tirsdag den 29. marts 2016

Forældremyndighed og Bevis for dansk statsborgerskab


Jeg tænker når en far eller mor ikke ønsker delt forældremyndighed så kan de via statsamtet ophæve den. Det er let via NemId. http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=8737

Da vi alle disse år treode vi havde fælles på drengen, og et notat ved statsforvaltning viser Farvskov Kommune misforstået dette da de selv ringede er vist ubegribeligt, men mere ubegribeligt var at Statsforvaltningen snakkede sort! Journalnoter viser hele dette forløb. Retssager baseres på disse notater!

Det offentlige især Børn og Unge samt Statsforvaltning skal have styr på forældremyndighed og skal kunne henvise forældrene til rette paragraffer. Nu hvor jeg har læst loven, havde vi ikke fælles før det var meldt til Statsforvaltningen. En forglemmelse ved Rigspolitiet i 2002 da de udstedt et pas til drengen.

Det er trist ingen kun forklar det bedre. Men noget mere alvorligt er ... er hans pas gyldig?


Jeg er dog i tvivl om hans Statsborgerskab og her har jeg brug for så brug for hjælp for at få f.eks farens underskrift jvf drengens Dansk Statsorgerskasbevis. Dokumenter jeg kan indlevere uden farens underskrift, men har brug for at vise at jeg havde forsøgt hans samtykke.

Ministeriet er mest glad for begge forældres samarbejde men kan i visse tilfælde udstede et bevis uden far eller mors samtykke. Faren har sagt jeg selv må udfylde det - men det kan jeg ikke da jeg ikke ved nok om hans tidligere bolig forhold mm, derfor sendt jeg det ind til Kommunen men fik det retur uden at den del var udflydt og uden hans underskrift til trods for jeg bedt om dette mens min børn var anbragt. Kommune må hverken blande sig i forældrenes ønske om statsborgerskab til deres børn, og kan ikke blande sig og bør vide at der er særlige regler da min var født udenfor ægteskab.

Jeg er også meget i tvivl om Odense Kommune retsmæssigt har fået et Pas til drengen . http://uibm.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/born-1/borns-erhvervelse-af-dansk-statsborgerskab-som-hovedpersoner I sin tid afleverede jeg dokumenter men Kommunen fik et pas og jeg tænker noget er gjalt, da det skema IKKE er indsent jvf drengen således er det ret alvorligt og vi skal afklare om der er et problem for det kan være drengens  Dansk Pas er ugyldigt. faren underskrev skeamet til Kommunen i 2013, men det blev ikke indgivet netop fordi kommunen udstedt hans pas og hvis Odense Kommune har lavet fejl så skal dette ikke ske igen da det er alvorligt:


3. Børn født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far Børn født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far efter den 11. oktober 1993 til og med den 30. juni 2014 kan blive dansk statsborger ved optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse som hovedperson uden at opfylde de almindelige betingelser. Det følger af cirkulæreskrivelsens § 16, jf. § 33, stk. 4. Ansøgning om dansk statsborgerskab, hvor et barn ansøger som hovedperson, skal indgives på et særskilt ansøgningsskema.
Det er en forudsætning, at faderen havde dansk statsborgerskab på tidspunktet for barnets fødsel. http://uibm.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/born-1/borns-erhvervelse-af-dansk-statsborgerskab-som-hovedpersoner#Boern-foedt-udenfor-aegteskab

Det er endvidere en forudsætning, at forældrene ikke var gift på tidspunktet for barnets fødsel og ikke efterfølgende er blevet gift, idet barnet i modsat fald automatisk har erhvervet dansk statsborgerskab ved fødslen. Læs mere under Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab.


Det er den skema de omtaler jvf §16, det faren udfyldt i 2013 er erstattet af en ny skema. Ansøgning om dansk statsborgerskab, hvor et barn ansøger som hovedperson, skal indgives på et særskilt ansøgningsskema. Obs det er kun punkter 1-6, samt 13 som skal udfyldes og ved at Politit aner nada om denne mulighed, i hvert tilfælde var de uvidende i 2014 da vi gjor dette med min datter. ANSØGNINGSSKEMA – BØRN (pdf).

Pigen har fået hendes bevis, og det er en sikkerhed for drengen at får hans nu da der var så stor regelændringer mellem 1999 og 2014 hvor jeg ikke kan gennemskue om hans pas er oki eller ikke oki. Pt skriver myndighederne selv det ikke var ok. Så skal jeg handle, men det er skræmmende hvis både politiet og Kommunen udstedt en pas ved fejl! Det er jo sket før kan vi læse i avisen så jeg er meget i tvivl især efter det nye offetlige sides beskrivelser.

Kun ved dette bevis kan vi ved med sikkerhed drengen fik hans pas ved fejl eller retsmæssigt, ellers så skal der bare søges statsborgerskab jvf §16 som ved storsøster som faren har underskrevet for begge børn ved Kommunen.

  ..

https://drive.google.com/file/d/0B-XGTYWsaTsGMFFpNzUtb1lhaEE/view

I dag kræver det ikke fællesforældremyndighed som i perioden 2008-2013, for at et barn kan blive dansk. Netop grundlaget for at jeg bedt faren om at dele forældremyndighed jvf pigen i april 2013. Jeg blev fejlvejledt i mange år af politiet og han havde aldrig klagede over at vi deler jvf drengen, så hvorfor pokker jvf hans datter? Come on! Der må være en grænse?

Og vi havde intet delt da  den deling ikke var retsmæssigt registrede ved Statsforvaltningen som ikke havde registreringen og glemt det detalje jvf deres egne notater i sagen. Således som de også vejledt kommunen forkert i 2009/10. Ikke noget at sige at jeg har en hvis mistro til offentlige myndigheders sagsbehandling, vel?

Så alt i alt havde vi slet ikke haft behov for at dele hvis jeg vidste der var nye regler i juni 2013. Og vi delt i april 2013! Sikke noget hø fordi en rådgivere skriver til mig jeg har 5 dage at sikre min børn har en pas, med underskrifter undt alles da de var anbragt? Hvad bilder hun endeligt sig selv ind at behandle udsatte sådan? Og jeg var ekstrem pressede da hun drejede sagen til at omhandle forældrefremmedgørelse ... men enhver kan se faren og jeg aldrig fik fastsat samvær, og han aldrig søgt samvær. Så netop den antagelse var sludder og vrovl.

Hertil  ønsker jeg register børnenes fødsel i Sydafrika og Namibia således at han kan få dobbelt statsborgerskab efter det nye regler der er vedtaget i Danmark gøre dobbelt statsborgerskab muligt.

Børnene er født udenfor ægteskab så det kan jeg gøre uden fars underskrift, men det betyder de registreres uden en far.


Det er dejligt nu hvor myndigheder globalt har "fællesregler" med internationale aftaler. Det var ikke muligt for mig at gøre krav på min Namibisk statsborgerska før en langtrukket retssag andre tog at gjor det muligt: http://www.namibian.com.na/index.php?id=80705&page=archive-read

Således får min børn "citizenship by decent" i Sydafrika og Namibia grundet jeg blev født i Namibia med en Sydafrikansk far, og min Namibisk mor. Ligesom ligesom min børn fik grundet at faren er Dansker. Inden september 2015 skulle vi vælge og der var det mest logisk at vælge Dansk, dansk statsborgerskab.

Da de er født og opvoksede her, idet vi boede i landet her og skal følge danske regler. Grundet børnekonventionen behøver børn ikke vælge, det glemt alle at fortælle mig i mange år. Hellere ikke når de er voksne, og nu hvor Danmark har vedtaget muligheder for dobbelt statsborgerskab er det ikke så ligegyldigt.

I realiteten betyder det flere danskfødte børn med udenlandske mødre har uretsmæssigt mistede deres statsborgerskab og hvis de skulle føre en sag mod myndighederne, vil de vinde. Med drengen er det en nem registrering, og storsøster har indtil hun er 21år gammel for det samme på samme måde udenlandske danske børn ville skulle gøre hvis de vil beholde deres Dansk statsborgerskab.

Jeg ønsker at min børn så vidt muligt får samme "pasforhold". Det er sådan at Drengen er nu så gammel hvor han har en indflydelse og han har ikke noget imod at arve både hans mor og fars Nationalitet.

Da Odense Kommune kræver jeg få et pas til min børn i 2013 var det ikke muligt for folk at have flere pas, og dengang kun jeg havde valgt at begge min børn forbliver dansk eller statsløs som faren gjor jvf storsøsteren fordi at han ikke gad underskrive efter mange min anmodnngner om dette i 2007/8 da den lov blev vedtaget. Det var svært for hende uden en pas alle disse år, men når han ikke vil underskrive hverken det ene eller det andet kun jeg ikke gøre så meget.

I dag behover udenlandske mødre ikke kræves fællesforældremyndighed for at få lov til §16 ansøgninger.Det er sådan det bør være - ingen mor eller far bør tvinges via pasregler at dele forældremyndighed. Forældremyndighed skal gives uafhængig af statsborgerskab og statsborgerskab skal gives uafhængig af forældremyndighed. Det er noget børn "arver"!


Jeg er bundet her i landet af Haagerkonventionens regler og danske regler om at jeg varsler faren med 6 uger hvis vi nogensinde kommer til at flytte, og det er skærpet jvf en flytning til udlandet. I disse 6 uger har han tid til at opstart en forældremyndighdssag og så kan en udenlandsk mor ikke flyt. Det kan så grueligt bliver misbrugt når mødre eller fædre ikke kender kulturen og kutimer i retsale.Breaking: FN giver Marion Olivia Weilharter medhold


Først får Weilharter medhold fra EU's PETI-kommission, nu også fra FN:

Komiteen for afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (CEDAW) under FN har givet Marion Olivia Weilharter ("Oliver-sagen") medhold i sin klage.

Oliver skal omgående tilbage til sin mor i Østrig;
regeringen skal sikre, at en sådan sag ikke gentager sig;
regeringen skal gennemgå Forældreansvarsloven og foretage de nødvendige ændringer;

Rregeringen skal sikre, at både forvaltningen og dommerne forstår betydningen af barnets tarv. Med. Videre.(Facebooksiden “Tillykke til FN's Børnekonvention” har lavet en delvis oversættelse af CEDAW's kritikpunkter og anbefalinger, som du kan læse her

Det er på sin vis korrekt. Det er nemlig dansk forvaltningspraksis og ret, der ikke overholder sin egen lovgivning og internationale konventioner.

Det er næsten umuligt at få overblik over antallet af konventioner, Danmark forbryder sig mod i denne sag: Haager-konvetion, Istanbulkonventionen, Den Europæiske Konventions Charter om Fundamentale Rettigheder og Lov om Menneskerettigheder er blandt dem.

Sagens tidliger dom kan læses her, bemærk Østrig og Dk afsagt modsatte domme i samme sag derfor blev det påklagede til FN som belyser problemer i international fødsler der baragt mig på sporet af at mit barn faktisk ikke var dansk men loven er tvetydigt skrevet: http://boernogsamvaer.dk/f-havde-taget-6-aarig-d-med-fra-oestrig-til-danmark-det-var-ikke-ulovlig-boernebortfoerelse-tfa-2013333-oelk/


Men sagen har konsekvenser for Danmarks meget udskældte forældreansvarsloven. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175779 som er en ret lang kompleks lov ....

 

 

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.