opgaver korrekt på den fonologiske subtraktionstest, så har eleven vanskeligheder med at fastholde og mani
pulere med sproglyd i et omfang, der peger på dyslektiske vanskeligheder. 13
rigtige svarer til den gennems nitlige score i projektets risikogruppe, mens 19 rigtige svarer til risikogruppens gennemsnit + 1 standardafvigelse (hvilket betyder, eleven er bedre end, hvad man kan forvente af en elev i risikogruppen).


Højtlæsning af ord


Hvis eleven læser max
20 af 40 rigtige ord korrekt, så har eleven vanskeligheder med at læse ord i
et omfang, der peger på dyslektiske vanskeligheder.

20 rigtige svarer til den gennemsnitlige score i projektets risikogruppe, mens 29 rigtige svarer til risikogruppens gennemsnit + 1 standardafvigelse (hvilket betyder, eleven er bedre end, hvad man kan forvente af en elev i risikogruppen).
Højtlæsning af nonord

Hvis eleven læser max 16 af 40 nonord korrekt, så har eleven vanskeligheder med at afkode ord i et omfang, der peger på dyslektiske vanskeligheder.
16 rigtige svarer til den gennemsnitlige score i projektets risikogrupp
e, mens 24 rigtige svarer til risikogruppens gennemsnit + 1 standardafvigelse (h
vilket betyder, eleven er bedre end, hvad man kan forvente af en elev i
risikogruppen).

Eleven placeres i gruppen af elever med risiko for dysleksi, hvis denne opnå
r resultater, der peger på dyslektiske vanskeligheder på mindst to eller
alle 3 individuelle tests.

Denne gruppe af elever bør tilbydes en særlig tilrettelagt undervisning og
bør i slutningen af 3. skoleår tilbydes endnu en afdækning med henblik på at foretage en endelig vurdering af elevens dyslektiske vanskeligheder.

I skemaet er anført de scorer, der anvendes til at vise den individuelle elev
profil. I øverste del af skemaet er anført scorer til identifikation af elever i risiko for dysleksi i begyndelsen af 3. klasse. I nederste del af skemaet er anført scorer, der anvendes til at vurdere, om elevens vanskeligheder fortsat er så omfattende ved udgangen af 3. klasse, at de bør kaldes dysleksi. I bilag 1 gennemgås en række elevcases med testoplysninger og fortolkning af elevens profil.

 
I et afgrænsningsprojekt er det vigtigt også at forholde sig til eleverne på den anden side af afgrænsningen. At en elev falder uden for dysleksikategorierne betyder kun, at denne elev ikke er dyslektiker; men det betyder ikke nødvendigvi
s, at eleven har tilstrækkelige læse- og stavefærdigheder. Det er vigtigt at understrege, at alle elever med ringe færdigheder selvfølgelig bør modtage den nødvendige støtte og undervisning for at udvikle deres færdigheder til et funktionelt niveau, uanset om de er dyslektikere eller ej. http://www.nota.nu/sites/default/files/Vejledning_til_afgraensning_af_dysleksi.pdf#page=35&zoom=auto,-95,478
Hvis I vil græde så skal i se hvordan en Kommune manipulerede med dette test på en dreng i 6. klasse ... og ved det de anbefaler var det samme som selvsamme test anbefalede da han var ved at start i 3. klasse i 2010!!!! Det kan ses her og min vrede forstås når Notas beskrivelser vs det den Kommune har lavet nærlæses. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2013/07/hov-ikke-ordblind-mere.html 

- alder
- glemt bevidst det de vidste han var svag i
- fortalt intet om psykologens ord, tidliger test som burde havde været en evaluering et år senere
- at denne test her resulater i selvsamme handleplan af 2010 dvs 3 år efter den ikke blev omplementeret
- jeg ringede til hende og fortalt om det tests den nye testgiver ikke snakker om, men hun ordinere det samme som ingen gennemførte trods 3 forsøg
- tidliger tests findes her på bloggen opsummerede af ordblindeforeningen i jan 2013. Forklaringen er i folks neglect, se udsatte får bare ikke det samme som andres unger sådan behandler vi "dem", de andre vi siger vi hjælper ...mens vi udmærket ved det er forkert at ikke sikre hjælpen nu også er af samme kvalitet.


Jeg er så vred, mest fordi den selvsamme Kommune og skolechef havde gjort det samme jvf ordblindebladet og mest fordi at vi aldrig kan få disse år igen. Vi får ingen dispensationer når Kommunens folk i god tro svigter. Men hvornår er det "god tro"??? Det er deres job at vide hvad de laver ... og alle fejl havde jeg påpegede. Jeg har skrevet om den sag i  min blog og sagen var klaget og taget igennem retssystemet dvs deres skolechef kendt spillereglerne.

Værst var da de fik Klagenævnet for Special undervisningen til at tro på en anbragt barn IKKE kan klage jvf undervsingingens indhold ... det var magtmisbrug da Kommunens jurister havde skrifteligt informerede dem om at jeg, barnet og Kommunen skal være enige og det instans som skal tjekke undervisningsdelen var Klagenævnet hvorimod Ankestyrelsen kun stedfaster placeringen ifm en anbringelse noget Kommunen må vælge fordi jeg ikke samarbejder ... sjovt nok skrev Ankestyrelsen jurist en fin notat hvori de skrev de forklarede det til mig, samt kommunen fik det samme forklaring at vores kalgeret jvf skoleplaceringen IKKE forsvinder. Desværre gik det sådan at Kommunen "overbevidst" Klagenævnet om at barnet er anbragt derfor traf de den forkerte afgørelse og klagenævnet hjemvist sagen. Trist var at Klagenævnet siden ikke ville genoptage vores klage ... sådan virker systemet alt efter hvad syn de får på en familie. Tænk, hvis du var / blev udsat og Kommunen kun lade nin §20 stk 2 støtte forsvinde? Hertil også din diagnose ...  dengang inden vi blev omskret tilat være udsat var mit barn ordblind: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2014/10/ordblindeforeningen-beskriver-vigtige.html

Det er et tungt system men når de bryder loven eller "overbesviser" kolleger at det er i orden at bryde loven mod bedre viden ... ja, så er udfaldet trist for disse børn i klemme. Mit barn har således ikke siden 2010 fået det anbefalet ordblinde hjælp ... og da PPR betvivlede om han reelt er ordblind i 2016 blev jeg altså gal, helidigvis sad en ekstern psykolog og konsulent ved min side og de blev fortalt at det er han. Sporgsmålet om han så får en kvalificeret hjælp nu? Det ved jeg efter mødet i morgen ... for i Danmark tager det et helt skoleår før forældrene kan vide om barnet hjælpes ... noget siger mig at en skole for diagnose børn nok ikke helt ved hvad de skal stille op! Intentionerne er der i det mindste hos dem, men vidensmangel er skat af massive besparelser over flere år.

Konsekvenser rammer mest barnet, men også den videnssamfund vi har se hvd der sker for disse fejlhåndterede børn, ingen tager ansvaret og forældren kan faktisk ikke stoppe kommunen!

Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 422 / 2012

Truffet den 28. november 2012J.nr. 7100465-12

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at klagers datter søgte om optagelse på medicinstudiet på det indklagede universitet.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at klagers datter fik afslag på optagelse på medicinstudiet på det indklagede universitet.

Sagsfremstilling

Sagen drejer sig om angivelig forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at klagers datter i 2011 søgte om optagelse på bacheloruddannelsen i lægevidenskab (medicin) på fire danske universiteter. Der er klaget over, at alle fire universiteter har givet klagers datter afslag på optagelse på medicinstudiet. Der er tillige klaget over Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, der behandler klager over universiteternes afgørelser. Denne sag er således en del af et sagskompleks på i alt fire sager.

Klagers datter lider af svær dysleksi (ordblindhed). Ifølge klager, har hans datter ikke modtaget tilstrækkelige kompensatoriske foranstaltninger gennem hendes grundskole og under HF-uddannelsen. http://www.ligebehandlingsnaevnet.dk/naevnsdatabase/afgoerelse.aspx?aid=1040&type=Afgoerelse

Tænk når jeg fortæller historien så siger lærer: Jamen, ikke alle skal på universitet ... jeg finder deres kommentar groft nedladende og vil brække mig over at de vælger mit barns fremtid allerede fra den gang han var 6. Hvis en screener og ikke levere en indsats indhenter børn det sjælden ... det skla folk huske. Hvad er det dog for noget at lærer har sådan en adfærd? Og andre, ja de levere en indsats hvor man kun kan være taknemlige. 

 
Her er en special om Ordblindhed som forsvinder, tænk hvisdu havde en diagnose som kommunen kan lade forsvinde?


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.