søndag den 15. marts 2015

Dansk Pas ved fejl? Ja, hvis din forældr er udlændinge eller ikke var gift/dansk da du blev født!

 

http://www.dagens.dk/indland/advokat-om-afslag-p%C3%A5-opholdstilladelse-derfor-er-sabrina-kommet-i-klemme

Min datter blev født i 1995, udenfor ægteskabet. Jvf Udlændinge politiet fik hun permanent opholdsstilladelse da jeg fik mit i 2005 dvs. jeg formoder det er det samme bevis Sabrines forældre har, det sker automatisk idet vi oplyser til udlændinge styrelsen at vi har født børn hver gang vi ansøger om noget. På nettet ligger der en forklaring jvf børnenes søgningsmuligheder når der blir 15, for at få deres egne opholdsbevis.

Sabrina burde havde fået det opholdskort udstedt da hun blev 15, som da min datter fik et opholdskort netop fordi hun ikke var dansker, (På trods af at min datters far var dansk skulle hun have et sådant kort) men ved Sabrina så skete der det fejl at hun fik en Dansk pas. Hun har dog muligheder inden hun blir 21 år gammel for at søge som statsløs hvis hendes forældre ikke har registrede hendes fødsel http://uibm.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/ansogningsskemaer

Vi skulle dele forældremyndighed for at søge dansk statsborgerskab jvf §16 regler da jeg føst fik at vide det her var en mulighed i 2008, men det gad min datters far ikke dengang
hvor reglerne var lempet for børn med et dansk far på fødselstidspunktet, hvis de søger inden de blev 18. (Delt forældremyndighed behøver forældre ikke efter juni 2013, men sikke en klemme hvis en far ikke gider underskrive og en mor vejledes forkert uden at vide lempede regler kommer! Jeg blev vejledt forkert, suk. Nu skal jeg have hans underskrift på alt)

.


Disse regler kan Sabrina ikke anvende, men derimod burde hun havde været sendt til Statsforvaltningen, som politiet provede jvf min datter men jeg opdagede §16 regler. Derfor bør hun ansøge om at få hendes sag genoptaget således at hun ikke skal igennem det cirkus. http://uibm.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/ansogningsskemaer 


Anmodning om genoptagelse af en ansøgning om dansk statsborgerskab skal indgives direkte til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Kommunen må holdes ansvarlige for deres makværk således at mennesker ikke kommer i klemme.

Hvis min datter var blevet 18 skulle vi bare igennem via statsforvaltningen jvf de lempede regler da hun var født og opvoksede i landet. Som Sabrina burde havde fået at vide og kun havde søgt inden hun selv blev 19 år gammel således at hun kun anvende lempede regler ... men det er "hendes problem" og i dag selv om myndigheder har lavet fejl på fejl er hun i klemme. Det er trist.

Ingen skriver til børnene at de skal søge om opholdskort, vejledning jvf disse kort er mangelfuld og det er næsten umuligt at opnå et permanent opholdsbevis hvis de ikke får besked herom. Jeg tror noget antyder at CPR registret ændres for let.

Udlændinge styrelsen skriver "udlændinge selv er ansvarlige" sådan er det.

Ingen vil tage ansvaret så Sabrina skal nu have job eller studier med skiftende regler i ret mange år før hun få beviset, derefter søge statsborgerskab. Hver gang hun skifter job eller skole - starter optællingen forfra osv osv osv. Det er en svært tid hun har forud.

Jeg mener hun bør få dispensation, og en genoptagelse netop fordi Kommunen udstedt et Dansk pas ved fejl, sådanne fejl tror jeg sket for min dreng da politiet udstedt dansk pas før Kommunen fik opgaven i 2002. Fejlsker, oftere end folk tror. Her er en sag mere: http://www.bt.dk/danmark/19-aarig-var-alligevel-ikke-dansker-mange-faar-dansk-pas-ved-en-fejl
Forklaringen om hvordan min datter ikke var dansk på trods af at hun havde en dansk far ligger i ligestillingsloven hvor kun danske kvinder født danske børn udenfor ægteskabet. At det Danske myndigheder "tror" de kan give børn andre landes statsborgerskab ved at børn fødes her er endeligt hellere ikke en korrekt frmegangsmåde, for det kan de endeligt IKKE bestemme og det råder de ikke over. Hvert land har deres egne regler og krav. Det bestemmer Danske myndigheder ikke over, ligeledes som andre lande ikke bestemmer her. Men værst er at disse lempede regler som søges igennem Statsforvaltningen bortfalder i 2016. Så overgår sagen til http://uibm.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab (Disse er ikke det samme som §16 regler! §16 regler kan nu anvendes uden delt forældremyndighed, så lad dig ikke presse til at få delt din forældremyndighed som udenlandsk mor med danske børn) MEN noget andet er, de regler Sabina burde havde søgt under ændres:

"Det bemærkes, at muligheden for at opnå dansk indfødsret efter denne regel ophører fra og med 1. marts 2016. Det betyder, at blanketter underskrevet, eller modtaget i Statsforvaltningen, efter 29. februar 2016 skal afvises."

Erklæring kan alene afgives, hvis du har lovligt ophold her i landet på tidspunktet for erklæringens afgivelse, jf. indfødsretslovens § 4 A, stk. 1.

Det er en betingelse, at du på erklæringstidspunktet har bopæl her i riget, jf. indfødsretslovens § 3 A, stk. 2, nr. 3. Ved vurderingen af, om du har bopæl her i riget, lægges oplysningerne i Det Centrale Personregister som udgangspunkt til grund.

Det er endvidere en betingelse for at afgive erklæring, at du har haft bopæl her i riget i sammenlagt mindst 12 år, heraf sammenlagt mindst 5 år inden for de sidste 6 år, jf. indfødsretslovens § 3 A, stk. 2, nr. 4.

Det er endvidere en betingelse efter indfødsretslovens § 3 A, stk. 2, nr. 1, og stk. 3, at du på erklæringstidspunktet enten
1) har aflagt folkeskolens afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse med et samlet karaktergennemsnit på mindst 02 efter 7-trins-skalaen,
2) er fyldt 18 år, eller
3) er fyldt 15 år og ved en særlig lægeerklæring, jf. indfødsretslovens bilag 1, dokumenterer at have en langvarig nedsættelse af funktionsevnen, som påvirker evnen til eller muligheden for at gennemføre et eller flere af folkeskolens afsluttende prøvefag i 9. eller 10. klasse.

http://www.statsforvaltningen.dk/sfdocs/Andre%20omr%C3%A5der/Indf%C3%B8dsret/20150901/Erklring%20%C2%A7%203%20A.pdf (kan ikk bruges efter 29. feb 2016)

Nye regler findes http://uibm.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab

Når et barn er blevet 18 så skærpes kravene gevaldigt.

 

http://uibm.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/born-1/borns-erhvervelse-af-dansk-statsborgerskab-som-hovedpersoner


Trods fire danske pas er han ikke dansk statsborger

Dansk-thailandske Daniel Hornstrup, der er født og opvokset i Holstebro og har fået udstedt og fornyet dansk pas fire gange igennem sit liv, fik en chokbesked i 18 års fødselsdagsgave: Du er ikke dansker. Nu kan han ikke engang få varigt ophold

Problemet for Daniel Hornstrup er, at det er hans mor, der er udlænding, og ikke hans far. Havde det været omvendt, ville han have været dansk statsborger fra fødslen.

I dag er reglerne lavet om men som de var i 1992, da han blev født, så blev man ikke dansk statsborger, bare fordi man var født i Danmark og ens far var dansker. Med mindre altså, at ens forældre blev gift. https://www.information.dk/indland/2011/04/trods-fire-danske-pas-dansk-statsborger

Børn født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far efter den 11. oktober 1993 til og med den 30. juni 2014 kan blive dansk statsborger ved optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse som hovedperson uden at opfylde de almindelige betingelser. HUSK: Bare fordi dit barn har et pas er det ikke sikkert barnet er dansker, barnet skla også have et bevis for statsborgerskab som de får ved §16 eller skal ansøge om. Det følger af cirkulæreskrivelsens § 16, jf. § 33, stk. 4.

Det er en forudsætning, at faderen havde dansk statsborgerskab på tidspunktet for barnets fødsel.

Det er endvidere en forudsætning, at forældrene ikke var gift på tidspunktet for barnets fødsel og ikke efterfølgende er blevet gift, idet barnet i modsat fald automatisk har erhvervet dansk statsborgerskab ved fødslen.

Børn født den 1. juli 2014 eller senere erhverver automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen, hvis faderen, moderen eller medmoderen er dansk. Læs mere under
Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab.


Så længe reglerne er som dd. Jeg undrer mig over at Danmark kan uddele statsborgerskab til børn født her i landet, som Danmark ikke selv administrer. Jeg har altid undrede mig. Hvad nu hvis det barn ikke kan få deres fødsel registret i udlandet, eller ikke har fået det gjort fordi forældrene ikke var enige ved delt forældremyndighed? Godt børn født udenfor ægteskab ikke deler forældremyndighed, men ret hårdt når en forældre bevidst er imod at barnet får den anden forædlres statsborgerskab eller deres egne.

Eller hvad hvis forældre ikke kendte til reglerne ... betyder det at børnene står uden muligheder? Faktisk er børn statsløse indtil de har registrede deres fødsel eller søgt om et udenlands registrering OG det landt, herunder danmark, har givet dem tilsagn om et dansk pas. Men det sker at børn får et pas ved fejl så børn skal have deres "Bevis for statsborgerskab" som de enten får i posten og så søger et pas med, eller kan søge særskilt. Det er deres eneste sikkerhed.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.