mandag den 4. juli 2016

Frigivet af CenterklassenElevplanen er så meget mere et produkt af forløbet efter det seneste 4 års valg af en psykolog som så barnet til et møde for 5 år siden hvor skolen krævede jeg henter barnet pga. lærer som sendt ham hjem efter nogle ugers uro. Nu er vi frigivet idet mit barn ikke trives som diagnosebarn, han har jo ikke disse diagnoser ... Mentiqatype børn er ikke syg, husk det!

Ingen undersøgt om skolen overskred barnets grænser eller om skolen var klar ved skoleårets start til at tage imod og håndtere et barn de klarede året forinden, trods en fuldstændig personale udskiftning.

Jeg vidergav min bekymring til PPR og på trods af at det var et tilbud som skulle vurderes årligt, idet kommunens skoleafdeling betalt vores skolepenge, lyttede ingen.

PPR kontaktede skolen med min bekymringer og derfra fik de hurtigt skrevet en "underretning". Ikke omkring mig barns mistrivsel men møntede på at fjerne mig fra deres matrikkel.  En skole som før ferien elskede at forældre deltog i skolens hverdag fik pludseligt travlt med at fjerne forældre. En skole som beskrev de havde 100% styr på mit barns skolegang, løj. Hans udvikling var præget af netop som skolens tidliger leder beskrev: Han havde mange huller.

Ingen overvejede om et skole som fik ro i et af Kommunens tungeskolesager netop pga. personalets tilgang mm. kunne klare opgaverne fremover på trods af at tilsynet, kommunens egne tilsyn bemærkede børnene med funktionsnedsættelse ikke var tilstrækkeligt tilgodeset.

Skolens underretning blev yderst uprofessionelt håndteret. Det kostede Odense Kommune mange penge, nok mest idet jeg ikke opgav.

Trist er at vi endt med at optage en eftertragt plads imens er andet barn skulle vente, et syg barn! Det gik som flere advarede nu kan alle enstemmigt sige: Mentiqa børn trives ikke i Kommunernes Centerklasser eller på Interne eller Behandlingsskoler for adfærdsvanskelige og grov omsorgsvigtede børn.

Er flere ked af forløbet? Helt klart ... vil Folkeskolen rette op på dette fejl forløb? Ja, det er nu Folkeskolens opgave som Folkeskolen skal udføre alt efter det PPR vælger. Kan mit barn tage skade af det videre forløb ... bestemt. Heldigvis er plan B lagt.

Uheldigvis må jeg sige PPR og BUF var i 2010/11 også enig om hvad rimeligt kunne forventes mit barn holder til. Ikke engang trods en tvangs undersøgelse som netop bekræftede vores tidliger plan B kun skoleafdeling levere andet end et forløb som tager tid at komme over. Mærkværdigt klarede mit barn sig bedre end alle troede, men hvad sagte jeg? Og dog ... jeg er også bekymret ind i mellem. Nok mest om han når at fylde hullerne ud for at kan bruge hans 9. klasse til noget.

PPR anerkender i dag vores udredninger af 2007, samt mit barns ordblindheds diagnose af 2010. Vi taler ikke så meget om rapporten BUF fik lavet andet end det faktum at psykologen faktisk ikke anbefalede at han skulle anbringes og bekræftede alt jeg oplyst om mit barns funktionsnedsættelser og mente han bør sættes i en ordblindeklasse før Folkeskolen klarer resten af hans skolegang. Hun kendt ikke så meget til det udfordringer et højt begavet barn kommer med ...

Min kommentarer til rapporten forsvandt dog ikke helt, idet kammeradvokaten i den grad påpegede at jeg i den grad forventede for meget af barnet som på ingen måde havde den høj indlæringspotentiale jeg talte om. Kammeradvokaten er bare kommunens talerør i retten, ikke barnets. Og Kammeradvokaten vidste intet om at det tidliger, op til flere gange var giver advarsler om hvorledes barnet ikke bør undervurderes ... af faglig kompetente lærer og psykologer.

Kammeradvokaten fik hellere aldrig besked om mit barns PPR akter, principsagen eller indsigt i andet end kommunens sagsforståelse til retssalen.

Vores advokater kun ikke modargumenterer sagen før min forældre kompetencer var udredt da ALT det som var lavet fra 2007 til 2010 blev vurderet af en anden aktør og ankestyrelsen som enten ubrigeligt eller ufuldstændigt. Det betod det ting ikke kun bruges. Barnets advokat får kun sagsakter kommunen vil anvende, forældrene kan så sende advokaten væsentlige dokumenter f.eks lægejournaler eller psykolog raporter mm. Kun ved meget tungvejende sagsakter kan en advokat bruge, og så skal forældrene ved hvad de laver for at deres advokat får brugbare akter. Jeg var noget våd bag ørene.

I retten skulle min påstande mod socialrådgiverens synspunkter på prøve. Det var en grim udgangspunkt i en sag hvor barnet havde brug for hjælp. Især grundet at Kommunen styrede hvordan sagen belyses, hvor jeg havde ikke råd eller mulighed for eksterne vurderinger. Akter i sagen var reelt rigeligt alt efter om kommunen vil udlevere eller anvende disse.

Min forældreevne var endeligt noget som skulle sikres løbende, det er kommunens ansvar at sikre til alle børn her i landet. Det skulle helt klart også ske ved tvangsudredning i 2012, men rådgiveren var overbevidst hendes tilgang hvor "hun" vurderede mig udefra nye udredninger af børnene var fremmedrettet bedst for min børn. Retten kun der havde pålagt en forældre evne undersøgelse og kun allerede der stoppede sagen. Men desværre, ... uden en forældreevne udrednign havde jeg ingen beviser mod rådgiverens påstande. Min histori var allerede der ret kompleks.

Min stakkels advokat der fik sagen i slutningen af 2013 gjor alt hun kunne for at få min kompetencer belyst af fagpersoner med rette kompetencer til opgaven. Faktisk ting som min advokat inden hende vha. sunde fornuft kun se var overkill.

Men sund fornuft er erstattede af "bevisbyrden" hvor forældre placeres ulige ift. kommunen, samt hvor andre aktører skriver for penge. Og jeg forståede ikke hvad der forgik, selv i dag finder jeg akter jeg ikke havde set, ser sammenhængende ting og begriber ikke det som skete kun ske.

Nu ved jeg: siger advokaten "hop" hvis en dommer sporge så hopper du og samtidig med at du håber at det er "et hop" som en dommer "er tilfreds med". En dommers opgave er at mærke efter hvem i hans retssal er det mest normale ... og med sagsakter som disse nu engang er i disse sager så er forældre ildestillet.

Begge psykologer som medvirkede i tvangsudredningen kommunen betalt, udefra oplysninger socialrådgiveren formidlede, arbejder hver dag side om side i kommuner og med dommer i retssager om børns tarv. Psykologerne var begge børnesagkyndige dommer, begge undlod det væsentligste element i en vurdering af børn - observationer af barnet og forældrene, observationer af barnet i skole sammenhæng osv. Det er kommunens ansvar af bestille, sikre. Men som psykolog har de selv et ansvar at udføre deres arbejde jvf. det deres autorisation kræver af dem.

Hele undersøgelsen blev afgort på et kontor og ved et kort møde med barnet uden at tale med mig eller lærer, eller undersøge sagen hvor tests yderst hurtigt var gennemført. Det, under tilstedeværelse af en pædagog fra opholdsstedet mener jeg var langt under niveaut for disse udredninger. Normalt skal børn ses alene og observeres i deres vanlige omgivelser eller på opholdstedet ifm. en tvangs udredning.

Begge psykologer, grundet deres hverv bør havde vidst at det de på ingen måde bør udtale sig om et person de ikke havde som klient. Her burde både kommunen og psykologerne været mere kritisk ift. hinandens kompetencer i sagen. Desværre er det set at psykologer beskriver andre som om de ahvde udredt dem - alt efter psykologens uddannelses og erfarings grundlag.

I heltaget er sagen præget af tolkninger hvor socialrådgiveren hæftede sig mere ved pædagogers og andre socialrådgivers vurderinger end fagpersoners beskrivelser. Det er her sagen bli'r kompleks. Noget til en anden gang.

Og her er det træls at jeg troede alle disse år jeg medvirkede I udredninger som belyste min forældre kompetencer, udrednigner kommunerne bestilte og betalt. Jeg blev klogere på hvad kommunen hyrer af anden aktører, men ikke mere glad af det kommunen tillader sig. Papir vælger kommunen til eller fra, selv om de på ingen måde bør kun bruges til vurderinger eller uden tvivl skulle anvendes.

Ingen af de andre aktører havde det fornøden faglige kompetencer ift. Det som de skrev - men sådan noget er meget svært at få belyst når alle i systemet overser at en socialrådgiver virkeligt mener hun kan mere end psykologer og læger. Værst er psykologer og læger er også mennesker som kan overse autisme, adhd, ordblindhed eller sygdom.

Alt lavet "om mig" og "med mig" indtil 2015 var tidsspilde og spild af penge. Elleve år af mit liv blev spildt af politiker som ikke engang overvejer om socialrådgivere har det fornøden kompetencer disse blir sat til for at ændre en læges eller psykologs vurdering. Her skal det huskes at vi har læger og psykologer som også laver fejl.

Ingen som havde sagen indtil psykologen begyndte med en fuldstændigt lovpligtig undersøgelse havde kompetencer til at vurderer som de vurderede.

At en psykolog pudser en socialrådgiver på en sag hvor forældrene klager over psykologens eller og skolens vurderinger af et barn bør kritisk vurderes - om det er klogt. Desværre er det sådan sager forløber. Endeligt har socialrådgivere ingen autorisation, dermed kan de ikke holdes ansvarlig for deres vurderinger som en psykolog eller læge kan.

Således kan forældre og børn af samme grund hellere ikke holde en skoleleder ansvarlig for skolelederens valg - men et systemvandt og erfaren skoleleder jvf barnets behov er guld værd. Surt sjov når vi skal vælge distriksskolen ved inklusion som kræver så stort et ansvars, erfaringsgrundlag.

I vores sag er der ingen vindere. Kun dyrtkøbte erfaringer. Odense Kommune betaler ... desværre var jeg ikke klogt nok og tab over 11 år samt SU lån koster i renter mere end løsningen burde havde kostet i 2011. Endeligt er sådanne forløb ikke til gavn for skatteydere ... desværre er det nu almen viden at menige skatteydere ikke helt er inklusionsmindede. Det blir Kommunens næste udfordring - noget siger mig begge skoleledere er klar til at bistå den skole som tager imod opgaven. Alt afhænger af om skolensledelse har en fornuftig klasseledelse og om mit barn kan formidle hans behov skolemæssigt som han formåede at kræve socailt samvær med andre alminde drenge.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.