tirsdag den 29. marts 2016

Dobbelt Statborgerskab og fortabelse af dansk indfødsret - forældre måtte altid dele! Nu uden forældremyndighed ...
Fortabelse af dansk indfødsret

Fortabelse ved erhvervelse af fremmed statsborgerskab inden den 1. september 2015.

Dansk statsborgerskab fortabes af den, som inden den 1. september 2015, har erhvervet fremmed statsborgerskab efter ansøgning eller udtrykkeligt samtykke eller ved at indtræde i offentlig tjeneste i et andet land.

Endvidere fortabes dansk indfødsret af ugift barn under 18 år, som bliver fremmed statsborger inden den 1. september 2015 ved, at en af dets forældre, som har forældremyndigheden eller del i denne, erhverver fremmed statsborgerskab på en af de ovenfor angivne måder, medmindre den anden forældre vedbliver at være dansk statsborger og ligeledes har del i forældremyndigheden.

Reglen om fortabelse af dansk statsborgerskab ved erhvervelse af fremmed statsborgerskab fremgik af indfødsretslovens § 7. Reglen blev ophævet ved lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret), som trådte i kraft den 1. september 2015.
Det har en meget grum realitet. ALLE børn født udenfor ægtskab, hvor far og mor IKKE deler forældremyndighed, hvor der får deres "udenlandske" forældres statsborgerskab samt deres dansk dvs ved fødsel af dansk mor eller født af dansk far her i riget mistede deres dansk statsborgerskab indtil 23. dec 14! Det rammer således de forældre der havde en dansk eks som ikke egnede sig til deling af forældremyndighed. Disse børn finder ud af det på deres 18 års dag og KAN IKKE efterfølgende søge via §16 jvf cirklær skrivelsen! Det er godt nok trist for migrantarbejdere som tror deres børn har faren eller morens dansk statsborgerskab.

Tidligere danske statsborgere, som har fortabt deres danske statsborgerskab ved erhvervelse af fremmed statsborgerskab, har mulighed for i perioden mellem den 1. september 2015 til den 31. august 2020 at afgive en erklæring overfor Statsforvaltningen, hvorefter de bliver danske statsborgere, hvis de opfylder nogle nærmere angivne betingelser. Du kan læse mere om de nye regler under dobbelt statsborgerskab.
1. overgangsordning – Generhvervelse af dansk statsborgerskab for tidligere danske statsborgere
Tidligere danske statsborgere, som har fortabt deres danske statsborgerskab i medfør af den nu ophævede § 7 i indfødsretsloven (f.eks. fordi de efter ansøgning er blevet statsborgere i et andet land), kan i en periode fra den 1. september 2015 til og med den 31. august 2020 generhverve dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring herom over for Statsforvaltningen. 

Det er § 7 de omtaler og reglerne om dobbeltstatsborgerskab har overgangsbestemmelser. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167199 hvor det § 7 også blev afskaffet, og samtidig kan tidligere danske statsborgere, der har fortabt deres danske indfødsret i medfør af § 7 i lov om dansk indfødsret og opfylder betingelserne erhverver dansk indfødsret søge det tilbage ved inden 2010 erklære sig ud af det. 

§ 7. Dansk indfødsret fortabes af
1)   den, som erhverver fremmed statsborgerret efter ansøgning eller udtrykkeligt samtykke,
2)   den, som erhverver fremmed statsborgerret ved at indtræde i offentlig tjeneste i et andet land,
3)   ugift barn under 18 år, som bliver fremmed statsborger derved, at en af dets forældre, som har forældremyndigheden eller del i denne, erhverver fremmed statsborgerret på den foran under nr. 1 eller 2 angivne måde, medmindre den anden af dets forældre vedbliver at være dansk og ligeledes har del i forældremyndigheden. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=28974
Jeg er da glad for den  lille paragraf er fjernet for jeg nåede ikke at register min drengs fødsel i Sydafrika, og er netop nu glad for at han ikke skulle stå uden mulighed for at have/beholde Dansk Statsborgerskab samt nyde en Sydafrikansk pas, hvis faren ikke gad have delt forældremyndighed. Senere glemt jeg det registrering. Sådan går livet jo. Børn født af dansk/udenlandske par var undtagelsesvis "dobbelt statsborger" hvis forældrene delt forældremyndighed. Det krav er en trist en for den kan misbruges, men endeligt er det helt fjernet siden juni 2013.

Jeg husker da min datter fik at vide hun "kan søge statsborgerskab når hun blir ældre" fordi da hun blev født kun børn født udenfor ægteskab ikke blive dansk. Jeg spurgt politiet hvad der ville ske hvis jeg skulle rejs hjem hvis jeg mistede mit opholdstilladelse og til min stor overraskelse svarede de "så må hun blive på et børnehjem". Heldigvis, gik det ikke gjalt og jeg fik en permenent opholdstilladelse. Tænk, folk anklagede mig for at få hende således at jeg kun få et ophold i landet? Tænk på alle der fastholdt at hun var dansk og jeg skulle redegøre for at hun ikke var? Gid de bare havde læst loven og vidste børn giver ikke forældre ophold osv. Men det er fortid.

Reglerne blev ændrede i 1997, men det krævede at jeg delte forældremyndighed med hendes far og at vi skulle søge statsborgerskab til hende. Han ville jo ikke hende, brugt ikke hans samværs resolution og jeg lod det ligge. Disse regler fandt jeg først ud af i 2008, men der havde vi ikke set hinanden i 1-2 år. Vejledning omkring sådan noget kan være ekstrem mangelfuld ved politiet.

Hendes far delt først forældremyndighed med mig i 2013, og fortryder så næsten med det samme? Tænk hvis han gjor det med hans søn hvis jeg havde registrede drengens fødsel i udlandet? Så ville jeg stå med to børn uden Pas? Det er derfor kun godt at forældremyndighed og deling deraf ikke længere kræves ... huraaa ... det er noget sindsygt noget at børns pas var i led af delt forældremyndighed. Så noget godt kom der da ud af denne anbringelse.

Og først i 2013 fik jeg endeligt fat i det rette skemaer, og her afgav han sin underskrift først alene til mig jvf deling af forældremyndighed og så senere da Kommunen indhentede disse pga. hendes anbringelse. Han siger han fortryder, var syg da jeg var hos ham osv. Men men men hvad da han underskrev ved Kommunen? Gav han også der erklæringer mens han reelt var ude af stand til at "tage ansvaret"? Det blir noget af en opgave at samarbejde med ham fremover.

Politiet, tja de havde svært ved at anerkende det skema jeg kom med, men de måtte sande efter nærmere gennemlæsning at jeg havde ret. Vi kun søge jvf § 16 grundet at hun var født udenfor ægteskabet. Det vidste sig politimesteren havde ikke lagt det seneste skriv på nettet ... sådan går det jo. Heldigvis er der i dag en samlet overordnet side som er meget overskueligt. Kommunen tog aldrig min dreng via politiet så nu skal jeg dette og håbe på hans pas er ok.

Omstændighederne var således at jeg aldrig delt forældremyndighed over hende med hendes far, men senere havde jeg ikke noget valg pga. manglende ligestilling jvf dansk lov i 2013. Og så vidste det sig at alt dette kun være ligegyldig!

Sjovt er at han vidste han delt forældremyndighd jvf hendes bror siden 2002 og det protesterede han aldrig, men han skulle nævne vores samarbejde og en del protest kom der så. Et ret problematisk lov som blev ændrede 2 måneder efter jeg delt forældremyndighed, og hvor jeg uden alt det bavl havde mulighed for at søge deres statsborgerskab og pas uden hans samtykke! Men mere problematisk var at skemaer de offentlige skulle have er pist væk ... og således også min delt forældremyndighed jvf den lille. Det er heldigvis ikke et problem da jeg aldrig registrede ham i udlandet, så han blev ikke ramt af §7 som så mange andre.

Jeg er stadigvæk irriteret over jeg fik pålagt at skaffe "pas" til min børn, for det gav mig mange timers arbejde ... som med et folketingsbeslutning forsvandt ... gid jeg havde læst alle disse paragraffer selv, så havde jeg bare henvist hende til loven. Men hvem har tid til så et omfattende arbejde? Men klarhed over at min dreng på intet tidspunkt havde delt forældremyndighed og hvad det fejl kun havde betydet ... og den lille usikkerhed jvf gråzonen ifm hans statsborgerskab nager nu.

For andre mødre og fædre der opgav deres egne og børnenes dansk statsborgerskab kan i dag, og 5 år frem erhverve børnenes dansk indfødsret igen. Det er da altid noget.

Det er faktisk lidt problematisk at der er en usikkerhed jvf børns statsborgerskab, undtagelsesvis ret til dobbeltstatsborgerskab inden 1. sept 2015 osv. Fremtiden er sikret, for børn født udenfor ægteskab ... men der vil dukke en del dispensationssager op som tiden går.

Nu skal forældrene bare "få fat i deres børns bevis for statsborgerskab" for det er kommet frem at have en Dansk pas IKKE ER LIGE MED Dansk Statsborgerskab.

Indfødsretsloven  havde en "gråzone" område hvor visse børn er dansk fra fødslen og andre ikke ... ingen ved hvor grænserne går men jeg husker det omhandlede "delt forældremyndighed" og dog? For det var netop derfor jeg fik delt det da vi søgt en pas til hendes bror, ved politiet desværre er det erklæring gået tabt.

Statsforvaltningen har i 2010 skrevet et notat at det er ganske rigtigt forældre kun dele ved andre myndigheder, men glemt at oplyse mig om at loven kræver at Statsforvaltning underrettes for delt forældremyndighed gælder - og netop fordi den underretning er  væk så er vi noget flydende i det gråzone. Så nu er min drengs statsborgerskab pludseligt "usikker" om det var på plads siden hans fødsel. Børn født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far fra 11. oktober 1993 til og med 30. juni 2014 skal sikre sig deres pas er i orden!

For andre der pga manglende deling af forældremyndighed tabt deres børns Dansk Statsborgerskab ... er der kommet muligheder. Så tjeck dit barns forhold hvis du er enlig mor, skilt eller lign.
§ 3 Stk. 1. Tidligere danske statsborgere, der har fortabt deres danske indfødsret i medfør af § 7 i lov om dansk indfødsret og opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, erhverver dansk indfødsret ved inden for 5 år fra lovens ikrafttræden over for statsforvaltningen at afgive skriftlig erklæring herom.
Stk. 2. Erklæring efter stk. 1 kan afgives af tidligere danske statsborgere, der ikke er idømt en ubetinget frihedsstraf i perioden mellem fortabelsen af den danske indfødsret og afgivelse af erklæring, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. For tidligere danske statsborgere over 22 år, der er født i udlandet, er det i tilfælde, hvor der ikke ved det fyldte 22. år er truffet en afgørelse i medfør af § 8 i lov om dansk indfødsret, endvidere en betingelse, at de pågældende inden det fyldte 22. år har haft bopæl her i riget eller haft ophold her i riget af sammenlagt mindst 1 års varighed.
Stk. 4. Erhverver en tidligere dansk statsborger indfødsret ved afgivelse af erklæring i medfør af stk. 1, tilkommer indfødsretten også den pågældendes barn, herunder adoptivbarn, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at et barn ikke skal være omfattet af erhvervelsen af indfødsret. Det er en forudsætning for et barns erhvervelse af dansk indfødsret, at den erklærende har del i forældremyndigheden over barnet, og at barnet er ugift og under 18 år. For et adoptivbarn er det tillige en betingelse, at adoptionen har gyldighed efter dansk ret.
Tænk, at enlige mødre uden delt forældremyndighed skulle vælge deres dansk fødte børn bliver udlændinge? Sikke en vrovlet lov der endeligt er renset. Nu mangler jeg bare at forældreansvarsloven ... bliver mere medmenneskeligt.


Der er også en 2. overgangsordning – Udenlandske statsborgere optaget på lov med krav om løsning
Udenlandske statsborgere, som har været omfattet af en lov om indfødsrets meddelelse, der er vedtaget i december 2012 eller senere, med krav om løsning fra hidtidigt statsborgerskab, og som ikke er blevet løst fra deres hidtidige statsborgerskab, kan i en periode fra den 1. september 2015 til og med den 31. august 2017 afgive en erklæring over for Statsforvaltningen, hvorefter de erhverver dansk statsborgerskab uden at blive løst fra deres hidtidige statsborgerskab. http://uibm.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/dobbelt-statsborgerskab-1


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.